Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2011.gada 15.decembrīNr. 537

protokols Nr. 24, 22. punkts

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Skolas ielā 11-601
patapinājuma līguma noslēgšanu ar
Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldi

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 15.panta pirmās daļas 7.punktu un, lai nodrošinātu Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldi ar telpām sociālās palīdzības sniegšanai, kā arī ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes 2011.gada 25.novembra iesniegumu Nr.1.1-33/7433, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Nodot patapinājumā uz vienu gadu Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldei nekustamo īpašumu Jūrmalā, Skolas ielā 11 - 601, kas sastāv no neapdzīvojamās telpas ar kopējo platību 92,4 m2 (kadastra numurs 1300 901 3991) klientu pieņemšanas punkta atvēršanai.

2. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) mēneša laikā sagatavot šī lēmuma 1.punktā minēto patapinājuma līgumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF