Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2011.gada 15.decembrīNr. 539

protokols Nr. 24, 24. punkts

Par ēku (būvju) nekustamā īpašuma
Jūrmalā, Ruļļi atsavināšanu

Jūrmalas pilsētas pašvaldībai ar Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas 2010.gada 22.novembra lēmumu nostiprinātas īpašuma tiesības uz ēku (būvju) nekustamu īpašumu Jūrmalā, Ruļļi ar kadastra numuru 1300 525 0001, kas sastāv no tualetes ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 025 0112 001 un kopējo platību 26,8 m 2 , Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.1000 0048 2858. Ēka saistīta ar zemes gabalu Jūrmalā, „Ruļļi”.

Ar Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas 2004.gada 24.maija lēmumu īpašuma tiesības uz zemesgabala Jūrmalā, „Ruļļi” (kadastra numurs 1300 025 0112, kopējā platība 11171 m2) ½ domājamo daļu nostiprinātas A.K. un ½ domājamo daļu nostiprinātas D.P. (pirmslaulības uzvārds B.), Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.6617.

Akciju sabiedrības „BDO” aprēķinātā ēku (būvju) nekustamā īpašuma Jūrmalā, Ruļļi (kadastra numurs 1300 525 0001) tirgus vērtība atbilstoši situācijai īpašumā 2011.gada 12.augustā ir Ls 500.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, 4.panta ceturtās daļas 1.punktu, 5.panta pirmo un piekto daļu, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2011.gada 3.augusta atzinumu (protokols Nr.1.1-59/12) un pieņemot zināšanai Jūrmalas pilsētas domes Finanšu komitejas 2011.gada 20.septembra atzinumu (protokols Nr.1.1-58/08), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atsavināt, pārdodot izsolē, Jūrmalas pilsētas pašvaldības mantu – ēku (būvju) nekustamo īpašumu Jūrmalā, Ruļļi ar kadastra numuru 1300 525 0001, kas sastāv no tualetes ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 025 0112 001 un kopējo platību 26,8 m2.

2. Apstiprināt ēku (būvju) nekustamā īpašuma Jūrmalā, Ruļļi nosacīto cenu Ls 500 (pieci simti latu). Noteikt, ka atsavināšanas izdevumus, kas saistīti ar īpašuma novērtēšanu un publikāciju Latvijas Republikas oficiālajā laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, sedz pircējs.

3. Izveidot ēku (būvju) nekustamā īpašuma Jūrmalā, Ruļļi izsoles komisiju šādā sastāvā:

komisijas priekšsēdētājs - domes izpilddirektors V.Vītoliņš,

komisijas locekļi:

- domes deputāte, priekšsēdētāja vietniece pilsētsaimniecības jautājumos L.Loskutova,

- domes deputāts M.Dzenītis,

- domes deputāts I.Ančāns,

- domes deputāte Dz.Homka,

- domes deputāte I.Blaua,

- domes Revīzijas un audita nodaļas vadītāja Z.Gorenko.

4. Izveidot ēku (būvju) nekustamā īpašuma Jūrmalā, Ruļļi izsoles sagatavošanas darba grupu šādā sastāvā:

- domes Juridiskās nodaļas vadītāja E.Rakiša,

- domes Pilsētplānošanas nodaļas vadītāja V.Zvejniece,

- domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļas vadītāja G.Jubele,

- domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļas vecākā referente S.Brauere,

- domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļas referente I.Strūberga.

5. Apstiprināt ēku (būvju) nekustamā īpašuma Jūrmalā, Ruļļi izsoles noteikumus saskaņā ar 1.pielikumu un turpmākas izmantošanas noteikumus saskaņā ar 2.pielikumu.

6. Izsoles komisijai trīs mēnešu laikā rīkot ēku (būvju) nekustamā īpašuma Jūrmalā, Ruļļi izsoli un iesniegt domei lēmuma projektu par izsoles rezultātu un izsoles izdevumu apstiprināšanu.

7. Izsoles rezultātā iegūtos līdzekļus ieskaitīt Jūrmalas pilsētas domes kontā LV36PARX0002484571022, akciju sabiedrība „Citadele banka”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis1.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2011.gada 15.decembra lēmumu Nr.539

(protokols Nr.24, 24.punkts)

Izsoles noteikumi

1. Vispārējā informācija.

Atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli (turpmāk - izsole), norēķinus veicot 100% latos, tiek pārdota Jūrmalas pilsētas pašvaldības manta – ēku (būvju) nekustamais īpašums Jūrmalā, Ruļļi ar kadastra numuru 1300 525 0001, kas sastāv no tualetes ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 025 0112 001 un kopējo platību 26,8 m2.

Ēka saistīta ar zemes gabalu Jūrmalā, „Ruļļi”, īpašuma kadastra numurs 1300 025 0112, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.6617. Īpašuma tiesības uz zemesgabala Jūrmalā, „Ruļļi”, kopējā platībā 11171 m2, ½ domājamo daļu nostiprinātas A.K. un ½ domājamo daļu nostiprinātas D.P..

2. Turpmāk tekstā minēto jēdzienu skaidrojums.

Dome - Jūrmalas pilsētas dome.

Izsolāmā manta – tualetes ēka ar kadastra apzīmējumu 1300 025 0112 001 un kopējo platību 26,8 m2 Jūrmalā, Ruļļi, kadastra numurs 1300 525 0001.

Izsoles rīkotājs – izsoles komisija.

Izsoles sagatavošanas darba grupa – darba grupa.

3. Informācijas publicēšanas kārtība.

3.1. Sludinājums par izsoli un termiņš, līdz kuram personas, kurām ir pirmpirkuma tiesības, var pieteikties uz izsoli, publicējams laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” ne vēlāk kā sešas nedēļas pirms izsoles pieteikuma termiņa beigām, mājaslapā internetā un Jūrmalas pilsētas pašvaldības teritorijā izdotajā vietējā laikrakstā. Pie mantas izliekams paziņojums par izsoli.

3.2. Vienlaikus ar sludinājumu personām, kuru īpašuma tiesības nostiprinātas zemesgrāmatā un kurām ir pirmpirkuma tiesības, tiek nosūtīts paziņojums par izsoli, norādot, ka šīs tiesības tās var izmantot tikai tad, ja to rakstveidā piesaka viena mēneša laikā no sludinājuma publicēšanas dienas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

4. Pirmpirkuma tiesības uz izsolāmo mantu par nosacīto cenu ir zemesgabala Jūrmalā, „Ruļļi” īpašniekam vai visiem kopīpašniekiem.

5. Ja sludinājumā norādītajā termiņā no zemesgabala Jūrmalā, „Ruļļi” īpašnieka vai visiem kopīpašniekiem ir saņemts pieteikums, izsoli nerīko un ar pieteikuma iesniedzēju slēdz pirkuma līgumu par nosacīto cenu, par ko tiek pieņemts domes lēmums.

Mak sājums, ko veido starpība starp nosacīto cenu un iemaksāto nodrošinājumu, tiek veikts viena mēneša laikā no paredzētās izsoles dienas Jūrmalas pilsētas domes kontā LV36PARX0002484571022, akciju sabiedrība “Citadele banka”.

6. Ja izsludinātajā termiņā zemesgabala Jūrmalā, „Ruļļi” īpašnieks vai visi kopīpašnieki nav iesnieguši pieteikumu par mantas pirkšanu vai iesniegusi atteikumu, rīkojama izsole šajos noteikumos noteiktajā kārtībā. Šajā gadījumā minētās personas ir tiesīgas iegādāties mantu izsolē vispārējā kārtībā, kā arī tad, ja tiek rīkotas atkārtotas izsoles vai nosacītā cena tiek pazemināta.

7. Izsoles dalībnieku reģistrācijas kārtība.

7.1. Dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta pēc paziņojuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis".

7.2. Dalībnieku reģistrācija tiek pārtraukta divas dienas pirms izsoles datuma.

7.3. Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem un izsoles dalībnieku reģistrācija tiek veikta Jūrmalā, Jomas ielā 1/5, 231.kabinetā darba dienās no plkst.9 līdz 12 un no 14 līdz 16.

7.4. Līdz reģistrācijai izsoles dalībniekam jāpārskaita Jūrmalas pilsētas domes kontā LV36PARX0002484571022, akciju sabiedrība “Citadele banka”:

7.4.1. izsoles reģistrācijas maksa Ls 100,

7.4.2. nodrošinājums 10% apmērā no izsolāmās mantas nosacītās cenas, bet atkārtotas izsoles gadījumā – no izsoles sākumcenas.

Par apmaksas dienu tiek uzskatīts datums, kad dome ir saņēmusi maksājumu norādītajā norēķinu kontā kredītiestādē.

7.5. Personai, kura piesaka pirmpirkuma tiesības, ir jāiesniedz šādi dokumenti

7.5.1. juridiskai personai, kā arī personālsabiedrībai:

7.5.1.1. īpašuma tiesības apliecinošs dokuments (uzrādot oriģinālu, jāiesniedz kopija);

7.5.1.2. apliecināts reģistrācijas apliecības noraksts;

7.5.1.3. apliecināts spēkā esošu statūtu (līguma) noraksts vai izraksts par pārvaldes institūciju (amatpersonu) kompetences apjomu;

7.5.1.4. attiecīgās institūcijas lēmums par izsolāmās mantas iegādi;

7.5.1.5. valsts reģistra iestādes izziņa par attiecīgo juridisko personu vai personālsabiedrību, kas izsniegta ne agrāk par sešas nedēļām no izsoles dienas;

7.5.1.6. dokuments, kas apliecina nodrošinājuma samaksu (uzrādot oriģinālu, jāiesniedz kopija).

7.5.2. fiziskai personai:

7.5.2.1. īpašuma tiesības apliecinošs dokuments (uzrādot oriģinālu, jāiesniedz kopija);

7.5.2.2. pase vai cits personu apliecinošs dokuments (uzrādot oriģinālu, jāiesniedz kopija);

7.5.2.3. ja īpašnieku pārstāv pilnvarota persona, tad pilnvarotās personas pase vai cits personu apliecinošs dokuments (uzrādot oriģinālu, jāiesniedz kopija) un pilnvara (uzrādot oriģinālu, jāiesniedz kopija);

7.5.2.4. dokuments, kas apliecina nodrošinājuma samaksu (uzrādot oriģinālu, jāiesniedz kopija).

7.6. Izsoles dalībniekiem, kuri vēlas reģistrēties izsolei, jāiesniedz šādi dokumenti:

7.6.1. juridiskai personai:

7.6.1.1. apliecināts reģistrācijas apliecības noraksts;

7.6.1.2. apliecināts spēkā esošu statūtu (līguma) noraksts vai izraksts par pārvaldes institūciju (amatpersonu) kompetences apjomu;

7.6.1.3. attiecīgās institūcijas lēmums par izsolāmās mantas iegādi;

7.6.1.4. valsts reģistra iestādes izziņa par attiecīgo juridisko personu vai personālsabiedrību, kas izsniegta ne agrāk par sešas nedēļām no izsoles dienas;

7.6.1.5. dokuments, kas apliecina izsoles reģistrācijas maksas samaksu (uzrādot oriģinālu, jāiesniedz kopija);

7.6.1.6. dokuments, kas apliecina nodrošinājuma samaksu (uzrādot oriģinālu, jāiesniedz kopija).

7.6.2. fiziskai personai:

7.6.2.1. pase vai cits personu apliecinošs dokuments (uzrādot oriģinālu, jāiesniedz kopija);

7.6.2.2. dokuments, kas apliecina izsoles reģistrācijas maksas samaksu (uzrādot oriģinālu, jāiesniedz kopija);

7.6.2.3. dokuments, kas apliecina nodrošinājuma samaksu (uzrādot oriģinālu, jāiesniedz kopija);

7.7. Reģistrētajam izsoles dalībniekam tiek izsniegta reģistrācijas apliecība. Tiek sastādīts to personu saraksts, kuras ir izpildījušas izsoles priekšnoteikumus.

7.8. Izsoles komisija un darba grupa nav tiesīga līdz izsoles sākumam iepazīstināt fiziskās un juridiskās personas ar ziņām par citiem izsoles dalībniekiem.

7.9. Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts:

7.9.1. ja vēl nav iestājies vai ir jau beidzies dalībnieku reģistrācijas termiņš;

7.9.2. ja nav iesniegti 7.5., 7.6.apakšpunktā minētie dokumenti.

8. Izsole notiek, ja izsoles norisē piedalās vairāk kā puse no komisijas sastāva. Izsoles komisija apstiprina izsoles protokolu septiņu dienu laikā pēc izsoles.

9. Piedāvātā augstākā summa par nosolīto mantu jāsamaksā viena mēneša laikā no izsoles dienas Jūrmalas pilsētas domes kontā LV36PARX0002484571022, akciju sabiedrība “Citadele banka”. Iemaksātā nodrošinājuma summa tiek ieskaitīta pirkuma summā. Par apmaksas dienu tiek uzskatīts datums, kad dome ir saņēmusi maksājumu norādītajā norēķinu kontā kredītiestādē. Izsoles reģistrācijas maksa netiek ieskaitīta norēķinā par nosolīto mantu.

10. Ja noteiktajā termiņā uz izsoli ir pieteicies tikai viens pretendents, izsoles komisija piedāvā vienīgajam reģistrētajam izsoles dalībniekam, kurš ieradies noteiktajā laikā uz izsoli, pirkt mantu, nosolot vienu soli. Vienīgais izsoles dalībnieks, kurš vēlas iegādāties mantu, nosolot vienu soli, uzskatāms par izsoles uzvarētāju.

11. Izsoles norise, ja ir reģistrējies vairāk kā viens pretendents.

11.1. Izsole notiek tikai tad, ja uz izsoli ir ieradies vismaz viens no vairākiem reģistrētiem izsoles dalībniekiem. Izsoles dalībniekiem, kuri nav ieradušies uz izsoli, divu nedēļu laikā tiek atmaksāts nodrošinājums, pamatojoties uz viņu iesniegumu. Reģistrācijas maksa netiek atmaksāta.

11.2. Ja noteiktajā laikā uz izsoli ierodas tikai viens no vairākiem reģistrētajiem izsoles dalībniekiem, izsole tiek atlikta uz piecpadsmit minūtēm. Ja šajā laikā vairāk neviens izsoles dalībnieks neierodas, izsole notiek saskaņā ar noteikumu 10.punktā noteikto kārtību.

11.3. Izsoles dalībnieks pie ieejas izsoles telpā uzrāda reģistrācijas apliecību, saskaņā ar kuru viņam izsniedz reģistrācijas kartīti, kuras numurs atbilst reģistrācijas numuram sarakstā un reģistrācijas apliecībā ierakstītajam kārtas numuram, un paraksta izsoles noteikumus.

Izsoles komisija pārliecinās par solītāju ierašanos pēc iepriekš sastādītā saraksta.

11.4. Izsoles dalībnieku sarakstā ieraksta katra dalībnieka vārdu un uzvārdu vai nosaukumu, kā arī solītāja pārstāvja vārdu un uzvārdu. Izsoles komisija atzīmē katra dalībnieka piedāvāto cenu saraksta kārtībā, cenas atzīmēšanu turpinot, kamēr to paaugstina.

Atsakoties no turpmākas solīšanas, katrs dalībnieks ar parakstu izsoles dalībnieku sarakstā apstiprina savu pēdējo solīto cenu.

11.5. Izsoles vadītājs atklāj izsoli un raksturo izsolāmo mantu, paziņo tā sākumcenu, kā arī soli - Ls 50, par kādu cena tiks paaugstināta.

11.6. Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas kartīti ar numuru. Izsoles vadītājs paziņo solītāja reģistrācijas numuru un piedāvāto cenu. Ja neviens no dalībniekiem augstāku cenu nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo augstāko cenu un fiksē to ar āmura piesitienu. Pēdējais āmura piesitiens aizstāj izsolītāja paziņojumu par to, ka viņš pieņēmis vairāksolījumu un šis āmura piesitiens noslēdz pārdošanu. Dalībnieka reģistrācijas numurs un solītā cena tiek ierakstīta protokolā.

11.7. Dalībnieks, kas piedāvājis visaugstāko cenu, pēc nosolīšanas nekavējoties uzrāda izsoles komisijai savu reģistrācijas apliecību un ar savu parakstu izsoles dalībnieku sarakstā apliecina tajā norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai. Izsoles dalībnieks, kurš nosolījis augstāko cenu, bet nevar izsoles komisijai uzrādīt reģistrācijas apliecību un neparakstās izsoles dalībnieku sarakstā, tādējādi ir atteicies no nosolītās mantas. Pēc izsoles vadītāja lēmuma viņš tiek svītrots no dalībnieku saraksta un viņam netiek atmaksāta reģistrācijas maksa un nodrošinājums. Ja pēc tam izsolē ir palikuši vismaz divi dalībnieki, kuri vēlas iegādāties izsolāmo mantu, par to attiecīgi ieraksta protokolā un izsole tūlīt tiek atkārtota, bet, ja palicis tikai viens dalībnieks, viņš iegūst tiesības uz izsolāmo mantu par viņa nosolīto cenu.

11.8. Ja izsolē ir izsoles dalībnieki, kuru nosolītā summa ir vienāda, tad tiek izdarīts attiecīgs ieraksts izsoles protokolā un par mantas izsoles uzvarētāju tiek atzīts izsoles dalībnieks, kurš agrāk iesniedzis visus dokumentus un reģistrējies izsoles dalībnieku sarakstā.

12. Izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu, jāveic maksājums, ko veido starpība starp nosolīto summu un iemaksāto nodrošinājumu, viena mēneša laikā no izsoles dienas. Izsoles reģistrācijas maksa netiek ieskaitīta norēķinā par nosolīto mantu.

13. Ja izsoles dalībnieks noteiktajā laikā darba grupai nav iesniedzis dokumentus par to, ka noteikumu 12.punktā minētais norēķins ir nokārtots, viņš zaudē tiesības uz nosolīto mantu. Reģistrācijas maksa un nodrošinājums attiecīgajam dalībniekam netiek atmaksāti.

Pircējam, kurš nosolījis nākamo augstāko cenu, ir tiesības divu nedēļu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas paziņot darba grupai par izsolāmās mantas pirkšanu par paša nosolīto cenu.

14. Izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši augstāko cenu par izsolāmo mantu, nodrošinājums tiek atmaksāts divu nedēļu laikā no izsoles, pamatojoties uz viņa iesniegumu.

Dalībniekiem, kuri nav ieradušies uz izsoli, tiek atmaksāts tikai nodrošinājums. Izsoles reģistrācijas maksa netiek atmaksāta.

15. Darba grupa sagatavo un iesniedz, pievienojot izsoles protokolu, domes lēmuma projektu par izsoles rezultātiem un izsoles izdevumu tāmi. Dome apstiprina izsoles rezultātus un izdevumu tāmi ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc noteikumu 5. vai 12.punktā paredzētā maksājuma nokārtošanas.

16. Mantas nosolītājam septiņu dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas jāparaksta mantas pirkuma līgums.

17. Izsole uzskatāma par nenotikušu, ja:

17.1. nav reģistrējies neviens izsoles dalībnieks vai uz izsoli nav ieradies neviens no reģistrētajiem izsoles dalībniekiem;

17.2. neviens no izsoles dalībniekiem nepārsola mantas sākotnējo cenu vai arī nosolītājs nav samaksājis nosolīto cenu;

17.3. izsoles dalībnieks – mantas nosolītājs – nav noslēdzis mantas pirkuma līgumu atbilstoši 16.punktam.

18. Izsole uzskatāma par spēkā neesošu, ja:

18.1. informācija par mantas pārdošanu nav bijusi publicēta noteikumos norādītajos laikrakstos vai ja izsole tikusi izziņota, pārkāpjot noteikumus;

18.2. tiek konstatēts, ka nepamatoti noraidīta kāda dalībnieka piedalīšanās izsolē vai nepareizi noraidīts kāds pārsolījums;

18.3. tiek konstatēts, ka bijusi noruna atturēt kādu no piedalīšanās izsolē;

18.4. mantu pirkusi persona, kurai nav tiesību piedalīties izsolē;

18.5. izsoles dalībnieku reģistrācija un izsole notiek citā vietā un laikā, kas neatbilst laikrakstos publicētajai informācijai;

18.6. nav ievēroti noteikumu 7.5., 7.6.apakšpunktā minētie noteikumi.

19. Lēmumu par izsoles atzīšanu par nenotikušu vai spēkā neesošu pieņem dome un nedēļas laikā paziņo par to reģistrētajiem izsoles dalībniekiem. Lēmumu var pārsūdzēt tiesā viena mēneša laikā no paziņojuma dienas. Pēc izsoles, kas atzīta par nenotikušu, tās dalībniekiem divu nedēļu laikā tiek atmaksāts nodrošinājums, pamatojoties uz viņu iesnieguma, bet pēc izsoles, kas atzīta par spēkā neesošu, tās dalībniekiem divu nedēļu laikā tiek atmaksāts nodrošinājums un reģistrācijas maksa, pamatojoties uz viņu iesniegumu.2.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2011.gada 15.decembra lēmumu Nr.539

(protokols Nr.24, 24.punkts)

Nekustamā īpašuma Jūrmalā, „Ruļļi” turpmākas izmantošanas noteikumi

Zemesgabals Jūrmalā, „Ruļļi” (11171 m2) saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.19 apstiprināto Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumu atrodas „Dabas pamatnes” teritorijā (DP), atbilstoši „Dabas pamatnes” teritoriju iedalījumam – Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu mežu saglabāšanas joslā (PM), Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā un Ķemeru nacionālā parka ainavu aizsardzības zonā.

Apbūves noteikumos Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu mežu saglabāšanas josla (PM) nozīmē zemesgabalus (vai to daļas), skaitot no vienlaidus dabiskās sauszemes veģetācijas sauszemes virzienā, kur primārais ir piekrastes krasta kāpu un mežu aizsardzība pret nevēlamu ārējo iedarbību.

Nolūki, kādos atļauts ierīkot vai izmantot pagaidu būves uz zemesgabaliem (vai to daļām) Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā bez apbūves, izriet no šīs teritorijas specifikas un ir saistīti ar piekrastes krasta kāpu reljefa, zemsedzes un tur esošā priežu meža un zemsedzes aizsardzības pasākumiem.

Uz zemesgabala atrodas tualetes ēka ar kadastra Nr.1300 025 0112 001 (īpašuma kadastra Nr.1300 525 0001).

Šajā joslā atļauts ierīkot: gājēju takas, pagaidu būves, publiskās tualetes, glābšanas stacijas, ja tas nav pretrunā ar vides aizsardzības mērķiem, un to nosaka detālplānojumā.

Joslā aizliegta autostāvvietu ierīkošana.

Aizliegta meža zemju transformācija bez ikreizēja Ministru kabineta rīkojuma.

Zemesgabala Jūrmalā, „Ruļļi” apgrūtinājumi:

- ievērot Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslu.

Dzīvojamo māju būvniecība zemesgabalā Jūrmalā, „Ruļļi” nav atļauta.


Lejupielāde: DOC un PDF