Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2011.gada 12.maijāNr.9

Ceturtdiena

Jūrmalā Jomas ielā 1/5

Sēde atklāta plkst.1005

Sēdi vada:

domes priekšsēdētājs

Gatis Truksnis

Sēdi protokolē:

domes administratīvās nodaļas lietvede

Arnita Liepiņa

Sēdē piedalās:

domes priekšsēdētāja vietnieks ekonomikas un attīstības jautājumos

Māris Dzenītis

domes priekšsēdētāja vietniece pilsētsaimniecības jautājumos

Larisa Loskutova

Deputāti:

Arnis Ābelītis, Iveta Blaua, Egmonts Krūmiņš, Vladimirs Maksimovs, Zigurds Starks, Ilmārs Ančāns, Raimonds Munkevics, Romualds Ražuks (nepiedalās no plkst.1005-1015 un no plkst.1112-1123), Juris Visockis, Aigars Tampe (nepiedalās no plkst.1225-1227), Marija Vorobjova

Nepiedalās deputāti:

Dzintra Homka

Sēdē piedalās:

Izpilddirektors

Valdis Vītoliņš

Administratīvās nodaļas vadītāja

Indra Kalvāne

Pilsētplānošanas nodaļas vadītāja

Vita Zvejniece

Budžeta nodaļas vadītāja

Inga Brača

Juridiskās nodaļas vadītāja

Evija Rakiša

Ekonomikas un attīstības nodaļas vadītāja

Ligita Maziņa

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs

Reinholds Pelše

Sēdē uzaicināti:

Gunta Jubele , Veronika Ramāne, Ruanete Meža, Indra Brikmane, Agita Bērzupe, Andželika Legante, Egīls Blūms, Aleksandra Stramkale, Sarmīte Reķe, Ināra Kundziņa, Atis Sapronovs, Laila Kravale, Līga Liepiņa, Kaspars Bogomols

Piedalās:

pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji, Guntis Grūba (JAB)

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 113.punktu balsošana par visiem jautājumiem notiek paceļot roku.

G.Truksnis ierosina no sēdes darba kārtības noņemt jautājumus:

· Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Kauguri 1602 un darba uzdevuma apstiprināšanu

· Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Kauguri 1602

Un iekļaut šādus papildu jautājumus:

· Par pretplūdu pasākumu nodrošināšanu

· Par nomas maksājumiem 2011.gadā

· Par atzinības izteikšanu ūdens motosportistam Ņ.L.

· Par atzinības izteikšanu vijolniecei P.Š.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par sēdes darba kārtību ar izmaiņām („par” – 13 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, A.Tampe, V.Maksimovs, Z.Starks, I.Blaua, M.Dzenītis, R.Munkevics), „pret” – nav, „atturas”- nav, R.Ražuks nav ieradies), sēdes darba kārtība ar izmaiņām tika apstiprināta.

Darba kārtība:

1.

Par pretplūdu pasākumu nodrošināšanu

2.

Par pārstāvniecību Latvijas Pašvaldību savienības kongresā

3.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 20.maija lēmuma Nr.373 „Par Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādi „Pienenīte”” atcelšanu

4.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 1.oktobra lēmumā Nr.714 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības izglītības sistēmas pilnveidošanu”

5.

Par dalību Eiropas Sociālā Fonda projektu konkursa 1.2.2.4.2.apakšaktivitātē „Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā”

6.

Par sadraudzības līguma noslēgšanu starp Jūrmalas pilsētas domi un Chaltubo pašvaldības sakrebulo (Gruzija)

7.

Par maksas pakalpojumiem

8.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2011.gada budžeta apstiprināšanu”

9.

Par Jūrmalas pašvaldības 2010.gada finanšu un budžeta izpildes pārskata apstiprināšanu

10.

Par nomas maksājumiem 2011.gadā

11.

Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu pagarināšanu

12.

Par debitoru parādu dzēšanu

13.

Par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu

14.

Par pašvaldības valdījumā esošo zemesgabalu Valteri 0808 un Druvciems 0101 mežu cirsmu (kustamās mantas) izsoles rezultātu apstiprināšanu

15.

Par pašvaldības valdījumā esoša zemesgabala Dubulti 3601 mežu cirsmas izsoles apstiprināšanu par nenotikušu un atkārtotu nodošanu atsavināšanai

16.

Par atzinumu meža zemes transformācijai zemesgabalā Gulbju ielā 71

17.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Meža prospektā 125

18.

Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 009 8013 Jūrmalā, Jaunā ielā 88 un Jaunā ielā 88a

19.

Par iespēju turpināt dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 026 1004 001 rekonstrukciju Jūrmalā, Karogu ielā 12

20.

Par papildinājumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 27.oktobra lēmumā Nr.481 „Par Jūrmalas pilsētas ielu saraksta apstiprināšanu”

21.

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Druvciems 1201 un Jūrmalā, Druvciems 1203

22.

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Dzintari 8917

23.

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Ganu ielā 3

24.

Par detālplānojuma izstrādes atkārtotu uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Jūras ielā 51

25.

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Kaugurciema ielā 16

26.

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Zigfrīda Meierovica prospektā 5

27.

Grozījumi Jūrmalas pilsetas domes 2010.gada 28.janvāra lēmumā Nr.91 „Par vasarnīcu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības „Vārnukrogs” detālplānojuma grozījumu projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 22, Vārnukroga ceļš 20, Kleistes iela 1 un Kleistes iela 3”

28.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 17.janvāra lēmumā Nr.21 „Par detalplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Vikingu ielā 12, Vikingu ielā 14/16, Vikingu ielā 18, Vikingu ielā 20 un Vikingu ielā 22”

29.

Par detālplānojuma grozījumu pirmās redakcijas zemesgabaliem Jūrmalā, Ernesta Birznieka – Upīša iela 2 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

30.

Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabaliem Jūrmalā, Rubeņu ielā 67 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

31.

Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 111/113 apstiprināšanu

32.

Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 111/113 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

33.

Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Jūrmalā, Lielupe 5901 apstiprināšanu

34.

Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Jūrmalā, Lielupe 5901 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

35.

Par zemesgabala Jūrmalā, Paula Stradiņa ielā 6 domājamo daļu nomāšanu

36.

Par zemesgabala Jūrmalā, „Majori 8616” daļas nomas līguma noslēgšanu ar biedrību „Grīva 8616”

37.

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Raiņa ielā 98a telpas Nr.36 un zemesgabala daļas iznomāšanu

38.

Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Jelgavas ielā 5 daļas nodošanu privatizācijai (J.Z.)

39.

Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Jelgavas ielā 5 daļas nodošanu privatizācijai (O.Z.)

40.

Par zemesgabala Jūrmalā, Friča Brīvzemnieka ielā 7 daļas maksājumu par faktisko lietošanu piemērošanu

41.

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Dzirnavu ielā 81 maksājumu par faktisko lietošanu piemērošanu

42.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 31.marta lēmumā Nr.140 „Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33, ar kadastra apzīmējumu 1300 008 2604 002, īres līguma noslēgšanu”

43.

Par atzinības izteikšanu ūdens motosportistam Ņ.L.

44.

Par atzinības izteikšanu vijolniecei P.Š.

1. Par pretplūdu pasākumu nodrošināšanu (lēmums Nr.201)

Ziņo:

K.Bogomols

Izsakās:

Z.Starks uzskata, ka plūdi bijušajā „Rīgas līča” teritorijā nekad nav bijuši pavasaros saistībā ar ledus kušanu, bet gan ziemās, kad ir stipras vētras. Aicina to ņemt vērā arī izstrādājot projektu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 10 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Dzenītis, J.Visockis, A.Tampe, M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas”- 3 (A.Ābelītis, R . Munkevics , V.Maksimovs), R.Ražuks nav ieradies), nolēma pieņemt lēmumu par pretplūdu pasākumu nodrošināšanu.

Ienāk R.Ražuks

2. Par pārstāvniecību Latvijas Pašvaldību savienības kongresā (lēmums Nr.202)

Ziņo:

I.Kalvāne

Izsakās:

G.Truksnis izvirza kandidatūras: G.Truksni, M.Dzenīti un L.Loskutovu. Aicina arī deputātus izvirzīt kandidatūras.

Z.Starks M.Dzenīša un L.Loskutovas vietā izvirza: I.Blauu un A.Ābelīti.

A.Tampe izvirza: R.Munkevicu, G.Fedosejevu un N.Pīrantu.

A.Ābelītis atsauc savu kandidatūru.

Z.Starks A.Ābelīša vietā izvirza R.Ražuku.

G.Truksnis izsakās, ka par G.Fedosejevu un N.Pīrantu nav jābalso, jo viņi nav Jūrmalas pilsētas domes deputāti. Precizē deputātu izvirzītās kandidatūras: G.Truksnis, M.Dzenītis, L.Loskutova, I.Blaua, R.Munkevics un R.Ražuks. Aicina deputātus balsot par katru kandidatūru atsevišķi.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par G.Trukšņa kandidatūru („par” – 12 (I.Ančāns, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, M.Dzenītis, J.Visockis, A.Ābelītis, R . Munkevics, A.Tampe, M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas”- 1 (R.Ražuks), G.Truksnis nebalso), G.Trukšņa kandidatūra tika atbalstīta.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par M.Dzenīša kandidatūru („par” – 9 (I.Ančāns, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, R . Munkevics, M.Vorobjova, I.Blaua), „pret” – 3 (Z.Starks , J.Visockis, R.Ražuks), „atturas”- 1 (A.Tampe), M.Dzenītis nebalso), M.Dzenīša kandidatūra tika atbalstīta.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par L.Loskutovas kandidatūru („par” – 8 (I.Ančāns, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, G.Truksnis, M.Dzenītis, A.Ābelītis, R . Munkevics, M.Vorobjova), „pret” – 1 (Z.Starks), „atturas”- 4 (A.Tampe, J.Visockis, I.Blaua, R.Ražuks), L.Loskutova nebalso), L.Loskutovas kandidatūra tika atbalstīta.

G.Truksnis izsakās, ka tā kā par pirmajām trīs izvirzītajām kandidatūrām ir nobalsojis deputātu vairākums, tad par pārējām kandidatūrām nav jābalso. Aicina deputātus nobalsot par lēmumprojektu kopumā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumprojektu ar izvirzītājām kandidatūrām („par” – 13 (I.Ančāns, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, G.Truksnis, L.Loskutova, M.Dzenītis, J.Visockis, A.Ābelītis, R . Munkevics, A.Tampe, M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas”- 1 (R.Ražuks)), nolēma pieņemt lēmumu par pārstāvniecību Latvijas Pašvaldību savienības kongresā, pilnvarojot tajā piedalīties G.Truksni, M.Dzenīti un L.Loskutovu.

3. Par Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 20.maija lēmuma Nr.373 „Par Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādi „Pienenīte”” atcelšanu (lēmums Nr.203)

Ziņo:

L.Kravale

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Dzenītis, J.Visockis, A.Ābelītis, R . Munkevics, A.Tampe, M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua, R.Ražuks), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 20.maija lēmuma Nr.373„Par Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādi „Pienenīte”” atcelšanu.

4. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 1.oktobra lēmumā Nr.714 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības izglītības sistēmas pilnveidošanu” (lēmums Nr.204)

Ziņo:

E.Blūms

Izsakās:

J.Visockis neatbalsta sagatavoto lēmumprojektu.

R.Munkevics uzskata, kā jau arī iepriekš ziņoja E.Blūms, ka šis variants šobrīd ir visizdevīgākais gan skolai, gan arī pašvaldībai un atbalsta sagatavoto lēmumprojektu.

Z.Starks aicina deputātus atturēties balsojumā par šo lēmumprojektu, jo uzskata, ka šāds risinājums ir nesaimniecisks attiecībā pret nodokļu maksātāju naudu un negodīgs attiecībā pret citām Jūrmalas pilsētas skolām. Ierosina turpināt risināt šo jautājumu saskaņā ar iepriekš pieņemto lēmumu par Alternatīvās skolas pārcelšanu uz Lielupes vidusskolas telpām.

R.Ražuks izsakās par to, kāpēc, viņaprāt, netiek realizēts lēmums par Alternatīvās skolas pārcelšanu uz Lielupes vidusskolas telpām.

G.Truksnis izsakās, ka gan darba grupas, gan dažādās diskusijās izteiktais viedoklis, kā arī uzskata Alternatīvās skolas skolēnu vecāki un skolas kolektīvs, ir viennozīmīgs par to, ka iepriekš pieņemtais lēmums par Alternatīvās skolas kā patstāvīgas mācību iestādes pārcelšanu uz Lielupes vidusskolas telpām nevar darboties, jo tiktu izjaukta gan skolas īpašā aura un ģimeniskais gars, gan īpašās mācību metodes, kuras ir atzītas par labām. Runājot ar pašreizējo Izglītības ministru ir arī gūta pārliecība tam, ka jebkuram risinājumam, vai skolu likvidējot vai apvienojot, jāņem vērā tas, ka tomēr svarīgākais ir izglītības kvalitāte un tikai pēc tam finansiālais izdevīgums. Šobrīd sagatavotais lēmumprojekts ir tikai par skolas saglabāšanu un, iespējams, ka nākotnē radīsies, kāds jauns visām pusēm pieņemams risinājums un tiks gatavots cits lēmumprojekts. Aicina deputātus atbalstīt sagatavoto lēmumprojektu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 9 (I.Ančāns, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Dzenītis, A.Ābelītis, R . Munkevics, M.Vorobjova), „pret” – nav, „atturas”- 5 (Z.Starks, I.Blaua, R.Ražuks , A.Tampe, J.Visockis)), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 1.oktobra lēmumā Nr.714 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības izglītības sistēmas pilnveidošanu”.

5. Par dalību Eiropas Sociālā Fonda projektu konkursa 1.2.2.4.2.apakšaktivitātē „Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā” (lēmums Nr.205)

Ziņo:

A.Legante

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Dzenītis, J.Visockis, A.Ābelītis, R . Munkevics, A.Tampe, M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua, R.Ražuks), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par dalību Eiropas Sociālā Fonda projektu konkursa 1.2.2.4.2.apakšaktivitātē „Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā”.

6. Par sadraudzības līguma noslēgšanu starp Jūrmalas pilsētas domi un Chaltubo pašvaldības sakrebulo (Gruzija) (lēmums Nr.206)

Ziņo:

A.Stramkale ziņo, ka lēmumprojekta 2.punktu nepieciešams izteikt redakcijā: „Pilnvarot Jūrmalas domes priekšsēdētāja vietnieku ekonomikas un attīstības jautājumos M.Dzenīti parakstīt līgumu par sadraudzību starp Chaltubo pašvaldības sakrebulo (Gruzija) un Jūrmalas pilsētas domi (Latvijas Republika).”

G.Truksnis izsaka priekšlikumu līdz ar to svītrot arī lēmumprojekta 4.punktu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar izmaiņām („par” – 14 (I.Ančāns, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Dzenītis, J.Visockis, A.Ābelītis, R . Munkevics, A.Tampe, M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua, R.Ražuks), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par sadraudzības līguma noslēgšanu starp Jūrmalas pilsētas domi un Chaltubo pašvaldības sakrebulo (Gruzija) ar izmaiņām.  

7. Par maksas pakalpojumiem (lēmums Nr.207)

Ziņo:

A.Stramkale

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Dzenītis, J.Visockis, A.Ābelītis, R . Munkevics, A.Tampe, M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua, R.Ražuks), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par maksas pakalpojumiem.

Iziet R.Ražuks

8. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2011.gada budžeta apstiprināšanu” (saistošie noteikumi Nr.19)

Ziņo:

I.Brača ziņo, ka deputātiem ir izsniegti papildinājumi saistošo noteikumu projektam.

Izsakās:

Z.Starks ierosina uz nākošo domes sēdi atbildīgajai personai sagatavot deputātiem ziņojumu par paveiktajiem un plānotajiem darbiem attiecībā uz meliorācijas sistēmas sakārtošanu pilsētā.

G.Truksnis izsakās, ka šādu ziņojumu var sniegt gan domes sēdē, gan nākamajā Transporta un komunālo lietu komitejā, taču uzsver, ka šāda informācija regulāri tiek publicēta pašvaldības laikrakstā.

J.Visockis izsakās, ka attiecībā uz saistošo noteikumu 4.3.1.punktu jau iepriekš ir izteicis savu priekšlikumu Transporta un komunālo lietu komitejā, kurš diemžēl nav ņemts vērā. Tāpēc vēlreiz izsaka priekšlikumu pārskatīt jautājumu par inženierkomunikāciju rekonstrukciju un ceļa seguma nomaiņu ceļa posmam Meža prospektā nevis no 13.līnijas līdz O.Kalpaka prospektam, bet gan no 5.līnijas līdz O.Kalpaka prospektam un rast tam papildus līdzekļus, piemēram, no Līču ielas 2 būvniecībai piešķirtajiem līdzekļiem .

I.Ančāns atbalsta J.Visocka priekšlikumu izvērtēt iespēju par Meža prospekta rekonstrukciju no 5.līnijas līdz O.Kalpaka prospektam.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu ar papildinājumiem („par” – 13 (I.Ančāns, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Dzenītis, J.Visockis, A.Ābelītis, R . Munkevics, A.Tampe, M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas”- nav, R.Ražuks izgājis), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2011.gada budžeta apstiprināšanu” ar papildinājumiem.

Ienāk R.Ražuks

9. Par Jūrmalas pašvaldības 2010.gada finanšu un budžeta izpildes pārskata apstiprināšanu (lēmums Nr.208)

Ziņo:

I.Kundziņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (I.Ančāns, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Dzenītis, J.Visockis, A.Ābelītis, R . Munkevics, A.Tampe, M.Vorobjova), „pret” – nav, „atturas”- 3 (Z.Starks, I.Blaua, R.Ražuks)), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pašvaldības 2010.gada finanšu un budžeta izpildes pārskata apstiprināšanu.

10. Par nomas maksājumiem 2011.gadā (lēmums Nr.209)

Ziņo:

I.Kundziņa

Izsakās:

G.Truksnis izsakās, ka, ņemot vērā Finanšu komitejas atzinumu, ir priekšlikums atbalstīt SIA „Jūrmalas slimnīca” lūgumu piešķirt zemes nomas maksas atlaidi 90% apmērā 2011.gadam un aicina deputātus balsot par to.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar priekšlikumu („par” – 14 (I.Ančāns, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Dzenītis, J.Visockis, A.Ābelītis, R . Munkevics, A.Tampe, M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua, R.Ražuks), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par nomas maksājumiem 2011.gadā, atbalstot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas slimnīca” lūgumu piešķirt zemes nomas maksas atlaidi 90% apmērā 2011.gadam.

11. Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu pagarināšanu (lēmums Nr.210)

Ziņo:

S.Reķe

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Dzenītis, J.Visockis, A.Ābelītis, R . Munkevics, A.Tampe, M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua, R.Ražuks), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu pagarināšanu.

12. Par debitoru parādu dzēšanu (lēmums Nr.211)

Ziņo:

L.Liepiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Dzenītis, J.Visockis, A.Ābelītis, R . Munkevics, A.Tampe, M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua, R.Ražuks), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par debitoru parādu dzēšanu.

13. Par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu (lēmums Nr.212)

Ziņo:

R.Meža

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Dzenītis, J.Visockis, A.Ābelītis, R . Munkevics, A.Tampe, M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua, R.Ražuks), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu.

14. Par pašvaldības valdījumā esošo zemesgabalu Valteri 0808 un Druvciems 0101 mežu cirsmu (kustamās mantas) izsoles rezultātu apstiprināšanu (lēmums Nr.213)

Ziņo:

A.Sapronovs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (I.Ančāns, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Dzenītis, J.Visockis, A.Ābelītis, R . Munkevics, A.Tampe, M.Vorobjova, Z.Starks, R.Ražuks), „pret” – nav, „atturas”- 1 (I.Blaua)), nolēma pieņemt lēmumu par pašvaldības valdījumā esošo zemesgabalu Valteri 0808 un Druvciems 0101 mežu cirsmu (kustamās mantas) izsoles rezultātu apstiprināšanu.

15. Par pašvaldības valdījumā esoša zemesgabala Dubulti 3601 mežu cirsmas izsoles apstiprināšanu par nenotikušu un atkārtotu nodošanu atsavināšanai (lēmums Nr.214)

Ziņo:

A.Sapronovs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Dzenītis, J.Visockis, A.Ābelītis, R . Munkevics, A.Tampe, M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua, R.Ražuks), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par pašvaldības valdījumā esoša zemesgabala Dubulti 3601 mežu cirsmas izsoles apstiprināšanu par nenotikušu un atkārtotu nodošanu atsavināšanai.

16. Par atzinumu meža zemes transformācijai zemesgabalā Gulbju ielā 71 (lēmums Nr.215)

Ziņo:

A.Sapronovs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (I.Ančāns, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Dzenītis, J.Visockis, A.Ābelītis, R . Munkevics, A.Tampe, M.Vorobjova, R.Ražuks), „pret” – nav, „atturas”- 2 (Z.Starks, I.Blaua)), nolēma pieņemt lēmumu par atzinumu meža zemes transformācijai zemesgabalā Gulbju ielā 71.

17. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Meža prospektā 125 (lēmums Nr.216)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Dzenītis, J.Visockis, A.Ābelītis, R . Munkevics, A.Tampe, M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua, R.Ražuks), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Meža prospektā 125.

18. Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 009 8013 Jūrmalā, Jaunā ielā 88 un Jaunā ielā 88a (lēmums Nr.217)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Dzenītis, J.Visockis, A.Ābelītis, R . Munkevics, A.Tampe, M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua, R.Ražuks), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 009 8013 Jūrmalā, Jaunā ielā 88 un Jaunā ielā 88a.

19. Par iespēju turpināt dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 026 1004 001 rekonstrukciju Jūrmalā, Karogu ielā 12 (lēmums Nr.218)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Dzenītis, J.Visockis, A.Ābelītis, R . Munkevics, A.Tampe, M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua, R.Ražuks), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par iespēju turpināt dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 026 1004 001 rekonstrukciju Jūrmalā, Karogu ielā 12.

20. Par papildinājumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 27.oktobra lēmumā Nr.481 „Par Jūrmalas pilsētas ielu saraksta apstiprināšanu” (lēmums Nr.219)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Dzenītis, J.Visockis, A.Ābelītis, R . Munkevics, A.Tampe, M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua, R.Ražuks), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par papildinājumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 27.oktobra lēmumā Nr.481 „Par Jūrmalas pilsētas ielu saraksta apstiprināšanu”.

21. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Druvciems 1201 un Jūrmalā, Druvciems 1203 (lēmums Nr.220)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (I.Ančāns, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Dzenītis, J.Visockis, R . Munkevics, A.Tampe, M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua, R.Ražuks), „pret” – nav, „atturas”- 1 (A.Ābelītis)), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Druvciems 1201 un Jūrmalā, Druvciems 1203.

22. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Dzintari 8917

(lēmums Nr.221)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Dzenītis, J.Visockis, A.Ābelītis, R . Munkevics, A.Tampe, M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua, R.Ražuks), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Dzintari 8917.

23. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Ganu ielā 3 (lēmums Nr.222)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (I.Ančāns, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Dzenītis, J.Visockis, R . Munkevics, A.Tampe, M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua, R.Ražuks), „pret” – nav, „atturas”- 1 (A.Ābelītis)), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Ganu ielā 3.

24. Par detālplānojuma izstrādes atkārtotu uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Jūras ielā 51 (lēmums Nr.223)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Dzenītis, J.Visockis, A.Ābelītis, R . Munkevics, A.Tampe, M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua, R.Ražuks), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma izstrādes atkārtotu uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Jūras ielā 51.

25. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Kaugurciema ielā 16 (lēmums Nr.224)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (I.Ančāns, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Dzenītis, J.Visockis, R . Munkevics, A.Tampe, M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua, R.Ražuks), „pret” – nav, „atturas”- 1 (A.Ābelītis)), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Kaugurciema ielā 16.

Pārtraukums 11.35-12.10

26. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Zigfrīda Meierovica prospektā 5 (lēmums Nr.225)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (I.Ančāns, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Dzenītis, J.Visockis, A.Ābelītis, R . Munkevics, A.Tampe, M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas”- nav, R.Ražuks nebalso)), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Zigfrīda Meierovica prospektā 5.

27. Grozījumi Jūrmalas pilsetas domes 2010.gada 28.janvāra lēmumā Nr.91 „Par vasarnīcu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības „Vārnukrogs” detālplānojuma grozījumu projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 22, Vārnukroga ceļš 20, Kleistes iela 1 un Kleistes iela 3”

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 7 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, G.Truksnis, M.Dzenītis, R . Munkevics, Z.Starks, J.Visockis), „pret” – nav, „atturas”- 7 (V.Maksimovs , L.Loskutova , A.Ābelītis, A.Tampe, M.Vorobjova, I.Blaua, R.Ražuks)), saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 114.punktu, izdarāma pārbalsošana.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 7 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, G.Truksnis, M.Dzenītis, R . Munkevics, Z.Starks, J.Visockis), „pret” – nav, „atturas”- 7 (V.Maksimovs , L.Loskutova , A.Ābelītis, A.Tampe, M.Vorobjova, I.Blaua, R.Ražuks)), lēmumprojekts tika noraidīts.

28. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 17.janvāra lēmumā Nr.21 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Vikingu ielā 12, Vikingu ielā 14/16, Vikingu ielā 18, Vikingu ielā 20 un Vikingu ielā 22”

(lēmums Nr.226)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 10 (I.Ančāns, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, R . Munkevics, A.Tampe, M.Vorobjova), „pret” – nav, „atturas”- 4 (M.Dzenītis, R.Ražuks, Z.Starks, I.Blaua)), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 17.janvāra lēmumā Nr.21 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Vikingu ielā 12, Vikingu ielā 14/16, Vikingu ielā 18, Vikingu ielā 20 un Vikingu ielā 22”.

Iziet A.Tampe

29. Par detālplānojuma grozījumu pirmās redakcijas zemesgabaliem Jūrmalā, Ernesta Birznieka – Upīša iela 2 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.227)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (I.Ančāns, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Dzenītis, J.Visockis, A.Ābelītis, R . Munkevics, M.Vorobjova, Z.Starks), „pret” – nav, „atturas”- 2 (I.Blaua, R.Ražuks), A.Tampe izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma grozījumu pirmās redakcijas zemesgabaliem Jūrmalā, Ernesta Birznieka – Upīša iela 2 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

30. Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabaliem Jūrmalā, Rubeņu ielā 67 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.228)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (I.Ančāns, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Dzenītis, J.Visockis, A.Ābelītis, R . Munkevics, M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua, R.Ražuks), „pret” – nav, „atturas”- nav, A.Tampe izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabaliem Jūrmalā, Rubeņu ielā 67 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

Ienāk A.Tampe

31. Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 111/113 apstiprināšanu (lēmums Nr.229)

32. Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 111/113 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu (saistošie noteikumi Nr.20)

Ziņo:

V.Zvejniece

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma un saistošo noteikumu projektiem („par” – 13 (I.Ančāns, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Dzenītis, J.Visockis, A.Ābelītis, R . Munkevics, M.Vorobjova, Z.Starks, R.Ražuks, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas”- 1 (I.Blaua)), nolēma pieņemt:

1. Lēmumu par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 111/113 apstiprināšanu.

2. Saistošos noteikumus par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 111/113 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu.

33. Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Jūrmalā, Lielupe 5901 apstiprināšanu (lēmums Nr.230)

34. Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Jūrmalā, Lielupe 5901 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

(saistošie noteikumi Nr.21)

Ziņo:

V.Zvejniece

Izsakās:

G.Grūba (JAB pārstāvis) aicina deputātus, ņemot vērā sabiedrības iebildumus, neatbalstīt šī detālplānojuma apstiprināšanu un šo teritoriju neapbūvēt. Ierosina jaunajā pilsētas attīstības plānā šo teritoriju noteikt kā „dabas pamatne” teritoriju, kā tā bija noteikta pirms pieņemtajiem grozījumiem esošajā attīstības plānā.

R.Munkevics izsakās, ka iepriekš diskutējot ar G.Grūbu, viņa teiktais neapstiprinās, jo detālplānojuma izstrādei ir saņemti visu institūciju pozitīvi atzinumi, veikta biotopu izpēte un meža inventarizācija, kā arī nekas neliecina, ka sabiedrības liela daļa būtu pret šo detālplānojumu.

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma un saistošo noteikumu projektiem („par” – 9 (I.Ančāns, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Dzenītis, A.Ābelītis, R . Munkevics, M.Vorobjova), „pret” – nav, „atturas”- 5 (I.Blaua, Z.Starks, R.Ražuks, A.Tampe, J.Visockis)), nolēma pieņemt:

1. Lēmumu par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Jūrmalā, Lielupe 5901 apstiprināšanu.

2. Saistošos noteikumus par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Jūrmalā, Lielupe 5901 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu.

35. Par zemesgabala Jūrmalā, Paula Stradiņa ielā 6 domājamo daļu nomāšanu

(lēmums Nr.231)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (I.Ančāns, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Dzenītis, J.Visockis, A.Ābelītis, R . Munkevics, A.Tampe, M.Vorobjova, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas”- 2 (R.Ražuks , Z.Starks)), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Paula Stradiņa ielā 6 domājamo daļu nomāšanu.

36. Par zemesgabala Jūrmalā, „Majori 8616” daļas nomas līguma noslēgšanu ar biedrību „Grīva 8616”

Ziņo:

G.Jubele ziņo, ka ņemot vērā to, ka ir saņemtas šīs biedrības esošo un bijušo biedru sūdzības par šo biedrību, ir priekšlikums līgumu slēgt uz īsāku laiku- 2 gadiem un aicināt biedrību atrisināt savstarpējos konfliktus.

Izsakās:

J.Visockis ir kategoriski pret šo lēmumprojektu, jo uzskata, ka, pirmkārt, nav jāiznomā tādai biedrībai, kuras iekšienē valda savstarpējās nesaskaņas un, otrkārt, šobrīd šajās pļavās valda liela nekārtība un pašvaldībai pašai vajadzētu apsaimniekot tai piederošo zemesgabalu.

G.Truksnis aicina deputātus balsot par lēmumprojektu ar priekšlikumu līgumu noslēgt uz 2 gadiem.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar priekšlikumu („par” – 6 (V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Dzenītis, R . Munkevics), „pret” – 3 (I.Blaua, R.Ražuks, J.Visockis), „atturas”- 4 (Z.Starks A.Tampe, A.Ābelītis, I.Ančāns), M.Vorobjova nebalso), lēmumprojekts tika noraidīts.

37. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Raiņa ielā 98a telpas Nr.36 un zemesgabala daļas iznomāšanu (lēmums Nr.233)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Dzenītis, J.Visockis, A.Ābelītis, R . Munkevics, A.Tampe, M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua, R.Ražuks), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Raiņa ielā 98a telpas Nr.36 un zemesgabala daļas iznomāšanu.

38. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Jelgavas ielā 5 daļas nodošanu privatizācijai (J.Z.) (lēmums Nr.234)

39. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Jelgavas ielā 5 daļas nodošanu privatizācijai (O.Z.) (lēmums Nr.235)

Ziņo:

G.Jubele

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 14 (I.Ančāns, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Dzenītis, J.Visockis, A.Ābelītis, R . Munkevics, A.Tampe, M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua, R.Ražuks), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Jelgavas ielā 5 daļas nodošanu privatizācijai (J.Z.).

2. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Jelgavas ielā 5 daļas nodošanu privatizācijai (O.Z.).

40. Par zemesgabala Jūrmalā, Friča Brīvzemnieka ielā 7 daļas maksājumu par faktisko lietošanu piemērošanu (lēmums Nr.236)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Dzenītis, J.Visockis, A.Ābelītis, R . Munkevics, A.Tampe, M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua, R.Ražuks), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Friča Brīvzemnieka ielā 7 daļas maksājumu par faktisko lietošanu piemērošanu.

41. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Dzirnavu ielā 81 maksājumu par faktisko lietošanu piemērošanu (lēmums Nr.237)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Dzenītis, J.Visockis, A.Ābelītis, R . Munkevics, A.Tampe, M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua, R.Ražuks), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Dzirnavu ielā 81 maksājumu par faktisko lietošanu piemērošanu.

42. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 31.marta lēmumā Nr.140 „Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33, ar kadastra apzīmējumu 1300 008 2604 002, īres līguma noslēgšanu” (lēmums Nr.238)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Dzenītis, J.Visockis, A.Ābelītis, R . Munkevics, A.Tampe, M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua, R.Ražuks), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 31.marta lēmumā Nr.140 „Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33, ar kadastra apzīmējumu 1300 008 2604 002, īres līguma noslēgšanu”.

43. Par atzinības izteikšanu ūdens motosportistam Ņ.L. (lēmums Nr.239)

Ziņo:

R.Pelše

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Dzenītis, J.Visockis, A.Ābelītis, R . Munkevics, A.Tampe, M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua, R.Ražuks), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par atzinības izteikšanu ūdens motosportistam Ņ.L.

44. Par atzinības izteikšanu vijolniecei P.Š. (lēmums Nr.232)

Ziņo:

R.Pelše

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Dzenītis, J.Visockis, A.Ābelītis, R . Munkevics, A.Tampe, M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua, R.Ražuks), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par atzinības izteikšanu vijolniecei P.Š.

Sēde slēgta plkst.12.45

Nākamā kārtējā domes sēde notiks 2011.gada 2.jūnijā plkst.10.00.

Sēdes vadītājs

G.Truksnis

Sēdes protokolētāja

A.Liepiņa

2011.gada 17.maijā


Lejupielāde: DOC un PDF