Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2011.gada 15.decembrīNr. 535

protokols Nr. 24, 20. punkts

Par zemesgabala Jūrmalā, Saldus ielā 22
0,086 domājamo daļu nomas līguma pagarināšanu ar V.D.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas 2001.gada 22.jūnija lēmumu Nr.436 „Par piesaistāmo platību noteikšanu pie ēkām zemesgabalā Jūrmalā, Saldus ielā 22” izveidots zemesgabals Jūrmalā, Saldus ielā 22 994 m2 platībā 16 garāžas ēku uzturēšanai. Garāžas ēkas lit.002 uzturēšanai nepieciešamas zemesgabala 0,086 domājamās daļas.

Ar Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas 2001.gada 20.februāra lēmumu īpašuma tiesības uz zemesgabalu ar kopējo platību 994 m2 Jūrmalā, Saldus ielā 22, kadastra numurs 1300 004 7407, nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.7228.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” un Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 7.novembra nolikumu Nr.53 „Par nekustamā īpašuma (nedzīvojamo un vasarnīcu telpu un ar tām saistīto zemes platību), kā arī atsevišķu zemesgabalu vai to daļu iznomāšanas un izīrēšanas kārtību”, kā arī, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2011.gada 15.novembra sēdes lēmumu (protokols Nr.13), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Pagarināt līgumu ar V.D. (personas kods ***) par zemesgabala Jūrmalā, Saldus ielā 22, kadastra numurs ***, kopējā platība 994 m2, (saskaņā ar pievienoto zemes plānu) 0,086 domājamo daļu 85,48 m2 platībā nomu līdz 2021.gada 31.oktobrim garāžas ar kadastra apzīmējumu 1300 004 7407 002 uzturēšanai.

2. Noteikt zemes nomas maksu gadā 1,5% no apbūvēta zemesgabala kadastrālās vērtības, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli un paredzot, ka maksājumi par zemes faktisko lietošanu tiek veikti no 2011.gada 1.novembra.

3. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) divu mēnešu laikā sagatavot lēmuma 1.punktā minēto nomas līgumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF