Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2011.gada 15.decembrīNr. 544

protokols Nr. 24, 30. punkts

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai
Jūrmalā, Jomas ielā 83

Pamatojoties uz A.O. (personas kods ***) pilnvarotās personas J.B. (personas kods ***) 2011.gada 20.oktobra iesniegumu Nr.1.2-1/3234 ar lūgumu atļaut nojaukt administratīvo ēku Nr.001 (būves kadastra apzīmējums 1300 009 3408 001) Jūrmalā, Jomas ielā 83, Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas (turpmāk tekstā Komisija) 2011.gada 1.novembra sēdes dienas kārtībā tika iekļauts jautājums par atļaujas izsniegšanu šīs būves nojaukšanai.

Komisija izskatīja iesniegumu un tam pievienotos dokumentus: tehniskās inventarizācijas lieta, zemesgrāmatas nodalījuma noraksts Nr.1404, būvju fotofiksācijas, apbūves plāns, zemes robežu plāns, pilnvara Nr.10640, līdzīpašnieka sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LION LINE” apliecinājums, slēdziens par iespējamām kultūrvides izmaiņām.

Komisija, ņemot vērā nekustamā īpašuma īpašnieka izteikto vēlēšanos, vienbalsīgi pieņēma atzinumu – atļaut nojaukt būvi.

Pamatojoties uz VKPAI atzinumu Nr.11-06/2469 un Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma II sējuma „Jūrmalas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi (būvnoteikumi)” Pielikuma Nr.2 septītās nodaļas prasībām un Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas 2011.gada 1.novembra protokolu Nr.12, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Īpašniekam A.O. (personas kods ***) atļaut nojaukt administratīvo ēku Nr.001 (būves kadastra apzīmējumi 1300 009 3408 001) Jūrmalā, Jomas ielā 83.

2. Saskaņā ar Latvijas Republikas Būvniecības likuma 31.panta 5.daļu būves nojaukšana veicama Vispārīgajos būvnoteikumos paredzētajā kārtībā saskaņā ar akceptēto būvprojektu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF