Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2011.gada 15.decembrīNr. 564

protokols Nr. 24, 51. punkts

Par detālplānojuma zemesgabaliem Jūrmalā,
Stigas ielā 2 un Stigas ielā 5 apstiprināšanu

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 3.decembra lēmumu Nr.936 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Stigas ielā 2 un Stigas ielā 5”, un Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 22.jūlija lēmumu Nr.552 „Par darba uzdevuma precizēšanu detālplānojuma izstrādei zemesgabaliem Jūrmalā, Stigas ielā 2 un Stigas ielā 5” ir izstrādāts teritorijas detālplānojums.

Ņemot vērā minēto, vadoties no Latvijas Republikas Teritorijas plānošanas likuma un Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 76.1.punktu un izskatot Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2011.gada 7.decembra lēmumu (protokols Nr.1.1–59/16), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt detālplānojumu zemesgabaliem Jūrmalā, Stigas ielā 2 un Stigas ielā 5 un izdot saistošos noteikumus.

2. Jūrmalas pilsētas domes Administratīvajai nodaļai nosūtīt šo lēmumu Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

3. Jūrmalas pilsētas domes Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt lēmumu par detālplānojuma apstiprināšanu laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un vietējā pašvaldības laikrakstā.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF