Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2011.gada 8.septembrīNr. 35

protokols Nr. 16, 4. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3
„Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2011.gada budžeta apstiprināšanu”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām”
21. un 46.pantu un likumu „Par pašvaldības budžetiem”

1. Veikt izmaiņas pašvaldības pamatbudžetā 2011.gadā, t.sk.:

1.1. budžeta izpildītājiem apstiprinātājās tāmēs saskaņā ar 1. un 2.pielikumu, attiecīgi precizējot apstiprinātā budžeta 5.,8. un 16.pielikumu 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2011.gada budžeta apstiprināšanu”;

1.2. samazināt pašvaldības pamatbudžeta asignējumus Labklājības pārvaldei programmas „Pārējo veselības aprūpes pakalpojumu līdzfinansējums” aktivitātei „Līdzfinansējums jaunu veselības aprūpes projektu īstenošanai” par Ls 5408 (klasifikācijas kods 07.620.2275), attiecīgi precizējot apstiprinātā budžeta 16.pielikumu 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2011.gada budžeta apstiprināšanu”,

novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem PA „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” veselības aprūpes projektu īstenošanai Ls 5 408, t.sk:

1.2.1. projektam „Vingrošana ūdenī kā liekā svara mazināšanai” Ls 2 639, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

10.200.1150 Ls 600;

10.200.2232 Ls 1 030;

10.200.1210 Ls 145;

10.200.2311 Ls 32;

10.200.2390 Ls 576;

10.200.2312 Ls 156;

10.200.2352 Ls 100.

1.2.2. projektam „Deviņi soļi labākai dzīvei” Ls 2 769, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

10.200.2232 Ls 2 080;

10.200.2239 Ls 15;

10.200.2279 Ls 18;

10.200.2311 Ls 92;

10.200.2312 Ls 375;

10.200.2352 Ls 70;

10.200.2355 Ls 9;

10.200.2390 Ls 110.

2. Palielināt 2011.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus un izdevumus maksas pakalpojumos par Ls 150, t.sk:

2.1. Pirmsskolas izglītības iestādei „Lācītis” ieņēmumus no citiem ieņēmumiem maksas pakalpojumos par Ls 84 (klasifikācijas kods 21.3.9.9), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem degvielas izdevumiem Ls 84 (klasifikācijas kods 09.100.2322);

2.2. Pirmsskolas izglītības iestādei „Madara” ieņēmumus no citiem ieņēmumiem maksas pakalpojumos par Ls 66 (klasifikācijas kods 21.3.9.9), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem degvielas izdevumiem Ls 66 (klasifikācijas kods 09.100.2322).

3. Samazināt 2011.gadā pašvaldības pamatbudžeta programmas „Līdzekļi neparedzētajiem gadījumiem” asignējumus par Ls 967.

4. Ņemot vērā Latvijas Pašvaldību Savienības piešķīrumu koka laipu atjaunošanai atpūtas vietā „Raiņa priedes” projekta „Meža dienas 2011” ietvaros, veikt šādas izmaiņas pašvaldības 2011.gada pamatbudžetā Jūrmalas pilsētas domei:

4.1. palielināt ieņēmumus par Latvijas Pašvaldību Savienības līdzfinansējuma daļu Ls 494 apjomā iestādes maksas pakalpojumos „Ieņēmumi no citiem ieņēmumiem maksas pakalpojumos” (klasifikācijas kods 21.3.9.9);

4.2. novirzīt ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Ls 1 461, t.sk. maksas pakalpojumos Ls 494 un pamatbudžetā Ls 967, projekta „Koka laipu atjaunošana atpūtas vietā „Raiņa priedes”” realizēšanai, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

04.220.2312 Ls 1 443;

04.220.2244 Ls 18.

5. Palielināt pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus no uzturēšanas izdevumu transfertiem pašvaldību budžetā par Eiropas savienības struktūrfondu finansēto daļu par Ls 5064 (klasifikācijas kods 18.8.1.1.), ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem novirzot Jūrmalas pilsētas domei ESF projekta „Jūrmalas pilsētas domes un tās partneru kapacitātes stiprināšana ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” realizācijai, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

04.900.1150 Ls 2530;

04.900.1210 Ls 609;

04.900.2111 Ls 108;

04.900.2112 Ls 405;

04.900.2231 Ls 438;

04.900.2275 Ls 313;

04.900.2311 Ls 382;

04.900.2312 Ls 90;

04.900.2322 Ls 189.

6. Palielināt 2011.gadā speciālā budžeta Attīstības fonda ieņēmumus par Ls 397 (klasifikācijas kods 23.5.1.0.), ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem novirzot Jūrmalas pilsētas domei aviobiļešu, apdrošināšanas un vīzu noformēšanai Ls 397 (klasifikācijas kods 01.110.2279).

7. Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 21.jūlija instrukcijas Nr.1 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtība” 44.punktu, apstiprināt 2011.gadā ar Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja rīkojumu Nr.1.1-14/311, Nr.1.1-14/325 un Nr.1.1-14/328 veiktos budžeta grozījumus, t.sk.:

7.1. Jūrmalas pilsētas domei piešķirtos līdzekļus no programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” Ls 5325, t.sk.:

08.300.1150 Ls 2 000 Programma: Sabiedrisko attiecību

veidošanas pasākumi

Aktivitāte: Atalgojums fiziskām personām

14.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3;

08.100.2243 Ls 3 325 Programma: Labiekārtošanas pasākumi

Aktivitāte: Strūklakas apsaimniekošana Turaidas ielā pie koncertzāles

8.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3;

7.2. veikt izmaiņas starp programmas aktivitātēm un klasifikācijas kodiem, t.sk.:

7.2.1. Jūrmalas pilsētas domes pamatbudžeta tāmē, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

05.100.2244 Ls -227 Programma „Labiekārtošanas pasākumi”, aktivitāte „Pilsētas četru sabiedrisko (sauso) tualešu tīrīšana 8.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3);

05.100.2351 Ls 227 programma „Labiekārtošanas pasākumi, aktivitāte „Remontmateriālu iegāde” (8.pielikums 2011.gada saistošajos noteikumos Nr.3);

08.100.2262

Ls -150

Programma „Sporta pasākumi”, aktivitāte „World Baltic Sea cup starptautiskās sacensības skeitbordā” (13.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3);

08.100.2264

Ls +150

Programma „Sporta pasākumi”, aktivitāte „World Baltic Sea cup starptautiskās sacensības skeitbordā” (13.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3);

08.100.2279

Ls -350

Programma „Sporta pasākumi”, aktivitāte „Smaiļotāja Parasiņa atbalstam” (13.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3);

08.100.2279

Ls +350

Programma „Sporta pasākumi”, aktivitāte „Jūrmalas smaiļotājas dalība Pasaules junioru čempionātā” (13.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3);

08.300.2279

Ls -4300

Programma „Sabiedrisko attiecību veidošanas pasākumi”, aktivitāte „Pilsētas tēla veidošanas un mārketinga pasākumi” (14.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3);

08.300.2231

Ls +800

Programma „Sabiedrisko attiecību veidošanas pasākumi”, aktivitāte „Publisko attiecību kampaņas” (14.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3);

01.330.2239

Ls 3500;

01.330.2232

Ls -4000

Programma „Pašvaldības juridiskā pārstāvniecība”, aktivitāte „Juridiskā pārstāvniecība” (6.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3);

01.330.2276

Ls +4000

Programma „Pašvaldības juridiskā pārstāvniecība”, aktivitāte „Juridiskie pakalpojumi” (6.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3);

7.2.2. Pirmsskolas izglītības iestādei „Saulīte” pamatbudžeta tāmē, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.100.1119 Ls -650;

09.100.1221 Ls 500;

09.100.1228 Ls 150.

7.2.3. Pirmsskolas izglītības iestādei „Lācītis” pamatbudžeta tāmē, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.100.1119 Ls -500;

09.100.1221 Ls 500.

7.2.4. Sākumskolai „Ābelīte” valsts budžeta transfertu tāmē, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.210.1221 Ls -1200;

09.210.1119.1 Ls 1200.

7.2.5. Jūrmalas Kultūras centram pamatbudžeta tāmē, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

08.620.2231

Ls -252

Programma „Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi” pasākumam „Vasaras saulgrieži – Jāņu ielīgošana” (18.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3);

08.620.2262

Ls 252

Programma „Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi” pasākumam „Vasaras saulgrieži – Jāņu ielīgošana” (18.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3).

8. Samazināt 2011.gadā pašvaldības pamatbudžeta programmas „Līdzekļi neparedzētajiem gadījumiem” asignējumus par Ls 25 237 (klasifikācijas kods 01.890.2275), ieņēmumu pārsniegumu par izdevumiem novirzot :

8.1. Jūrmalas pilsētas domei Ls 21 381, t.sk.:

8.1.1. programmas „Kapitālie un kārtējie remonti” aktivitātei „Ķemeru vidusskolas renovācija” Ķemeru vidusskolas garderobes drēbju pakaramo izgatavošanai un montāža, sienu un griestu apdarei vestibilā pie sporta zāles, 1.stāva ģērbtuves remontam un aprīkošanai Ls 7631 (klasifikācijas kods 09.210.5250), attiecīgi precizējot 5.pielikumu 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2011.gada budžeta apstiprināšanu”;

8.1.2. programmas „Pašvaldības juridiskā pārstāvniecība” aktivitātei „Nodevas un nodokļi” Ls 1000 (klasifikācijas kods 01.330.2519), attiecīgi precizējot 6.pielikumu 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2011.gada budžeta apstiprināšanu”;

8.1.3. programmas „Pašvaldības juridiskā pārstāvniecība” aktivitātei „Juridiskā pārstāvniecība” Ls 12750 (klasifikācijas kods 01.330.2276), attiecīgi precizējot 6.pielikumu 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2011.gada budžeta apstiprināšanu”;

8.2. Jūrmalas Svēto Apustuļu Pētera un Pāvila pareizticīgajai draudzei Ls 3856 (klasifikācijas kods 08.400.3263) logu, koka ārdurvju atjaunošanai un ugunsdzēsības signalizācijas ievilkšanai vietējās nozīmes arhitektūras piemineklī Ķemeru pareizticīgajā baznīcā.

9. Palielināt 2011.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus pārējiem pašvaldības budžetā saņemtiem valsts budžeta iestāžu uzturēšanas izdevumu transfertiem par Ls 2618 (klasifikācijas kods 18.6.9.0), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Jūrmalas Alternatīvajai skolai projekta „Izbraukuma mācības integrētai bioloģijas, fizikas, matemātikas, vides zinību, astronomijas elementu un sava novada vides ekosistēmu apguvei” īstenošanai Ls 2618, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.210.1119 Ls 917;

09.210.1210 Ls 221;

09.210.2262 Ls 146;

09.210.2264 Ls 518;

09.210.2311 Ls 100;

09.210.2322 Ls 38;

09.210.2363 Ls 600;

09.210.2370 Ls 78.

10. Paredzēt 2012.gadā pašvaldības pamatbudžeta asignējumus projekta „Jūrmalas pilsētas speciālās internātpamatskolas infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana” līdzfinansēšanai ēkas piebūves izveidei Ls 46 452.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikumi Nr.1 - 2 XLS


Lejupielāde: DOC un PDF