Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2011.gada 15.decembrīNr. 541

protokols Nr. 24, 26. punkts

Par būves ar kadastra apzīmējumu 1300 009 1509 002
un 48/100 domājamo daļu no zemesgabala ar kadastra numuru
1300 009 1509 Jūrmalā, Pilsoņu ielā 2 pirkumu

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 14.panta otro daļu un ar Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 8.septembra lēmumu Nr.406 „Par būves ar kadastra apzīmējumu 300 009 1509 002 un 48/100 domājamo daļu no zemesgabala ar kadastra numuru 1300 009 1509 Jūrmalā, Pilsoņu ielā 2 izsoles noteikumu apstiprināšanu” apstiprināto izsoles noteikumu 5.punktu, kā arī, ņemot vērā to, ka sabiedrība ar ierobežotu atbildību „SHWARTZ” ir veikusi visu maksājumu Ls 257300 (divi simti piecdesmit septiņi tūkstoši trīs simti latu) apmērā par būves ar kadastra apzīmējumu 1300 009 1509 002 un 48/100 domājamo daļu no zemesgabala ar kadastra numuru 1300 009 1509 Jūrmalā, Pilsoņu ielā 2 pirkumu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt līgumu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „SHWARTZ” (vienotais reģistrācijas numurs 40103252572) par glābšanas stacijas ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 009 1509 002, kopējā platība 305,6 m2, un 48/100 domājamo daļu no zemesgabala ar kadastra numuru 1300 009 1509 un kopējo platību 1337 m2 Jūrmalā, Pilsoņu ielā 2 pirkumu.

2. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) septiņu dienu laikā sagatavot lēmuma 1.punktā minēto pirkuma līgumu.

3. Apstiprināt ar lēmuma 1.punktā minētās mantas atsavināšanu saistītos izdevumus saskaņā ar pielikumu un noteikt, ka sabiedrība ar ierobežotu atbildību „SHWARTZ” tos atlīdzina līdz pirkuma līguma noslēgšanas dienai.

4. Veikt grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 4.decembra lēmumā Nr.964 „Par pašvaldības nekustamā īpašuma nodošanu apsaimniekošanā” svītrojot no pielikuma nekustamo īpašumu Jūrmalā, Pilsoņu ielā 2a (ēka – glābšanas stacija).

5. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) viena mēneša laikā sagatavot vienošanos par grozījumiem 2002.gada 18.decembra pilnvarojuma līgumā Nr.01-16/1013 par nekustamā īpašuma apsaimniekošanu (ar 2003.gada 5.decembra vienošanos Nr.01-16/1245).

6. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) divu nedēļu laikā sagatavot līgumu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „SHWARTZ” par glābšanas stacijas ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 009 1509 002 un 48/100 domājamo daļu no zemesgabala ar kadastra numuru 1300 009 1509 Jūrmalā, Pilsoņu ielā 2 bezatlīdzības lietošanu, paredzot, ka lietotājs maksā par faktiski patērētajiem komunālajiem pakalpojumiem un nekustamā īpašuma nodokli.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2011.gada 15.decembra lēmumu Nr.541

(protokols Nr.24, 26.punkts)

Izdevumu tāme

1.Samaksa AS „BDO” par nekustamā īpašuma novērtējumu Ls 183,00

2.Samaksa par sludinājumu laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” Ls 102,00

3.Samaksa SIA „Gurita” par reklāmas banera uzstādīšanu Ls 33,25

Kopā: Ls 318,25


Lejupielāde: DOC un PDF