Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2011.gada 15.decembrīNr. 542

protokols Nr. 24, 27. punkts

Par Valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas aģentūra”
valdījumā esošo valsts dzīvojamo māju Jūrmalā neprivatizēto daļu
nepārņemšanu un pārņemšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā

Valsts akciju sabiedrība „Privatizācijas aģentūra” ar 2011.gada 5.oktobra vēstuli Nr.4.17/6918 un 2011.gada 25.novembra vēstuli Nr.4.17/9529 piedāvā pārņemt Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā valsts dzīvojamo māju neprivatizēto daļu: neizīrēto dzīvokli-Nr.17 Tirzas ielā 44, Jūrmalā, izīrētos dzīvokļus- Nr.1, Nr.12, Nr.13, Nr.19, Nr.20, Nr.45, Nr.74 Raiņa ielā 47, Jūrmalā; Nr.1, Nr.2 Satiksmes ielā 4, Jūrmalā; Nr.10 Tallinas ielā 1, Jūrmalā; Nr.3 Odu ceļš 1, Jūrmalā; Nr.12 Varavīksnes ielā 5, Jūrmalā; Nr.11, Nr.14 Lībiešu ielā 13, Jūrmalā; Nr.13, Nr.43, Nr.68, Nr.70 Skolas ielā 16, Jūrmalā; Nr.1 Krimuldas ielā 1A, Jūrmalā; Nr.23, Nr.27. Nr.35, Nr.41, Nr.48, Nr.58 Skolas ielā 69B, Jūrmalā; Nr.1 Katedrāles ielā 6/8, Jūrmalā; Nr.3 Ventspils šosejā 17, Jūrmalā; Nr.3, Nr.15, Nr.31, Nr.35 Dzirnavu ielā 39, Jūrmalā; Nr.23, Nr.31, Nr.43, Dzirnavu ielā 39a, Jūrmalā; Nr.45, Nr.51, Nr.70 Jurģu ielā 4, Jūrmalā; Nr.5, Nr.7 Vecajā ceļā 9, Jūrmalā; Nr.3 Vāveru ielā 2, Jūrmalā; Nr.5, Nr.13, Dzirksteles ielā 2b, Jūrmalā; Nr.1, Nr.9, Nr.63 Tērbatas ielā 3a, Jūrmalā; Nr.4 Vecajā ceļā 7, Jūrmalā; Nr.18, Nr.21, Nr.23, Nr.56 Tallinas ielā 12, Jūrmalā; Nr.1 Stirnu ielā 11, Jūrmalā; Nr.1, Nr.4 Lībiešu ielā 18, Jūrmalā; Nr.1 Friča Brīvzemnieka ielā 2B, Jūrmalā; izīrēto viendzīvokļa dzīvojamo māju Tukuma ielā 2b, Jūrmalā; iznomāto nedzīvojamo telpu Nr.600 Ķemeru ielā 86, Jūrmalā.

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 7.jūnija lēmumu Nr.549 „Par neizīrētā valsts dzīvokļa Nr.56, izīrētajiem valsts dzīvokļiem Nr.45 un Nr.51 Jurģu ielā 4, Jūrmalā pārņemšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā” tika nolemts nepārņemt valsts dzīvojamo māju neprivatizēto daļu: izīrētos dzīvokļus Nr.45 un Nr.51 Jurģu ielā 4, Jūrmalā.

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 16.oktobra lēmumu Nr.898 „Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Jomas ielā 88A” tika nolemts nepārņemt valsts dzīvojamo māju neprivatizēto daļu: izīrētos dzīvokļus- Nr.3 Artilērijas ielā 2a, Jūrmalā; Nr.3, Nr.15 Dzirksteles ielā 2b, Jūrmalā; Nr.3, Nr.15, Nr.31, Nr.35, Dzirnavu ielā 39, Jūrmalā; Nr.1 Katedrāles ielā 6/8, Jūrmalā; Nr.11, Nr.14 Lībiešu ielā 13, Jūrmalā; Nr.1, Nr.4 Lībiešu ielā 18, Jūrmalā; Nr.3 Odu ceļā 1, Jūrmalā; Nr.2 Priedaines stacija ”Dzīvojamā māja Nr.2”, Jūrmalā; Nr.1, Nr.12, Nr.13, Nr.15, Nr.19, Nr.20, Nr.45, Nr.74 Raiņa ielā 47, Jūrmalā; Nr.13, Nr.43, Nr.68, Nr.70 Skolas ielā 16, Jūrmalā; Nr.1, Nr.9, Nr.63 Tērbatas ielā 3a, Jūrmalā; Nr.12 Varavīksnes ielā 5, Jūrmalā; Nr.4 Vecais ceļš 7, Jūrmalā; Nr.5 , Nr.7 Vecais ceļā 9, Jūrmalā; Nr.3 Vāveru ielā 2, Jūrmalā.

