Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2011.gada 15.decembrīNr. 545

protokols Nr. 24, 31. punkts

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai
Jūrmalā, Meža prospektā 12

Pamatojoties uz sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LLA INVEST” (reģistrācijas Nr.40103379493) pilnvarotās personas J.B. (personas kods ***) 2011.gada 28.oktobra iesniegumu Nr.1.2-1/3314 ar lūgumu atļaut nojaukt viesnīcas ēku Nr.001 (būves kadastra apzīmējums 1300 007 4001 001) Jūrmalā, Meža prospektā 12, Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas (turpmāk tekstā Komisija) 2011.gada 1.novembra sēdes dienas kārtībā tika iekļauts jautājums par atļaujas izsniegšanu šīs būves nojaukšanai.

Komisija izskatīja iesniegumu un tam pievienotos dokumentus: tehniskās inventarizācijas lieta, zemesgrāmatas nodalījuma noraksts Nr.100000063739, būvju fotofiksācijas, apbūves plāns, zemes robežu plāns, pilnvara Nr.2380.

Komisija, ņemot vērā nekustamā īpašuma īpašnieka izteikto vēlēšanos, vienbalsīgi pieņēma atzinumu – atļaut nojaukt būvi.

Pamatojoties uz VKPAI atzinumu Nr.11-06/2469 un Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma II sējuma „Jūrmalas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi (būvnoteikumi)” Pielikuma Nr.2 septītās nodaļas prasībām un Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas 2011.gada 1.novembra protokolu Nr.12, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Īpašniekam sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „LLA INVEST” (reģistrācijas Nr.40103379493) atļaut nojaukt viesnīcas ēku Nr.001 (būves kadastra apzīmējums 1300 007 4001 001) Jūrmalā, Meža prospektā 12.

2. Saskaņā ar Latvijas Republikas Būvniecības likuma 31.panta 5.daļu būves nojaukšana veicama Vispārīgajos būvnoteikumos paredzētajā kārtībā saskaņā ar akceptēto būvprojektu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF