Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2011.gada 15.decembrīNr. 552

protokols Nr. 24, 38. punkts

Par zemes vienību apvienošanu Vikingu ielā 23, Jūrmalā, Vikingu ielā 25A, Jūrmalā,
Vikingu ielā 25, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Intra MTD” rīkotājdirektora U.G. 2011.gada 14.novembrī saņemto iesniegumu ar lūgumu Jūrmalas pilsētas domei apstiprināt zemes vienību Vikingu ielā 23, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 1300 002 1719) Vikingu ielā 25A, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 1300 002 1716) un Vikingu ielā 25, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 1300 002 1718) apvienošanu, Jūrmalas pilsētas dome konstatē, ka:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Intra MTD” ir saņēmusi zemes vienību Vikingu ielā 25, Jūrmalā un Vikingu ielā 25A, Jūrmalā īpašnieka sabiedrības ar ierobežotu atbildību „MM INVESTĪCIJAS” valdes locekļa, kā arī zemes vienības Vikingu ielā 23, Jūrmalā īpašnieka M.M. pilnvarojumu veikt minēto zemes vienību apvienošanas projekta izstrādi.

Zemes vienību apvienošanas projekts izstrādāts saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8.panta trešā punkta otro apakšpunktu „Zemes ierīcības projekts nav jāizstrādā, ja apvieno divas vai vairākas blakus esošas zemes vienības un par to ir pieņemts vietējās pašvaldības lēmums”, Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.19 (protokols Nr.14, 37.punkts) „Par Jūrmalas Attīstības plāna (ģenerālplāns) grozījumu, grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” apstiprinātajiem Jūrmalas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1602 „Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” un Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”.

Ņemot vērā iepriekšminēto, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt zemes vienību apvienošanu Vikingu ielā 23, Jūrmalā ar kopējo platību 1599m2 (kadastra apzīmējums 1300 002 1719), Vikingu ielā 25A, Jūrmalā ar kopējo platību 765m2 (kadastra apzīmējums 1300 002 1716) un Vikingu ielā 25, Jūrmalā ar kopējo platību 1371m2 (kadastra apzīmējums 1300 002 1718). Noteikt, ka zemes vienība Vikingu ielā 25, Jūrmalā platība pēc zemes vienību apvienošanas ir 3735m2, saskaņā ar zemesgabalu apvienošanas plānu.

2. Noteikt, ka apvienotajai zemes vienībai Vikingu ielā 25, Jūrmalā lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve – 0601.

3. Apvienotajai zemes vienībai Vikingu ielā 25, Jūrmalā noteikt jaunus apgrūtinājumus:

3.1. zemes vienība atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorijā (110103);

3.2. zemes vienības daļa 565m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar ielu-sarkanā līnija (120301).

4. Piešķirt adresi dzīvojamai mājai ar kadastra apzīmējumu 1300 002 1718 001 Vikingu iela 25, Jūrmala.

5. Piešķirt adresi dzīvojamai mājai ar kadastra apzīmējumu 1300 002 1716 001 Vikingu iela 25, korpuss 1, Jūrmala.

6. Likvidēt adresi zemes vienībām Vikingu iela 23, Jūrmala (kadastra apzīmējums 1300 002 1719) un Vikingu ielā 25A, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 1300 002 1716).

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Antonijas ielā 6 viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF