Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2011.gada 29.septembrīNr.17

Ceturtdiena

Jūrmalā Jomas ielā 1/5

Sēde atklāta plkst.1005

Sēdi vada:

domes priekšsēdētājs

Gatis Truksnis

Sēdi protokolē:

domes administratīvās nodaļas lietvede

Arnita Liepiņa

Sēdē piedalās:

domes priekšsēdētāja vietnieks ekonomikas un attīstības jautājumos

Māris Dzenītis

domes priekšsēdētāja vietniece pilsētsaimniecības jautājumos

Larisa Loskutova

Deputāti:

Arnis Ābelītis (nepiedalās no plkst.1200 līdz sēdes beigām), Iveta Blaua, Egmonts Krūmiņš, Vladimirs Maksimovs, Zigurds Starks, Ilmārs Ančāns, Raimonds Munkevics, Dzintra Homka, Juris Visockis, Aigars Tampe, Marija Vorobjova

Nepiedalās deputāti:

Romualds Ražuks

Sēdē piedalās:

Izpilddirektors

Valdis Vītoliņš

Administratīvās nodaļas vadītāja

Indra Kalvāne

Pilsētplānošanas nodaļas vadītāja

Vita Zvejniece

Juridiskās nodaļas vadītāja

Evija Rakiša

Budžeta nodaļas vadītāja

Inga Brača

Nodokļu nodaļas vadītāja

Anita Lindermane

Ekonomikas un attīstības nodaļas vadītāja

Ligita Maziņa

Revīzijas un audita nodaļas vadītāja

Zoja Gorenko

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs

Reinholds Pelše

Sēdē uzaicināti:

Ruanete Meža, Gunta Smalkā, Guna Voitkāne, Māris Demme, Agita Bērzupe, Indra Brinkmane, Igors Strokins, Agnis Kristvalds, Sandra Brauere, Janīna Jakimova, Inga Jankoviča, Aleksandra Stramkale, Elviss Venters, Anželika Legante, Ģirts Brambergs, Anna Deičmane, Vilmārs Freimanis

Piedalās:

pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 113.punktu balsošana par visiem jautājumiem notiek paceļot roku.

G.Truksnis no sēdes darba kārtības noņem šādus jautājumus:

· Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala daļas Jūrmalā, Jelgavas ielā 5 nosacītās cenas un privatizācijas paziņojuma apstiprināšanu (garāžas ēkas īpašnieks J.Z.)

· Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala daļas Jūrmalā, Jelgavas ielā 5 nosacītās cenas un privatizācijas paziņojuma apstiprināšanu (garāžas ēkas īpašnieks O.Z.)

· Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Jelgavas ielā 5 daļas nodošanu privatizācijai (garāžas ēkas īpašniece J.P.)

· Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Vikingu ielā 35

· Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 1997.gada 17.aprīļa lēmumā Nr.64 „Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas valdes 1994.gada 17.marta lēmumā Nr.295”

un ierosina sēdes darba kārtībā iekļaut šādus papildu jautājumus:

· Par valsts budžeta mērķdotācijas pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām sadali Jūrmalas pilsētā

· Par dalību Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansētā projekta atklātā konkursā „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā”

· Par dzīvokļa īpašuma Nr.7, Jūrmalā Slokas ielā 24 pirkumu

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par papildu jautājumu iekļaušanu sēdes darba kārtībā („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, R.Munkevics, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, M.Dzenītis, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, Z.Starks, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas”- nav), papildu jautājumi tiek iekļauti sēdes darba kārtībā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par sēdes darba kārtību ar izmaiņām („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, R.Munkevics, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, M.Dzenītis, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, Z.Starks, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas”- nav), sēdes darba kārtība ar izmaiņām tika apstiprināta.

Darba kārtība:

1.

Par valsts budžeta mērķdotācijas pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām sadali Jūrmalas pilsētā

2.

Par Jūrmalas speciālās pirmsskolas izglītības iestādes „Podziņa” vadītāja iecelšanu amatā

3.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 19.augusta lēmumā Nr.585 „Par papildatvaļinājumu piešķiršanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā”

4.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 3.decembra lēmumā Nr.911 „Par Jūrmalas pašvaldības administrācijas reorganizāciju un darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu Jūrmalas pašvaldībā”

5.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2011.gada budžeta apstiprināšanu”

6.

Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu pagarināšanu

7.

Par Jūrmalas Kultūras centra maksas pakalpojumiem

8.

Par pirmsskolas dienas grupu bērnu ēdināšanas maksas apmēra noteikšanu Pumpuru vidusskolā

9.

Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas speciālajā internātpamatskolā

10.

Par dalību ES atbalstītā projektā „Ilgtspējīgās Pilsētas Attīstības Projekts”

11.

Jūrmalas pilsētas domes dalība asociācijā „EDEN tīklojums”

12.

Par dalību Eiropas Attīstības Fonda atklātā projektu konkursā

13.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu ieguldīšanu sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas siltums” pamatkapitālā

14.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu ieguldīšanu sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Veselības un sociālās aprūpes centrs-Sloka” pamatkapitālā

15.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu ieguldīšanu sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas gaisma” pamatkapitālā

16.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes lēmumā 2010.gada 19.augusta Nr.588 „Par dalību Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansētā projekta atklātā konkursā „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai pašvaldību ēkās”

17.

Par dalību Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansētā projekta atklātā konkursā „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā”

18.

Par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu

19.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 25.februāra lēmumā Nr.187 „Par rakšanas atļauju izsniegšanas komisiju”

20.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Lēdurgas ielā 20a

21.

Par avārijas stāvoklī esošo būvju ar kadastra apzīmējumiem 1300 025 2104 015 , 1300 025 2104 016 un 1300 025 2104017 Jūrmalā, Kolkas ielā 20 nojaukšanu

22.

Par iespēju turpināt būvniecību uz zemesgabala Kaugurciema ielā 55, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 019 1517

23.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 13.jūlija lēmumā Nr.643 „Par būvju Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 15 kadastra Nr.13000011408 sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo aktu noteiktajai kārtībai”

24.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 24.augusta lēmumā Nr.854 „Par būvju Jūrmalā, Kleistes ielā 7 (kadastra Nr.1300 001 1420 sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši reglamentējošo aktu noteiktajai kārtībai”

25.

Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Jāņa Pliekšāna ielā 54 (kadastra apzīmējums 1300 009 6320)

26.

Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 007 5307 Jūrmalā, Indrānu ielā 3

27.

Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 008 5904 Jūrmalā, Pētera ielā 29

28.

Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 009 4423 Jūrmalā, Teātra ielā 25

29.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību pārkārtošanu Tirgoņu ielā 8, Jūrmalā, Majori 2515, Jūrmalā un Tirgoņu ielā 2617, Jūrmalā

30.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 11.augusta lēmumā Nr.362 „Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības robežu pārkārtošanu Jaunā ielā 12, Jūrmalā un Jaunā ielā 14, Jūrmalā”

31.

Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 81 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

32.

Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 103 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

33.

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kaugurciems 6A apstiprināšanu

34.

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kaugurciems 6A projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

35.

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Rubeņu ielā 67 apstiprināšanu

36.

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Rubeņu ielā 67 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

37.

Par zemesgabala Jūrmalā, „Asari 0110” daļas atsavināšanas ierosinājuma noraidīšanu

38.

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Jūras ielā 40 ½ domājamās daļas pirkumu

39.

Par neapdzīvojamās telpas Nr.700 un kopīpašuma 7680/29780 domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas un ar to funkcionāli saistītām būvēm un zemes Jūrmalā, Mārupes ielā 7 trešās izsoles organizēšanu

40.

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Asaru prospektā 64k -2 otrās izsoles organizēšanu

41.

Par dzīvokļa īpašuma Jūrmalā, Kalnciema ielā 20-5 otrās izsoles organizēšanu

42.

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Raiņa ielā 110 daļas nomas līguma pagarināšanu ar SIA „Verigo”

43.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.7, Jūrmalā Slokas ielā 24 pirkumu

1. Par valsts budžeta mērķdotācijas pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām sadali Jūrmalas pilsētā (lēmums Nr.407)

Ziņotājs:

I.Brača

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, Dz.Homka, R.Munkevics, M.Dzenītis, A.Ābelītis, I.Ančāns, Z.Starks , I.Blaua, A.Tampe ), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par valsts budžeta mērķdotācijas pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām sadali Jūrmalas pilsētā.

2. Par Jūrmalas speciālās pirmsskolas izglītības iestādes „Podziņa” vadītāja iecelšanu amatā (lēmums Nr.408)

Ziņotājs:

G.Voitkāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, Dz.Homka, R.Munkevics, M.Dzenītis,  A.Ābelītis, I.Ančāns, Z.Starks , I.Blaua, A.Tampe ), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas speciālās pirmsskolas izglītības iestādes „Podziņa” vadītāja iecelšanu amatā.

3. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 19.augusta lēmumā Nr.585 „Par papildatvaļinājumu piešķiršanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā”

(lēmums Nr.409)

Ziņotājs:

G.Voitkāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 10 (E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, Dz.Homka, R.Munkevics, M.Dzenītis, A.Ābelītis), „pret” – 1 (Z.Starks), „atturas” – 2 (A.Tampe, I.Blaua), I.Ančāns nebalso), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 19.augusta lēmumā Nr.585 „Par papildatvaļinājumu piešķiršanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā”.

4. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 3.decembra lēmumā Nr.911 „Par Jūrmalas pašvaldības administrācijas reorganizāciju un darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu Jūrmalas pašvaldībā” (lēmums Nr.410)

Ziņotājs:

I.Brača ziņo, ka lēmumprojektu nepieciešams papildināt ar 1.21.punktu šādā redakcijā :

„1.21. lēmuma pielikumā Nr.38 (informatīvi: Jūrmalas Kultūras centrs) ar 2011.gada 1.oktobri punktu

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Uzveduma un saimnieciskās daļas vadītājs, tehniskais darbinieks

1

240

240

izteikt šādā redakcijā:

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Uzveduma un saimnieciskās daļas vadītājs, tehniskais darbinieks

1

320

320

”.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar papildinājumu („par” – 13 (E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, Dz.Homka, R.Munkevics, M.Dzenītis, A.Ābelītis, I.Ančāns, Z.Starks , A.Tampe ), „pret” – nav, „atturas” – 1 (I.Blaua)), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 3.decembra lēmumā Nr.911 „Par Jūrmalas pašvaldības administrācijas reorganizāciju un darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu Jūrmalas pašvaldībā” ar papildinājumu.

5. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 (saistošie noteikumi Nr.37)

Ziņotājs:

I.Brača

Izsakās:

Z.Starks izsaka jau Finanšu komitejā ierosinātos priekšlikumus:

· nepiešķirt Ls 6000 programmas „Pilsētas teritoriālās attīstības pasākumi” , aktivitātei „Applūduma riska izpētei un prognozēšana”, jo 2002.gadā tika veikts pamatīgs pētījums par Lielupes krasta bīstamām un riska zonām Jūrmalā, kurās notiek vai arī ir iespējama krastu izskalošana, kā arī ar to saistītiem riskiem un novēršanas pasākumiem

· piešķirt pieprasīto finansējumu pilnā apmērā 2400 Ls Jūrmalas pilsētas muzejam elektroenerģijas izdevumu apmaksai

· piešķirt pieprasīto finansējumu pilnā apmērā 13 500 Ls Jūrmalas Peldēšanas skolai apkures izdevumu apmaksai

· piešķirt pieprasīto finansējumu pilnā apmērā 1 500 Ls biedrības „Jāņa Roviča boksa klubs” turpmākai attīstībai

· piešķirt pieprasīto finansējumu pilnā apmērā 2 000 Ls Jūrmalas basketbola komandas atbalstam startējot Latvijas basketbola līgas 3.divīzijā

· piešķirt pieprasīto papildus finansējumu pilnā apmērā 2 940 Ls biedrībai „Florbola klubs „Jūrmala” sakarā ar pāriešanu uz virslīgu

· piešķirt pieprasīto finansējumu pilnā apmērā 710 Ls kartingista V.A.Z. dalībai Latvijas un Starptautiskajos čempionātos

G.Truksnis aicina deputātus par katru Z.Starka izteikto priekšlikumu balsot atsevišķi.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par priekšlikumu saistošo noteikumu projekta 3.1.6.apakšpunktā piešķirt biedrībai „Florbola klubs „Jūrmala” papildus finansējumu pilnā apmērā 2 940 Ls (Budžeta nodaļas priekšlikums 1 925 Ls) („par” –5 (J.Visockis, A.Ābelītis, Z.Starks, A.Tampe, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – 9 (E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, Dz.Homka, R.Munkevics, M.Dzenītis, I.Ančāns)), priekšlikums tika noraidīts.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par priekšlikumu saistošo noteikumu projekta 3.1.7.apakšpunktā kartingista V.A.Z. dalībai Latvijas un Starptautiskajos čempionātos piešķirt 710 Ls (Budžeta nodaļas priekšlikums 500 Ls) („par” –5 (J.Visockis, A.Ābelītis, Z.Starks, A.Tampe, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – 9 (E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, Dz.Homka, R.Munkevics, M.Dzenītis, I.Ančāns)), priekšlikums tika noraidīts.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par priekšlikumu saistošo noteikumu projekta 3.1.8.apakšpunktā biedrības „Jāņa Roviča boksa klubs” turpmākai attīstībai piešķirt 1 500 Ls (Budžeta nodaļas priekšlikums 750 Ls) („par” –4 (A.Ābelītis, Z.Starks, A.Tampe, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – 9 (E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, Dz.Homka, R.Munkevics, M.Dzenītis, I.Ančāns), J.Visockis nebalso), priekšlikums tika noraidīts.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par priekšlikumu saistošo noteikumu projekta 3.1.9.apakšpunktā Jūrmalas basketbola komandas atbalstam startējot Latvijas basketbola līgas 3.divīzijā piešķirt 2 000 Ls (Budžeta nodaļas priekšlikums 1 000 Ls) („par” –5 (J.Visockis, A.Ābelītis, Z.Starks, A.Tampe, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – 9 (E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, Dz.Homka, R.Munkevics, M.Dzenītis, I.Ančāns)), priekšlikums tika noraidīts.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par priekšlikumu saistošo noteikumu projekta 3.5.2.apakšpunktā Jūrmalas pilsētas muzejam elektroenerģijas izdevumu apmaksai piešķirt 2400 Ls (Budžeta nodaļas priekšlikums 1162 Ls) („par” –5 (J.Visockis, A.Ābelītis, Z.Starks, A.Tampe, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – 9 (E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, Dz.Homka, R.Munkevics, M.Dzenītis, I.Ančāns)), priekšlikums tika noraidīts.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par priekšlikumu saistošo noteikumu projekta 2.3.apakšpunktā Jūrmalas Peldēšanas skolai apkures izdevumu apmaksai piešķirt 13 500 Ls (Budžeta nodaļas priekšlikums 9130 Ls) („par” –5 (J.Visockis, A.Ābelītis, Z.Starks, A.Tampe, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – 9 (E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, Dz.Homka, R.Munkevics, M.Dzenītis, I.Ančāns)), priekšlikums tika noraidīts.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par priekšlikumu saistošo noteikumu projektā neatbalstīt pārkārtojumu 6000 Ls apmērā programmas „Pilsētas teritoriālās attīstības pasākumi” , aktivitātei „Applūduma riska izpēte un prognozēšana” („par” –4 (J.Visockis, Z.Starks, A.Tampe, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – 9 (E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, Dz.Homka, R.Munkevics, M.Dzenītis, I.Ančāns, A.Ābelītis)), priekšlikums tika noraidīts.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par sagatavoto saistošo noteikumu projektu („par” – 13 (E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, Dz.Homka, R.Munkevics, M.Dzenītis, A.Ābelītis, I.Ančāns, Z.Starks, A.Tampe, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3

6. Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu pagarināšanu (lēmums Nr.411)

Ziņotājs:

A.Lindermane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, Dz.Homka, R.Munkevics, M.Dzenītis, A.Ābelītis, I.Ančāns, Z.Starks , I.Blaua, A.Tampe ), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu pagarināšanu.

7. Par Jūrmalas Kultūras centra maksas pakalpojumiem (lēmums Nr.412)

Ziņotājs:

A.Kristvalds

Izsakās:

G.Truksnis aicina deputātus balsot par sagatavoto lēmumprojektu ar labojumu 6.punktā „Jūrmalas Nedēļas ziņas” vietā ierakstot „Jūrmalas pašvaldības informācijas biļetenā.”

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar labojumu („par” – 14 (E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, Dz.Homka, R.Munkevics, M.Dzenītis, A.Ābelītis, I.Ančāns, Z.Starks, I.Blaua, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas Kultūras centra maksas pakalpojumiem ar labojumu 6.punktā.

8. Par pirmsskolas dienas grupu bērnu ēdināšanas maksas apmēra noteikšanu Pumpuru vidusskolā (lēmums Nr.413)

Ziņotājs:

J.Jakimova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, Dz.Homka, R.Munkevics, M.Dzenītis, A.Ābelītis, I.Ančāns, Z.Starks, I.Blaua, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas” –nav), nolēma pieņemt lēmumu par pirmsskolas dienas grupu bērnu ēdināšanas maksas apmēra noteikšanu Pumpuru vidusskolā.

9. Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas speciālajā internātpamatskolā

(lēmums Nr.414)

Ziņotājs:

I.Jankoviča

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, Dz.Homka, R.Munkevics, M.Dzenītis, A.Ābelītis, I.Ančāns, Z.Starks, I.Blaua, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas speciālajā internātpamatskolā.

10. Par dalību ES atbalstītā projektā „Ilgtspējīgās Pilsētas Attīstības Projekts”

(lēmums Nr.415)

Ziņotājs:

A.Stramkale

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, Dz.Homka, R.Munkevics, M.Dzenītis, A.Ābelītis, I.Ančāns, Z.Starks, I.Blaua, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par dalību ES atbalstītā projektā „Ilgtspējīgās Pilsētas Attīstības Projekts”.

11. Jūrmalas pilsētas domes dalība asociācijā „EDEN tīklojums” (lēmums Nr.416)

Ziņotājs:

A.Stramkale

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, Dz.Homka, R.Munkevics, M.Dzenītis, A.Ābelītis, I.Ančāns, Z.Starks, I.Blaua, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes dalību asociācijā „EDEN tīklojums”.

12. Par dalību Eiropas Attīstības Fonda atklātā projektu konkursā (lēmums Nr.417)

Ziņotājs:

A.Stramkale ziņo, ka ir sagatavoti un deputātiem izsniegti labojumi lēmumprojektā, jo uz šo brīdi ir izmainījusies projekta kopējā summa, jo samazinājies partneru skaits.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar labojumiem („par” – 14 (E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, Dz.Homka, R.Munkevics, M.Dzenītis, A.Ābelītis, I.Ančāns, Z.Starks, I.Blaua, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par dalību Eiropas Attīstības Fonda atklātā projektu konkursā ar iesniegtajiem labojumiem.

13. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu ieguldīšanu sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas siltums” pamatkapitālā (lēmums Nr.418)

Ziņotājs:

E.Venters

Izsakās:

A.Ābelītis izsaka priekšlikumu, lai sekmētu veiksmīgāku arī Dzintaru koncertzāles attīstību,  pašvaldībai varbūt vajadzētu šo nekustamo īpašumu nodot PSIA „Dzintaru koncertzāles” pamatkapitālā. Izsakās, ka balsojumā par sagatavoto lēmumprojektu atturēsies, jo šobrīd uzņēmumu „Jūrmalas siltums” vada persona, kuras rīcība iepriekš ir bijusi diezgan pretrunīga.

Z.Starks izsakās, ka, lai gan pēc būtības šis lēmumprojekts ir atbalstāms, tomēr aicina deputātus to neatbalstīt, jo pašvaldības kapitāldaļu pārraudzītājs, viņaprāt, darbojas neveiksmīgi un šobrīd uzņēmumu ir uzticējis vadīt A.Knislim, kurš ir bēdīgi slavens saistībā gan ar  uzņēmumu „Dubultu šķelda”, gan iesaistīts vairākās tiesvedībās un radījis ievērojamus zaudējumus pašvaldībai saistībā ar siltuma iepirkumiem. Aicina deputātus balsojumā šobrīd atturēties, jautājumu atlikt un par PSIA „Jūrmalas siltums” vadītāju iecelt godprātīgu cilvēku.

J.Visockis izsakās par interviju ar A.Knisli, kas publicēta laikrakstā „Dienas Bizness”.

M.Dzenītis izsakās, ka ar šo lēmumprojektu „Jūrmalas siltums” pamatkapitālā tiek ieguldītas ne tikai ēkas, bet arī zemes gabali, uz kuriem tās atrodas. Tādējādi nekustamo īpašumu vērtība pamatkapitālā, salīdzinājumā ar to, kad iepriekš objekti tika pārņemti Jūrmalas pilsētas domes bilancē, lai šo īpašumus ierakstītu Zemesgrāmatā, no 96 661 Ls ir palielinājusies uz 3 268 400 Ls. Cer, ka šis solis būs lietderīgs un „Jūrmalas siltums” pratīs rīkoties saimnieciski un siltuma tarifi samazināsies. Sagatavoto lēmumprojektu atbalstīs.

Z.Starks aicina domes priekšsēdētāju ekonomikas un attīstības jautājumos iepazīties ar „Jūrmalas siltums” izstrādāto koncepciju, kurā ir minēts pamatojoties uz ko uzņēmums paredz samazināt siltuma tarifus.

G.Truksnis izsakās, ka, pirmkārt, uzņēmumu „Jūrmalas siltums” vada valde, kura sastāv no 4 cilvēkiem, kuriem ir koleģiālas kopējās pārstāvības iespējas. Otrkārt, virknei uzņēmuma pasākumiem ir nepieciešama kapitāldaļu turētāja piekrišana un, treškārt, par darbībām, kā piemēram, privatizāciju, reorganizāciju vai tamlīdzīgām ir jāpieņem domes lēmums. Aicina deputātus atbalstīt šo lēmumprojektu, jo tas ir nepieciešams, lai sakārtotu īpašumu tiesības, kas tiek izmantoti uzņēmuma tiešajā darbībā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 9 (E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, Dz.Homka, R.Munkevics, M.Dzenītis, I.Ančāns), „pret” – 1 (J.Visockis), „atturas” – 4 (A.Ābelītis , Z.Starks, I.Blaua, A.Tampe), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu ieguldīšanu sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas siltums” pamatkapitālā.

14. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu ieguldīšanu sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Veselības un sociālās aprūpes centrs-Sloka” pamatkapitālā (lēmums Nr.419)

Ziņotājs:

E.Venters

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, Dz.Homka, R.Munkevics, M.Dzenītis, A.Ābelītis, I.Ančāns, Z.Starks, I.Blaua, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu ieguldīšanu sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Veselības un sociālās aprūpes centrs-Sloka” pamatkapitālā.

15. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu ieguldīšanu sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas gaisma” pamatkapitālā (lēmums Nr.420)

Ziņotājs:

E.Vernters

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, Dz.Homka, R.Munkevics, M.Dzenītis, A.Ābelītis, I.Ančāns, Z.Starks, I.Blaua, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu ieguldīšanu sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas gaisma” pamatkapitālā.

16. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 19.augusta lēmumā Nr.588 „Par dalību Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansētā projekta atklātā konkursā „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai pašvaldību ēkās” (lēmums Nr.421)

Ziņotājs:

A.Legante

Izsakās:

Z.Starks izsakās, ka, tā kā ir ievērojams projekta finanšu izmaksu palielinājums un renovācijas darbus paredzēts veikt ziemas mēnešos, būtu nepieciešams vispirms noskaidrot un lūgt VARAM iespēju pagarināt projekta realizācijas termiņus. Tāpēc aicina deputātus šobrīd balsojumā par šo lēmumprojektu atturēties un līdz nākamai domes sēdei A.Legantei noskaidrot un sniegt deputātiem informāciju par to, vai ir iespējams pagarināt projekta realizācijas termiņus,  un, ja tas ir iespējams, tad atkārtoti rīkot konkursu, kā rezultātā varbūt būtu iespējams samazināt projekta izmaksas un renovācijas darbus veikt vasarā.

A.Ābelītis izsakās, ka šis lēmumprojekts ir atbalstāms, bet iespējams, ka palielinot finansējumu šim projektam un arī piešķirot finansējumu projektam nākamajā darba kārtības jautājumā, tiek attālināta  bērnudārza celtniecība Ķemeros, tādējādi apzināti vai neapzināti pašvaldībai neizrādot vēlmi attīstīt Ķemerus.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 9 (E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, Dz.Homka, R.Munkevics, M.Dzenītis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – 5 (A.Ābelītis , Z.Starks, I.Blaua, A.Tampe, J.Visockis)), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 19.augusta lēmumā Nr.588 „Par dalību Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansētā projekta atklātā konkursā „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai pašvaldību ēkās”.

17. Par dalību Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansētā projekta atklātā konkursā „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” (lēmums Nr.422)

Ziņotājs:

A.Legante

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, Dz.Homka, R.Munkevics, M.Dzenītis, A.Ābelītis, I.Ančāns, Z.Starks, I.Blaua, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par dalību Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansētā projekta atklātā konkursā „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā”.

18. Par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu (lēmums Nr.423)

Ziņotājs:

R.Meža

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, Dz.Homka, R.Munkevics, M.Dzenītis, A.Ābelītis, I.Ančāns, Z.Starks, I.Blaua, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu.

19. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 25.februāra lēmumā Nr.187 „Par rakšanas atļauju izsniegšanas komisiju” (lēmums Nr.424)

Ziņotājs:

Ģ.Brambergs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, Dz.Homka, R.Munkevics, M.Dzenītis, A.Ābelītis, I.Ančāns, Z.Starks, I.Blaua, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 25.februāra lēmumā Nr.187 „Par rakšanas atļauju izsniegšanas komisiju”.

Pārtraukums 11.30-12.00

20. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Lēdurgas ielā 20a

(lēmums Nr.425)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, Dz.Homka, R.Munkevics, M.Dzenītis, I.Ančāns, Z.Starks, I.Blaua, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas” – A.Ābelītis nav atgriezies), nolēma pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Lēdurgas ielā 20a.

21. Par avārijas stāvoklī esošo būvju ar kadastra apzīmējumiem 1300 025 2104 015, 1300 025 2104 016 un 1300 025 2104017 Jūrmalā, Kolkas ielā 20 nojaukšanu

(lēmums Nr.426)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, Dz.Homka, R.Munkevics, M.Dzenītis, I.Ančāns, Z.Starks, I.Blaua, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas” – nav, A.Ābelītis nav atgriezies), nolēma pieņemt lēmumu par avārijas stāvoklī esošo būvju ar kadastra apzīmējumiem 1300 025 2104 015 , 1300 025 2104 016 un 1300 025 2104017 Jūrmalā, Kolkas ielā 20 nojaukšanu.

22. Par iespēju turpināt būvniecību uz zemesgabala Kaugurciema ielā 55, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 019 1517 (lēmums Nr.427)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, Dz.Homka, R.Munkevics, M.Dzenītis, I.Ančāns, Z.Starks, I.Blaua, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas” – nav, A.Ābelītis nav atgriezies), nolēma pieņemt lēmumu par iespēju turpināt būvniecību uz zemesgabala Kaugurciema ielā 55, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 019 1517.

23. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 13.jūlija lēmumā Nr.643 „Par būvju Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 15 kadastra Nr.13000011408 sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo aktu noteiktajai kārtībai”

(lēmums Nr.428)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, Dz.Homka, R.Munkevics, M.Dzenītis, I.Ančāns, Z.Starks, I.Blaua, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas” – nav, A.Ābelītis nav atgriezies), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 13.jūlija lēmumā Nr.643 „Par būvju Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 15 kadastra Nr.13000011408 sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo aktu noteiktajai kārtībai”.

24. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 24.augusta lēmumā Nr.854 „Par būvju Jūrmalā, Kleistes ielā 7 (kadastra Nr.1300 001 1420 sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši reglamentējošo aktu noteiktajai kārtībai” (lēmums Nr.429)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, Dz.Homka, R.Munkevics, M.Dzenītis, I.Ančāns, Z.Starks, I.Blaua, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas” – nav, A.Ābelītis nav atgriezies), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 24.augusta lēmumā Nr.854 „Par būvju Jūrmalā, Kleistes ielā 7 (kadastra Nr.1300 001 1420 sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši reglamentējošo aktu noteiktajai kārtībai”.

25. Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Jāņa Pliekšāna ielā 54 (kadastra apzīmējums 1300 009 6320) (lēmums Nr.430)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, Dz.Homka, R.Munkevics, M.Dzenītis, I.Ančāns, Z.Starks, I.Blaua, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas” – nav, A.Ābelītis nav atgriezies), nolēma pieņemt lēmumu par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Jāņa Pliekšāna ielā 54 (kadastra apzīmējums 1300 009 6320).

26. Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 007 5307 Jūrmalā, Indrānu ielā 3 (lēmums Nr.431)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, Dz.Homka, R.Munkevics, M.Dzenītis, I.Ančāns, Z.Starks, I.Blaua, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas” – nav, A.Ābelītis nav atgriezies), nolēma pieņemt lēmumu par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 007 5307 Jūrmalā, Indrānu ielā 3.

27. Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 008 5904 Jūrmalā, Pētera ielā 29 (lēmums Nr.432)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, Dz.Homka, R.Munkevics, M.Dzenītis, I.Ančāns, Z.Starks, I.Blaua, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas” – nav, A.Ābelītis nav atgriezies), nolēma pieņemt lēmumu par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 008 5904 Jūrmalā, Pētera ielā 29.

28. Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 009 4423 Jūrmalā, Teātra ielā 25 (lēmums Nr.433)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, Dz.Homka, R.Munkevics, M.Dzenītis, I.Ančāns, Z.Starks, I.Blaua, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas” – nav, A.Ābelītis nav atgriezies), nolēma pieņemt lēmumu par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 009 4423 Jūrmalā, Teātra ielā 25.

29. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību pārkārtošanu Tirgoņu ielā 8, Jūrmalā, Majori 2515, Jūrmalā un Tirgoņu ielā 2617, Jūrmalā (lēmums Nr.434)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, Dz.Homka, R.Munkevics, M.Dzenītis, I.Ančāns, Z.Starks, I.Blaua, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas”- nav, A.Ābelītis nav atgriezies), nolēma pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienību pārkārtošanu Tirgoņu ielā 8, Jūrmalā, Majori 2515, Jūrmalā un Tirgoņu ielā 2617, Jūrmalā.

30. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 11.augusta lēmumā Nr.362 „Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības robežu pārkārtošanu Jaunā ielā 12, Jūrmalā un Jaunā ielā 14, Jūrmalā” (lēmums Nr.435)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, Dz.Homka, R.Munkevics, M.Dzenītis, I.Ančāns, Z.Starks, I.Blaua, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas” – nav, A.Ābelītis nav atgriezies), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 11.augusta lēmumā Nr.362 „Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības robežu pārkārtošanu Jaunā ielā 12, Jūrmalā un Jaunā ielā 14, Jūrmalā”.

31. Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 81 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.436)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, Dz.Homka, R.Munkevics, M.Dzenītis, I.Ančāns, Z.Starks, I.Blaua, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas” – nav, A.Ābelītis nav atgriezies), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 81 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

32. Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 103 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.437)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, Dz.Homka, R.Munkevics, M.Dzenītis, I.Ančāns, Z.Starks, I.Blaua, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas”- nav, A.Ābelītis nav atgriezies), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 103 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

33. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kaugurciems 6A apstiprināšanu

(lēmums Nr.438)

34. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kaugurciems 6A projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

(saistošie noteikumi Nr.38)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma un saistošo noteikumu projektu („par” – 14 (E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, Dz.Homka, R.Munkevics, M.Dzenītis, I.Ančāns, Z.Starks, I.Blaua, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas”- nav, A.Ābelītis nav atgriezies), nolēma pieņemt:

1. Lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kaugurciems 6A apstiprināšanu.

2. Saistošos noteikumus par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kaugurciems 6A projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu.

35. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Rubeņu ielā 67 apstiprināšanu

(lēmums Nr.439)

36. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Rubeņu ielā 67 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu (saistošie noteikumi Nr.39)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma un saistošo noteikumu projektu („par” – 13 (E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, Dz.Homka, R.Munkevics, M.Dzenītis, I.Ančāns, Z.Starks, I.Blaua, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas” – nav, A.Ābelītis nav atgriezies), nolēma pieņemt:

1. Lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Rubeņu ielā 67 apstiprināšanu.

2. Saistošos noteikumus par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Rubeņu ielā 67 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu.

37. Par zemesgabala Jūrmalā, „Asari 0110” daļas atsavināšanas ierosinājuma noraidīšanu (lēmums Nr.440)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, Dz.Homka, R.Munkevics, M.Dzenītis, I.Ančāns, Z.Starks, I.Blaua, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas” – nav, A.Ābelītis nav atgriezies), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, „Asari 0110” daļas atsavināšanas ierosinājuma noraidīšanu.

38. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Jūras ielā 40 ½ domājamās daļas pirkumu

(lēmums Nr.441)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, Dz.Homka, R.Munkevics, M.Dzenītis, I.Ančāns, Z.Starks, I.Blaua, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas” – nav, A.Ābelītis nav atgriezies), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Jūras ielā 40 ½ domājamās daļas pirkumu.

39. Par neapdzīvojamās telpas Nr.700 un kopīpašuma 7680/29780 domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas un ar to funkcionāli saistītām būvēm un zemes Jūrmalā, Mārupes ielā 7 trešās izsoles organizēšanu (lēmums Nr.442)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, Dz.Homka, R.Munkevics, M.Dzenītis, I.Ančāns, Z.Starks, I.Blaua, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas” – nav, A.Ābelītis nav atgriezies), nolēma pieņemt lēmumu par neapdzīvojamās telpas Nr.700 un kopīpašuma 7680/29780 domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas un ar to funkcionāli saistītām būvēm un zemes Jūrmalā, Mārupes ielā 7 trešās izsoles organizēšanu.

40. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Asaru prospektā 64k -2 otrās izsoles organizēšanu (lēmums Nr.443)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, Dz.Homka, R.Munkevics, M.Dzenītis, I.Ančāns, Z.Starks, I.Blaua, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas” – nav, A.Ābelītis nav atgriezies), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Asaru prospektā 64k -2 otrās izsoles organizēšanu.

41. Par dzīvokļa īpašuma Jūrmalā, Kalnciema ielā 20-5 otrās izsoles organizēšanu

(lēmums Nr.444)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, Dz.Homka, R.Munkevics, M.Dzenītis, I.Ančāns, Z.Starks, I.Blaua, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas” – nav, A.Ābelītis nav atgriezies), nolēma pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Jūrmalā, Kalnciema ielā 20-5 otrās izsoles organizēšanu.

42. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Raiņa ielā 110 daļas nomas līguma pagarināšanu ar SIA „Verigo” (lēmums Nr.445)

Ziņo:

S.Brauere

Izsakās:

L.Loskutova izsaka priekšlikumu nomas līgumu ar SIA „Verigo” pagarināt uz 5 gadiem.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par L.Loskutovas priekšlikumu („par” – 11 (E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, Dz.Homka, R.Munkevics, M.Dzenītis, I.Ančāns, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – 2 (Z.Starks, A.Tampe), A.Ābelītis nav atgriezies), L.Loskutovas priekšlikums tika atbalstīts.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar izmaiņām („par” – 13 (E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, Dz.Homka, R.Munkevics, M.Dzenītis, I.Ančāns, Z.Starks, I.Blaua, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas” – nav, A.Ābelītis nav atgriezies), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Raiņa ielā 110 daļas nomas līguma pagarināšanu ar SIA „Verigo” uz 5 gadiem.

43. Par dzīvokļa īpašuma Nr.7, Jūrmalā Slokas ielā 24 pirkumu (lēmums Nr.446)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, Dz.Homka, R.Munkevics, M.Dzenītis, I.Ančāns, Z.Starks, I.Blaua, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas” – nav, A.Ābelītis nav atgriezies), nolēma pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.7, Jūrmalā Slokas ielā 24 pirkumu.

Sēde slēgta plkst.12.25

Nākamā kārtējā domes sēde notiks 2011.gada 20.oktobrī plkst.10.00.

Sēdes vadītājs

G.Truksnis

Sēdes protokolētāja

A.Liepiņa

2011.gada 4.oktobrī


Lejupielāde: DOC un PDF