Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2011.gada 15.decembrīNr. 550

protokols Nr. 24, 36. punkts

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienībai
Dāvja ielā 61, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

Izskatot zemes vienības Dāvja ielā 61, Jūrmalā īpašnieka S.O. 2011.gada 8.novembrī saņemto iesniegumu ar lūgumu Jūrmalas pilsētas domei apstiprināt zemes īpašuma Dāvja ielā 61, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 1300 017 3104) zemes ierīcības projektu, Jūrmalas pilsētas dome konstatē, ka:

Akciju sabiedrība „Mērniecības centrs MC”, saskaņā ar zemes vienības īpašnieka S.O. 2011.gada 30.septembra iesniegumu ir izstrādājusi zemes ierīcības projektu minētajam īpašumam.

Zemes ierīcības projekts izstrādāts pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas 2011.gada 29.septembra lēmumu Nr.388 „Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Dāvja ielā 61, Jūrmalā”.

Izstrādātais zemes ierīcības projekts atbilst Zemes ierīcības likumam, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumiem Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” un ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.19 (protokols Nr.14, 37.punkts) „Par Jūrmalas Attīstības plāna (ģenerālplāns) grozījumu, grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” apstiprinātajiem Jūrmalas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem.

Ņemot vērā iepriekšminēto un vadoties no Latvijas Republikas Zemes ierīcības likuma, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt zemes vienības Dāvja ielā 61, Jūrmalā zemes ierīcības projektu, saskaņā ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Mērniecības centrs MC” izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu.

2. Jaunizveidotajai zemes vienībai ar platību 1570kv.m. piešķirt adresi Dāvja iela 61A, Jūrmala un noteikt, ka zemes vienības Dāvja ielā 61A, Jūrmalā lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve– 0601, saskaņā ar pievienoto zemes ierīcības projekta grafisko daļu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF