Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2011.gada 15.decembrīNr. 558

protokols Nr. 24, 44. punkts

Par Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 25.janvāra lēmuma Nr.46
„Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā,
Bulduru prospektā 30 un Vidus prospektā 31” atzīšanu par spēku zaudējušu

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 25.janvāra lēmumu Nr.46 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Bulduru prospektā 30 un Vidus prospektā 31” tika uzsākta detālplānojuma projekta izstrāde.

Jūrmalas pilsētas domē 2011.gada 28.novembrī ir reģistrēts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Deviņdesmit seši” (reģistrācijas Nr.40003492087) iesniegums ar lūgumu atcelt 2007.gada 25.janvāra lēmumu Nr.46„Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Bulduru prospektā 30 un Vidus prospektā 31”.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.19 „Par Jūrmalas Attīstības plāna (ģenerālplāna) grozījumu, grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” apstiprināto Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumu, zemesgabali Jūrmalā, Bulduru prospektā 30 un Vidus prospektā 31 vairs neatrodas Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā, līdz ar to, apbūves risinājumus ir iespējams veikt bez detālplānojuma izstrādes.

Ņemot vērā iepriekš minēto, vadoties no Latvijas Republikas likumiem un saskaņā ar 2011.gada 7.decembra Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas lēmumu (protokols Nr.1.1-59/16), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atzīt par spēku zaudējušu 2007.gada 25.janvāra lēmumu Nr.46 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Bulduru prospektā 30 un Vidus prospektā 31”.

2. Jūrmalas pilsētas domes Administratīvajai nodaļai (I.Kalvāne) nosūtīt šo lēmumu Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF