Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2011.gada 21.jūlijāNr. 26

protokols Nr. 13, 3. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes
2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3
„Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2011.gada budžeta apstiprināšanu”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma
„Par pašvaldībām” 21. un 46.pantu un
Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldību budžetiem”

1. Palielināt pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus 2011.gadā par Ls 1 191 218, t.sk.:

1.1. nekustamā īpašuma nodokļa par zemi iepriekšējo gadu parādus par Ls 65 298 (klasifikācijas kods 4.1.1.2.);

1.2. nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām iepriekšējo gadu parādus par Ls 159 779 (klasifikācijas kods 4.1.2.2.);

1.3. pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās vietās par Ls 8 000 (klasifikācijas kods 9.5.1.4.);

1.4. iedzīvotāju ienākuma nodokli par Ls 854 141, t.sk.:

1.4.1. saņemto no Valsts kases sadales konta iepriekšējā gada nesadalīto iedzīvotāju ienākuma nodokli par Ls 39 957 (klasifikācijas kods 1.1.1.1.);

1.4.2. saņemto no Valsts kases sadales konta pārskata gadā ieskaitīto iedzīvotāju nodokli par Ls 814 184 (klasifikācijas kods 1.1.1.2.);

1.5. pašvaldību budžetā saņemtās valsts mērķdotācijas par Ls 104 000 (klasifikācijas kods 18.6.2.0).

2. Novirzīt ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem pašvaldības pamatbudžetam Ls 1 191 218, t.sk.:

2.1. programmai „Iemaksas pašvaldības izlīdzināšanas fondā” Ls 118 057 (klasifikācijas kods 01.830.7260);

2.2. pašvaldības budžeta izpildītājiem Ls 1 073 161, t.sk.:

2.2.1. Jūrmalas pilsētas domei Ls 707 144, t.sk.:

2.2.1.1. programmas „Kapitālie un kārtējie remonti” aktivitātei „Domes administratīvo ēku remonts” Ls 20 473 (klasifikācijas kods 01.110.5250), attiecīgi precizējot 5.pielikumu 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2011.gada budžeta apstiprināšanu”;

2.2.1.2. programmas „Kapitālie un kārtējie remonti” aktivitātei „Pašvaldības dzīvojamā fonda remonts” Ls 10 000 (klasifikācijas kods 06.600.5250), attiecīgi precizējot 5.pielikumu 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2011.gada budžeta apstiprināšanu”;

2.2.1.3. programmas „Kapitālie un kārtējie remonti” aktivitātei „Pumpuru vidusskolas ēkas rekonstrukcijas 2.kārta, Kronvalda ielā 8” Ls 400 000 (klasifikācijas kods 09.210.5250), attiecīgi precizējot 5.pielikumu 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3„Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2011.gada budžeta apstiprināšanu”;

2.2.1.4. programmas „Kapitālie un kārtējie remonti” aktivitātei „Ēkas Valkas ielā 3 renovācija” Ls 500 (klasifikācijas kods 10.600.5239), attiecīgi precizējot 5.pielikumu 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2011.gada budžeta apstiprināšanu”;

2.2.1.5. programmas „Ceļu infrastruktūras remonti” aktivitātei „Ceļu seguma remonti (t.sk. bedrīšu remonts)” Ls 25 000 (klasifikācijas kods 04.510.2246), attiecīgi precizējot 5.pielikumu 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2011.gada budžeta apstiprināšanu”;

2.2.1.6. programmas „Labiekārtošanas pasākumi” aktivitātei „Sabiedrisko tualešu konteineru darbības nodrošināšanai un apsaimniekošanai” Ls 2 909 (klasifikācijas kods 05.100.5250), attiecīgi precizējot 8.pielikumu 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2011.gada budžeta apstiprināšanu”;

2.2.1.7. programmas „Labiekārtošanas pasākumi” aktivitātei „Tualetes konteinera apsaimniekošana un noma” Ls 1 631 (klasifikācijas kods 05.100.2244), attiecīgi precizējot 8.pielikumu 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2011.gada budžeta apstiprināšanu”;

2.2.1.8. programmas „Pilsētas attīstības pasākumi” aktivitātei „Sadarbība ar Jūrmalas uzņēmējiem” Ls 1 000 (klasifikācijas kods 01.320.2231), attiecīgi precizējot 7.pielikumu 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2011.gada budžeta apstiprināšanu”;

2.2.1.9. programmas „Pilsētas attīstības pasākumi” aktivitātei „Uzlīmes informatīvajiem stendiem pludmalē” Ls 50 (klasifikācijas kods 01.320.2244), attiecīgi precizējot 7.pielikumu 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2011.gada budžeta apstiprināšanu”;

2.2.1.10. programmas „Sporta pasākumi” aktivitātei „Latvijas Jaunatnes olimpiāde” Ls 404 (klasifikācijas kods 08.100.2246), attiecīgi precizējot 13.pielikumu 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2011.gada budžeta apstiprināšanu”;

2.2.1.11. programmas „Sporta pasākumi” aktivitātei „Futbola klubs „Spartaks” atbalstam” bērnu komandu līdzfinansēšanai Ls 2 000 (klasifikācijas kods 08.100.2279), attiecīgi precizējot 13.pielikumu 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2011.gada budžeta apstiprināšanu”:

2.2.1.12. programmas „Tūrisma attīstības nodrošināšanas pasākumi” aktivitātei ”Ārvalstu tūrisma aģentu un žurnālistu, citu delegāciju uzņemšana Jūrmalā” Ls 1 500 (klasifikācijas kods 04.730.2231), attiecīgi precizējot 9.pielikumu 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2011.gada budžeta apstiprināšanu”;

2.2.1.13. ārvalstu komandējumu izdevumu apmaksai Ls 7 000 (klasifikācijas kods 01.110.2122);

2.2.1.14. jaunu stacionāro datoru iegādei Jūrmalas pilsētas domes darbības nodrošināšanai Ls 19 200, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

04.900.5238 Ls 16 700;

04.900.5121 Ls 2 500;

2.2.1.15. programmas „Ceļu infrastruktūras remonti” aktivitātei „Grantēto ielu asfaltēšana” Ls 154 300 (klasifikācijas kods 04.510.5250), attiecīgi precizējot 5.pielikumu 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2011.gada budžeta apstiprināšanu”;

2.2.1.16. programmas „Kapitālie un kārtējie remonti” aktivitātei „Ķemeru vidusskolas renovācija” Ls 12 000 (klasifikācijas kods 09.210.5250), attiecīgi precizējot 5.pielikumu 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2011.gada budžeta apstiprināšanu”;

2.2.1.17. programmas „Infrastruktūras kapitālā celtniecība, kapitālie un kārtējie remonti” aktivitātei „Jaunas kapsētas projektēšana, izbūve un labiekārtošana (Slokā)” Ls 47177 (klasifikācijas kods 06.600.5240), attiecīgi precizējot 5.pielikumu 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2011.gada budžeta apstiprināšanu”;

2.2.1.18. programmas „Sporta pasākumi” aktivitātei „Futbola klubs „Kauguri” līdzfinansēšanai Ls 2 000 (klasifikācijas kods 08.100.2279), attiecīgi precizējot 13.pielikumu 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2011.gada budžeta apstiprināšanu”;

2.2.2. P.i.i. „Pienenīte” iestādes darbības tālākai nodrošināšanai Ls 3 742, t.sk pa klasifikācijas kodiem:

09.100.2212 Ls 91;

09.100.2214 Ls 10;

09.100.2222 Ls 50;

09.100.2223 Ls 1 150;

09.100.2235 Ls 220;

09.100.2239 Ls 150;

09.100.2244 Ls 128;

09.100.2312 Ls 120;

09.100.2321 Ls 1 723;

09.100.2351 Ls 100;

2.2.3. P.i.i. „Lācītis” elektriskā vārāmā katla iegādei Ls 1 400 (klasifikācijas kods (09.100.5232);

2.2.4. P.i.i. „Mārīte” elektroenerģijas izdevumu apmaksai Ls 502 (klasifikācijas kods 09.100.2223);

2.2.5. P.i.i. „Saulīte” elektroenerģijas izdevumu apmaksai Ls 424 (klasifikācijas kods 09.100.2223);

2.2.6. Jūrmalas speciālajai pirmsskolas izglītības iestādei „Podziņa” pirmsskolas grupas atvēršanai Ls 4 000, t.sk . pa klasifikācijas kodiem:

09.100.2312 Ls 1 301;

09.100.2361 Ls 766;

09.100.2370 Ls 350;

09.100.5232 Ls 1 583;

2.2.7. Sākumskolai „Ābelīte” apkures, ūdens un kanalizācijas izdevumu apmaksai Ls 1 178, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.210.2221 Ls 334;

09.210.2222 Ls 844;

2.2.8. Jūrmalas Alternatīvajai skolai telpu nomas, apkures, elektroenerģijas, ūdens un kanalizācijas izdevumu apmaksai Ls 17 993, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.210.2221 Ls 4 662;

09.210.2222 Ls 831;

09.210.2223 Ls 2 586;

09.210.2261 Ls 9 914;

2.2.9. Bērnu un jauniešu interešu centram apkures izdevumu apmaksai Ls 550 (klasifikācijas kods 09.510.2221);

2.2.10. Slokas pamatskolai elektroenerģijas izdevumu apmaksai Ls 1 964 (klasifikācijas kods 09.210.2223);

2.2.11. PA „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” zupas virtuves pakalpojumu nodrošināšanai un datortehnikas un datorprogrammu iegādei Ls 8 972, t.sk. pa klasifikācijas kodiem;

10.700.1147 Ls 2 408;

10.700.1210 Ls 586;

10.700.2223 Ls 323;

10.700.2362 Ls 129;

10.700.2322 Ls 554;

10.700.2352 Ls 48;

10.700.2363 Ls 4 039;

10.200.5121 Ls 322;

10.200.5238 Ls 563;

2.2.12. Jūrmalas Kultūras centram Ls 10 197, t.sk:

2.2.12.1. Kauguru kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīva „Vēlreiz” tautas tērpu iegādei Ls 2 687 (klasifikācijas kods 08.230.2361);

2.2.12.2. datortehnikas un datorprogrammu iegādei Ls 5 310, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

08.230.5121 Ls 1 932;

08.230.5238 Ls 3 378;

2.2.12.3. programmas „Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi” pasākumam „Jūrmalas mākslinieku piedalīšanās izstādēs ārzemēs” Ls 2 200, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

08.620.2322 Ls 1000;

08.620.2262 Ls 1 200,

attiecīgi precizējot 18.pielikumu 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2011.gada budžeta apstiprināšanu”;

2.2.13. Jūrmalas pilsētas Pašvaldības policijai dīzeļdegvielas iegādei un elektroenerģijas izdevumu apmaksai Ls 3 656, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

03.110.2322 Ls 2 797;

03.110.2223 Ls 859;

2.2.14. PSIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs Sloka” pamatkapitāla palielināšanai - elektriski regulējamu funkcionālu gultu iegādei Ls 19 481 (klasifikācijas kods F55010000);

2.2.15. Majoru pamatskolai datortehnikas un datorprogrammu iegādei Ls 6 160, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.210.5121 Ls 1100;

09.210.5238 Ls 5060;

2.2.16. Jūrmalas Centrālajai bibliotēkai datortehnikas un datorprogrammu iegādei Ls 1 770, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

08.210.5121 Ls 644;

08.210.5238 Ls 1126;

2.2.17. Labklājības pārvaldei datortehnikas un datorprogrammu iegādei Ls 6 195, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

10.910.5121 Ls 2254;

10.910.5238 Ls 3941;

2.2.18. Jūrmalas pilsētas muzejam ēkas Tirgoņu ielā 29 uzturēšanas un apkures izdevumu apmaksai Ls 3 391, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

08.220.2221 Ls 1 428;

08.220.2244 Ls 1 310;

08.220.2353 Ls 176;

08.220.2321 Ls 477;

2.2.19. SIA „Jūrmalas ūdens” programmas „Notekūdeņu apsaimniekošana” īstenošanai Ls 250 000 (klasifikācijas kods 05.200.3261);

2.2.20. SIA „Jūrmalas namsaimnieks” Ls 10 547, t.sk.:

2.2.20.1. programmas „Pašvaldību nekustamo īpašumu (dzīvojamā, nedzīvojamā un vasarnīcu fonda) apsaimniekošana” daudzdzīvokļu mājas jumta (Jūrmalā, Krasta ielā 13) un dūmvada (Jūrmalā, Brocēnu ielā 3) remontdarbu apmaksai Ls 4 547 (klasifikācijas kods 06.600.3261);

2.2.20.2. programmas „Pirmsskolas izglītības iestāžu ēku un teritoriju apsaimniekošana” Ls 3 000 (klasifikācijas kods 09.100.3261) īstenošanai;

2.2.20.3. programmas „Vispārējās izglītības iestāžu ēku un teritoriju apsaimniekošana” Ls 3 000 (klasifikācijas kods 09.210.3261) īstenošanai;

2.2.21. pašvaldības budžeta izpildītājiem revīzijas pakalpojumu apmaksai Ls 11 097 saskaņā ar 1.pielikumu;

2.2.22. SIA „Jūrmalas gaisma” apgaismojuma ierīkošanai Kaugurciema pludmalē, lai nodrošinātu sacensības pludmales volejbolā Ls 2 798 (klasifikācijas kods 06.400.3261).

3. Veikt izmaiņas pašvaldības pamatbudžetā 2011.gadā, t.sk:

3.1. veikt izmaiņas budžeta izpildītājiem apstiprinātājās tāmēs saskaņā ar 2., 3. un 4.pielikumu, attiecīgi precizējot apstiprinātā budžeta 5., 8., 9., 13. un 18. pielikumu 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3„Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2011.gada budžeta apstiprināšanu”;

3.2. samazināt 2011.gadā pašvaldības pamatbudžeta asignējumus pašvaldības pamatbudžeta programmai „Līdzfinansējuma un priekšfinansējuma nodrošināšana ES un citas ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanā” par Ls 8000 (klasifikācijas kods 04.900.2275),

novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Jūrmalas pilsētas domei programmas „Pilsētas attīstības pasākumi” aktivitātes „Ekonomikas attīstības plānošanas darbiem” īstenošanai Ls 8000 (klasifikācijas kods 01.320.2232), attiecīgi precizējot 7.pielikumu 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2011.gada budžeta apstiprināšanu”.

4. Palielināt 2011.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus un izdevumus maksas pakalpojumos par Ls 32 451, t.sk:

4.1. Pirmsskolas izglītības iestādei „Lācītis” ieņēmumus par nomu par Ls 220 (klasifikācijas kods 21.3.8.1), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem iestādes virtuves inventāra iegādei Ls 220 (klasifikācijas kods 09.100.2362);

4.2. Pirmsskolas izglītības iestādei „Madara” ieņēmumus par nomu par Ls 220 (klasifikācijas kods 21.3.8.1), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem iestādes uzturēšanai Ls 220, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.100.2312 Ls 120;

09.100.2362 Ls 50;

09.100.2223 Ls 50.

4.3. Pumpuru vidusskolai ieņēmumus no citiem ieņēmumiem maksas pakalpojumos par Ls 935 (klasifikācijas kods 21.3.9.9), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem degvielas un ēdināšanas izdevumiem Ls 935, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.210.2322 Ls 350;

09.210.2363 Ls 585;

4.4. Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolai ieņēmumus par nomu par Ls 576 (klasifikācijas kods 21.3.8.1), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem iestādes uzturēšanai Ls 576, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.210.2352 Ls 500;

09.210.2519 Ls 76;

4.5. Jūrmalas pilsētas domei ieņēmumus no citiem ieņēmumiem maksas pakalpojumos par Ls 30 500 (klasifikācijas kods 21.3.9.9), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem uzturēšanas izdevumu apmaksai un kases aparāta iegādei Ls 30 500, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

03.600.2512 Ls 1 500;

03.600.2243 Ls 2 100;

03.600.2275 Ls 5 000;

03.600.2390 Ls 1 000;

03.600.2279 Ls 3 000;

01.110.2322 Ls 9 000;

01.110.2390 Ls 500;

01.110.2512 Ls 8 000;

01.110.5232 Ls 400.

5. Samazināt 2011.gadā pašvaldības pamatbudžeta maksas pakalpojumu atlikumu Jūrmalas pilsētas domei uz 2012.gada 1.janvāri par Ls 675, novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem pievienotās vērtības nodokļa apmaksai un stikla vitrīnas iegādei Ls 675, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

04.730.2512 Ls 500;

04.730.5239 Ls 175,

attiecīgi precizējot 9.pielikumu 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2011.gada budžeta apstiprināšanu”.

6. Samazināt 2011.gadā pašvaldības budžeta ieņēmumus uzturēšanas izdevumu transfertiem par Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto daļu projektu īstenošanu par Ls 1 561 (klasifikācijas kods 18.8.1.1), samazinot izdevumus par Ls 1 561 Jūrmalas pilsētas domei projekta „Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai” īstenošanai, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

04.120.1150 Ls 1 270;

04.120.1210 Ls 285;

04.120.2112 Ls 2 124;

04.120.6242 Ls -5 240.

7. Noteikt, ka apropriācijas, kas ir apstiprinātas Majoru pamatskolai, no 2011.gada 1.augusta tiek apstiprinātas Majoru vidusskolai.

8. Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 13.februāra apstiprināto nolikumu Nr.4 „Par domes rezerves fonda apstiprināto līdzekļu piešķiršanas un izlietošanas kārtību”, apstiprināt 2011.gadā ar Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja rīkojumu Nr.1.1-14/251 un Nr. 1.1-14/266 piešķirtos līdzekļus no programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” Ls 5973, t.sk.:

8.1. Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolai Ls 973 (klasifikācijas kods 09.210.5239) videokameru iegādei un uzstādīšanai;

8.2. Jūrmalas Kultūras centram Ls 5000 (klasifikācijas kods 08.620.2279) programmas „Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi” aktivitātei „Publiskā pasākuma „2nd Baltic Bike Days” līdzfinansējums”, attiecīgi precizējot 18.pielikumu 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3.

9. Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 18.decembra ieteikumu Nr.3 „Metodiskie norādījumi par Jūrmalas pašvaldības Norēķinu kases darbības procesu” 2.6.punktu, apstiprināt 2011.gadā ar Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja rīkojumu Nr.1.1-14/265 un Nr. 1.1-14/285 veiktās izmaiņas pamatbudžeta tāmēs, t.sk.:

9.1. Jūrmalas pilsētas domei, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

08.100.2279

Ls -3000

Programma „Sporta pasākumi”, aktivitāte „Latvijas Jaunatnes olimpiāde” (13.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3);

08.100.2231

Ls 3000

Programma „Sporta pasākumi”, aktivitāte „Latvijas Jaunatnes olimpiāde” (13.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3);

9.2. SIA „Dzintaru koncertzāle”, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

08.620.2279

Ls -2300

Programma „Pasākumu līdzfinansējums koncertzāles pašizmaksas segšanai”, aktivitāte „Dzintaru koncertzāles 75 gadu jubilejas pasākums. ASV un Latvijas blūza grupu koncerts” (19.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3);

08.6202279

Ls 2300

Programma „Pasākumu līdzfinansējums koncertzāles pašizmaksas segšanai”, aktivitāte „Tango Molto Appassionato ar deju grupu „Dzirnas”” (19.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3);

08.620.2279

Ls -2300

Programma „Pasākumu līdzfinansējums koncertzāles pašizmaksas segšanai”, aktivitāte „Jūrmalas, Ventspils, un Liepājas skolēnu dziesmu un deju svētku noslēguma koncerts „Pie jūras dzīve mana”” (19.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3);

08.620.2279

Ls 2300

Programma „Pasākumu līdzfinansējums koncertzāles pašizmaksas segšanai”, aktivitāte „Bērnu un jauniešu diena Jūrmalā „Svinam!”” (19.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3);

08.6202279

Ls -2300

Programma „Pasākumu līdzfinansējums koncertzāles pašizmaksas segšanai”, aktivitāte „Kokļu dienas „Jūrmala 2011”” (19.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3);

08.620.2279

Ls 2300

Programma „Pasākumu līdzfinansējums koncertzāles pašizmaksas segšanai”, aktivitāte „Grupas „Turaidas Roze” koncerts” (19.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3);

08.620.2279

Ls -2300

Programma „Pasākumu līdzfinansējums koncertzāles pašizmaksas segšanai”, aktivitāte „LNSO un džezroka grupa no Prāgas” (19.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3);

08.620.2279

Ls 2300

Programma „Pasākumu līdzfinansējums koncertzāles pašizmaksas segšanai”, aktivitāte „Klasika Dzintaros” (19.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3);

08.6202279

Ls -2300

Programma „Pasākumu līdzfinansējums koncertzāles pašizmaksas segšanai”, aktivitāte „Liepājas simfoniskais orķestris un R.Pauls” (19.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3);

08.620.2279

Ls 2300

Programma „Pasākumu līdzfinansējums koncertzāles pašizmaksas segšanai”, aktivitāte „Nodibinājuma fonda „Bērnu veselība – mūsu nākotne” rīkotais labdarības koncerts” (19.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3).

10. Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 5.punktu, samazināt 2011.gadā pašvaldības pamatbudžeta programmas „Līdzekļi neparedzētajiem gadījumiem” asignējumus par Ls 11 500 (klasifikācijas kods 01.890.2275), ieņēmumu pārsniegumu par izdevumiem novirzot Jūrmalas pilsētas domei konkursa „Jaunais vilnis” līdzfinansēšanai Ls 11 500 (klasifikācijas kods 08.620.2279), attiecīgi precizējot 14.pielikumu 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2011.gada budžeta apstiprināšanu”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis1.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2011.gada 21.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.26

(protokols Nr.13, 3.punkts)

Piešķirtie līdzekļi pašvaldības budžeta izpildītājiem revīzijas pakalpojumu apmaksai

Iestādes nosaukums

Klasifikācijas kods

Ls

Slokas pamatskola

09.210.2232

183

Majoru pamatskola

09.210.2232

183

Jūrmalas Alternatīvā skola

09.210.2232

160

Vaivaru pamatskola

09.210.2232

122

Pumpuru vidusskola

09.210.2232

183

Jaundubultu vidusskola

09.210.2232

159

Lielupes vidusskola

09.210.2232

183

Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskola

09.210.2232

244

Jūrmalas sākumskola "Atvase"

09.210.2232

124

Jūrmalas sākumskola "Ābelīte"

09.210.2232

122

PA "Sociālās aprūpes centrs"

10.200.2232

293

Jūrmalas vakara vidusskola

09.210.2232

122

Jūrmalas Valsts ģimnāzija

09.210.2232

225

Jūrmalas pilsētas Pašvaldības policija

03.110.2232

159

Jūrmalas pilsētas bāriņtiesa

10.400.2232

98

Sākumskola "Taurenītis "

09.210.2232

159

Jūrmalas mākslas skola

09.510.2232

165

PI "Sprīdītis"

10.700.2232

244

Jūrmalas Centrālā bibliotēka

08.210.2232

162

Jūrmalas peldēšanas un futbola skola

09.510.2232

137

Jūrmalas sporta skola

09.510.2232

122

Ķemeru vidusskola

09.210.2232

127

Jūrmalas vidusskolas Kauguru vidusskola

09.210.2232

220

Jūrmalas bērnu un jauniešu interešu centrs

09.510.2232

122

Jūrmalas Kultūras centrs

08.230.2232

366

Jūrmalas Mūzikas vidusskola

09.510.2232

159

Labklājības pārvalde

10.910.2232

293

Jūrmalas pilsētas muzejs

08.220.2232

158

P.i.i. "Bitīte"

09.100.2232

120

P.i.i. "Katrīna"

09.100.2232

147

P.i.i. "Lācītis"

09.100.2232

122

P.i.i."Madara"

09.100.2232

122

P.i.i. "Mārīte"

09.100.2232

125

P.i.i. "Namiņš"

09.100.2232

122

P.i.i. "Pienenīte"

09.100.2232

101

P.i.i. "Saulīte"

09.100.2232

122

P.i.i. "Zvaniņš"

09.100.2232

122

Jūrmalas pilsētas dome

01.110.2232

5000

Kopā

11097


2.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2011.gada 21.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.26

(protokols Nr.13, 3.punkts)

Finansējums izglītības iestāžu sociālās ēdināšanas izdevumu apmaksai

Iestādes nosaukums

Klasifikācijas kods

Ls

Jaundubultu vidusskola

10.400.2363

-910

Jūrmalas Valsts ģimnāzija

10.400.2363

-920

Sākumskola "Taurenītis "

10.400.2363

-1000

Pirmskolas izglītības iestāde "Bitīte"

10.400.2363

2500

Pirmskolas izglītības iestāde "Saulīte"

10.400.2363

-2290

Pirmskolas izglītības iestāde "Pienenīte"

10.400.2363

100

Pirmskolas izglītības iestāde "Mārīte"

10.400.2363

3410

Pirmskolas izglītības iestāde "Lācītis"

10.400.2363

-3260

Pirmskolas izglītības iestāde "Katrīna"

10.400.2363

1190

Pirmskolas izglītības iestāde "Namiņš"

10.400.2363

260

Pirmskolas izglītības iestāde "Zvaniņš"

10.400.2363

920

Kopā

03.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2011.gada 21.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.26

(protokols Nr.13, 3.punkts)

IZMAIŅAS 2011.GADĀ BUDŽETA FINANSĒTU INSTITŪCIJU PAMATBUDŽETA TĀMĒS

Budžeta finansēta institūcija

(VFK.EKK)

samazinājums

Paskaidrojums

(VFK.EKK)

palielinājums

Paskaidrojums

44 629

44 629

Jūrmalas pilsētas dome

29 390

29 390

LV84PARX0002484572001

06.600.5239

439

Programma "Labiekārtošanas pasākumi", aktivitāte "Daudzdzīvokļu māju iekšpagalmu labiekārtošana" (8.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3) - līdzekļu ekonomija no pamatlīdzekļu iegādes izdevumiem

06.600.2244

439

Programma "Labiekārtošanas pasākumi", aktivitāte "Daudzdzīvokļu māju iekšpagalmu labiekārtošana" (8.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3) - iekšpagalmos esošo bērnu smilšu kastēm - smilšu iegādei

06.600.5239

346

Programma "Labiekārtošanas pasākumi", aktivitāte "Jaunu solu un atkritumu urnu izvietošana Mellužu parkā" (8.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3) - līdzekļu ekonomija no pamatlīdzekļu iegādes izdevumiem

06.600.2390

186

Programma "Labiekārtošanas pasākumi", aktivitāte "Jaunu solu un atkritumu urnu izvietošana Mellužu parkā" (8.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3) - urnu izvietošanai Mellužu parkā

06.600.2390

160

Programma "Labiekārtošanas pasākumi", aktivitāte "Informatīvo norāžu izgatavošana" (8.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3) - informatīvo norāžu izgatavošanai par darba laiku Dzintaru meža parkā

08.100.5239

24

Programma "Labiekārtošanas pasākumi", aktivitāte "Koka laipu izgatavošana pludmales izejās uz jūru" (8.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3) - līdzekļu ekonomija no pamatlīdzekļu iegādes izdevumiem

06.600.5240

24

Programma "Labiekārtošanas pasākumi", aktivitāte "Dzeramā ūdens strūklakas iegāde un uzstādīšana" (8.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3) - ūdens strūklakas iegādes un uzstādīšanas izdevumiem

06.600.2244

147

Programma "Labiekārtošanas pasākumi", aktivitāte "Pārējie izdevumi pilsētas apsaimniekošanā" (8.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3) - līdzekļu ekonomija no apsaimniekošanas izdevumiem

06.600.2390

147

Programma "Labiekārtošanas pasākumi", aktivitāte "Informatīvo norāžu izgatavošana" (8.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3) - informatīvo norāžu izgatavošanai par videonovērošanu Dzintaru meža parkā

06.600.2243

183

Programma "Labiekārtošanas pasākumi", aktivitāte "Autobusu pieturu nojumju, soliņu un atkritumu urnu remonts, krāsošana un bojāto autobusu pieturu remonts" (8.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3) - līdzekļu ekonomija no apsaimniekošanas izdevumiem

06.600.2390

183

Programma "Labiekārtošanas pasākumi", aktivitāte "Autobusu pieturu atkritumu urnu iegāde" (8.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3) - atkritumu urnu iegādei

08.100.5239

2 974

Programma "Labiekārtošanas pasākumi", aktivitāte "Koka laipu izgatavošana pludmales izejās uz jūru" (8.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3) - līdzekļu ekonomija no pamatlīdzekļu iegādes izdevumiem

08.100.2312

2 974

Programma "Labiekārtošanas pasākumi", aktivitāte "Koka laipu izgatavošana pludmales izejās uz jūru" (8.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3) - koka laipu izgatavošanai

05.100.2244

5 548

Programma "Labiekārtošanas pasākumi", aktivitāte "Tualešu konteineru noma un apsaimniekošana" (8.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3) - līdzekļu ekonomija no apsaimniekošanas izdevumiem

05.100.5250

5 548

Programma "Labiekārtošanas pasākumi", aktivitāte "Sabiedrisko tualešu konteineru darbības nodrošināšanai un apsaimniekošanai" (8.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3) - tualešu konteineru nodrošināšanai un apgaismošanai

09.100.5250

2 592

Programma "Infrastruktūras kapitālā celtniecība, kapitālie un kārtējie remonti", aktivitāte "P.i.i. Pienenīte avārijas remonta darbi" (5.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3) - līdzekļu ekonomija

09.210.5250

2 592

Programma "Infrastruktūras kapitālā celtniecība, kapitālie un kārtējie remonti", aktivitāte "Kauguru vidusskolas sporta laukuma labiekārtošana Raiņa ielā 118 (t.sk. sporta laukuma ģērbtuvju ierīkošana)" (5.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3) - papeļu nozāģēšanai un ainavas veidošanai

08.230.2241

4 000

Programma "Infrastruktūras kapitālā celtniecība, kapitālie un kārtējie remonti", aktivitāte "Kultūras, izklaides un sporta iestāžu kapitālais un kārtējais remonts" (5.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3) - līdzekļu atlikums

08.210.2241

4 000

Programma "Infrastruktūras kapitālā celtniecība, kapitālie un kārtējie remonti", aktivitāte "Bibliotēku kārtējais remonts" (5.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3) - bibliotēku remontam

06.600.2239

300

Programma "Pašvaldības īpašumu pārvaldīšana", aktivitāte "Sludinājumi" (10.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3) - līdzekļu ekonomija

06.600.2312

300

Programma "Pašvaldības īpašumu pārvaldīšana", aktivitāte "Informatīvie stendi" (10.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3) - informatīvo stendu izgatavošanai un uzstādīšanai pie īpašumiem Jūrmalā, Jūras ielā 40, Kalnciema ielā 20 un Pulkveža Brieža ielā 46

05.100.2244

1 437

Programma "Labiekārtošanas pasākumi", aktivitāte "Ielu, ietvju un zaļo zonu mehanizētā un nemehanizētā tīrīšana" (8.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3) - līdzekļu ekonomija

06.600.2243

1 724

Programma "Labiekārtošanas pasākumi", aktivitāte "BLOOX rotaļu aprīkojuma remonts un pārvietošana" (8.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3) - rotaļu aprīkojuma remontam - 72 nolauzto kāpšļu iegāde un piestiprināšana, grafiti zīmējumu notīrīšana, krāsas atjaunošana

05.100.2244

3 725

Programma "Labiekārtošanas pasākumi", aktivitāte "Pludmales sakopšana (pludmales tīrīšana, celiņu no kārklu stādījumiem līdz mitrajām smiltīm tīrīšana, solu un konteineru izvietošana" (8.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3) - līdzekļu ekonomija

06.600.2262

3 438

Programma "Labiekārtošanas pasākumi", aktivitāte "BLOOX rotaļu aprīkojuma remonts un pārvietošana" (8.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3) - rotaļu aprīkojuma pārvietošanai no Ventspils šosejas 37 uz Dzintaru meža parku

04.730.2390

1 464

Programma "Tūrisma attīstības nodrošināšanas pasākumi", aktivitāte "Info pasākumu bukleti" (9.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3) - līdzekļu ekonomija pēc iepirkuma procedūras veikšanas

04.730.2390

1 464

Programma "Tūrisma attīstības nodrošināšanas pasākumi", aktivitāte "Tūrisma buklets Jūrmala (lv, ru, eng, de, nor, fin, swe, lt, ee)" (9.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3) - papildus krievu valodas tūrisma bukleta tirāžai

04.730.2122

40

Programma "Tūrisma attīstības nodrošināšanas pasākumi", aktivitāte "Dalība tūrisma gadatirgū Helsinkos, Somijā - MATKA" (9.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3) - līdzekļu ekonomija

04.730.2122

260

Programma "Tūrisma attīstības nodrošināšanas pasākumi", aktivitāte "Dalība tūrisma darba semināros un to rīkošana (Norvēģija, Somija, Polija, Zviedrija, Krievija, Francija)" (9.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3) - pārējo komandējumu izdevumiem uz Minsku, Briseli, Zviedriju un Norvēģiju

04.730.2122

220

Programma "Tūrisma attīstības nodrošināšanas pasākumi", aktivitāte "Vizīte uz Gruziju" (9.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3) - līdzekļu ekonomija

04.730.2390

663

Programma "Tūrisma attīstības nodrošināšanas pasākumi", aktivitāte "Fotogrāfiju iegāde par Jūrmalu" (9.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3) - fotogrāfiju iegādei par Jūrmalu

04.730.2390

51

Programma "Tūrisma attīstības nodrošināšanas pasākumi", aktivitāte "Suvenīra monētu pārdošanas automāts, monētas" (9.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3) - līdzekļu ekonomija pēc iepirkuma procedūras veikšanas

04.730.5239

123

Programma "Tūrisma attīstības nodrošināšanas pasākumi", aktivitāte "Suvenīra monētu pārdošanas automāts, monētas" (9.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3) - līdzekļu ekonomija pēc iepirkuma procedūras veikšanas

04.730.2122

489

Programma "Tūrisma attīstības nodrošināšanas pasākumi", aktivitāte "Dalība Eiropas tīrisma medicīnas konferencē, dalība ESPA ikgadējā kongresā" (9.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3) - līdzekļu ekonomija

08.100.2262

1 913

Programma "Sporta pasākumi", aktivitāte "Latvijas Jaunatnes olimpiāde" (13.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3) - līdzekļu ekonomija no transporta nomas izdevumiem

08.100.2279

2 711

Programma "Sporta pasākumi", aktivitāte "Latvijas Jaunatnes olimpiāde" (13.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3) - apbalvošanas ceremoniju organizēšanas izdevumiem

08.100.2264

1 000

Programma "Sporta pasākumi", aktivitāte "Latvijas Jaunatnes olimpiāde" (13.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3) - līdzekļu ekonomija no apskaņošanas izdevumiem

08.100.2261

625

Programma "Sporta pasākumi", aktivitāte "Latvijas Jaunatnes olimpiāde" (13.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3) - telpu nomai

08.100.2279

704

Programma "Sporta pasākumi", aktivitāte "Dalība LSVS 48.sporta spēlēs" (13.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3) - līdzekļu ekonomija no dalības maksām

08.100.2223

415

Programma "Sporta pasākumi", aktivitāte "Latvijas Jaunatnes olimpiāde" (13.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3) - elektrības samaksai

08.100.2261

200

Programma "Sporta pasākumi", aktivitāte "I Novusa Olimpiāde" (13.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3) - līdzekļu ekonomija

08.100.2246

797

Programma "Sporta pasākumi", aktivitāte "Latvijas Jaunatnes olimpiāde" (13.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3) - ceļa zīmju uzstādīšanai un demontāžai

08.100.2264

588

Programma "Sporta pasākumi", aktivitāte "Latvijas Jaunatnes olimpiāde" (13.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3) - līdzekļu ekonomija no iekārtu nomas izdevumiem

08.100.2390

18

Programma "Sporta pasākumi", aktivitāte "Latvijas Jaunatnes olimpiāde" (13.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3) - līdzekļu ekonomija

08.100.2361

125

Programma "Sporta pasākumi", aktivitāte "Dalība Jaunatnes olimpiādē 2011." (13.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3) - līdzekļu ekonomija mīkstajam inventāram pēc iepirkuma procedūras beigām

06.600.2312

69

Programma "Labiekārtošanas pasākumi", aktivitāte "Ielu nosaukumu plāksnīšu un to stiprinājuma stabiņu izgatavošana" (8.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3) - līdzekļu ekonomija no plāksnīšu izgatavošanas izdevumiem

06.600.2243

69

Programma "Labiekārtošanas pasākumi", aktivitāte "Autobusu pieturu nojumju, soliņu un atkritumu urnu remonts, krāsošana un bojāto autobusu pieturu remonts" (8.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3) - autobusu pieturu nojumju remontam

08.100.2244

671

Programma "Labiekārtošanas pasākumi", aktivitāte "Pludmales labiekārtošana, tai skaitā koka laipas izejās uz jūru, rotaļu laukumi, sporta aprīkojums, informatīvās norādes" (8.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3) - līdzekļu ekonomija no pludmales labiekārtošanas izdevumiem

08.100.2390

671

Programma "Labiekārtošanas pasākumi", aktivitāte "Pludmales labiekārtošana, tai skaitā koka laipas izejās uz jūru, rotaļu laukumi, sporta aprīkojums, informatīvās norādes" (8.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3) - informatīvo norāžu izgatavošanai un uzstādīšanai

Jūrmalas pilsētas Pašvaldības policija

200

200

03.110.2214

200

Līdzekļu ekonomija no mobilo sakaru pakalpojumu izdevumiem

03.110.2232

148

Papildus arhivēšanas pakalpojumiem, jo nododamo lietu skaits lielāks nekā plānots (16 lietas*Ls 9.25=Ls 148)

03.110.2222

52

Papildus ūdens un kanalizācijas izdevumiem Dubultu pr.2

Jūrmalas pilsētas bāriņtiesa

638

638

10.400.1210

150

Līdzekļu ekonomija no VSAOI iemaksām 2011.gada 1.pusgadā

10.400.1221

150

Papildus darba nespēju lapu samaksām

10.400.2212

34

Līdzekļu ekonomija no fiksētā telefona izdevumiem

10.400.2224

5

Papildus atkritumu izvešanas izdevumiem

10.400.2235

44

Līdzekļu ekonomija no apmācības programmas kursiem 2011.gadā

10.400.2214

10

Papildus LMT pakalpojumu izdevumiem

10.400.2243

125

Līdzekļu pārdale no tonera uzpildes un kopētāja remonta izdevumiem

10.400.2219

63

Papildus pasta pakalpojumu nodrošināšanai jūlijā - decembrī, t.i. ierakstītas vēstules Ls0.98*50=Ls49, vēstules Ls 0.35*40=Ls 14

10.400.5121

225

Saskaņā ar iepirkuma rezultātiem, līdzekļu ekonomija no stacionāro datorkomplektu iegādes izdevumiem

10.400.2223

125

Papildus elektroenerģijas izdevumiem

10.400.5239

60

Līdzekļu pārdale no pamatlīdzekļu iegādes izdevumiem

10.400.5238

285

Skanera/kopētāja iegādei, lai sekmīgi nodrošinātu dokumentācijas apstrādi un sagatavošanu eksportēšanai

P.i.i. "Mārīte"

110

110

09.100.2244

110

Līdzekļu ekonomija no apsardzes izdevumiem pēc līguma pārslēgšanas ar SIA "SP Leģions"

09.100.2212

110

Papildus fiksētā telefona izdevumiem, jo tiek zvanīts uz mobilajiem telefoniem audzēkņu vecākiem un ēdināšanas pakalpojumu firmām

P.i.i. "Bitīte"

2 623

2 623

09.100.2221

2 623

Līdzekļu ekonomija no apkures izdevumiem, izvērtējot 2011.gada janvāra- jūnija izpildi un ņemot vērā 2010.gada jūlija - decembra datus

09.100.2222

712

Papildus ūdens un kanalizācijas izdevumiem 2.pusgadā

09.100.2223

1 821

Papildus elektroenerģijas izdevumiem 2.pusgadā

09.100.2212

90

Papildus fiksētā telefona izdevumiem

P.i.i. "Namiņš"

689

689

09.100.2221

509

Līdzekļu ekonomija no apkures izdevumiem, izvērtējot 2011.gada janvāra- jūnija izpildi un ņemot vērā 2010.gada jūlija - decembra datus

09.100.2223

509

Papildus elektroenerģijas izdevumiem 2.pusgadā

09.100.2112

180

Tā kā darbinieki izmanto savus līdzekļus dienesta braucieniem - līdzekļu pārdale

09.100.2370

180

Papildus mācību līdzekļu iegādei

P.i.i. "Madara"

2 048

2 048

09.100.2221

1 806

Līdzekļu ekonomija no apkures izdevumiem, izvērtējot 2011.gada janvāra- jūnija izpildi un ņemot vērā 2010.gada jūlija - decembra datus

09.100.2222

800

Papildus ūdens un kanalizācijas izdevumiem 2.pusgadā

09.100.2244

220

Līdzekļu ekonomija no apsardzes izdevumiem pēc līguma pārslēgšanas ar SIA "SP Leģions"

09.100.2223

1 006

Papildus elektroenerģijas izdevumiem 2.pusgadā

09.100.2214

22

Līdzekļu ekonomija, jo iestāde tiks slēgta jūlija mēnesī

09.100.2312

70

Pēc 9.grupas remonta, nepieciešams skolotājai rakstāmgalds

09.100.2243

50

Iekārtu un aparatūras remonta izdevumiem

09.100.2362

100

Virtuves trauku iegādei

09.100.2234

22

Trūkstošie līdzekļi veselības apskatēm

P.i.i. "Lācītis"

1 194

1 194

09.100.2221

1 194

Līdzekļu ekonomija no apkures izdevumiem, izvērtējot 2011.gada janvāra- jūnija izpildi un ņemot vērā 2010.gada jūlija - decembra datus

09.100.2222

552

Papildus ūdens un kanalizācijas izdevumiem 2.pusgadā

09.100.2223

642

Papildus elektroenerģijas izdevumiem 2.pusgadā

Jūrmalas Kultūras centrs

7 737

7 737

08.230.1119

193

Darbinieku mēneša amatalgas līdzekļu ekonomija 1.pusgadā

08.230.1150

193

Līgumdarbinieku samaksai, organizējot vasaras sezonas pasākumus

08.230.2263

868

Līdzekļu ekoenomija zemesgabala Turaidas ielā 11 nomas maksai, sakarā ar kadastrālās vērtības samazinājumu

08.230.2235

100

Semināra par horeogrāfijas jautājumiem un gatavošanos Dzismu un deju svētkiem apmaksai - 5 tautas deju kolektīvu vadītājiem

08.230.2259

100

Nekorekti ieplānoti mājas lapas uzturēšanas izdevumi - līdzekļu pārdale

08.230.2212

100

Mājas lapas www.jurmalasteatris.lv uzturēšanas izdevumi 2011.gadā

08.230.2244

768

Telpu uzturēšanai, t.sk. mīksto mēbeļu un grīdas seguma tīrīšana pēc remonta Ls 210; apkures sistēmas sagatavošanai Kauguru kultūras namā, Jomas ielā 35 un Mākslinieku namā - Ls 558

06.600.2390

202

Programma "Pilsētas svētku noformējums", objekts "Lieldienu noformējums" (18.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3) - līdzekļu pārdale no noformējuma materiālu iegādes izdevumiem

06.600.2279

202

Programma "Pilsētas svētku noformējums", objekts "11. un 18. novembris" (18.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3) - noformējuma izgatavošanas izdevumiem

08.620.2262

77

Programma: ''Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi'', pasākums: ''Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienas'' izdevumu samazinājums nomātajam transportam (18.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3)

08.620.1150

80

Programma: ''Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi'', projekts: 'Klubs jauniešiem ''Esperiments'''' - lektoru apmaksai organizētajā vasaras nometnē (18.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3)

08.620.2279

60

Programma: ''Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi'', pasākums: ''Piemiņas pasākums pie P.Zolta pieminekļa'' izdevumu samazinājums apskaņošanas pakalpojumiem (18.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumosNr.3)

08.620.2390

82

Programma: ''Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi'', projekts: 'Klubs jauniešiem ''Esperiments'''' - noformējuma materiālu iegādei (18.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3)

08.620.2269

25

Programma: ''Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi'', pasākums: ''Piemiņas pasākums pie P.Zolta pieminekļa'' izdevumu samazinājums sanitāro kabīņu nomai (18.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3)

08.620.1150

101

Programma: ''Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi'', pasākums: ''Lieldienas'' - pieaicināto mākslinieku samaksai (18.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3)

08.620.2262

274

Programma: ''Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi'', pasākums: ''Lieldienas'' izdevumu pārkodēšana - izdevumu samazinājums nomātajam transportam (18.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3)

08.620.2269

183

Programma: ''Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi'', pasākums: ''Lieldienas'' - sanitāro kabīņu nomai (18.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3)

08.620.2264

310

Programma: ''Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi'', pasākums: ''Lieldienas'' izdevumu pārkodēšana - izdevumu samazinājums apskaņošanas tehnikas nomai (18.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3)

08.620.2279

300

Programma: ''Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi'', pasākumas: ''Lieldienas'' - koncertprogrammas nodrošinājumam (18.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3)

08.620.2262

252

Programma: ''Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi'', pasākums: ''Vasaras saulgrieži - Jāņu ielīgošana'' izdevumu pārkodēšana - izdevumu samazinājums transporta nomai (18.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3)

08.620.2264

283

Programma: ''Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi'', pasākums: ''Vasaras saulgrieži - Jāņu ielīgošana'' - videoaparatūras nomai (18.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3)

08.620.2279

31

Programma: ''Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi'', pasākums: ''Vasaras saulgrieži - Jāņu ielīgošana'' - izdevumu samazinājums koncertprogrammas nodrošinājumam (18.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3)

08.620.2264

426

Programma: ''Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi'', pasākums: ''Pasākumi Mellužu estrādē (Lieldienu pasākums- 24.aprīlī; Līgo vakars 23.jūnijā)'' izdevumu pārkodēšana - izdevumi saliekamo galdu īrei (18.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3)

08.620.1150

810

Programma: ''Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi'', pasākums: ''Pasākumi Mellužu estrādē (Lieldienu pasākums- 24.aprīlī; Līgo vakars 23.jūnijā)'' - izdevumu samazinājums viesmākslinieku atlīdzībai (18.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3)

08.620.2390

339

Programma: ''Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi'', pasākums: ''Pasākumi Mellužu estrādē (Lieldienu pasākums- 24.aprīlī; Līgo vakars 23.jūnijā)'' - pasākuma noformējuma materiāliem (18.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3)

08.620.1150

1 063

Programma: ''Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi'', pasākums: ''Jūrmalas kūrortsezonas atklāšanas pasākums'' - izdevumu samazinājums viesmākslinieku atlīdzībai (18.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3)

08.620.2279

45

Programma: ''Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi'', pasākums: ''Pasākumi Mellužu estrādē (Lieldienu pasākums- 24.aprīlī; Līgo vakars 23.jūnijā)'' - pasākuma koncertprogrammai (18.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3)

08.620.2262

12

Programma: ''Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi'', pasākums: ''Jūrmalas kūrortsezonas atklāšanas pasākums'' - izdevumu samazinājums transporta nomai (18.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3)

08.620.2224

90

Programma: ''Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi'', pasākums: ''Jūrmalas kūrortsezonas atklāšanas pasākums'' - atkritumu savākšanai pasākuma laikā (18.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3)

08.620.2264

160

Programma: ''Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi'', pasākums: ''Jūrmalas kūrortsezonas atklāšanas pasākums'' - izdevumu samazinājums konstrukciju nomai (18.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3)

08.620.2279

1 149

Programma: ''Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi'', pasākums: ''Jūrmalas kūrortsezonas atklāšanas pasākums'' - koncertprogrammas nodrošinājumam (18.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3)

08.620.2390

4

Programma: ''Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi'', pasākums: ''Jūrmalas kūrortsezonas atklāšanas pasākums'' - izdevumu samazinājums noformējuma materiāliem (18.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3)

08.620.2390

79

Programma: ''Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi'', pasākums: ''Starptautiskās kultūras dienas - Zviedrijas dienas'' - pasākuma noformējuma materiāliem (18.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3)

08.620.2231

79

Programma: ''Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi'', pasākums: ''Starptautiskās kultūras dienas - Zviedrijas dienas'' - izdevumu samazinājums ēdināšanas pakalpojumiem (18.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3)

08.620.2262

1 950

Programma: ''Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi'', aktivitāte: ''Pilsētas radošo kolektīvu piedalīšanās republikas mēroga pasākumos'' (18.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3) - līdzekļu pārdale no VFK 08.230 - par transporta nomu kolektīviem (18.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3)

08.230.2263

1 950

Līdzekļu ekoenomija zemesgabala Turaidas ielā 11 nomas maksai, sakarā ar kadastrālās vērtības samazinājumu

08.620.1150

700

Programma: ''Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi'', pasākums: 'Jomas ielas svētki'' - papildus pieaicināto mākslinieku apmaksai (18.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3)

08.620.2223

700

Programma: ''Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi'', aktivitāte: ''Elektroenerģijas apmaksa kultūras pasākumos dabā'' elektroenerģijas izdevumu samazinājums (18.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3)

08.620.2232

46

Programma: ''Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi'', pasākums: 'Jomas ielas svētki'' - papildus pieaicināto mākslinieku līgumu tulkošanai un notāriālam apstiprinājumam (18.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3)

08.620.5239

195

Programma: ''Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi'', aktivitāte: ''Tirdzniecības mājiņu iegāde'' - izdevumu samazinājums saskaņā ar faktiskiem datiem (18.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3)

08.620.2390

149

Programma: ''Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi'', pasākums: "Jomas ielas svētki'" - papildus pasākuma noformējuma materiāliem (18.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3)

08.620.2261

241

Programma: ''Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi'', aktivitāte: ''Latvijas jaunatnes vasaras olimpiādes atklāšanas un noslēguma ceremonijas'' - samazinājums telpu nomas izdevumiem (18.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3)

08.620.2279

241

Programma: ''Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi'', aktivitāte: ''Latvijas jaunatnes vasaras olimpiādes atklāšanas un noslēguma ceremonijas'' - koncertprogrammas nodrošinājumam (18.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3)

08.620.2262

131

Programma: ''Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi'', aktivitāte: ''Latvijas jaunatnes vasaras olimpiādes atklāšanas un noslēguma ceremonijas'' - samazinājums transporta nomas izdevumiem (18.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3)

08.620.2390

131

Programma: ''Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi'', aktivitāte: ''Latvijas jaunatnes vasaras olimpiādes atklāšanas un noslēguma ceremonijas'' - noformējuma materiāliem (18.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3)4.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2011.gada 21.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.26

(protokols Nr.13, 3.punkts)

IZMAIŅAS 2011.GADĀ BUDŽETA FINANSĒTU INSTITŪCIJU MAKSAS PAKALPOJUMU TĀMĒS

Budžeta finansēta institūcija

(VFK.EKK)

samazinājums

Paskaidrojums

(VFK.EKK)

palielinājums

Paskaidrojums

2 380

2 380

Jūrmalas Kultūras centrs

30

30

08.230.2519

30

Līdzekļu ekonomija, jo, sakarā ar kinozāles remontu, netiks iegādāta kino licence

08.230.2311

30

Biroja precēm - printeru kārtridžiem

Jūrmalas pilsētas muzejs

200

200

08.220.2231

100

Līdzekļu ekonomija no ārvalstu delegāciju apsaimniekošanas izdevumiem 1.pusgadā

08.220.2235

141

Muzeju darbinieku kvalifikācijas ABC kursu izdevumiem

08.220.2355

100

Līdzekļu ekonomija no datortehnikas remonta un uzturēšanas izdevumiem

08.220.2351

59

Papildus remontmateriāliem kuģa remontam Jūrmalas brīvdabas muzejā

Jūrmalas Peldēšanas un futbola skola

2150

2150

09.510.2361

850

Iepirkuma procedūras rezultātā līdzekļu ekonomija futbola garo sporta tērpu iegādei

09.510.2239

350

Sporta tērpu apdrukas izdevumiem

09.510.2241

1000

Remontdarbu pakalpojumu apjoma samazināšanās rezultātā līdzekļu ekonomija

09.510.2262

1500

Tā kā futbola spēļu skaits palielinās, papildus transportlīdzekļu nomai

08.100.2351

300

Līdekļu ekonomija no remontmateriālu iegādes izdevumiem, jo remontdarbus veica firma

08.100.2353

300

Pļaujmašīnas, trimmera un pārējās tehnikas rezerves daļu atjaunošanai


Lejupielāde: DOC un PDF