Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2011.gada 21.aprīlīNr. 17

protokols Nr. 8, 6. punkts

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21. un 46.pantu
un Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldību budžetiem”

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3
„Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2011.gada budžeta apstiprināšanu”

1. Samazināt 2011.gadā pašvaldības pamatbudžeta asignējumus programmai „Tiesas spriedumu izpilde” par Ls 170 008 (klasifikācijas kods 01.330.2276), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem pašvaldības pamatbudžeta programmai „Apropriācijas rezerve” Ls 170 008 (klasifikācijas kods 04.900.2275).

2. Novirzīt 2011.gadā no pašvaldības pamatbudžeta programmas „Apropriācijas rezerve” par Ls 228360 (klasifikācijas kods 04.900.2275), t.sk.:

2.1. Labklājības pārvaldei finansējuma palielināšanai Integrācijas projektu konkursam Ls 1700 (klasifikācijas kods 08.300.3263);

2.2. PA „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” servisa dzīvokļa Skolas ielā 57a-19 aprīkošanai Ls 1142, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

10.600.2312 Ls 672;

10.600.2351 Ls 286;

10.600.2352 Ls 175;

10.600.2279 Ls 9.

2.3. Jūrmalas pilsētas muzejam atlīdzības izmaksu nodrošināšanai Ls 37 569 (klasifikācijas kods 08.220.1119);

2.4. Jūrmalas Centrālajai bibliotēkai atlīdzības izmaksu nodrošināšanai Ls 85 615 (klasifikācijas kods 08.210.1119);

2.5. PI „Sprīdītis” atlīdzības izmaksu nodrošināšanai Ls 46 824 (klasifikācijas kods 10.700.1119);

2.6. Jūrmalas Kultūras centram programmas „Pilsētas kultūras un sporta atpūtas pasākumi” aktivitātes „Jūrmalas mākslinieku piedalīšanās izstādēs ārvalstīs” īstenošanai Ls 510 (klasifikācijas kods 08.620.2279), attiecīgi precizējot 18.pielikumu 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2011.gada budžeta apstiprināšanu”;

2.7. Jūrmalas pilsētas domei Ls 55 000, t.sk.:

2.7.1. programmas „Mežsaimniecības pasākumi un vides aizsardzības pasākumi” mērķa „Ielu apstādījumu koku vainagu kopšana” īstenošanai Ls 1 000 (klasifikācijas kods 04.220.2244), attiecīgi precizējot 8.pielikumu 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2011.gada budžeta apstiprināšanu” ;

2.7.2. programmas „Sporta pasākumi” aktivitātes „Dalībai Pasaules airēšanas čempionātos” īstenošanai Ls 3 000 (klasifikācijas kods 08.100.2279), attiecīgi precizējot 13.pielikumu 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2011.gada budžeta apstiprināšanu”;

2.7.3. programmas „Sporta pasākumi” aktivitātes „Sporta maratonu sērija” īstenošanai Ls 50 000 (klasifikācijas kods 08.100.2279), attiecīgi precizējot 13.pielikumu 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2011.gada budžeta apstiprināšanu”;

2.7.4. programmas „Sabiedrisko attiecību veidošanas pasākumi” aktivitātei „Grāmatas „Černobiļa, arvien mūsu atmiņā”” iegādei Ls 1 000 (klasifikācijas kods 08.300.2390), attiecīgi precizējot 14.pielikumu 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2011.gada budžeta apstiprināšanu”.

3. Veikt izmaiņas pašvaldības pamatbudžetā 2011.gadā saskaņā ar 1. un 2.pielikumu, attiecīgi precizējot apstiprinātā budžeta 5., 7., 13. un 15. pielikumu 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2011.gada budžeta apstiprināšanu”.

4. Palielināt 2011.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus no pārējiem pašvaldību budžetā saņemtajiem valsts budžeta iestāžu uzturēšanas izdevumu transfertiem par Ls 1 550 (klasifikācijas kods 18.6.9.0), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Jūrmalas pilsētas domei projekta „Atbalsts Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra attīstībai” īstenošanai Ls 1 550, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.510.1150 Ls 260;

09.510.1210 Ls 63;

09.510.2112 Ls 50;

09.510.2214 Ls 16;

09.510.2239 Ls 106;

09.510.2311 Ls 20;

09.510.2312 Ls 50;

09.510.2322 Ls 85;

09.510.2390 Ls 100;

09.510.5121 Ls 100;

09.510.5238 Ls 500;

09.510.5239 Ls 200.

5. Palielināt 2011.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus un izdevumus maksas pakalpojumos par Ls 17 600, t.sk:

5.1. Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centram ieņēmumus no citiem ieņēmumiem maksas pakalpojumos par Ls 600 (klasifikācijas kods 21.3.9.9), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem projekta „Profesionālās vidējās izglītības programmu īstenošanas procesu kvalitātes uzlabošana Bulduru Dārzkopības vidusskolā” īstenošanai Ls 600, t.sk pa klasifikācijas kodiem:

09.510.1119 Ls 484;

09.510.1210 Ls 116;

5.2. Jūrmalas pilsētas domei ieņēmumus no citiem ieņēmumiem maksas pakalpojumos par Ls 17 000 (klasifikācijas kods 21.3.9.9), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem uzturēšanas izdevumu segšanai un pievienotās vērtības nodokļa nomaksai Ls 17 000, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

03.600.2212 Ls 100;

03.600.2243 Ls 1393;

03.600.2279 Ls 11900;

03.600.2512 Ls 3607.

6. Samazināt 2011.gadā Jūrmalas Centrālajai bibliotēkai plānoto maksas pakalpojumu atlikumu uz 2012.gada 1.janvāri par Ls 3819, novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem inventāra, datortehnikas un datorprogrammas iegādei Ls 3819, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

08.210.2312 Ls 344;

08.210.5121 Ls 1140;

08.210.5238 Ls 2335.

7. Palielināt 2011.gadā uzturēšanas izdevumu transfertus pašvaldības budžetā par Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto daļu projektu īstenošanai par Ls 279 834 (klasifikācijas kods 18.8.1.1), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Ls 279 834 Jūrmalas pilsētas domei projekta „Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai” īstenošanai, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

04.120.6242 Ls 213 017;

04.120.2312 Ls 29 402;

04.120.1150 Ls 18 581;

04.120.1210 Ls 4 343;

04.120.2112 Ls 13 491;

04.120.2234 Ls 1 000.

8. Samazināt 2011.gadā plānoto pašvaldības pamatbudžeta atlikumu uz 2012.gada 1.janvāri par Ls 10000, novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Labklājības pārvaldei programmas „Pārējo veselības aprūpes pakalpojumu līdzfinansējums” tāmes palielināšanai par Ls 10 000 (klasifikācijas kods 07.620.2275), attiecīgi precizējot 16.pielikumu 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2011.gada budžeta apstiprināšanu”;

9. Precizēt 2011.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu daļu projektam „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Jūrmalas pašvaldības izglītības iestāžu ēkās” , t.sk.:

9.1. samazināt uzturēšanas izdevumu transfertus pašvaldību budžetā par Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto daļu projektu īstenošanai par Ls 4 389 (klasifikācijas kods 18.8.1.1);

9.2. samazināt kapitālo izdevumu transfertus pašvaldības budžetā par Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto daļu projektu īstenošanai par Ls 445 524 (klasifikācijas kods 18.8.1.2);

9.3. palielināt ieņēmumus no citu Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanas, kas nav ES struktūrfondi par Ls 449 913 (klasifikācijas kods 18.6.9.0).

10. Samazināt 2011.gadā plānoto pašvaldības pamatbudžeta atlikumu uz 2012.gada 1.janvāri, kas glabājas PSIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” kontā Nr.LV09PARX0002484578007, par Ls 11941, palielinot plānu Labklājības pārvaldei par Ls 11941 (klasifikācijas kods 10.700.3261) PSIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” radīto izdevumu segšanai par iepriekšējos periodos sniegtajiem sociālajiem pakalpojumiem pašvaldībai.

11. Palielināt 2011.gadā pašvaldības speciālā budžeta Attīstības fonda ieņēmumus par Ls 1150 (klasifikācijas kods 23.4.1.0.), ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Ls 1150 novirzot pašvaldības iestādei „Sprīdītis” mēbeļu iegādei, mīkstā un mazvērtīgā inventāra iegādei, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

10.700.2312 Ls 475;

10.700.2361 Ls 675.

12. Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 13.februāra apstiprināto nolikumu Nr.4 „Par domes rezerves fonda apstiprināto līdzekļu piešķiršanas un izlietošanas kārtību”, apstiprināt 2011.gadā ar Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja rīkojumu Nr.1.1-14/84, Nr. 1.1-14/96 un Nr. 1.1-14/110 piešķirtos līdzekļus no programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” Ls 12 258, t.sk.:

12.1. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei „Bitīte” Ls 1 650 (klasifikācijas kods 09.100.5232) jaunas čuguna elektropannas iegādei;

12.2. Jūrmalas pilsētas domei Ls 5 550, t.sk.:

12.2.1. Ls 5 000 ārvalstu komandējumu un dienesta braucienu izdevumu segšanai, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

01.110.2121 Ls 1 500;

01.110.2122 Ls 3 500;

9.2.2. Ls 550 (klasifikācijas kods 08.100.2279) programmas „Sporta pasākumi” aktivitātei „Atbalsts hokejistam A.V. Vasiļonokam”, attiecīgi precizējot 13.pielikumu 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3;

12.3. Jūrmalas Kultūras centram aktivitātei „Dalības maksas starptautiskajos konkursos” – Paulīnes Drukas dalības maksas segšanai starptautiskajā jauno baleta dejotāju konkursā Itālijā Ls 120 (klasifikācijas kods 08.620.2279), attiecīgi precizējot 18.pielikumu 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3;

12.4. Labklājības pārvaldei Ls 4938 (klasifikācijas kods 10.400.2279) programmas „Atbalsts ģimenēm ar bērniem” aktivitātei „Sociālā projekta līdzfinansējums” – biedrības „Cerību enkurs” iesniegtā projekta īstenošanai, attiecīgi precizējot 17.pielikumu 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikum1 Nr.1, 2 XLS


Lejupielāde: DOC un PDF