Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2011.gada 3.martāNr.5

Ceturtdiena

Jūrmalā Jomas ielā 1/5

Sēde atklāta plkst.1005

Sēdi vada:

domes priekšsēdētājs

Gatis Truksnis

Sēdi protokolē:

domes administratīvās nodaļas lietvede

Arnita Liepiņa

Sēdē piedalās:

domes priekšsēdētāja vietnieks ekonomikas un attīstības jautājumos

Māris Dzenītis

domes priekšsēdētāja vietniece pilsētsaimniecības jautājumos

Larisa Loskutova

Deputāti:

Arnis Ābelītis, Iveta Blaua, Egmonts Krūmiņš, Vladimirs Maksimovs, Zigurds Starks, Ilmārs Ančāns, Raimonds Munkevics, Dzintra Homka, Romualds Ražuks, Juris Visockis, Aigars Tampe, Marija Vorobjova

Sēdē piedalās:

Izpilddirektora

Valdis Vītoliņš

Administratīvās nodaļas vadītāja

Indra Kalvāne

Pilsētplānošanas nodaļas vadītāja

Vita Zvejniece

Nodokļu nodaļas vadītāja

Anita Lindermane

Budžeta nodaļas vadītāja

Inga Brača

Juridiskās nodaļas vadītāja

Evija Rakiša

Ekonomikas un attīstības nodaļas vadītāja

Ligita Maziņa

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs

Reinholds Pelše

Sēdē uzaicināti:

Gunta Jubele , Veronika Ramāne, Laima Grobiņa, Katrīna Beļajeva, Ilze Vonda, Indra Brinkmane, Maija Putniņa, Agita Bērzupe

Piedalās:

pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 jautājumiem notiek paceļot roku.

G.Truksnis ierosina no sēdes darba kārtības noņemt jautājumu „Jūrmalas pilsētas pašvaldības mantas iznomāšanas kārtība”.

Z.Starks jautā, kad, pēc deputātes Dz.Homkas iepriekš izteiktā ierosinājuma, tiks izstrādāts Ētikas kodekss un virzīts izskatīšanai domes sēdē?

G.Truksnis atbild, ka šādai iniciatīvai un darbībai jānāk tieši no deputātu puses.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par sēdes darba kārtību ar izmaiņām („par” – 15 (I.Ančāns, Dz.Homka , V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, R . Munkevics, R.Ražuks, A.Tampe, M.Vorobjova, Z.Starks, M.Dzenītis, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas”- nav), sēdes darba kārtība ar izmaiņām tika apstiprināta.

Darba kārtība:

1.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta lēmumā Nr.657 „Par Jūrmalas pilsētas civilās aizsardzības komisiju”

2.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2011.gada budžeta apstiprināšanu”

3.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 13.novembra lēmumā Nr.955 „Par dalību Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda projektu konkursa aktivitātē 3.4.4.2. „Sociālo dzīvojamo māju siltumizturības uzlabošanas pasākumi””

4.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 3.jūnija nolikumā Nr.56 „Pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” nolikums”

5.

Par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu

6.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību apvienošanas apstiprināšanu Jūrmalā, Ceriņu ielā 22 un Jūrmalā, Ceriņu ielā 24/26

7.

Par atteikumu uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi zemesgabalam Jūrmalā, Mellužu prospektā 52

8.

Par iespēju turpināt dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 021 5206 001 rekonstrukciju Jūrmalā, Eglaines ielā 13

9.

Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu dzīvokļa īpašumā ar kadastra numuru 1300 900 0102 Jūrmalā, Lašu ielā 7-22

10.

Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Zemeņu ielā 73

11.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 3.jūnija lēmumā Nr.420 „Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Druvu ielā 2A”

12.

Par neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Dreiliņu ielā 0008 daļas nomas līguma noslēgšanu ar Z.Z.

13.

Par zemesgabala Jūrmalā, Majori 8616 daļas nomas līguma noslēgšanu ar biedrību „Grīva – 8616”

14.

Par zemesgabala Jūrmalā, Majori 8616 daļas nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Spēks – R”

15.

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Raiņa ielā 98a telpas Nr.32 un zemesgabala daļas iznomāšanu

16.

Par pludmales nogabala no Krišjāņa Barona ielas ass līdz Ainažu ielas asij iznomāšanu

17.

Par pludmales nogabala no Magoņu ielas ass Rožu ielas virzienā iznomāšanu

18.

Par pludmales nogabala no 1.līnijas ass līdz 2.līnijas asij iznomāšanu

19.

Par pludmales nogabala no 1.līnijas ass līdz Krišjāņa Barona ielas asij iznomāšanu

1. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta lēmumā Nr.657 „Par Jūrmalas pilsētas civilās aizsardzības komisiju” (lēmums Nr.97)

Ziņo:

I.Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, Dz.Homka , V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, R . Munkevics, R.Ražuks, A.Tampe, M.Vorobjova, M.Dzenītis, Z.Starks, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta lēmumā Nr.657 „Par Jūrmalas pilsētas civilās aizsardzības komisiju”.

2. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2011.gada budžeta apstiprināšanu”

Ziņo:

I.Brača

Izsakās:

Z.Starks lūdz precīzi nosaukt tos sadarbības partnerus, līdzdarbībā ar kuriem Jūrmalas pilsētas domes piedalās projektā „Jūrmalas kūrortpilsētas dalība ārvalstu starptautiskajās tūrisma izstādēs un gadatirgos”.

I.Brača atbild, ka šobrīd precīzi tos nosaukt nevar, bet tie bija minēti iepriekšējā domes sēdē pieņemtajā lēmumā.

G.Truksnis uz brīdi atliek šī jautājuma izskatīšanu un uzdod I.Bračai sēdes laikā sagatavot šādu informāciju.

3. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 13.novembra lēmumā Nr.955 „Par dalību Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda projektu konkursa aktivitātē 3.4.4.2. „Sociālo dzīvojamo māju siltumizturības uzlabošanas pasākumi””

(lēmums Nr.98)

Ziņo:

K.Beļajeva

Izsakās:

A.Ābelītis izsaka 2 priekšlikumus – vai nu atteikties no piedalīšanās šajā projektā un īpašumu Valkas ielā 3 pārdot vai arī, ja tiek atbalstīts šis lēmumprojekts, tad izskatīt iespēju veikt šīs sociālās mājas iekšējo pārplānošanu tā, lai katram dzīvoklim būtu savs sanitārais mezgls. Uzskata, ka sociālo mājo izvietošana pilsētā būtu jākoncentrē vienā konkrētā vietā.

G.Truksnis izsakās, ka A.Ābelīša izteiktie priekšlikumi būtu jāsagatavo kā jauni alternatīvi lēmumprojekti, kas šobrīd ir atšķirīgi no šī lēmumprojekta. Aicina deputātus balsot par sagatavoto lēmumprojektu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 9 (I.Ančāns, Dz.Homka , V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, R . Munkevics, M.Vorobjova, M.Dzenītis), „pret” – 2 (J.Visockis, A.Ābelītis), „atturas”- 4 (R.Ražuks, A.Tampe, Z.Starks, I.Blaua)), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 13.novembra lēmumā Nr.955 „Par dalību Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda projektu konkursa aktivitātē 3.4.4.2. „Sociālo dzīvojamo māju siltumizturības uzlabošanas pasākumi””.

2. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2011.gada budžeta apstiprināšanu”

(saistošie noteikumi Nr.11)

Ziņo:

I.Brača nosauc sadarbības partnerus, līdzdarbībā ar kuriem Jūrmalas pilsētas dome piedalās projektā „Jūrmalas kūrortpilsētas dalība ārvalstu starptautiskajās tūrisma izstādēs un gadatirgos”.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 15 (I.Ančāns, Dz.Homka , V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, R . Munkevics, R.Ražuks, A.Tampe, M.Vorobjova, M.Dzenītis, Z.Starks, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2011.gada budžeta apstiprināšanu”.

4. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 3.jūnija nolikumā Nr.56 „Pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” nolikums”

(nolikums Nr.4)

Ziņo:

A.Bērzupe

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, Dz.Homka , V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, R . Munkevics, R.Ražuks, A.Tampe, M.Vorobjova, M.Dzenītis, Z.Starks, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 3.jūnija nolikumā Nr.56 „Pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” nolikums”.

5. Par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu (lēmums Nr.99)

Ziņo:

L.Grobiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, Dz.Homka , V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, R . Munkevics, R.Ražuks, A.Tampe, M.Vorobjova, M.Dzenītis, Z.Starks, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu.

6. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību apvienošanas apstiprināšanu Jūrmalā, Ceriņu ielā 22 un Jūrmalā, Ceriņu ielā 24/26 (lēmums Nr.100)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, Dz.Homka , V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, R . Munkevics, R.Ražuks, A.Tampe, M.Vorobjova, M.Dzenītis, Z.Starks, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienību apvienošanas apstiprināšanu Jūrmalā, Ceriņu ielā 22 un Jūrmalā, Ceriņu ielā 24/26.

7. Par atteikumu uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi zemesgabalam Jūrmalā, Mellužu prospektā 52 (lēmums Nr.101)

Ziņo:

V.Zvejniece

Izsakās:

G.Truksnis uzdod Pilsētplānošanas nodaļai jaunajā pilsētas Attīstības plānā izvērtēt un iestrādāt iespēju, ka, kā šis gadījumos, tomēr būtu vēlama un loģiski pieļaujama zemesgabala sadale.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, Dz.Homka , V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, R . Munkevics, R.Ražuks, A.Tampe, M.Vorobjova, M.Dzenītis, Z.Starks, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par atteikumu uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi zemesgabalam Jūrmalā, Mellužu prospektā 52.

8. Par iespēju turpināt dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 021 5206 001 rekonstrukciju Jūrmalā, Eglaines ielā 13 (lēmums Nr.102)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, Dz.Homka , V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, R . Munkevics, R.Ražuks, A.Tampe, M.Vorobjova, M.Dzenītis, Z.Starks, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par iespēju turpināt dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 021 5206 001 rekonstrukciju Jūrmalā, Eglaines ielā 13.

9. Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu dzīvokļa īpašumā ar kadastra numuru 1300 900 0102 Jūrmalā, Lašu ielā 7-22 (lēmums Nr.103)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, Dz.Homka , V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, R . Munkevics, R.Ražuks, A.Tampe, M.Vorobjova, M.Dzenītis, Z.Starks, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas”- 1 (A.Ābelītis)), nolēma pieņemt lēmumu par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu dzīvokļa īpašumā ar kadastra numuru 1300 900 0102 Jūrmalā, Lašu ielā 7-22.

10. Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Zemeņu ielā 73

(lēmums Nr.104)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, Dz.Homka , V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, R . Munkevics, R.Ražuks, A.Tampe, M.Vorobjova, M.Dzenītis, Z.Starks, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Zemeņu ielā 73.

11. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 3.jūnija lēmumā Nr.420 „Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Druvu ielā 2A” (lēmums Nr.105)

Ziņo:

M.Putniņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, Dz.Homka , V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, R . Munkevics, R.Ražuks, A.Tampe, M.Vorobjova, M.Dzenītis, Z.Starks, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 3.jūnija lēmumā Nr.420 „Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Druvu ielā 2A”.

12. Par neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Dreiliņu ielā 0008 daļas nomas līguma noslēgšanu ar Z.Z. (lēmums Nr.106)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, Dz.Homka , V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, R . Munkevics, R.Ražuks, A.Tampe, M.Vorobjova, M.Dzenītis, Z.Starks, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Dreiliņu ielā 0008 daļas nomas līguma noslēgšanu ar Z.Z.

13. Par zemesgabala Jūrmalā, Majori 8616 daļas nomas līguma noslēgšanu ar biedrību „Grīva – 8616”

Ziņo:

G.Jubele

Izsakās:

M.Dzenītis izsakās, ka, pēc Attīstības un vides jautājumu komitejā izteiktā priekšlikuma, lēmumprojekta 1.punktā nepieciešams ierakstīt „teritorijas labiekārtošanai un apsaimniekošanai”.

B.S.R. (SIA „Spēks–R” pārstāve) izsakās par lēmumprojektu „Par zemesgabala Jūrmalā, Majori 8616 daļas nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Spēks – R””.

Z.Starks izsaka priekšlikumu šobrīd gan šī, gan arī nākamā jautājuma izskatīšanu atlikt un izskatīt mēnesi pirms nākamajām pašvaldību vēlēšanām.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 6 (V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, A.Ābelītis, R . Munkevics, M.Dzenītis), „pret” – 1 (J.Visockis), „atturas”- 8 (I.Ančāns, Dz.Homka , G.Truksnis, R.Ražuks, A.Tampe, M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua)), lēmuma projekts tika noraidīts.

14. Par zemesgabala Jūrmalā, Majori 8616 daļas nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Spēks – R”

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” –3 (L.Loskutova, A.Ābelītis, M.Dzenītis), „pret” – 1 (J.Visockis), „atturas”- 11 (V.Maksimovs, E.Krūmiņš, R . Munkevics, I.Ančāns, Dz.Homka , G.Truksnis, R.Ražuks, A.Tampe, M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua)), lēmuma projekts tika noraidīts.

15. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Raiņa ielā 98a telpas Nr.32 un zemesgabala daļas iznomāšanu (lēmums Nr.107)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (I.Ančāns, Dz.Homka , V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, R . Munkevics, M.Vorobjova, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas”- 4 (R.Ražuks, A.Tampe , Z.Starks, I.Blaua)), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Raiņa ielā 98a telpas Nr.32 un zemesgabala daļas iznomāšanu.

16. Par pludmales nogabala no Krišjāņa Barona ielas ass līdz Ainažu ielas asij iznomāšanu (lēmums Nr.108)

17. Par pludmales nogabala no Magoņu ielas ass Rožu ielas virzienā iznomāšanu

(lēmums Nr.109)

18. Par pludmales nogabala no 1.līnijas ass līdz 2.līnijas asij iznomāšanu (lēmums Nr.110)

19. Par pludmales nogabala no 1.līnijas ass līdz Krišjāņa Barona ielas asij iznomāšanu (lēmums Nr.111)

Ziņo:

G.Jubele

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 15 (I.Ančāns, Dz.Homka , V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, R . Munkevics, R.Ražuks, A.Tampe, M.Vorobjova, M.Dzenītis, Z.Starks, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par pludmales nogabala no Krišjāņa Barona ielas ass līdz Ainažu ielas asij iznomāšanu.

2. Par pludmales nogabala no Magoņu ielas ass Rožu ielas virzienā iznomāšanu.

3. Par pludmales nogabala no 1.līnijas ass līdz 2.līnijas asij iznomāšanu.

4. Par pludmales nogabala no 1.līnijas ass līdz Krišjāņa Barona ielas asij iznomāšanu.

Sēde slēgta plkst.11.25

Nākamā kārtējā domes sēde notiks 2011.gada 17.martā plkst.10.00.

Sēdes vadītājs

G.Truksnis

Sēdes protokolētāja

A.Liepiņa

2011.gada 8.martā


Lejupielāde: DOC un PDF