Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2011.gada 15.decembrīNr. 536

protokols Nr. 24, 21. punkts

Par zemesgabala Jūrmalā, Talsu šosejā
54 0,01 domājamo daļu nomas līguma pagarināšanu ar J.M.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas 2000.gada 11.februāra lēmumu Nr.145 „Par zemesgabala izveidošanu un adrešu maiņu Jūrmalā, Talsu šosejā 54” izveidots zemesgabals Jūrmalā, Talsu šosejā 54 3521 m2 platībā, paredzot, ka dzīvojamo ēku uzturēšanai nepieciešamas zemesgabala 0,98 domājamās daļas un garāžas ēku uzturēšanai nepieciešamas 0,02 domājamās daļas.

Ar Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas 2002.gada 31.oktobra lēmumu īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu (dzīvojamām mājām ar kadastra apzīmējumu 1300 019 3106 001, 1300 019 3106 002, palīgceltnēm 1300 019 3106 004, 1300 019 3106 005 un zemesgabalu ar kopējo platību 3521 m2) Jūrmalā, Talsu šosejā 54, kadastra numurs 1300 019 3106, nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000082854.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” un Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 7.novembra nolikumu Nr.53 „Par nekustamā īpašuma (nedzīvojamo un vasarnīcu telpu un ar tām saistīto zemes platību), kā arī atsevišķu zemesgabalu vai to daļu iznomāšanas un izīrēšanas kārtību”, kā arī, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2011.gada 15.novembra sēdes lēmumu (protokols Nr.13), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Pagarināt līgumu ar J.M. (personas kods ***) par zemesgabala Jūrmalā, Talsu šosejā 54, kadastra numurs ***, kopējā platība 3521 m2, (saskaņā ar pievienoto zemes plānu) 0,01 domājamo daļu 40 m2 platībā nomu līdz 2021.gada 28.decembrim garāžas ar kadastra apzīmējumu 1300 019 3106 003 uzturēšanai.

2. Noteikt zemes nomas maksu gadā 1,5% no apbūvēta zemesgabala kadastrālās vērtības, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli.

3. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) divu mēnešu laikā sagatavot lēmuma 1.punktā minēto nomas līgumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF