Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2011.gada 15.decembrīNr. 543

protokols Nr. 24, 29. punkts

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai
Jūrmalā, Iecavas ielā 5

Pamatojoties uz V.G. (dzimis ***) pilnvarotās personas O.I. (personas kods ***) 2011.gada 31.oktobra iesniegumu Nr.1.2-1/3349 ar lūgumu atļaut nojaukt dzīvojamo ēku Nr.001 (būves kadastra apzīmējums 1300 012 1211 001) un palīgēkas Nr.002, Nr.003 (būvju kadastra apzīmējumi 1300 012 1211 002, 1300 012 1211 003) Jūrmalā, Iecavas ielā 5, Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas (turpmāk tekstā Komisija) 2011.gada 1.novembra sēdes dienas kārtībā tika iekļauts jautājums par atļaujas izsniegšanu šo būvju nojaukšanai.

Komisija izskatīja iesniegumu un tam pievienotos dokumentus: tehniskās inventarizācijas lieta, zemesgrāmatas nodalījuma noraksts Nr.6337, būvju fotofiksācijas, apbūves plāns, zemes robežu plāns, pilnvara Nr.8879, dzīvojamo ēku un kultūrvēsturiskās vides novērtējums, bankas izziņa Nr.2.1.2.1.-02/3434.

Komisija, ņemot vērā nekustamā īpašuma īpašnieka izteikto vēlēšanos, vienbalsīgi pieņēma atzinumu – atļaut nojaukt būves.

Pamatojoties uz VKPAI atzinumu Nr.11-06/2469 un Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma II sējuma „Jūrmalas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi (būvnoteikumi)” Pielikuma Nr.2 septītās nodaļas prasībām un Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas 2011.gada 1.novembra protokolu Nr.12, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Īpašniekam V.G. (dzimis ***) atļaut nojaukt dzīvojamo ēku Nr.001 (būves kadastra apzīmējums 1300 012 1211 001) un palīgēkas Nr.002, Nr.003 (būvju kadastra apzīmējumi 1300 012 1211 002, 1300 012 1211 003) Jūrmalā, Iecavas ielā 5.

2. Saskaņā ar Latvijas Republikas Būvniecības likuma 31.panta 5.daļu būves nojaukšana veicama Vispārīgajos būvnoteikumos paredzētajā kārtībā saskaņā ar akceptēto būvprojektu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF