Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2011.gada 15.decembrīNr. 557

protokols Nr. 24, 43. punkts

Par Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 28.janvāra lēmuma Nr.91
„Par vasarnīcu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības „Vārnukrogs” detālplānojuma
grozījumu projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 22,
Vārnukroga ceļš 20, Kleistes iela 1 un Kleistes iela 3” atzīšanu par spēku zaudējušu

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 28.janvāra lēmumu Nr.91 „Par Vasarnīcu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības „Vārnukrogs” detālplānojuma grozījumu projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 22, Vārnukroga ceļš 20, Kleistes iela 1 un Kleistes iela 3” tika uzsākta detālplānojuma projekta izstrāde, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domē 2009.gada 3.decembrī saņemto Vasarnīcu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības „Vārnukrogs” apsaimniekotāju A.Ž. un I.N. iesniegumu.

Jūrmalas pilsētas domē 2011.gada 1.novembrī ir reģistrēts ēku īpašnieku Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 22, Vārnukroga ceļš 20, Kleistes iela 1 un Kleistes iela 3, un Vasarnīcu īpašnieku biedrības valdes priekšsēdētāja Jāņa Zepa un valdes locekļa Sergeja Kopilova atkārtotais kolektīvais iesniegums ar lūgumu atcelt 2010.gada 28.janvāra lēmuma Nr.91, jo piebraucamo ceļu risinājumi visiem detālplānojuma grozījumu teritorijā iekļautajiem zemesgabaliem ir izstrādāti spēkā esošajā detālplānojumā, kas apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 8.marta saistošajiem noteikumiem Nr.4 „Par vasarnīcu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības „Vārnukrogs” teritorijas detālā plānojuma apstiprināšanu”.

Ņemot vērā iepriekš minēto, vadoties no Latvijas Republikas likumiem un saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 7.decembra Attīstības un vides jautājumu komitejas lēmumu (protokols Nr.1.1-59/16), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 28.janvāra lēmumu Nr.91 „Par vasarnīcu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības „Vārnukrogs” detālplānojuma grozījumu projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 22, Vārnukroga ceļš 20, Kleistes iela 1 un Kleistes iela 3”.

2. Jūrmalas pilsētas domes Administratīvajai nodaļai (I.Kalvāne) nosūtīt šo lēmumu Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF