Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2011.gada 20.oktobrīNr.18

Ceturtdiena

Jūrmalā Jomas ielā 1/5

Sēde atklāta plkst.1005

Sēdi vada:

domes priekšsēdētājs

Gatis Truksnis

Sēdi protokolē:

domes administratīvās nodaļas lietvede

Arnita Liepiņa

Sēdē piedalās:

domes priekšsēdētāja vietnieks ekonomikas un attīstības jautājumos

Māris Dzenītis

domes priekšsēdētāja vietniece pilsētsaimniecības jautājumos

Larisa Loskutova

Deputāti:

Arnis Ābelītis, Iveta Blaua, Egmonts Krūmiņš, Vladimirs Maksimovs, Zigurds Starks, Ilmārs Ančāns, Raimonds Munkevics, Dzintra Homka, Juris Visockis, Aigars Tampe, Marija Vorobjova, Dzintra Hirša

Sēdē piedalās:

Izpilddirektors

Valdis Vītoliņš

Pilsētplānošanas nodaļas vadītāja

Vita Zvejniece

Juridiskās nodaļas vadītāja

Evija Rakiša

Budžeta nodaļas vadītāja

Inga Brača

Ekonomikas un attīstības nodaļas vadītāja

Ligita Maziņa

Revīzijas un audita nodaļas vadītāja

Zoja Gorenko

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs

Reinholds Pelše

Sēdē uzaicināti:

Mārīte Birzniece, Laima Grobiņa, Gunta Smalkā, Guna Voitkāne, Māris Demme, Agita Bērzupe, Indra Brinkmane, Indulis Skudra, Irēna Kausiniece, Mirdza Vīnberga, Gunta Ušpele, Elvis Venters, Dzintars Krūmiņš, Atis Sapronovs

Piedalās:

pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 113.punktu balsošana par visiem jautājumiem notiek paceļot roku.

G.Truksnis – informē, ka, tā kā Romualds Ražuks ir ievēlēts par Latvijas Republikas 11.Saeimas deputātu, ir saņemts Jūrmalas pilsētas vēlēšanu komisijas sēdes protokols, kura lemjošajā daļā ir teikts, ka saskaņā ar Jūrmalas pilsētas vēlēšanu komisijas 2009.gada 6.jūnija vēlēšanu rezultātu aprēķināšanas protokolu, bijušā Jūrmalas pilsētas domes deputāta Romualda Ražuka vietā no politiskās partijas „Pilsoniskā savienība” uzaicināta stāties nākamā deputāta kandidāte Dzintra Hirša, kura piekritusi pildīt Jūrmalas pilsētas domes deputāta pienākumus.

G.Truksnis no sēdes darba kārtības noņem jautājumu:

· Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ātrā palīdzība” likvidāciju

un ierosina sēdes darba kārtībā iekļaut šādus papildu jautājumus:

· Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes  2001.gada 19.decembra lēmumā Nr.799 „Par pašvaldības nekustamo īpašumu nodošanu apsaimniekošanā”

· Par parakstu vākšanas vietu noteikšanu Jūrmalas pilsētā

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par papildu jautājumu iekļaušanu sēdes darba kārtībā („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, R.Munkevics, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, M.Dzenītis, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, Z.Starks, I.Blaua, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas”- nav), papildu jautājumi tiek iekļauti sēdes darba kārtībā.

Darba kārtība:

1.

Par parakstu vākšanas vietu noteikšanu Jūrmalas pilsētā

2.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta lēmumā Nr.658 „Par Jūrmalas pilsētas domes administratīvo komisiju”

3.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.februāra nolikumā Nr.33 „Jūrmalas pilsētas speciālās internātpamatskolas nolikums”

4.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.janvāra nolikumā Nr.12 „Pumpuru vidusskolas nolikums”

5.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.janvāra nolikumā Nr.4 „Jūrmalas sākumskolas „Atvase” nolikums”

6.

Par finansiālu atbalstu „Pasaules čempionātam Ziemas peldēšanā 2012”

7.

Par atzinības izteikšanu airētājiem D.A. un L.Š.

8.

Par sadraudzības līguma noslēgšanu starp Jūrmalas pilsētas domi un Aluštas pilsētas padomi (Ukraina)

9.

Par dalību projektā „InPro”/ „Igaunijas un Latvijas piejūras kūrorta teritoriju attīstība par modernām, ar vidi vērtīgām teritorijām, ar augstu apkalpošanas kvalitāti„ (Development of the Estonian and Latvian seaside resort areas into a modern and environmentally valuable arena with high quality service)

10.

Par dalību Eiropas Sociālā Fonda projektu konkursa 1.5.2.2.3.apakšaktivitātē „Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai”

11.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 9.jūlija lēmumā Nr.522 „Par atbalstu projektam „Jūrmalas pilsētas speciālās internātpamatskolas infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana””

12.

Par Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014. – 2020.gadam izstrādes uzsākšanu

13.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2011.gada budžeta apstiprināšanu”

14.

Par dzīvokļu jautājumiem

15.

Par atzinumu meža zemes transformācijai zemesgabalā Grāvju ielā 38

16.

Par atzinumu meža zemes transformācijai zemesgabalā Zīlīšu ielā 1

17.

Par zemes lietošanas mērķa maiņu nekustamā īpašuma nodokļu aprēķināšanai un kadastrālās vērtēšanas vajadzībām Jūrmalā, Rankas ielā 2

18.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Grāvju ielā 65

19.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Dāvju ielā 22

20.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Rēzeknes Pulka ielā 25

21.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Rotas ielā 16

22.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Vasaras ielā 52/54

23.

Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemesgabalā ar kadastra numuru 13000098009 Jūrmalā, Jaunā ielā 82

24.

Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Ganu ielā 3 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

25.

Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Dzintari 8917 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

26.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 2.februāra lēmumā Nr.84 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Mežotnes ielā 5” un darba uzdevuma precizēšanu

27.

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Gulbju ielā 75 apstiprināšanu

28.

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Gulbju ielā 75 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

29.

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kaugurciema ielā 16 apstiprināšanu

30.

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kaugurciema ielā 16 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

31.

Par zemesgabala Jūrmalā, Aizputes ielā 11 1/6 domājamās daļas nomas līguma noslēgšanu ar V.L.

32.

Par zemesgabala Jūrmalā, Babītes ielā 3 domājamās daļas nomas līguma pagarināšanu ar V.M.

33.

Par zemesgabala Jūrmalā, Dzintari 7816 daļas nomas līguma noslēgšanu ar A.P.

34.

Par zemesgabala Jūrmalā, Majori 8616 nomas līguma noslēgšanu ar biedrību „Grīva 8616”

35.

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Kaugurciema ielā 46-601 atsavināšanu

36.

Par ēku (būvju) nekustamā īpašuma Jūrmalā, Miera ielā 10 k-1 atsavināšanu

37.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 19.decembra lēmumā Nr.799 „Par pašvaldības nekustamo īpašumu nodošanu apsaimniekošanā”

1. Par parakstu vākšanas vietu noteikšanu Jūrmalas pilsētā

Ziņotājs:

M.Birzniece

Izsakās:

I.Ančāns aicina deputātus šo jautājumu neatbalstīt, un noskaidrot cik tiesiski ir veikt šādu pretlikumīgu rīcību par  otras valsts valodas apstiprināšanu Latvijas Republikā, jo Satversmē kā vienīgā valsts valoda ir nostiprināta latviešu valoda, ir atzīta Latvijas okupācija un ir bijis rusifikācijas process, kas nav bijis ne Lietuvā, ne Igaunijā. Izsaka priekšlikumu šo jautājumu atlikt un lūgt Saeimas juridiskās komisijas precīzu skaidrojumu par tā tiesiskumu.

A.Ābelītis izsakās, ka balsojumā par šo jautājumu atturēsies divu iemeslu dēļ. Pirmkārt, apzināti tiek radīta etniskā spriedze. Otrkārt, ka tam nelietderīgi tiek tērēti valsts līdzekļi, jo tīri matemātiski ir neiespējami panākt šāda lēmuma pieņemšanu. Uzskata, ka jautājums par otras valsts valodas apstiprināšanu nav apspriežams, jo LR Satversmē ir precīzi definēts, ka Latvijas Republikā valsts valoda ir latviešu valoda.

G.Truksnis aicina deputātus balsot un atbalstīt sagatavoto lēmumprojektu, ne tāpēc, ka tas būtu atbalsts izmaiņām Satversmē, jo kā jau iepriekš deputāti minēja, ka LR Satversmē kā vienīgā valsts valoda ir nostiprināta latviešu valoda, bet, ka tajā pašā Satversmē un likumos ir nostiprinātas arī tautas tiesības izteikt savu gribu, tai skaitā grozīt Satversmi, ja tam ir nepieciešamais balsu skaits. Aicina deputātus pildīt Centrālās vēlēšanu komisijas rīkojumu un balsot par sagatavoto lēmumprojektu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 7 (E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, M.Dzenītis, Dz.Homka), „pret” – 2 (I.Ančāns, J.Visockis), „atturas” – 6 (A.Ābelītis, R.Munkevics, Z.Starks, I.Blaua, Dz.Hirša, A.Tampe)), lēmumprojekts tiek noraidīts.

2. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta lēmumā Nr.658 „Par Jūrmalas pilsētas domes administratīvo komisiju” (lēmums Nr.447)

Ziņotājs:

M.Birzniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, R.Munkevics, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, M.Dzenītis, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, Z.Starks, I.Blaua, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta lēmumā Nr.658 „Par Jūrmalas pilsētas domes administratīvo komisiju”.

3. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.februāra nolikumā Nr.33 „Jūrmalas pilsētas speciālās internātpamatskolas nolikums” (nolikums Nr.15)

Ziņotājs:

I.Skudra

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, R.Munkevics, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, M.Dzenītis, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, Z.Starks, I.Blaua, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.februāra nolikumā Nr.33 „Jūrmalas pilsētas speciālās internātpamatskolas nolikums”.

4. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.janvāra nolikumā Nr.12 „Pumpuru vidusskolas nolikums” (nolikums Nr.16)

Ziņotājs:

I.Kausiniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, R.Munkevics, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, M.Dzenītis, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, Z.Starks, I.Blaua, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.janvāra nolikumā Nr.12 „Pumpuru vidusskolas nolikums”.

5. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.janvāra nolikumā Nr.4 „Jūrmalas sākumskolas „Atvase” nolikums” (nolikums Nr.17)

Ziņotājs:

M.Vīnberga

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, R.Munkevics, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, M.Dzenītis, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, Z.Starks, I.Blaua, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.janvāra nolikumā Nr.4 „Jūrmalas sākumskolas „Atvase” nolikums”.

6. Par finansiālu atbalstu „Pasaules čempionāts ziemas peldēšanā 2012” (lēmums Nr.448)

Ziņotājs:

I.Brinkmane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, R.Munkevics, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, M.Dzenītis, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, Z.Starks, I.Blaua, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par finansiālu atbalstu „Pasaules čempionāts ziemas peldēšanā 2012”.

7. Par atzinības izteikšanu airētājiem D.A. un L.Š. (lēmums Nr.449)

Ziņotājs:

R.Pelše

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, R.Munkevics, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, M.Dzenītis, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, Z.Starks, I.Blaua, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par atzinības izteikšanu airētājiem D.A. un L.Š.

8. Par sadraudzības līguma noslēgšanu starp Jūrmalas pilsētas domi un Aluštas pilsētas padomi (Ukraina) (lēmums Nr.450)

Ziņotājs:

G.Ušpele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, R.Munkevics, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, M.Dzenītis, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, Z.Starks, I.Blaua, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par sadraudzības līguma noslēgšanu starp Jūrmalas pilsētas domi un Aluštas pilsētas padomi (Ukraina).

9. Par dalību projektā „InPro”/ „Igaunijas un Latvijas piejūras kūrorta teritoriju attīstība par modernām, ar vidi vērtīgām teritorijām, ar augstu apkalpošanas kvalitāti„ (Development of the Estonian and Latvian seaside resort areas into a modern and environmentally valuable arena with high quality service) (lēmums Nr.451)

Ziņotājs:

G.Ušpele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, R.Munkevics, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, M.Dzenītis, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, Z.Starks, I.Blaua, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par dalību projektā „InPro”/ „Igaunijas un Latvijas piejūras kūrorta teritoriju attīstība par modernām, ar vidi vērtīgām teritorijām, ar augstu apkalpošanas kvalitāti„ (Development of the Estonian and Latvian seaside resort areas into a modern and environmentally valuable arena with high quality service).

10. Par dalību Eiropas Sociālā Fonda projektu konkursa 1.5.2.2.3.apakšaktivitātē „Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” (lēmums Nr.452)

Ziņotājs:

L.Maziņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, R.Munkevics, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, M.Dzenītis, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, Z.Starks, I.Blaua, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par dalību Eiropas Sociālā Fonda projektu konkursa 1.5.2.2.3.apakšaktivitātē „Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai”.

11. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 9.jūlija lēmumā Nr.522 „Par atbalstu projektam „Jūrmalas pilsētas speciālās internātpamatskolas infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana”” (lēmums Nr.453)

Ziņotājs:

L.Maziņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, R.Munkevics, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, M.Dzenītis, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, Z.Starks, I.Blaua, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 9.jūlija lēmumā Nr.522 „Par atbalstu projektam „Jūrmalas pilsētas speciālās internātpamatskolas infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana””.

12. Par Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014. – 2020.gadam izstrādes uzsākšanu (lēmums Nr.454)

Ziņotājs:

L.Maziņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, R.Munkevics, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, M.Dzenītis, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, Z.Starks, I.Blaua, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014. – 2020.gadam izstrādes uzsākšanu.

13. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2011.gada budžeta apstiprināšanu” (saistošie noteikumi Nr.40)

Ziņotājs:

I.Brača ziņo, ka ir sagatavoti papildinājumi saistošo noteikumu projektam.

Izsakās:

Dz.Homka izsaka priekšlikumu saistošo noteikumu projekta 2.5.punktā jautājumu par papildus līdzekļu piešķiršanu SIA „Jūrmalas slimnīca” projekta sadārdzinājuma segšanai, šim mērķim palielinot SIA „Jūrmalas slimnīca” pamatkapitālu par 88 756Ls novirzīt izskatīšanai Sociālo un veselības jautājumu komitejā.

I.Ančāns neatbalsta Dz.Homkas priekšlikumu, jo uzskata, ka, ņemot vērā SIA „Jūrmalas slimnīca” veiksmīgo darbību, papildus līdzekļu piešķiršana ir jāatbalsta jau šobrīd.

R.Munkevics izsaka priekšlikumu, papildinot saistošo noteikumu projektu, atbalstīt līdzekļu piešķiršanu autobusa apmaksai Svēto apustuļu Pētera un Pāvila Ķemeru pareizticīgās draudzes svētdienas skolas audzēkņu un skolotāju braucienam uz Pjuhticas sieviešu klosteri Igaunijā.

A.Ābelītis izsaka priekšlikumu saistošo noteikumu projekta 2.4.punktā par līdzekļu piešķiršanu pašvaldības iestādei „Sprīdītis” dīzeļdegvielas iegādei apkures nodrošināšanai, tomēr izskatīt iespēju par kāda cita ekonomiski izdevīgāka energoresursa izmantošanu apkurei.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par Dz.Homkas priekšlikumu  („par” – 11 (L.Loskutova, R.Munkevics, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, M.Dzenītis, A.Tampe, Dz.Homka, Z.Starks, I.Blaua, Dz.Hirša), „pret” – 2 (J.Visockis, I.Ančāns), „atturas” – 2 (A.Ābelītis, E.Krūmiņš)), nolēma jautājumu (saistošo noteikumu projekta 2.5.punkts) par papildus līdzekļu piešķiršanu SIA „Jūrmalas slimnīca” projekta sadārdzinājuma segšanai, šim mērķim palielinot SIA „Jūrmalas slimnīca” pamatkapitālu par 88 756 Ls novirzīt izskatīšanai Sociālo un veselības jautājumu komitejā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par R.Munkevica priekšlikumu („par” – 10 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, R.Munkevics, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, M.Dzenītis, Dz.Homka), „pret” – nav, „atturas” – 5 (J.Visockis, A.Tampe, Z.Starks, I.Blaua, Dz.Hirša)), nolēma, papildinot saistošo noteikumu projektu, atbalstīt līdzekļu piešķiršanu autobusa apmaksai Svēto apustuļu Pētera un Pāvila Ķemeru pareizticīgās draudzes svētdienas skolas audzēkņu un skolotāju braucienam uz Pjuhticas sieviešu klosteri Igaunijā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu ar izmaiņām („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, R.Munkevics, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, M.Dzenītis, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, Z.Starks, I.Blaua, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2011.gada budžeta apstiprināšanu” ar izmaiņām.

14. Par dzīvokļu jautājumiem (lēmums Nr.455)

Ziņotājs:

Dz.Krūmiņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, R.Munkevics, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, M.Dzenītis, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, Z.Starks, I.Blaua, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par dzīvokļu jautājumiem.

15. Par atzinumu meža zemes transformācijai zemesgabalā Grāvju ielā 38 (lēmums Nr.456)

Ziņotājs:

A.Sapronovs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, R.Munkevics, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, M.Dzenītis, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, Z.Starks, I.Blaua, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par atzinumu meža zemes transformācijai zemesgabalā Grāvju ielā 38.

16. Par atzinumu meža zemes transformācijai zemesgabalā Zīlīšu ielā 1 (lēmums Nr.457)

Ziņotājs:

A.Sapronovs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, R.Munkevics, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, M.Dzenītis, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, Z.Starks, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – (Dz.Hirša), nolēma pieņemt lēmumu par atzinumu meža zemes transformācijai zemesgabalā Zīlīšu ielā 1.

17. Par zemes lietošanas mērķa maiņu nekustamā īpašuma nodokļu aprēķināšanai un kadastrālās vērtēšanas vajadzībām Jūrmalā, Rankas ielā 2 (lēmums Nr.458)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, R.Munkevics, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, M.Dzenītis, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, Z.Starks, I.Blaua, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemes lietošanas mērķa maiņu nekustamā īpašuma nodokļu aprēķināšanai un kadastrālās vērtēšanas vajadzībām Jūrmalā, Rankas ielā 2.

18. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Grāvju ielā 65 (lēmums Nr.459)

19. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Dāvju ielā 22 (lēmums Nr.460)

20. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Rēzeknes Pulka ielā 25 (lēmums Nr.461)

21. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Rotas ielā 16 (lēmums Nr.462)

22. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Vasaras ielā 52/54 (lēmums Nr.463)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, R.Munkevics, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, M.Dzenītis, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, Z.Starks, I.Blaua, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Grāvju ielā 65.

2. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Dāvju ielā 22.

3. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Rēzeknes Pulka ielā 25.

4. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Rotas ielā 16.

5. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Vasaras ielā 52/54.

23. Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemesgabalā ar kadastra numuru 13000098009 Jūrmalā, Jaunā ielā 82 (lēmums Nr.464)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, R.Munkevics, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, M.Dzenītis, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, Z.Starks, I.Blaua, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemesgabalā ar kadastra numuru 13000098009 Jūrmalā, Jaunā ielā 82.

24. Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Ganu ielā 3 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.465)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, R.Munkevics, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, M.Dzenītis, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, Z.Starks, I.Blaua, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Ganu ielā 3 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

25. Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Dzintari 8917 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.466)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, R.Munkevics, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, M.Dzenītis, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, Z.Starks, I.Blaua, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma

pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Dzintari 8917 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

26. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 2.februāra lēmumā Nr.84 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Mežotnes ielā 5” un darba uzdevuma precizēšanu

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Izsakās:

M.Dzenītis iebilst, ka uz domes sēdi lēmumprojektam ir pievienota cita vizualizācija atšķirībā no tās, kāda bija pievienota materiāliem uz Attīstības un vides jautājumu komiteju.

V.Zvejniece atbild, ka īpašnieki, ņemot vērā izteiktos iebildumus Attīstības un vides jautājumu komitejā, ir precizējuši projekta vizualizāciju.

A.Ābelītis izsakās, ka bažas rada šī projekta attīstītāju īstenie nodomi, iesniedzot uz Attīstības un vides jautājumu komiteju un domes sēdi atšķirīgu projekta vizualizāciju, un, viņaprāt, šāda tipa projekti nav atbalstāmi, jo neiederas kopējā Jūrmalas arhitektūrā.

G.Truksnis uzskata, ka, pirmkārt, lēmumprojekts ar vizualizāciju, kas ir iesniegta uz domes sēdi būtu jāizskata Attīstības un vides jautājumu komitejā. Otrkārt, šī detālplānojuma darba uzdevumā, atšķirībā no citu detālplānojumu darba uzdevumiem, ir konkretizēta tieši mazstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas būvniecība, tādējādi nav iespēja izvērtēt šajā detālplānojumā vispārējās apbūves iespējas. Aicina deputātus balsot par sagatavoto lēmumprojektu, lai gan pats, ņemot vērā iepriekš minētos iemeslus, balsojumā atturēsies.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – nav, „pret” – 1 (A.Ābelītis), „atturas” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, R.Munkevics, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, M.Dzenītis, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, Z.Starks, I.Blaua, Dz.Hirša)), lēmumprojekts tika noraidīts.

27. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Gulbju ielā 75 apstiprināšanu

28. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Gulbju ielā 75 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma un saistošo noteikumu projektu („par” – nav, „pret” – 1 (A.Ābelītis), „atturas” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, R.Munkevics, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, M.Dzenītis, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, Z.Starks, I.Blaua, Dz.Hirša)), lēmuma un saistošo noteikumu projekts tika noraidīts.

29. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kaugurciema ielā 16 apstiprināšanu

30. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kaugurciema ielā 16 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Izsakās:

A.Ābelītis izsakās, ka balsojumā par šī detālplānojuma apstiprināšanu atturēsies, jo nav pārliecināts vai, izbūvējot iebrauktuvi šim zemesgabalam, tiks saglabāts tam blakus esošais novadgrāvis.

G.Truksnis novirza jautājumu izskatīšanai Attīstības un vides jautājumu komitejā, atkārtoti izvērtējot nosacījumus grāvja un caurtekas saglabāšanai.

31. Par zemesgabala Jūrmalā, Aizputes ielā 11 1/6 domājamās daļas nomas līguma noslēgšanu ar V.L. (lēmums Nr.467)

Ziņotājs:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, R.Munkevics, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, M.Dzenītis, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, Z.Starks, I.Blaua, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Aizputes ielā 11 1/6 domājamās daļas nomas līguma noslēgšanu ar V.L.

32. Par zemesgabala Jūrmalā, Babītes ielā 3 domājamās daļas nomas līguma pagarināšanu ar V.M. (lēmums Nr.468)

Ziņotājs:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, R.Munkevics, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, M.Dzenītis, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, Z.Starks, I.Blaua, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Babītes ielā 3 domājamās daļas nomas līguma pagarināšanu ar V.M.

33. Par zemesgabala Jūrmalā, Dzintari 7816 daļas nomas līguma noslēgšanu ar A.P.

Ziņotājs:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 3 (L.Loskutova, M.Vorobjova, Dz.Homka), „pret” – nav, „atturas” – 12 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, R.Munkevics, G.Truksnis, A.Ābelītis, V.Maksimovs, M.Dzenītis, J.Visockis, A.Tampe, Z.Starks, I.Blaua, Dz.Hirša)), lēmumprojekts tika noraidīts.

34. Par zemesgabala Jūrmalā, Majori 8616 nomas līguma noslēgšanu ar biedrību „Grīva 8616”

Ziņotājs:

G.Jubele - ņemot vērā saņemto mazdārziņu īpašnieku iesniegumu, izsaka priekšlikumu šī jautājuma izskatīšanu atlikt līdz nākamā gada pavasarim un līdz tam aicina šīs biedrības biedrus atrisināt to starpā radušos savstarpējos konfliktus.

Izsakās:

J.Visockis izsakās, ka, ņemot vērā to kādā stāvoklī šobrīd atrodas šī teritorija, kategoriski neatbalsta šo lēmumprojektu un uzskata, ka pašvaldībai šo teritoriju vajadzētu labiekārtot un izveidot tajā kādu pilsētas iedzīvotājiem un tūristiem interesantu objektu.

L.K. (biedrība „Grīva 8616” pārstāve) lūdz noslēgt nomas līgumu uz 10 gadiem.

S.S. (mazdārziņa apsaimniekotāja) izsakās par konfliktu, kas radies starp šīs biedrības biedriem.

A.Ābelītis izsakās, ka ņemot vērā šī zemesgabala kopējo platību, pašvaldībai vajadzētu padomāt par kāda lielāka tūrisma objekta attīstību tajā.

G.Truksnis uzskata, ka, protams, ir  nepieciešams intensīvi attīstīt šo lielo un pilsētas centram tuvu esošo teritoriju, un jaunajā pilsētas Attīstības plānā un pilsētas vīzijā ir jāparedz vēlamie un iespējamie attīstības risinājumi šajā teritorijā. Taču vispirms ir nepieciešams veikt  dažādus pētījumus, piemēram, par iespējamu šīs teritorijas applūšanu, izstrādājot noteikumus pamatojoties uz Aizsargjoslu likumu un MK noteikumiem, kā arī ir jāizvērtē vai ir nepieciešami aizsargbūvju inženiertehniskie risinājumi un tamlīdzīgi. Aicina deputātus izteikt savu viedokli balsojot par sagatavoto lēmumprojektu. Pats balsojumā atturēsies, ņemot vērā arī to, ka starp biedrības biedriem ir savstarpējas nesaskaņas. Atbalsta G.Jubeles priekšlikumu atlikt jautājuma izskatīšanu uz pavasari, kad jau varētu būt gatavs pētījums par applūstošajām teritorijām un pilsētas Attīstības plāna gala versija.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 3 (L.Loskutova, V.Maksimovs, Dz.Homka), „pret” – 1 (J.Visockis), „atturas” – 11 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, R.Munkevics, G.Truksnis, M.Vorobjova, A.Ābelītis, M.Dzenītis, A.Tampe, Z.Starks, I.Blaua, Dz.Hirša)), lēmumprojekts tika noraidīts.

35. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Kaugurciema ielā 46-601 atsavināšanu (lēmums Nr.469)

Ziņotājs:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, R.Munkevics, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, M.Dzenītis, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, Z.Starks, I.Blaua, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Kaugurciema ielā 46-601 atsavināšanu.

36. Par ēku (būvju) nekustamā īpašuma Jūrmalā, Miera ielā 10 k-1 atsavināšanu

(lēmums Nr.470)

Ziņotājs:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, R.Munkevics, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, M.Dzenītis, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, Z.Starks, I.Blaua, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par ēku (būvju) nekustamā īpašuma Jūrmalā, Miera ielā 10 k-1 atsavināšanu.

37. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 19.decembra lēmumā Nr.799 „Par pašvaldības nekustamo īpašumu nodošanu apsaimniekošanā” (lēmums Nr.471)

Ziņotājs:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, R.Munkevics, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, M.Dzenītis, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, Z.Starks, I.Blaua, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 19.decembra lēmumā Nr.799 „Par pašvaldības nekustamo īpašumu nodošanu apsaimniekošanā”.

G.Truksnis paziņo, ka, uzskatot, ka domes priekšsēdētāja pienākums ir pildīt likumu, šodien tiks sasaukta domes ārkārtas sēde par jautājuma „Par parakstu vākšanas vietu noteikšanu Jūrmalas pilsētā” atkārtotu izskatīšanu, sēdes laiku precizējot vēlāk.

Sēde slēgta 11.30

Nākamā kārtējā domes sēde notiks 2011.gada 10.novembrī plkst.10.00.

Sēdes vadītājs

G.Truksnis

Sēdes protokolētāja

A.Liepiņa

2011.gada 26.oktobrī


Lejupielāde: DOC un PDF