Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2011.gada 20.janvārīNr.2

Ceturtdiena

Jūrmalā Jomas ielā 1/5

Sēde atklāta plkst.1000

Sēdi vada:

domes priekšsēdētājs

Gatis Truksnis

Sēdi protokolē:

domes administratīvās nodaļas lietvede

Arnita Liepiņa

Sēdē piedalās:

domes priekšsēdētāja vietnieks ekonomikas un attīstības jautājumos

Māris Dzenītis

domes priekšsēdētāja vietniece pilsētsaimniecības jautājumos

Larisa Loskutova

Deputāti:

Arnis Ābelītis, Iveta Blaua (nepiedalās no plkst.1000 līdz plkst.1006), Egmonts Krūmiņš, Vladimirs Maksimovs, Zigurds Starks, Ilmārs Ančāns, Raimonds Munkevics, Dzintra Homka, Juris Visockis, Aigars Tampe

Nepiedalās deputāti:

Romualds Ražuks , Marija Vorobjova

Sēdē piedalās:

Izpilddirektora p.i.

Valdis Vītoliņš

Administratīvās nodaļas vadītāja

Indra Kalvāne

Nodokļu nodaļas vadītāja

Anita Lindermane

Budžeta nodaļas vadītāja

Inga Brača

Juridiskās nodaļas vadītāja

Evija Rakiša

Revīzijas un audita nodaļas vadītāja

Zoja Gorenko

Būvniecības nodaļas vadītājs

Māris Demme

Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļas vadītāja

Gunta Smalkā

Ekonomikas un attīstības nodaļas vadītāja

Ligita Maziņa

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs

Reinholds Pelše

Sēdē uzaicināti:

Gunta Jubele , Veronika Ramāne, Jānis Skuja, Dzintars Krūmiņš, Guna Voitkāne, Indra Brinkmane, Dzintra Pikāne, Indra Brinkmane, Agnis Kristvalds, Jekaterina Beļajeva, Ināra Kundziņa, Vizma Klāsone, Agita Bērzupe

Piedalās:

pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 113.punktu balsošana par visiem jautājumiem notiek paceļot roku.

Darba kārtība:

1.

Par Jūrmalas pilsētas domes investīciju plānu 2011.-2014.gadam

2.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 3.decembra lēmumā Nr.911 „Par Jūrmalas pašvaldības administrācijas reorganizāciju un darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu Jūrmalas pašvaldībā”

3.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 7.oktobra lēmumā Nr.687 „Par izglītības iestāžu vadītāju amata likmju finansēšanu no valsts mērķdotācijas”

4.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2011.gada budžeta apstiprināšanu

5.

Par maksas pakalpojumiem domes Dzimtsarakstu nodaļā

6.

Par maksas pakalpojumu apmēra noteikšanu Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē „Lācītis”

7.

Par nomas maksājumiem 2011.gadā

8.

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Dzelzceļa ielā 3 izsoles atzīšanu par nenotikušu un Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 5.augusta lēmuma Nr.577 „Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Dzelzceļa ielā 3 nodošanu atsavināšanai” atcelšanu

9.

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Dzelzceļa ielā 3 nodošanu valsts īpašumā bez atlīdzības

Ienāk I.Blaua

1. Par Jūrmalas pilsētas domes investīciju plānu 2011.-2014.gadam (lēmums Nr.15)

Ziņo:

L.Maziņa ziņo, ka deputātiem ir izsniegts investīciju plāna pielikums ar precizējumiem un papildinājumiem.

Izsakās:

A.Ābelītis izsaka priekšlikumu, ņemot vērā to, ka investīciju plānā un pašvaldības budžetā ir paredzēts finansējums sociālās dzīvojamās mājas Valkas ielā 3 siltumizturības uzlabošanai, un to, kādā stāvoklī šo ēku ir atstājuši iepriekšējie šīs mājās iedzīvotāji, izsaka priekšlikumu L.Grobiņai un Dz.Krūmiņam izvērtēt iedzīvotāju izmitināšanas kārtību jaunajās un renovētajās mājās.

Z.Starks izsakās, ka viņam šis investīciju plāns ir neskaidrs. Uzskata, ka to nevar atbalstīt, jo galvenais, kam šajā un nākamajā gadā ir paredzēti lieli finanšu līdzekļi, ir tieši sociālo un dzīvojamo māju būvniecība, tādējādi neradot iespēju vienlaikus attīstīt arī citus pilsētas sabiedriskus projektus. Iebilst pret to, ka tuvākajos gados nav paredzēta Kultūras centra būvniecība Pils ielā 1, kā arī Dzintaru koncertzāles Mazās zāles restaurācija, kā iepriekš tika plānots. Aicina nesteigties ar investīciju plāna apstiprināšanu un turpināt vēl par to diskutēt komitejās.

A.Tampe izsakās, ka ir apsveicami, ka šāds plāns ir sagatavots. Taču vēlētos, lai no pašvaldības budžeta līdzekļiem tiktu pabeigta Pumpuru vidusskolas rekonstrukcija, šogad tiktu uzsākta Lielupes vidusskola rekonstrukcija un Kultūras centra būvniecība Pils ielā 1. Izsakās, ka balsojumā atturēsies, jo viņaprāt šis investīciju plāns ir nereāls un nav izpildāms.

G.Truksnis aicina deputātus balsot par sagatavoto lēmumprojektu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” –9 (M.Dzenītis, Dz.Homka , R . Munkevics, I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas”- 4 (J.Visockis, A.Tampe, Z.Starks, I.Blaua)), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes investīciju plānu 2011.-2014.gadam.

2. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 3.decembra lēmumā Nr.911 „Par Jūrmalas pašvaldības administrācijas reorganizāciju un darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu Jūrmalas pašvaldībā” (lēmums Nr.16)

Ziņo:

G.Voitkāne

I.Brača

Izsakās:

I.Blaua izsakās, ka īsti nav korekti, ka vienā lēmumprojektā ir apvienota gan pirmsskolas pedagogu amatu likmju palielināšana, kas ir noteikta saskaņā ar likumu, gan grozījumi domes darbinieku štatu sarakstos, jo šie abi priekšlikumi nav vienādi atbalstāmi.

Z.Starks aicina deputātus neatbalstīt šo lēmumprojektu, jo, viņaprāt, tas ir sagatavots „naudas izšķērdēšanas režīmā” iekļaujot štatu sarakstā esošos ārštata darbiniekus. Iebilst pret lēmumprojekta 3.punktu, kurā netiek ierobežots domes priekšsēdētāja, viņa vietnieku un izpilddirektora padomnieku skaits. Uzskata, ka sagatavotais lēmumprojekts nekalpo pilsētas interesēs un deputāti tādu nedrīkst atbalstīt.

G.Truksnis izsakās, ka padomnieku skaits nav precizēts tāpēc, ka to skaits varbūt dažāds pēc vajadzības, kāda rodas katrā konkrētā brīdī, bet katrā ziņā tikai apstiprinātā budžeta ietvaros. Uzskata, ka ļoti pozitīvi ir tas, ka tiek palielinātas pirmsskolas pedagogu amatu likmes, kā arī citi grozījumi, kas ir vērsti uz štatu saraksta sakārtošanu un situācijas caurspīdīgumu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” –9 (M.Dzenītis, Dz.Homka , R . Munkevics, I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas”- 4 (J.Visockis, A.Tampe, Z.Starks, I.Blaua)), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 3.decembra lēmumā Nr.911 „Par Jūrmalas pašvaldības administrācijas reorganizāciju un darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu Jūrmalas pašvaldībā”.

3. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 7.oktobra lēmumā Nr.687 „Par izglītības iestāžu vadītāju amata likmju finansēšanu no valsts mērķdotācijas” (lēmums Nr.17)

Ziņo:

I.Brača

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” –13 (M.Dzenītis, Dz.Homka , R . Munkevics, I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, A.Tampe, Z.Starks, I.Blaua, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas”-nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 7.oktobra lēmumā Nr.687 „Par izglītības iestāžu vadītāju amata likmju finansēšanu no valsts mērķdotācijas”.

4. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2011.gada budžeta apstiprināšanu (saistošie noteikumi Nr.3)

Ziņo:

I.Brača

Izsakās:

Z.Starks izsakās, ka budžets ir finansiāli veiksmīgs tikai tādejādā ziņā, ka salīdzinājumā ar 2010.gadu tas ir palielināts par Ls 5.milj., bet par galvenajām prioritātēm, uz ko ir likts galvenais uzsvars, viņaprāt, nav izraudzītas pilsētai tās svarīgākās. Liels budžeta izdevumu pieaugums pret pagājušo gadu paredzēts sabiedriskajai kārtībai un drošībai, vispārējiem valdības dienestiem un pilsētas tēla veidošanas un mārketinga pasākumiem, bet izglītībai, kura varētu būt viena no galvenajām prioritātēm pilsētai, savukārt, palielinājums ir diezgan niecīgs. Daudzām pozīcijām, kurām tika pieprasīts salīdzinoši mazs finansējums, līdzekļi vispār nav piešķirti, kā arī līdzekļi nav paredzēti Ķemeru attīstībai. Uzskata, ka budžeta līdzekļus vajadzētu izmantot pēc iespējas lietderīgāk, kas diemžēl šajā projektā neatspoguļojas. Nav atbalstāms tas, ka tiek paredzēti daži lieli mājokļu programmas projekti, piešķirot budžetā tiem divos nākamajos gados vairākus miljonus latu, vienlaikus neattīstot citus pilsētas tūristiem interesantus sabiedriskos objektus. Sagatavoto budžeta projektu neatbalstīs.

A.Tampe izsakās, ka sagatavotajā projektā ir daudzas pozitīvas lietas, bet kopumā šo budžeta projektu atbalstīt nevarēs. Iebilst pret to, ka par prioritāti netiek noteikta kūrorta un tūrisma nozares attīstība un to, ka pārāk mazs finansējums ir paredzēts patriotiskiem, tautas mākslas un kultūras pasākumiem.

G.Truksnis izsakās, ka budžeta projekts ir izdevies veiksmīgs, jo pagājušā gada nogalē un šī gada sākumā ir veikti vairāki pozitīvi pasākumi, kuri tad arī dod iespēju budžetu palielināt par 5. milj., tai skaitā ilgtermiņa saistību jautājuma sakārtošana, nekustamā īpašuma nodokļa prognožu noteikšana pagājušā gada līmenī, dodot iespēju piešķirt iedzīvotājiem nekustamā īpašuma atlaides, kā arī maksājuma Pašvaldību izlīdzināšanas fondā samazināšana un citi pasākumi. Attiecībā uz Z.Starka iebildumiem par attīstību Ķemeros, vērš uzmanību uz to, ka šī gada budžetā ir paredzēti līdzekļi gan Ķemeru skolas remontam, gan jauna bērnudārza Ķemeros projektam, kā arī šobrīd tiek risināti jautājumi par aptiekas un pasta darbības nodrošināšanu Ķemeros.

Pateicas budžeta nodaļas darbiniekiem par lielo darbu strādājot pie budžeta projektu. Uzskata, ka budžets ir labs, saimniecisks un pieņemams, tāpēc aicina deputātus to atbalstīt.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” –9 (M.Dzenītis, Dz.Homka , R . Munkevics, I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas”- 4 (J.Visockis, A.Tampe, Z.Starks I.Blaua)), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2011.gada budžeta apstiprināšanu.

5. Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas domes Dzimtsarakstu nodaļā

(lēmums Nr.18)

Ziņo:

Dz.Pikāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” –13 (M.Dzenītis, Dz.Homka , R . Munkevics, I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, A.Tampe, Z.Starks, I.Blaua, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas”-nav), nolēma pieņemt lēmumu par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas domes Dzimtsarakstu nodaļā.

6. Par maksas pakalpojumu apmēra noteikšanu Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē „Lācītis” (lēmums Nr.19)

Ziņo:

V.Klāsone

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” –13 (M.Dzenītis, Dz.Homka , R . Munkevics, I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, A.Tampe, Z.Starks, I.Blaua, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas”-nav), nolēma pieņemt lēmumu par maksas pakalpojumu apmēra noteikšanu Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē „Lācītis”.

7. Par nomas maksājumiem 2011.gadā (lēmums Nr.20)

Ziņo:

I.Kundziņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” –13 (M.Dzenītis, Dz.Homka , R . Munkevics, I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, A.Tampe, Z.Starks, I.Blaua, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas”-nav), nolēma pieņemt lēmumu par nomas maksājumiem 2011.gadā.

8. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Dzelzceļa ielā 3 izsoles atzīšanu par nenotikušu un Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 5.augusta lēmuma Nr.577 „Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Dzelzceļa ielā 3 nodošanu atsavināšanai” atcelšanu (lēmums Nr.21)

9. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Dzelzceļa ielā 3 nodošanu valsts īpašumā bez atlīdzības (lēmums Nr.22)

Ziņo:

G.Jubele

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” –13 (M.Dzenītis, Dz.Homka , R . Munkevics, I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, A.Tampe, Z.Starks, I.Blaua, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas”-nav), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Dzelzceļa ielā 3 izsoles atzīšanu par nenotikušu un Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 5.augusta lēmuma Nr.577 „Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Dzelzceļa ielā 3 nodošanu atsavināšanai” atcelšanu.

2. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Dzelzceļa ielā 3 nodošanu valsts īpašumā bez atlīdzības.

Sēde slēgta plkst.11.55

Sēdes vadītājs

G.Truksnis

Sēdes protokolētāja

A.Liepiņa

2011.gada 25.janvārī


Lejupielāde: DOC un PDF