Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2011.gada 15.decembrīNr. 560

protokols Nr. 24, 46. punkts

Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Gaujas ielā 1
nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 11.augusta lēmumu Nr.375 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Gaujas ielā 1” tika uzsākta detālplānojuma izstrāde.

Jūrmalas pilsētas domē ir iesniegts sagatavotais detālplānojuma projekts. Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 71.punktu, un saskaņā ar 2011.gada 7.decembra Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas lēmumu (protokols Nr.1.1-59/16), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Nodot sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai detālplānojuma pirmo redakciju zemesgabalam Jūrmalā, Gaujas ielā 1.

2. Detālplānojuma izstrādes vadītājam organizēt sabiedrisko apspriešanu.

3. Jūrmalas pilsētas domes Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt pašvaldības vietējā laikrakstā un pašvaldības publiskajā mājaslapā www.jurmala.lv paziņojumu par detālplānojuma sabiedrisko apspriešanu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF