Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2011.gada 12.maijāNr. 19

protokols Nr. 9, 8. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3
„Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2011.gada budžeta apstiprināšanu”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21. un 46.pantu
un Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldību budžetiem”

1. Palielināt 2011.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus Valsts budžeta transfertos no valsts budžeta dotācijām par Ls 1000 (klasifikācijas kods 18.6.1.9), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Jūrmalas Valsts ģimnāzijai reģionālā metodiskā centra darbības un pedagogu tālākizglītības nodrošināšanai Ls 1000, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.210.2311 Ls 200;

09.210.2355 Ls 100;

09.210.2390 Ls 250;

09.210.2231 Ls 450.

2. Palielināt 2011.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus Valsts budžeta transfertos no pārējām mērķdotācijām par Ls 2662 (klasifikācijas kods 18.6.2.9) bezmaksas interneta un datoru nodrošināšanai pašvaldību publiskajās bibliotēkās, novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Jūrmalas centrālajai bibliotēkai bezmaksas interneta nodrošināšanai Ls 2662 (klasifikācijas kods 08.210.2213).

3. Pamatojoties uz Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomes 2011.gada 6.aprīļa lēmumu (Protokols Nr.5), apstiprināt 2011.gadā pašvaldības budžetā ieņēmumus no vidēja termiņa aizņēmuma Ls 132 328 (klasifikācijas kods F4022010), palielinot asignējumus Jūrmalas pilsētas domei projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Jūrmalas pašvaldības izglītības iestāžu ēkās” īstenošanai, pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšanai Ls 132 328 (klasifikācijas kods 05.300.5250).

4. Veikt izmaiņas pašvaldības pamatbudžetā 2011.gadā, t.sk.:

4.1. saskaņā ar 1. un 2.pielikumu, attiecīgi precizējot apstiprinātā budžeta 5., 7., 8. un 9. pielikumu 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2011.gada budžeta apstiprināšanu”;

4.2. samazināt 2011.gadā pašvaldības pamatbudžeta asignējumus par Ls 201 215, t.sk.:

4.2.1. programmai „Tiesas spriedumu izpilde” par Ls 116 215 (klasifikācijas kods 01.330.2276);

4.2.2. Jūrmalas pilsētas domei programmas „Ceļu infrastruktūras remonti” mērķim „Ielu asfalta seguma kapitālais remonts” par Ls 85 000 (klasifikācijas kods 04.510.5250), attiecīgi precizējot 5.pielikumu 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2011.gada budžeta apstiprināšanu”,

novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem pašvaldības pamatbudžeta programmai „Apropriācijas rezerve” Ls 201 215 (klasifikācijas kods 04.900.2275);

4.3. No pašvaldības pamatbudžeta programmas „Apropriācijas rezerve” 2011.gadā novirzīt Ls 202 215 (klasifikācijas kods 04.900.2275), t.sk.:

4.3.1. SIA „Jūrmalas ūdens” pamatkapitāla palielināšanai – ūdens apgādes un kanalizācijas inženierkomunikāciju rekonstrukcijai Jūrmalā, Meža prospektā no 13.līnijas līdz O.Kalpaka prospektam Ls 185 000 (klasifikācijas kods F55010000);

4.3.2. Jūrmalas pilsētas Lielupes vidusskolai inventāra iegādei vasaras nometņu organizēšanas nodrošināšanai Ls 3425, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.210.2312 Ls 2 345;

09.210.2361 Ls 1 080;

4.3.3. Jūrmalas Valsts ģimnāzijai inventāra iegādei vasaras nometņu organizēšanas nodrošināšanai Ls 3425, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.210.2312 Ls 2 345;

09.210.2361 Ls 1 080;

4.3.4. Jūrmalas Jaundubultu vidusskolai inventāra iegādei vasaras nometņu organizēšanas nodrošināšanai Ls 3425, t.sk pa klasifikācijas kodiem:

09.210.2312 Ls 2 345;

09.210.2361 Ls 1 080;

4.3.5. Jūrmalas Kultūras centram programmas „Pilsētas kultūras un sporta atpūtas pasākumi” pasākumam „Latvijas Nacionālo partizānu apvienības un Latvijas Nacionālo karavīru biedrības 21.saiets”, tā organizēšanas izdevumu segšanai Ls 900, attiecīgi precizējot 18.pielikumu 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2011.gada budžeta apstiprināšanu”, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

08.620.1150 Ls 160;

08.620.2231 Ls 350;

08.620.2269 Ls 90;

08.620.2279 Ls 30;

08.620.2390 Ls 270;

4.3.6. Jūrmalas pilsētas domei Ls 6 040, t.sk.:

4.3.6.1.  programmas „Tūrisma attīstības nodrošināšanas pasākumi” mērķim „Suvenīra monētu pārdošanas automāts, monētas” automāta un monētu iegādei Ls 5 040, attiecīgi precizējot 9.pielikumu 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2011.gada budžeta apstiprināšanu”, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

04.730.2390 Ls 1 440;

04.730.5239 Ls 3 600;

4.3.6.2.  programmas „Labiekārtošanas pasākumi” aktivitātei „Dzintaru Mežaparka apsaimniekošana” skatu torņa atjaunošanas darbiem pēc izdemolēšanas Ls 1 000, attiecīgi precizējot 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2011.gada budžeta apstiprināšanu”, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

05.100.2241 Ls 650;

05.100.2243 Ls 350.

4.4. samazināt asignējumus Jūrmalas Kultūras centram programmas „Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi” aktivitātei „Kultūras projektu konkurss” par Ls 3 840 (klasifikācijas kods 08.620.2279), attiecīgi precizējot 18.pielikumu 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2011.gada budžeta apstiprināšanu”, novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem kultūras projektu īstenošanas līdzfinansējuma nodrošināšanai, t.sk.:

4.4.1. Jūrmalas pilsētas muzejam Ls 3 620, t.sk.:

4.4.1.1.  projektam „Grāmata „Bērnība Jūrmalā. Padomju laiki.” Ls 1 000 (klasifikācijas kods 08.220.2239);

4.4.1.2.  projektam „Jūrmalas pilsētas muzeja tērpu teātra „Pūra lāde” uzvedums „Kaimiņi”” Ls 125 (klasifikācijas kods 08.220.2390);

4.4.1.3.  projektam „Jūra un krasts” Ls 1 000 (klasifikācijas kods 08.220.2239);

4.4.1.4.  projektam „Vīna svētki zvejnieku sētā” Ls 535, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

08.220.1150 Ls 390;

08.220.2264 Ls 120;

08.220.2312 Ls 25;

4.4.1.5.  projektam „Vannu peldes Jūrmalā” Ls 960, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

08.220.1150 Ls 550;

08.220.2279 Ls 360;

08.220.2351 Ls 50;

4.4.2. Jūrmalas centrālajai bibliotēkai projektam „Vardulēns un svešais” Ls 115, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

08.210.2390 Ls 25;

08.210.5233 Ls 90;

4.4.3. Jūrmalas bērnu un jauniešu interešu centram projektam „Ar Asaru skoliņu sirdī!” Ls 105, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.510.2352 Ls 70;

09.510.2390 Ls 35;

4.5. samazināt asignējumus apsardzes izdevumu apmaksai par Ls 58, t.sk:

4.5.1. Pumpuru vidusskolai par Ls 27 (klasifikācijas kods 09.210.2244);

4.5.2. Jūrmalas kultūras centram par Ls 31 (klasifikācijas kods 08.230.2244),

novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Jūrmalas Valsts ģimnāzijai mikroautobusa degvielas izdevumu segšanai Ls 58 (klasifikācijas kods 09.210.2322);

4.6. samazināt asignējumus Jūrmalas Peldēšanas un futbola skolai Slokas stadiona skrejceļa atjaunošanai par Ls 4 000 (klasifikācijas kods 08.100.2244), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Jūrmalas pilsētas domei programmas „Infrastruktūras kapitālā celtniecība, kapitālie un kārtējie remonti” mērķim „Slokas sporta kompleksa stadiona skrejceļa sintētiskā seguma remonts” Ls 4000 (klasifikācijas kods 08.100.2244);

4.7. samazināt asignējumus programmai „Līdzfinansējuma un priekšfinansējuma nodrošināšana ES un citas ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanai” par Ls 40000 (klasifikācijas kods 04.900.2275), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Ls 40000 (klasifikācijas kods 04.520.2232) PI „Lielupes ostas pārvalde” projekta pieteikuma sagatavošanai ERAF finansētās 3.4.1.5.2.apakšaktivitātes „Hidrotehnisko būvju rekonstrukcija plūdu draudu riska novēršanai un samazināšanai” ietvaros ar mērķi mazināt plūdu apdraudējumu Jūrmalas pilsētā”.

5. Palielināt 2011.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus un izdevumus maksas pakalpojumos par Ls 3 246, t.sk:

5.1. Majoru pamatskolai ieņēmumus no citiem ieņēmumiem maksas pakalpojumos par Ls 1700 (klasifikācijas kods 21.3.9.9), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem apkures izdevumiem Ls 1 700 ( klasifikācijas kodiem 09.210.2221);

5.2. Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolai no citiem ieņēmumiem maksas pakalpojumos par Ls 226 (klasifikācijas kods 21.3.9.9), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem degvielas izdevumiem Ls 226 (klasifikācijas kods 09.210.2322);

5.3. Jūrmalas Valsts ģimnāzijai no citiem ieņēmumiem maksas pakalpojumos par Ls 600 (klasifikācijas kods 21.3.9.9), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem degvielas izdevumiem Ls 600 (klasifikācijas kods 09.210.2322);

5.4. Jūrmalas vakara vidusskolai ieņēmumus no citiem ieņēmumiem maksas pakalpojumos par Ls 720 (klasifikācijas kods 21.3.9.9), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem prakses vietas nodrošināšanai ES projekta „Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošanas kvalitātes uzlabošana Jūrmalas profesionālajā vidusskolā” ietvaros Ls 720, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.210.1119 Ls 580;

09.210.1210 Ls 140.

6. Samazināt 2011.gadā Majoru pamatskolai plānoto maksas pakalpojumu atlikumu uz 2012.gada 1.janvāri par Ls 5319, novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem inventāra, mācību līdzekļu, bibliotēkas krājumu iegādei un apkures izdevumu segšanai Ls 5319, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.210.2312 Ls 1662;

09.210.2370 Ls 2082;

09.210.2221 Ls 935;

09.210.5233 Ls 640.

7. Palielināt 2011.gadā uzturēšanas izdevumu transfertus pašvaldības budžetā par Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto daļu projektu īstenošanai par Ls 65 912 (klasifikācijas kods 18.8.1.1), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Ls 65 912 Jūrmalas pilsētas domei projekta „Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai” īstenošanai, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

04.120.6242 Ls 48 000;

04.120.2312 Ls 6 400;

04.120.1150 Ls 3 381;

04.120.1210 Ls 771;

04.120.2112 Ls 5 760;

04.120.2234 Ls 1 600.

8. Veikt izmaiņas speciālā budžeta ziedojumu tāmē 2011.gadā saskaņā ar 3. pielikumu.

9. Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 13.februāra apstiprināto nolikumu Nr.4 „Par domes rezerves fonda apstiprināto līdzekļu piešķiršanas un izlietošanas kārtību”, apstiprināt 2011.gadā ar Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja rīkojuma Nr.1.1-14/146 piešķirtos līdzekļus no programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” Jūrmalas pilsētas domei Ls 395 (klasifikācijas kods 09.210.2370) programmas „Centralizētie pasākumi” aktivitātei „Vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības dokumentu iegādei” attiecīgi precizējot 15.pielikumu 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2011.gada budžeta apstiprināšanu”.

10. Samazināt 2011.gadā Mūzikas vidusskolai plānoto maksas pakalpojumu atlikumu uz 2012.gada 1.janvāri par Ls 250, novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem autobusa nomai Ls 250 (klasifikācijas kods 09.510.2262)”.

11. Novirzīt līdzekļus no programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” Ls 100999, t.sk.:

11.1. SIA „Jūrmalas namsaimnieks” Majoru pamatskolas sporta laukuma stacionārā ledus laukuma betona pamatnes izbūvei virs esošā asfaltbetona un seguma Inline uzklāšanai Ls 94 000 (klasifikācijas kods 09.210.3261);

11.2. Jūrmalas pilsētas domei Ls 6 999, t.sk.:

11.2.1. programmas „Labiekārtošanas pasākumi” aktivitātei „Sabiedrisko tualešu konteineru darbības nodrošināšanai un apgaismošanai” Ls 6399 (klasifikācijas kods 05.100.5250), attiecīgi precizējot 8.pielikumu 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2011.gada budžeta apstiprināšanu”;

11.2.2. programmas „Sporta pasākumi” aktivitātes „Dalībai Pasaules airēšanas čempionātos” Ls 600 (klasifikācijas kods 08.100.2279), attiecīgi precizējot 13.pielikumu 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2011.gada budžeta apstiprināšanu””.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikumi Nr.1. - 3. XLS


Lejupielāde: DOC un PDF