Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2011.gada 15.decembrīNr. 540

protokols Nr. 24, 25. punkts

Par dzīvokļa īpašuma Jūrmalā,
Krāslavas ielā 3-8 pirkumu

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 11.augusta lēmumu Nr.381 „Par dzīvokļa īpašuma Jūrmalā, Krāslavas ielā 3-8 atsavināšanu” apstiprināto izsoles noteikumu 6. un 7.punktu, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Izsoles komisijas 2011.gada 27.oktobra protokolu Nr.8-7/5 un to, ka sabiedrība ar ierobežotu atbildību „SOLO PROJEKTS” ir veikusi visu maksājumu Ls 24400 (divdesmit četri tūkstoši četri simti latu) apmērā par dzīvokļa īpašuma Jūrmalā, Krāslavas ielā 3-8 pirkumu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt 2011.gada 27.oktobrī notikušās dzīvokļa īpašuma Jūrmalā, Krāslavas ielā 3-8 izsoles rezultātus.

2. Noslēgt līgumu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „SOLO PROJEKTS” (vienotais reģistrācijas numurs 40003875517) par dzīvokļa īpašuma Jūrmalā, Krāslavas ielā 3-8 ar kadastra numuru 1300 901 4775 – dzīvoklis Nr.8 kopējā platībā 87,2 m2, kopīpašuma 872/1293 domājamās daļas no dzīvojamās mājas 001, palīgceltnes 008 un 187/1000 domājamās daļas no zemes – pirkumu.

3. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) septiņu dienu laikā sagatavot lēmuma 1.punktā minēto pirkuma līgumu.

4. Apstiprināt ar lēmuma 1.punktā minētās mantas atsavināšanu saistītos izdevumus saskaņā ar pielikumu.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2011.gada 15.decembra lēmumu Nr.540

(protokols Nr.24, 25.punkts)

Izdevumu tāme

1. Samaksa AS „BDO” par nekustamā īpašuma novērtējumu Ls 183,00

2. Samaksa par sludinājumu laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” Ls 85,00

Kopā: Ls 268,00


Lejupielāde: DOC un PDF