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 17.jūlija lēmumu Nr.667 „Par neizīrētā valsts dzīvokļa Nr.4 Aizputes ielā 20 izīrētajiem valsts dzīvokļiem Nr.1, Krimuldas ielā 1a, Nr.3 Ventspils šosejā 17, Nr.1 Tukuma ielā 2b, Nr.7 un Nr. 4 Slokas ielā 63/4, Nr.17 Tirzas ielā 44 pārņemšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā” tika nolemts nepārņemt valsts dzīvojamo māju neprivatizēto daļu: izīrētos dzīvokļus - Nr..1 Krimuldas ielā 1a, Jūrmalā; Nr.3 Ventspils šosejā 17, Jūrmalā; Nr.1 Tukuma ielā 2b, Jūrmalā; Nr.7, Nr.4 Slokas ielā 63/4 , Jūrmalā, Nr.17 Tirzas ielā 44, Jūrmalā.

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 1.oktobra lēmumu Nr.762 „Par Valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas aģentūra” valdījumā esošo valsts dzīvojamās mājas neprivatizēto daļu dzīvokļu Nr.23, Nr.31, Nr.43 Jūrmalā, Dzirnavu ielā 39a un dzīvokļu Nr.1, Nr.2 Jūrmalā, Satiksmes ielā 4 nepārņemšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldībās īpašumā” tika nolemts nepārņemt valsts dzīvojamo māju neprivatizēto daļu: izīrētos dzīvokļus Nr.23, Nr.31, Nr.43 Dzirnavu ielā 39a, Jūrmalā; Nr.1, Nr.2 Satiksmes ielā 4, Jūrmalā.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” pārejas noteikumu 6. un 21.punktu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2002.gada 30.jūlija noteikumu Nr.324 „Par valsts dzīvojamo māju neprivatizētās daļas nodošanu pašvaldības īpašumā” 3.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Nepārņemt Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā Valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas aģentūra” valdījumā esošo valsts dzīvojamo māju neprivatizētās daļas: izīrētos dzīvokļus- Nr.1, Nr.12, Nr.13, Nr.19, Nr.20, Nr.45, Nr.74 Raiņa ielā 47, Jūrmalā; Nr.1, Nr.2 Satiksmes ielā 4, Jūrmalā; Nr.10, Tallinas ielā 1, Jūrmalā; Nr.3 Odu ceļš 1, Jūrmalā; Nr.12 Varavīksnes ielā 5, Jūrmalā; Nr.11, Nr.14 Lībiešu ielā 13, Jūrmalā; Nr.13, Nr.43, Nr.68, Nr.70 Skolas ielā 16, Jūrmalā; Nr.1 Krimuldas ielā 1A, Jūrmalā; Nr.23, Nr.27. Nr.35, Nr.41, Nr.48, Nr.58 Skolas ielā 69B, Jūrmalā; Nr.1 Katedrāles ielā 6/8, Jūrmalā; Nr.3 Ventspils šosejā 17, Jūrmalā; Nr.3, Nr.15, Nr.31, Nr.35 Dzirnavu ielā 39, Jūrmalā; Nr.23, Nr.31, Nr.43, Dzirnavu ielā 39a, Jūrmalā; Nr.45, Nr.51, Nr.70 Jurģu ielā 4, Jūrmalā; Nr.5, Nr.7 Vecajā ceļā 9, Jūrmalā; Nr.3 Vāveru ielā 2, Jūrmalā; Nr.5, Nr.13, Dzirksteles ielā 2b, Jūrmalā; Nr.1, Nr.9, Nr.63 Tērbatas ielā 3a, Jūrmalā; Nr.4 Vecajā ceļā 7, Jūrmalā; Nr.18, Nr.21, Nr.23, Nr.56 Tallinas ielā 12, Jūrmalā; Nr.1 Stirnu ielā 11, Jūrmalā; Nr.1, Nr.4 Lībiešu ielā 18, Jūrmalā; Nr.1 Friča Brīvzemnieka ielā 2B, Jūrmalā; izīrēto viendzīvokļa dzīvojamo māju Tukuma ielā 2b, Jūrmalā; iznomāto nedzīvojamo telpu Nr.600 Ķemeru ielā 86, Jūrmalā.

2. Pārņemt Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā Valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas aģentūra” valdījumā esošo valsts dzīvojamās mājas neprivatizēto daļu- neizīrēto dzīvokli Nr.17. Tirzas ielā 44, Jūrmalā.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF