Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2011.gada 3.martāNr. 11

protokols Nr. 5, 2. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes
2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3
„Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2011.gada budžeta apstiprināšanu”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21. un 46.pantu
un Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldību budžetiem"

1. Pamatojoties uz 2011.gada 17.februāra Jūrmalas pilsētas domes lēmumu Nr.94 „Par meliorācijas un lietus ūdens kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu”, lai nodrošinātu Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā esošo meliorācijas un lietus ūdens kanalizācijas sistēmu kvalitatīvu apsaimniekošanu, pretplūdu pasākumu veiksmīgu realizēšanu un organizēšanu, kā arī lai īstenotu civilās aizsardzības pasākumus kas ir vērsti uz plūdu novēršanu, veikt izmaiņas 2011.gadā pašvaldības pamatbudžetā:

1.1. samazināt 2011.gadā pašvaldības pamatbudžeta asignējumus Jūrmalas pilsētas domei par Ls 299 850, attiecīgi precizējot 5.pielikumu 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3, t.sk.:

1.1.1. programmas „Notekūdeņu apsaimniekošana” aktivitātei „Lietus ūdens novadsistēmas uzturēšanas” par Ls 170 000 (klasifikācijas kods 05.200.2244);

1.1.2. programmas „Notekūdeņu apsaimniekošana” aktivitātei „Lietus ūdens novadsistēmas rekonstrukcija (projektēšana)” par Ls 129 850 (klasifikācijas kods 05.200.5250);

1.2. palielināt 2011.gadā pašvaldības pamatbudžetā asignējumus sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens” programmas „Notekūdeņu apsaimniekošana” īstenošanai Ls 299 850 (klasifikācijas kods 05.200.3261).

2. Pamatojoties uz 2011.gada 17.februāra Jūrmalas pilsētas domes lēmumu Nr.57 „Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.novembra lēmumā Nr.751 „Par dalību Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda atklātā projektu konkursā””, veikt 2011.gadā izmaiņas Jūrmalas pilsētas domei projekta „Jūrmalas kūrortpilsētas dalība ārvalstu starptautiskajās tūrisma izstādēs un gadatirgos” īstenošanas tāmē un pamatbudžeta atlikumā gada beigās, t.sk.:

Klasif.kods

Ieņēmumos: 21.1.9.1. Ls -10 055;

21.4.2.9. Ls -65 875;

Izdevumos 04.730.2122 Ls +817;

04.730.3246 Ls -56004;

04.730.7712 Ls +26023;

04.730.2512 Ls -4746;

F22010000 Ls -42020.

3. Samazināt 2011.gadā pašvaldības pamatbudžeta atlikumu gada beigās Vaivaru pamatskolai par Ls 933, ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem novirzot Vaivaru pamatskolai finansējuma atmaksas veikšanai pēc projekta „Pārmaiņu iespējas skolām 2.kārta „Iekļaujošā atbalsta sistēma” īstenošanas pabeigšanas Ls 933 (klasifikācijas kods 09.210.3246).

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF