Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2011.gada 30.jūnijāNr. 23

protokols Nr. 11, 3. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3
„Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2011.gada budžeta apstiprināšanu

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21. un 46.pantu
un Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldību budžetiem”

1. Novirzīt līdzekļus 2011.gadā no pašvaldības pamatbudžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” Ls 82 290 (klasifikācijas kods 04.900.2275), t.sk.:

1.1. Ķemeru vidusskola i 18 divvietīgu skolēnu galdu un 8 četrvietīgu konferences galdu iegādei Ls 1000 (klasifikācijas kods 09.210.2312);

1.2. Jūrmalas pilsētas domei Ls 81 290, t.sk.:

1.2.1. programmas „Kapitālie un kārtējie remonti” aktivitātei „Pašvaldības dzīvojamā fonda remonts” Ls 10 000 (klasifikācijas kods 06.600.5250), attiecīgi precizējot 5.pielikumu 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2011.gada budžeta apstiprināšanu”;

1.2.2. programmas „Ceļu infrastruktūras remonti” aktivitātei „Luksoforu remonts” Ls 1 400 (klasifikācijas kods 04.510.2243), attiecīgi precizējot 5.pielikumu 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2011.gada budžeta apstiprināšanu”;

1.2.3. programmas „Vides piesārņojuma novēršana un samazināšana” aktivitātei „Sabiedrisko tualešu remonts, iekonservēšana” Ls 1 000 (klasifikācijas kods 05.300.2241), attiecīgi precizējot 5.pielikumu 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2011.gada budžeta apstiprināšanu”;

1.2.4. programmas „Kapitālie un kārtējie remonti” aktivitātei „Kauguru vidusskolas sporta laukuma labiekārtošana Raiņa ielā 118 (t.sk. sporta laukuma ģērbtuvju ierīkošana)” Ls 31 200 (klasifikācijas kods 09.210.5250), attiecīgi precizējot 5.pielikumu 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2011.gada budžeta apstiprināšanu”;

1.2.5. programmas „Labiekārtošanas pasākumi” aktivitātei „Solu, atkritumu urnu utml. atjaunošana un remonts” Ls 2 980 (klasifikācijas kods 06.600.2243), attiecīgi precizējot 8.pielikumu 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2011.gada budžeta apstiprināšanu”;

1.2.6. programmas „Vides piesārņojuma novēršana un samazināšana” aktivitātei „Sabiedrisko tualešu remonts, iekonservēšana” Ls 10 880 (klasifikācijas kods 05.300.5250), attiecīgi precizējot 5.pielikumu 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2011.gada budžeta apstiprināšanu”;

1.2.7. programmas „Labiekārtošanas pasākumi” aktivitātei „Sabiedriskās tualete Baznīcas ielā apsaimniekošana” Ls 2 880 (klasifikācijas kods 05.100.2244), attiecīgi precizējot 8.pielikumu 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2011.gada budžeta apstiprināšanu”;

1.2.8. programmas „Labiekārtošanas pasākumi” aktivitātei „Dzintaru Mežaparka apsaimniekošana” Ls 3 660 (klasifikācijas kods 05.100.2244), attiecīgi precizējot 8.pielikumu 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2011.gada budžeta apstiprināšanu”;

1.2.9. programmas „Infrastruktūras kapitālā celtniecība, kapitālie un kārtējie remonti” aktivitātei „Dzīvojamās mājas Raiņa ielā 62 vienkāršotās rekonstrukcijas projekta izstrāde” Ls 2 500 (klasifikācijas kods 06.600.2241), attiecīgi precizējot 5.pielikumu 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2011.gada budžeta apstiprināšanu”;

1.2.10. programmas „Labiekārtošanas pasākumi” aktivitātei „Solu, atkritumu urnu utml. atjaunošana un remonts” Ls 2 600 (klasifikācijas kods 06.600.5239), attiecīgi precizējot 8.pielikumu 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2011.gada budžeta apstiprināšanu”;

1.2.11. programmas „Infrastruktūras kapitālā celtniecība, kapitālie un kārtējie remonti” aktivitātei „Nojumju nojaukšana pirmsskolas izglītības iestādēs” Ls 12 190 (klasifikācijas kods 09.100.2241), attiecīgi precizējot 5.pielikumu 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2011.gada budžeta apstiprināšanu”.

2. Palielināt pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus 2011.gadā no valsts budžeta dotācijas mācību literatūras iegādei par Ls 5 377 (klasifikācijas kods 18.6.1.6), ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Ls 5 377 novirzot izglītības iestādēm mācību literatūras iegādei saskaņā ar 1.pielikumu.

3. Veikt izmaiņas pašvaldības pamatbudžetā 2011.gadā, t.sk:

3.1. veikt izmaiņas budžeta izpildītājiem apstiprinātājās tāmēs saskaņā ar 2., 3. un 4.pielikumu, attiecīgi precizējot apstiprinātā budžeta 5., 7., 8., 13., 15. un 18. pielikumu 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2011.gada budžeta apstiprināšanu”;

3.2. samazināt 2011.gadā pašvaldības pamatbudžeta asignējumus SIA „Jūrmalas namsaimnieks” parādu segšanai par pašvaldības neizīrēto dzīvokļu apsaimniekošanu par Ls 22 181 (klasifikācijas kods 06.600.3261),

novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Jūrmalas pilsētas domei programmas „Pašvaldības īpašumu pārvaldīšana” aktivitātes „ Parādu segšana par pašvaldības neizīrēto dzīvokļu apsaimniekošanu” īstenošanai Ls 22 181 (klasifikācijas kods 06.600.2244), attiecīgi precizējot 10.pielikumu 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2011.gada budžeta apstiprināšanu”;

3.3. samazināt 2011.gadā pašvaldības pamatbudžeta asignējumus Jūrmalas pilsētas domei programmas „Sporta pasākumi” pasākuma „Latvijas Jaunatnes olimpiāde” par Ls 16 953 (klasifikācijas kods 08.100.2279), attiecīgi precizējot 13.pielikumu 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2011.gada budžeta apstiprināšanu,

novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Jūrmalas Kultūras centram programmas „Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi” pasākumam „Latvijas jaunatnes vasaras olimpiādes atklāšanas un noslēguma ceremonija” īstenošanai Ls 16 953, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

08.620.1150 Ls 2338;

08.620.2261 Ls 999;

08.620.2262 Ls 183;

08.620.2264 Ls 6283;

08.620.2269 Ls 147;

08.620.2279 Ls 4263;

08.620.2390 Ls 2740,

attiecīgi precizējot 18.pielikumu 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2011.gada budžeta apstiprināšanu”;

3.4. samazināt 2011.gadā pašvaldības pamatbudžeta asignējumus Jūrmalas pilsētas domei programmas „Pašvaldības īpašumu pārvaldīšana” aktivitātei „Kadastrālā uzmērīšana objektiem, kas ierakstāmi zemesgrāmatā uz Jūrmalas pilsētas pašvaldības vārda, zemes ierīcības projektu pasūtīšana” par Ls 610 (klasifikācijas kods 06.600.2279), attiecīgi precizējot 11.pielikumu 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2011.gada budžeta apstiprināšanu”,

novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Jūrmalas pilsētas domei programmas „Infrastruktūras kapitālā celtniecība, kapitālie un kārtējie remonti” aktivitātei „Garāžas rekonstrukcijas projekta izstrāde Smilšu ielā 12, k-1-6” Ls 610 (klasifikācijas kods 06.600.5250), attiecīgi precizējot 5.pielikumu 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2011.gada budžeta apstiprināšanu”;

3.5. samazināt 2011.gadā pašvaldības pamatbudžeta asignējumus Jūrmalas pilsētas domei programmas „Sabiedrisko attiecību veidošanas pasākumi” aktivitātei „Pilsētas tēla veidošanas un mārketinga pasākumi” par Ls 1 668 (klasifikācijas kods 08.300.2239), attiecīgi precizējot 14.pielikumu 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2011.gada budžeta apstiprināšanu,

novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Jūrmalas pilsētas muzejam U.Zemzara gleznu albuma „Jūra un krasts” izdošanai Ls 1 668 (klasifikācijas kods 08.220.2390);

3.6. samazināt 2011.gadā asignējumus Labklājības pārvaldei programmas „Atbalsts gados veciem cilvēkiem” aktivitātei „SIA „Pansionāts Dzimtene”” līdz 1998.gada 1.janvārim ievietotajiem iemītniekiem paredzētie līdzekļi” par Ls 3000 (klasifikācijas kods 10.200.2279), attiecīgi precizējot 17.pielikumu 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2011.gada budžeta apstiprināšanu”, novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Ls 3000 atmaksas veikšanai valsts budžetam (klasifikācijas kods 01.820.7245);

3.7. samazināt 2011.gadā asignējumus Labklājības pārvaldei programmas „Integrācijas projektu īstenošana” par Ls 1 439 (klasifikācijas kods 08.300.3263), attiecīgi precizējot 17.pielikumu 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2011.gada budžeta apstiprināšanu”, novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Ķemeru vidusskolai integrācijas projektu īstenošanas līdzfinansējuma nodrošināšanai Ls 1 439, t.sk.:

3.7.1. projektam „Pusaudžu un jauniešu izdzīvošanas nometne” Ls 789, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.210.2311 Ls 15;

09.210.2322 Ls 60;

09.210.2363 Ls 714;

3.7.2. projektam „Pa pirātu pēdām” Ls 650, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.210.2262 Ls 150;

09.210.2363 Ls 500.

4. Palielināt 2011.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus un izdevumus maksas pakalpojumos par Ls 9 280, t.sk:

4.1. Jūrmalas Kultūras centram ieņēmumus par nomu maksas pakalpojumu par Ls 1 850 (klasifikācijas kods 21.3.8.1), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem tirdzniecības mājiņu ekspluatācijas izdevumu segšanai Ls 1 850, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

08.230.2262 Ls 400;

08.230.1150 Ls 200;

08.230.2279 Ls 1 250;

4.2. Pirmsskolas izglītības iestādei ”Katrīna” ieņēmumus no citiem ieņēmumiem maksas pakalpojumos par Ls 60 (klasifikācijas kods 21.3.9.9), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem degvielas izdevumiem Ls 60 (klasifikācijas kods 09.100.2322);

4.3. Pirmsskolas izglītības iestādei ”Namiņš” ieņēmumus no citiem ieņēmumiem maksas pakalpojumos par Ls 70 (klasifikācijas kods 21.3.9.9), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem degvielas izdevumiem Ls 70 (klasifikācijas kods 09.100.2322);

4.4. Sākumskolai „Ābelīte” ieņēmumus no citiem ieņēmumiem maksas pakalpojumos par Ls 100 (klasifikācijas kods 21.3.9.9), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem degvielas izdevumiem Ls 100 (klasifikācijas kods 09.100.2322);

4.5. Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskola i ieņēmumus no citiem ieņēmumiem maksas pakalpojumos par Ls 200 (klasifikācijas kods 21.3.9.9), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem degvielas izdevumiem Ls 200 (klasifikācijas kods 09.100.2322);

4.6. Vaivaru pamatskolai ieņēmumus no citiem ieņēmumiem maksas pakalpojumos par Ls 7000 (klasifikācijas kods 21.3.9.9), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem vasaras nometņu izdevumu apmaksai Ls 7000, t.sk pa klasifikācijas kodiem:

09.210.1150 Ls 1000;

09.210.1210 Ls 245;

09.210.2212 Ls 200;

09.210.2222 Ls 800;

09.210.2223 Ls 200;

09.210.2224 Ls 75;

09.210.2241 Ls 550;

09.210.2249 Ls 550;

09.210.2261 Ls 50;

09.210.2262 Ls 450;

09.210.2269 Ls 500;

09.210.2311 Ls 100;

09.210.2312 Ls 100;

09.210.2322 Ls 500;

09.210.2351 Ls 160;

09.210.2352 Ls 300;

09.210.2355 Ls 100;

09.210.2363 Ls 900;

09.210.2370 Ls 100;

09.210.2390 Ls 120.

5. Samazināt 2011.gadā pašvaldības pamatbudžeta maksas pakalpojumu ieņēmumus Jūrmalas Kultūras centram ieņēmumus par biļešu realizāciju par Ls 1 850 (klasifikācijas kods 21.3.9.3), samazinot programmas „Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi” pasākuma „Pasākumi, koncerti, izrādes, lekcijas, kinoseansi” izdevumus par Ls 1 850 (klasifikācijas kods 08.620.2269), attiecīgi precizējot 18.pielikumu 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2011.gada budžeta apstiprināšanu. un izdevumus.

6. Samazināt 2011.gadā plānoto pašvaldības pamatbudžeta atlikumu uz 2012.gada 1.janvāri par Ls 145, novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Jūrmalas sākumskolai „Atvase” 1.klašu skolēnu brīvpusdienu nodrošinājumam Ls 145 (klasifikācijas kods 09.600.2363).

7. Palielināt 2011.gadā pašvaldības budžeta ieņēmumus uzturēšanas izdevumu transfertiem par Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto daļu projektu īstenošanu par Ls 4 324 (klasifikācijas kods 18.8.1.1), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Ls 4 324 Jūrmalas pilsētas domei projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” īstenošanai, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.210.1150 Ls 2 702;

09.210.1210 Ls 651;

09.210.2231 Ls 856;

09.210.7246 Ls 115.

8. Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 13.februāra apstiprināto nolikumu Nr.4 „Par domes rezerves fonda apstiprināto līdzekļu piešķiršanas un izlietošanas kārtību”, apstiprināt 2011.gadā ar Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja rīkojumu Nr.1.1-14/193, Nr. 1.1-14/212 un Nr. 1.1-14/243 piešķirtos līdzekļus no programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” Ls 8881, t.sk.:

8.1. Jūrmalas pilsētas domei Ls 4999 (klasifikācijas kods 01.110.2390) Jūrmalas pilsētas skolu absolventu sveikšanas izdevumu segšanai izlaidumos;

8.2. Labklājības pārvaldei Ls 845 komandējuma uz Liegi (Beļģija) izdevumu segšanai, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

10.910.2121 Ls 168;

10.910.2122 Ls 677;

8.3. Bulduru evaņģēliski luteriskajai draudzei Ls 3037 (klasifikācijas kods 08.400.3263) torņa un skursteņu atjaunošanai Valsts kultūras vēstures piemineklī Bulduru baznīcā.

9. Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 18.decembra ieteikumu Nr.3 „Metodiskie norādījumi par Jūrmalas pašvaldības Norēķinu kases darbības procesu” 2.6.punktu, apstiprināt 2011.gadā ar Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja rīkojumu Nr.1.1-14/182, Nr. 1.1-14/192, Nr. 1.1-14/211 un Nr. 1.1-14/242 veiktās izmaiņas pamatbudžeta tāmēs, t.sk.:

9.1. Jūrmalas pilsētas domei, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

08.100.2275

Ls -107

Programma „Sporta pasākumi”, aktivitāte „Rezerve sportam” (13.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3);

08.100.2361

Ls 107

Programma „Sporta pasākumi”, aktivitāte „Sporta maratonu sērija” (13.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3);

08.100.2279

Ls -650

Programma „Sporta pasākumi”, aktivitāte „Latvijas jaunatnes olimpiāde” (13.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3);

08.100.2390

Ls 650

Programma „Sporta pasākumi”, aktivitāte „Latvijas jaunatnes olimpiāde” (13.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3);

09.510.2279

Ls -161

Programma „Starpskolu pasākumi, konkursi, sacensības”, aktivitāte „Izglītības nodaļas darbinieku dalība konferencēs un semināros” (15.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3);

09.510.2235

Ls 25

Programma „Starpskolu pasākumi, konkursi, sacensības”, aktivitāte „Izglītības nodaļas darbinieku dalība konferencēs un semināros” (15.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3);

09.510.2112

Ls 120

Programma „Starpskolu pasākumi, konkursi, sacensības”, aktivitāte „Izglītības nodaļas darbinieku dalība konferencēs un semināros” (15.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3);

09.510.2111

Ls 16

Programma „Starpskolu pasākumi, konkursi, sacensības”, aktivitāte „Izglītības nodaļas darbinieku dalība konferencēs un semināros” (15.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3);

04.730.2390

Ls -2000

Programma „Tūrisma attīstības nodrošināšanas pasākumi”, aktivitāte „Bukleti Pony Express kurjerpastam un Ecolines par Jūrmalu” (9.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3);

04.730.2231

Ls 2000

Programma „Tūrisma attīstības nodrošināšanas pasākumi”, aktivitāte „Ārvalstu tūrisma aģentu un žurnālistu, citu delegāciju uzņemšana Jūrmalā” (9.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3);

04.730.2121

Ls -140

Programma „Tūrisma attīstības nodrošināšanas pasākumi”, aktivitāte „Vizīte uz Teračīnu” (9.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3);

04.730.2121

Ls 140

Programma „Tūrisma attīstības nodrošināšanas pasākumi”, aktivitāte „Vizīte uz Anādiju” (9.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3);

04.730.2122

Ls -272

Programma „Tūrisma attīstības nodrošināšanas pasākumi”, aktivitāte „Vizīte uz Anādiju” (9.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3);

04.730.2122

Ls 272

Programma „Tūrisma attīstības nodrošināšanas pasākumi”, aktivitāte „Vizīte uz Anādiju” (9.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3).

9.2. Labklājības pārvaldei, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

10.910.5121

Ls -163;

10.910.5238

Ls 163;

10.910.1210

Ls -150;

10.910.1119

Ls 150.

9.3. Jūrmalas Peldēšanas un futbola skolai, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

08.100.2241

Ls -4000;

08.100.2244

Ls 4000.

9.4. Pirmsskolas izglītības iestādei „Mārīte”, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.100.2352

Ls -50;

09.100.2322

Ls 50.

9.5. Pirmsskolas izglītības iestādei „Zvaniņš”, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.100.2352

Ls -50;

09.100.2322

Ls 50.

9.6. Pirmsskolas izglītības iestādei „Namiņš”, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.100.2352

Ls -50;

09.100.2322

Ls 50.

9.7. Pirmsskolas izglītības iestādei „Lācītis”, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.100.2352

Ls -50;

09.100.2322

Ls 50.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis1.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2011.gada 30.jūnija saistošajiem noteikumiem Nr.23

(protokols Nr.11, 3.punkts)

Valsts budžeta līdzekļu sadalījums pašvaldības izglītības iestāžu

mācību literatūras iegādei

(Ls)

Iestādes nosaukums

Klasifikācijas

ES dalībvalstu

Latvijas vēstures

kods

valodas apguves

mācību priekšmetu

uzsākšanai no 1.kl.

ieviešanai no 6.kl.

Slokas pamatskola

09.210.5233

400

204

Majoru pamatskola

09.210.5233

288

334

Jūrmalas Alternatīvā skola

09.210.5233

113

116

Vaivaru pamatskola

09.210.5233

120

160

Kauguru vidusskola

09.210.5233

369

356

Pumpuru vidusskola

09.210.5233

238

283

Jaundubultu vidusskola

09.210.5233

120

131

Lielupes vidusskola

09.210.5233

125

102

Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskola

09.210.5233

306

240

Jūrmalas sākumskola "Atvase"

09.210.5233

350

414

Jūrmalas sākumskola "Ābelīte"

09.210.5233

169

Sākumskola "Taurenītis "

09.210.5233

163

95

Ķemeru vidusskola

09.210.5233

57

124

Kopā

2818

25592.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2011.gada 30.jūnija saistošajiem noteikumiem Nr.23

(protokols Nr.11, 3.punkts)

IZMAIŅAS 2011.GADĀ BUDŽETA FINANSĒTU INSTITŪCIJU PAMATBUDŽETA TĀMĒS

Budžeta finansēta institūcija

(VFK.EKK)

samazinājums

Paskaidrojums

(VFK.EKK)

palielinājums

Paskaidrojums

180 583

180 583

Jūrmalas pilsētas dome

174 458

174 458

01.320.2232

60

Programma: Pilsētas attīstības pasākumi, aktivitāte: Ekonomikas un attīstības plānošanas darbiem (7.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3) - līdzekļu ekonomija no izdevumiem par pieaicinātajiem ekspertiem

09.210.5250

60

Programma: Kapitālie un kārtējie remonti, aktivitāte: Jūrmalas Valsts ģimnāzijas rekonstrukcija (7.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3) - inventarizācijas lietas samaksai

09.510.2370

119

Programma: Starpskolu pasākumi, konkursi, sacensības, aktivitāte: Vides mākslas akcija "Mūzikas krāsas" (15.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3) - līdzekļu pārdale no mācību līdzekļu izdevumiem

09.510.2390

120

Programma: Starpskolu pasākumi, konkursi, sacensības, aktivitāte: Vides mākslas akcija "Mūzikas krāsas" (15.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3) - materiālu iegādei mākslas akcijas laikā

09.510.2390

1

Programma: Starpskolu pasākumi, konkursi, sacensības, aktivitāte: Vides izziņu spēļu konkurss, pilsētas kārta, 1.-12.klasēm (15.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3) - līdzekļu pārdale no spēļu konkursa izdevumiem

09.510.2262

669

Programma: Starpskolu pasākumi, konkursi, sacensības, aktivitāte: Skolēnu dziesmu un deju lielkoncerts (15.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3) - līdzekļu ekonomija no transportlīdzekļu nomas izdevumiem

09.510.2390

150

Programma: Starpskolu pasākumi, konkursi, sacensības, aktivitāte: Izglītības darbinieku augusta konference (15.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3) - balvu un ziedu iegādei

09.510.2363

402

Programma: Starpskolu pasākumi, konkursi, sacensības, aktivitāte: Skolēnu dziesmu un deju lielkoncerts (15.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3) - līdzekļu ekonomija no ēdināšanas izdevumiem

09.510.2231

300

Programma: Starpskolu pasākumi, konkursi, sacensības, aktivitāte: Izglītības darbinieku augusta konference (15.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3) - ēdināšanas izdevumiem

09.510.2370

75

Programma: Starpskolu pasākumi, konkursi, sacensības, aktivitāte: Mākslas dienas Muižas ielā (15.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3) - līdzekļu pārdale no mācību materiālu izdevumiem

09.510.2261

320

Programma: Starpskolu pasākumi, konkursi, sacensības, aktivitāte: Izglītības darbinieku augusta konference (15.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3) - telpu īrei

09.510.2390

1

Programma: Starpskolu pasākumi, konkursi, sacensības, aktivitāte: Skatuves runas konkurss "Jūras malā" (15.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3) - līdzekļu ekonomija no pārējo materiālu izdevumiem

09.510.1150

242

Programma: Starpskolu pasākumi, konkursi, sacensības, aktivitāte: Izglītības darbinieku augusta konference (15.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3) - atalgojumam uz līguma pamata

09.510.1210

59

Programma: Starpskolu pasākumi, konkursi, sacensības, aktivitāte: Izglītības darbinieku augusta konference (15.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3) - VSAOI

09.510.2390

76

Programma: Starpskolu pasākumi, konkursi, sacensības, aktivitāte: Mākslas dienas Muižas ielā (15.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3) - materiālu iegādei

LV57PARX0002484572002

04.900.2212

59

Līdzekļu ekonomija no uzņēmuma reģistra datu bāzes izdevumiem

04.900.2252

59

Oracle tehniskās apkalpošanas izdevumiem

06.600.2352

195

Līdzekļu ekonomija no saimniecības materiālu izdevumiem

01.110.2111

95

Latvijas Lielo pilsētu pieredzes apmaiņas seminārs izglītības vadītājiem Daugavpilī - iekšzemes komandējumu dienas naudām

01.110.2112

100

Latvijas Jaunatnes vasaras olimpiādes lāpas iedegšana Ventspilī - iekšzemes komandējumu pārējie izdevumi

06.600.2243

366

Līdzekļu pārdale no aparatūras remonta izdevumiem

06.600.2241

366

Loga rūts remontam Tūrisma informācijas centrā

03.390.1150

300

Līdzekļu ekonomija

01.110.1147

4 000

Piemaksām par papildus darbu

04.430.1150

1 900

Līdzekļu ekonomija

04.900.1147

4 000

Piemaksām par papildus darbu

04.730.1150

2 300

Līdzekļu ekonomija

06.600.1147

2 000

Piemaksām par papildus darbu

04.900.1150

1 600

Līdzekļu ekonomija

01.110.1149

8 000

Piemaksām par vadības līgumiem un pārējām piemaksām

09.810.1150

1 500

Līdzekļu ekonomija

03.390.1149

2 500

Piemaksām par vadības līgumiem un pārējām piemaksām

01.110.1221

3 100

Līdzekļu ekonomija

04.430.1149

2 000

Piemaksām par vadības līgumiem un pārējām piemaksām

03.390.1221

1 900

Līdzekļu ekonomija

04.730.1149

1 500

Piemaksām par vadības līgumiem un pārējām piemaksām

04.430.1221

2 950

Līdzekļu ekonomija

04.900.1149

9 000

Piemaksām par vadības līgumiem un pārējām piemaksām

04.730.1221

2 500

Līdzekļu ekonomija

06.600.1149

11 300

Piemaksām par vadības līgumiem un pārējām piemaksām

04.900.1221

22 000

Līdzekļu ekonomija

08.100.1149

1 000

Piemaksām par vadības līgumiem un pārējām piemaksām

06.600.1221

21 700

Līdzekļu ekonomija

08.300.1149

1 500

Piemaksām par vadības līgumiem un pārējām piemaksām

08.100.1221

900

Līdzekļu ekonomija

09.810.1149

1 500

Piemaksām par vadības līgumiem un pārējām piemaksām

08.300.1221

2 000

Līdzekļu ekonomija

01.110.1150

10 000

Atalgojumam fiziskām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokementu pamata

09.810.1221

2 950

Līdzekļu ekonomija

06.600.1150

11 500

Atalgojumam fiziskām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokementu pamata

04.900.1210

20 000

Līdzekļu ekonomija

08.100.1150

7 800

Atalgojumam fiziskām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokementu pamata

03.390.1210

3 000

Līdzekļu ekonomija

08.300.1150

8 600

Atalgojumam fiziskām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokementu pamata

04.730.1210

2 500

Līdzekļu ekonomija

01.110.1210

12 000

VSAOI

08.100.1210

1 500

Līdzekļu ekonomija

04.430.1210

900

VSAOI

08.300.1210

500

Līdzekļu ekonomija

01.110.1119

11 700

Darbinieku mēneša amatalgai

09.810.1210

4 000

Līdzekļu ekonomija

04.430.1119

9 200

Darbinieku mēneša amatalgai

03.390.1119

3 400

Līdzekļu ekonomija

06.600.1119

6 000

Darbinieku mēneša amatalgai

04.730.1119

2 600

Līdzekļu ekonomija

08.300.1119

4 500

Darbinieku mēneša amatalgai

04.900.1119

16 200

Līdzekļu ekonomija

09.810.1119

9 200

Līdzekļu ekonomija

LV84PARX0002484572001

06.600.5239

912

Programma: Labiekārtošanas pasākumi, aktivitāte: Daudzdzīvokļu māju iekšpagalmu labiekārtošana (8.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3) - līdzekļu pārdale no pamatlīdzekļu iegādes izdevumiem

06.600.2243

912

Programma: Labiekārtošanas pasākumi, aktivitāte: Daudzdzīvokļu māju iekšpagalmu labiekārtošana (8.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3) - iekšpagalmu rotaļu aprīkojuma remontam un piktogrammu uzstādīšanai

06.600.2244

300

Programma: Labiekārtošanas pasākumi, aktivitāte: Ūdens ņemšanas vietas Turaidas ielas izejā uz jūru atjaunošana (8.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3) - līdzekļu pārdale no uzturēšanas izdevumiem

06.600.5240

620

Programma: Labiekārtošanas pasākumi, aktivitāte: Dzeramā ūdens strūklakas iegāde un uzstādīšana (8.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3) - iegādes un uzstādīšanas izdevumiem

06.600.2244

320

Programma: Labiekārtošanas pasākumi, aktivitāte: Pārējie izdevumi pilsētas apsaimniekošanā (8.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3) - līdzekļu pārdale no uzturēšanas izdevumiem

08.100.2244

602

Programma: Labiekārtošanas pasākumi, aktivitāte: Pludmales labiekārtošana, tai skaitā koka laipas izejās uz jūru, rotaļu laukumi, sporta aprīkojums, informatīvās norādes (8.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3) - līdzekļu pārdale no labiekārtošanas izdevumiem

08.100.5239

602

Programma: Labiekārtošanas pasākumi, aktivitāte: Pludmales labiekārtošana, tai skaitā koka laipas izejās uz jūru, rotaļu laukumi, sporta aprīkojums, informatīvās norādes (8.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3) - tualešu norāžu stabu iegādei

05.600.1210

15

Programma: Vides aizsardzības pasākumi, aktivitāte: Zilā karoga pacelšanas ceremonija (7.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3) - līdzekļu pārdale no sociālā nodokļa izdevumiem

05.600.1150

493

Programma: Vides aizsardzības pasākumi, aktivitāte: Zilā karoga pacelšanas ceremonija (7.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3) - muzikālā priekšnesuma programmas izveide un izpilde

05.600.2231

52

Programma: Vides aizsardzības pasākumi, aktivitāte: Zilā karoga pacelšanas ceremonija (7.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3) - līdzekļu pārdale no ēdināšanas pakalpojumu izdevumiem

05.600.2390

346

Programma: Vides aizsardzības pasākumi, aktivitāte: Zilā karoga pacelšanas ceremonija (7.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3) - līdzekļu pārdale no pārējo preču iegādes izdevumiem

05.600.2311

80

Programma: Vides aizsardzības pasākumi, aktivitāte: Zilā karoga pacelšanas ceremonija (7.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3) - līdzekļu pārdale no kancelejas preču iegādes izdevumiem

01.320.2232

249

Programma: Pilsētas attīstības pasākumi, aktivitāte: Ekonomikas un attīstības plānošanas darbiem (7.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3) - līdzekļu ekonomija no izdevumiem par pieaicinātajiem ekspertiem

05.600.1150

200

Programma: Vides aizsardzības pasākumi, aktivitāte: Atalgojums ārštata darbiniekiem (7.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3) - atalgojuma samaksai

05.600.1210

49

Programma: Vides aizsardzības pasākumi, aktivitāte: Sociālais nodoklis (7.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3) - sociālā nodokļa samaksai

08.300.5239

5 719

Programma: Sabiedrisko attiecību veidošanas pasākumi, aktivitāte: Maketu izgatavošana (14.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3) - makets ir intelektuālais īpašums, kā arī līdzekļi ir nepieciešami katra izdevuma maketa izgatavošanai, kas nav pamatlīdzeklis

08.300.5110

3 000

Programma: Sabiedrisko attiecību veidošanas pasākumi, aktivitāte: Maketa izgatavošana Jūrmalas pašvaldības informatīvā biļetena izdošanai (14.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3) - avīzes pamatmaketa izgatavošanai

08.300.2390

20 000

Programma: Sabiedrisko attiecību veidošanas pasākumi, aktivitāte: Tipogrāfijas materiāli (14.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3) - pašvaldības biļetens nav uzskaitāms kā prece

08.300.2239

22 719

Programma: Sabiedrisko attiecību veidošanas pasākumi, aktivitāte: Tipogrāfijas un maketēšanas pakalpojumi Jūrmalas pašvaldības informatīvā biļetena izdošanai (14.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3) - katra izdevuma maketēšanai un tipogrāfijas pakalpojuma apmaksai

Projekts "Sociālās dzīvojamās mājas Valkas ielā 3, Jūrmalā siltumnoturības uzlabošana"

LV19TREL9802008016000

10.600.2275

1 197

Līdzekļu pārdale no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem

10.600.5250

1 173

Inventarizācijas lietas sagatavošanai Ls 400 un papildus būvuzraudzībai būvobjektā Ls 773

10.600.5250

24

Sakarā ar PVN likmes maiņu no 21% uz 22%, papildus starpības segšanai

LV84PARX0002484572001

08.100.2279

1 500

Programma: Sporta pasākumi, aktivitāte: Spēka vīri pludmalē (13.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3) - līdzekļu ekonomija, jo sacensības netiks organizētas

08.100.2261

216

Programma: Sporta pasākumi, aktivitāte: Dalība Jaunatnes olimpiādē 2011. (13.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3) - telpu īrei

08.100.2231

1 284

Programma: Sporta pasākumi, aktivitāte: Dalība Jaunatnes olimpiādē 2011. (13.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3) - ēdināšanas izdevumiem

04.510.2246

2 000

Programma: Ceļu infrastruktūras remonti, aktivitāte: Ceļa zīmju ekspluatācijas izdevumi (5.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3) - līdzekļu ekonomija

04.510.2246

2 000

Programma: Ceļu infrastruktūras remonti, aktivitāte: Barjeru remonts (5.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3) - papildus barjeru remontam līdz 2011.gada beigām (t.sk. barjeru remonts uz Dzintaru pārvada, Satiksmes ielā, Strēlnieku prospektā, Nometņu ielā u.c.)

04.730.2239

221

Programma: Tūrisma attīstības nodrošināšanas pasākumi, aktivitāte: Jūrmalas card/kartes ieviešana (9.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3) - līdzekļu pārdale no reklāmas izdevumiem

04.730.5239

221

Programma: Tūrisma attīstības nodrošināšanas pasākumi, aktivitāte: Jūrmalas card/kartes ieviešana (9.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3) - Jūrmalas kartes izgatavošanas izdevumiem

09.100.5240

853

Programma: Infrastruktūras kapitālā celtniecība, kapitālie un kārtējie remonti, aktivitāte: Kanalizācijas rekonstrukcijas darbi bērnudārzā "Katrīna" (5.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3) - līdzekļu ekonomija pēc visu plānoto rekonstrukcijas darbu pabeigšanas

09.210.5250

853

Programma: Kapitālie un kārtējie remonti, aktivitāte: Ķemeru vidusskolas renovācija (5.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3) - remontdarbu veikšanai pēc iepirkuma procedūras noslēgšanās

08.100.5240

5 989

Programma: Infrastruktūras kapitālā celtniecība, kapitālie un kārtējie remonti, aktivitāte: Dzintaru meža parka garantijas ieturējuma līdzekļi (5.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3) - garantijas laikā atklājušos defektu novēršanai nepieciešams veikt līdzekļu pārdali no kapitālās celtniecības uz kārtējiem remonta darbiem

08.100.2241

4 197

Programma: Infrastruktūras kapitālā celtniecība, kapitālie un kārtējie remonti, aktivitāte: Dzintaru meža parka garantijas ieturējuma līdzekļi (5.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3) - Ls 585 sabiedriskās tualetes avārijas remonta darbiem (lietusgāžu rezultātā samirkušo iekštelpu sienu un griestu reģipša apšuvuma remontam, kā arī samirkušās elektroinstalācijas remontam); Ls 3612 - garantijas laikā sapuvušo koka laipu remontam darbiem

08.100.5239

1 792

Programma: Infrastruktūras kapitālā celtniecība, kapitālie un kārtējie remonti, aktivitāte: Dzintaru meža parka garantijas ieturējuma līdzekļi (5.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3) - strītbola laukuma aprīkojuma remontam

04.730.2121

268

Programma: Tūrisma attīstības nodrošināšanas pasākumi, aktivitāte: Dalība tūrisma darba semināros LIVE RIGA (9.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3) - līdzekļu ekonomija

04.730.2122

683

Programma: Tūrisma attīstības nodrošināšanas pasākumi, aktivitāte: Dalība MICE tūrisma gadatirgū Frankfurtē un Barselonā (9.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3) - pārējo komandējumu izdevumiem EIBTM izstādē

04.730.2122

683

Programma: Tūrisma attīstības nodrošināšanas pasākumi, aktivitāte: Dalība MICE tūrisma gadatirgū Frankfurtē (9.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3) - līdzekļu ekonomija

04.730.2121

140

Programma: Tūrisma attīstības nodrošināšanas pasākumi, aktivitāte: Dalība MICE tūrisma gadatirgū Frankfurtē un Barselonā (9.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3) - dienas naudas samaksai EIBTM izstādē

04.730.2121

140

Programma: Tūrisma attīstības nodrošināšanas pasākumi, aktivitāte: Dalība MICE tūrisma gadatirgū Frankfurtē (9.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3) - līdzekļu ekonomija

04.730.2279

833

Programma: Tūrisma attīstības nodrošināšanas pasākumi, aktivitāte: Dalība MICE tūrisma gadatirgū Frankfurtē un Barselonā (9.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3) - dalībai EIBTM izstādē

04.730.2122

78

Programma: Tūrisma attīstības nodrošināšanas pasākumi, aktivitāte: Dalība tūrisma darba semināros LIVE RIGA (9.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3) - līdzekļu ekonomija

04.730.2279

180

Programma: Tūrisma attīstības nodrošināšanas pasākumi, aktivitāte: Dalība tūrisma darba semināros LIVE RIGA (9.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3) - līdzekļu ekonomija

04.730.2390

307

Programma: Tūrisma attīstības nodrošināšanas pasākumi, aktivitāte: Info pasākumu bukleti (9.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3) - līdzekļu ekonomija pēc iepirkuma procedūras pabeigšanas

Sākumskola "Ābelīte"

600

600

09.210.2352

600

Līdzekļu pārdale no saimniecības materiālu iegādes izdevumiem (grīdas vasks un tīrīšanas skābe)

09.210.2351

350

Linoleja nomaiņai 9.grupā (nav mainīts kopš 1995.gada)

09.210.5232

250

Jaunas veļasmašīnas iegādei - 1998.gadā pirktā nav remontējama

P.i.i. "Bitīte"

109

109

09.100.2352

109

Līdzekļu pārdale no saimniecības materiālu iegādes izdevumiem

09.100.2312

109

Kājslauķu , lāpstu un grābekļu iegādei

JPPI "Sprīdītis"

112

112

10.700.2519

112

Līdzekļu pārdale no pārējo nodevu un nodokļu fatiskā izlietojuma

10.700.2321

112

Uzrēķināts par 2010.gadu dabas resursu nodoklis

Ķemeru vidusskola

313

313

"Comenius" projekts

09.210.2122

313

Līdzekļu pārdale no pārējo komandējumu izdevumiem

09.210.2121

313

Projekta mobilitāte pagarināta par divām dienām - dienas naudas izdevumiem

LV15TREL9813538001000

P.i.i. "Mārīte"

20

20

09.100.2352

20

Līdzekļu pārdale no saimniecības materiālu izdevumiem

09.100.2312

20

Soliņu iegādei

Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskola

400

400

09.210.1119

400

Līdzekļu ekonomija, jo 2010.gada decembrī tika samaksāts IIN par 2010.gada decembri

09.210.1228

400

Pabalsts nāves gadījumā

Jūrmalas Kultūras centrs

4 081

4 081

08.230.2263

2 558

Sakarā ar zemesgabala Turaidas ielā 11 kadastrālās vērtības samazinājumu - līdzekļu ekonomija

08.230.2322

1 304

Papildus degvielas iegādei

08.230.2235

40

Semināra samaksai - studijas "BG" vadītājas piedalīšanās meistarklasēs profesionāļiem starptautiskajā laikmetīgās dejas festivālā "Laiks dejot 2011" ietvaros

08.230.2244

964

Jumta attīrīšana no sniega un ledus (Muižas ielā 7, Turaidas ielā 11) - neapmaksāts 18.01.2011. rēķins Nr. 0027 SIA "Jūrmalas namsaimnieks"

08.230.2269

250

Datora noma vizuālās reklāmas un prezentācijas materiālu veidošanai

08.620.2262

350

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi, aktivitāte: Pilsētas radošo kolektīvu piedalīšanās republikas mēroga pasākumos (18.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3) - līdzekļu pārdale no transportlīdzekļu nomas izdevumiem

08.620.2322

350

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi, aktivitāte: Pilsētas radošo kolektīvu piedalīšanās republikas mēroga pasākumos (18.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3) - degvielas samaksai saskaņā ar JPD rīkojumu Nr. 1.1-14/54 (18.02.2011.) par transporta izmantošanu

08.620.2279

265

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi, aktivitāte: Kultūras projektu konkurss (18.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3) - līdzekļu pārdale saskaņā ar P.i.i. "Zvaniņš" iesniegto projekta "Muzikāla izrāde "Tiksimies zaļā pļavā"" tāmi

08.620.2390

199

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi, aktivitāte: Kultūras projektu konkurss (18.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3) - saskaņā ar P.i.i. "Zvaniņš" iesniegto projekta "Muzikāla izrāde "Tiksimies zaļā pļavā"" tāmi - materiālu izdevumiem

08.620.2262

66

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi, aktivitāte: Kultūras projektu konkurss (18.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3) - saskaņā ar P.i.i. "Zvaniņš" iesniegto projekta "Muzikāla izrāde "Tiksimies zaļā pļavā"" tāmi - transporta nomai

08.620.1150

136

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi, aktivitāte: Starptautiskās kultūras dienas - Zviedrijas dienas (18.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3) - līdzekļu pārdale no autoratlīdzības izdevumiem

08.620.2264

32

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi, aktivitāte: Starptautiskās kultūras dienas - Zviedrijas dienas (18.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3) - aparatūras nomai

08.620.2231

241

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi, aktivitāte: Starptautiskās kultūras dienas - Zviedrijas dienas (18.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3) - līdzekļu pārdale no viesu apkalpošanas izdevumiem

08.620.2279

411

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi, aktivitāte: Starptautiskās kultūras dienas - Zviedrijas dienas (18.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3) - koncertprogrammu nodrošinājumam

08.620.2390

36

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi, aktivitāte: Starptautiskās kultūras dienas - Zviedrijas dienas (18.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3) - līdzekļu pārdale no materiālu iegādes izdevumiem

08.620.2236

30

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi, aktivitāte: Starptautiskās kultūras dienas - Zviedrijas dienas (18.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3) - līdzekļu pārdale no banku pakalpojumu izdevumiem

08.620.2390

40

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi, aktivitāte: Jomas ielas svētki (18.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3) - līdzekļu pārdale no noformējuma materiālu izdevumiem

08.620.2236

40

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi, aktivitāte: Jomas ielas svētki (18.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3) - bankas pakalpojumu samaksai

08.620.2279

425

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi, aktivitāte: Kultūras projektu konkurss (18.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3) - līdzekļu pārdale saskaņā ar iesniegto projekta "Bērnu un jauniešu solistu un popgrupu festivāls "POPFESTJŪRMALA - 2011"" tāmi

08.620.1150

375

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi, aktivitāte: Kultūras projektu konkurss (18.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3) - saskaņā ar iesniegto projekta "Bērnu un jauniešu solistu un popgrupu festivāls "POPFESTJŪRMALA - 2011"" tāmi - autoratlīdzībām un darba līgumiem

08.620.2231

50

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi, aktivitāte: Kultūras projektu konkurss (18.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3) - saskaņā ar iesniegto projekta "Bērnu un jauniešu solistu un popgrupu festivāls "POPFESTJŪRMALA - 2011"" tāmi - ēdināšanas pakalpojumiem

P.i.i. "Katrīna"

100

100

09.100.2243

100

Līdzekļu ekonomija no aparatūras remontizdevumiem

09.100.2362

100

Virtuves inventāra un trauku iegādei (gada laikā saplīsušas 20 krūzītes, 10 zupas un 5 deserta šķīvji)

P.i.i. "Namiņš"

200

200

09.100.2352

200

Līdzekļu pārdale no saimniecības materiālu iegādes izdevumiem

09.100.2362

200

Virtuves inventāra un trauku iegādei (kopš 2005.gada nav iegādāti bērnu komplekti gan saplēsto vietā, gan papildus jaunu komplektu jaunpienākušajiem audzēkņiem)

P.i.i. "Lācītis"

40

40

09.100.2212

40

Līdzekļu ekonomija sakarā ar līguma pārslēgšanu uz izdevīgākiem nosacījumiem ar SIA "Lattelekom"

09.100.2214

40

Papildus līgumam par mobilo telefonu, lai nodrošinātu sakarus ar pārtikas iegādes firmām un nakts sargu darba nodrošināšanai

Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskola

150

150

09.210.1210

150

Līdzekļu ekonomija no VSAOIe

09.210.1228

150

Pabalsts sakarā ar radinieka nāvi3.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2011.gada 30.jūnija saistošajiem noteikumiem Nr.23

(protokols Nr.11, 3.punkts)

IZMAIŅAS 2011.GADĀ BUDŽETA FINANSĒTU INSTITŪCIJU MAKSAS PAKALPOJUMU TĀMĒS

Budžeta finansēta institūcija

(VFK.EKK)

samazinājums

Paskaidrojums

(VFK.EKK)

palielinājums

Paskaidrojums

5

5

Jūrmalas pilsētas dome

5

5

04.730.2390

5

Programma : Tūrisma attīstības nodrošināšanas pasākumi; aktivitāte: Reklāmas, media kartiņas par Jūrmalu (9.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3) - līdzekļu ekonomija no reklāmas kartiņu iegādes izdevumiem

04.730.7712

5

Programma : Tūrisma attīstības nodrošināšanas pasākumi; aktivitāte: Dalība tūrisma darba semināros un to rīkošana (Norvēģija, Somija, Polija, Zviedrija, Krievija, Francija) (9.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3) - starptautisko institūciju dalības maksas izdevumiem4.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2011.gada 30.jūnija saistošajiem noteikumiem Nr.23

(protokols Nr.11, 3.punkts)

IZMAIŅAS 2011.GADĀ BUDŽETA FINANSĒTU INSTITŪCIJU MĒRĶDOTĀCIJU TĀMĒS

Budžeta finansēta institūcija

(VFK.EKK)

samazinājums

Paskaidrojums

(VFK.EKK)

palielinājums

Paskaidrojums

1 435

1 435

Jūrmalas pilsētas speciālā internātpamatskola

1 435

1 435

09.210.2241

835

Līdzekļu pārdale no telpu un ēku remonta izdevumiem

09.210.2235

1 435

Pedagogu profesionālajai pilnveidei tālākizglītības kursu apmeklējumam 7 pedagogiem, lai nodrošinātu MK noteiktās prasības, kā arī kvalitatīvu mācību procesu

09.210.5232

600

Līdzekļu pārdale no saimniecības pamatlīdzekļuiegādes izdevumiem


Lejupielāde: DOC un PDF