Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Atcelts ar domes 2012.gada 16.februāra 89.lēmumu

2011.gada 15.decembrīNr. 551

protokols Nr. 24, 37. punkts

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu
Kalēju ielā 49, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Ģeodet” projekta izstrādes vadītājas D.A. 2011.gada 29.novembrī saņemto iesniegumu ar lūgumu Jūrmalas pilsētas domei apstiprināt zemes īpašuma Kalēju ielā 49, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 1300 014 8208) zemes ierīcības projektu, Jūrmalas pilsētas dome konstatē, ka:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Ģeodet” ir saņēmusi zemes vienības Kalēju ielā 49, Jūrmalā īpašnieka I.M. iesniegumu izstrādāt zemes ierīcības projektu minētajam īpašumam.

Zemes ierīcības projekts izstrādāts saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas 2011.gada 14.jūnija lēmumu Nr.221 „Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Kalēju ielā 49, Jūrmalā”.

Izstrādātais zemes ierīcības projekts atbilst Latvijas Republikas Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumiem Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1602 „Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” un ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.19 (protokols Nr.14, 37.punkts) „Par Jūrmalas Attīstības plāna (ģenerālplāns) grozījumu, grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” apstiprinātajiem Jūrmalas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem.

Ņemot vērā iepriekšminēto un vadoties no Latvijas Republikas Zemes ierīcības likuma, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt zemes vienības Kalēju ielā 49, Jūrmalā zemes ierīcības projektu, saskaņā ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Ģeodet” izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu.

2. Apstiprināt zemes vienības Kalēju ielā 49, Jūrmalā ar kopējo platību 3757m2 sadali, atdalot zemes vienības daļu 1870m2 platībā un piešķirot adresi Kalēju iela 49A, Jūrmala. Noteikt, ka zemes vienības Kalēju ielā 49, Jūrmalā platība pēc zemesgabala atdalīšanas ir 1887m2, saskaņā ar pievienoto zemes ierīcības projekta grafisko daļu:

2.1. Noteikt, ka zemes vienībai Kalēju ielā 49, Jūrmalā lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve– 0601.

2.2. Zemes vienībai Kalēju ielā 49, Jūrmalā atcelt apgrūtinājumus, kas noteikti Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas III.daļas 1.iedaļas ierakstā nosakot jaunus apgrūtinājumus:

2.2.1. zemes vienība atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorijā (110103);

2.2.2. zemes vienības daļa 88m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar ielu-sarkanā līnija (120301);

2.2.3. zemes vienības daļa 63m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju (120401);

2.2.4. zemes vienības daļa 8m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar ūdensvadu līdz 2m dziļumā (12010101);

2.2.5. zemesgabala daļa 35m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā ap elektrisko tīklu gaisvadu līnijām pilsētās un ciemos līdz 20 kilovoltiem (12050601).

2.3. Uzdot zemes vienības Kalēju ielā 49, Jūrmalā īpašniekam atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

3. Izveidot zemes vienību Kalēju iela 49A, Jūrmalā ar kopējo platību 1870m2, saskaņā ar pievienoto zemes ierīcības projekta grafisko daļu:

3.1. Noteikt, ka zemes vienības Kalēju ielā 49A, Jūrmalā lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve– 0601.

3.2. Noteikt apgrūtinājumus zemes vienībai Kalēju ielā 49A, Jūrmalā:

3.2.1. zemes vienība atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorijā (110103);

3.2.2. zemes vienības daļa 132m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar ielu-sarkanā līnija (120301);

3.2.3. zemes vienības daļa 64m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju (120401);

3.2.4. 2.2.4. zemes vienības daļa 11m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar ūdensvadu līdz 2m dziļumā (12010101);

3.2.5. zemesgabala daļa 120m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā ap elektrisko tīklu gaisvadu līnijām pilsētās un ciemos līdz 20 kilovoltiem (12050601).

3.3. Uzdot zemes vienības Kalēju ielā 49A, Jūrmalā īpašniekam atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Antonijas ielā 6 viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF