Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2011.gada 29.septembrīNr. 37

protokols Nr. 17, 5. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3
"Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2011.gada budžeta apstiprināšanu"

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21. un 46.pantu
un Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldību budžetiem”

1. Palielināt 2011.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus no nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām iepriekšējo gadu parādus par Ls 76 790 (klasifikācijas kods 4.1.2.2.).

2. Novirzīt 2011.gadā ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem pamatbudžetā budžeta izpildītājiem Ls 76 790, t.sk:

2.1. Jūrmalas pilsētas domei Ls 44 780, t.sk.:

2.1.1. programmas „Labiekārtošanas pasākumi” aktivitātei „Daudzdzīvokļu māju iekšpagalmu labiekārtošana” Ls 3 500 (klasifikācijas kods 06.600.2244), attiecīgi precizējot 8.pielikumu 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2011.gada budžeta apstiprināšanu”;

2.1.2. programmas „Labiekārtošanas pasākumi” aktivitātei „Daudzdzīvokļu māju iekšpagalmos esošā rotaļu aprīkojuma remonts” Ls 5 120 (klasifikācijas kods 06.600.2243), attiecīgi precizējot 8.pielikumu 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2011.gada budžeta apstiprināšanu”;

2.1.3. programmas „Labiekārtošanas pasākumi” aktivitātei „Pludmales sakopšana (pludmales tīrīšana, celiņu no kārklu stādījumiem līdz mitrajām smiltīm tīrīšana, solu un konteineru izvietošana)” Ls 3 443 (klasifikācijas kods 05.100.2244), attiecīgi precizējot 8.pielikumu 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2011.gada budžeta apstiprināšanu”;

2.1.4. programmas „Labiekārtošanas pasākumi” aktivitātei „Pludmales labiekārtošana, tai skaitā koka laipas izejās uz jūru, rotaļu laukumi, sporta aprīkojums, informatīvās norādes” Ls 557, attiecīgi precizējot 8.pielikumu 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2011.gada budžeta apstiprināšanu”, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

08.100.2312 Ls 72;

08.100.2244 Ls 485;

2.1.5. programmas „Labiekārtošanas pasākumi” aktivitātei „Tualešu konteineru noma un apsaimniekošana” Ls 8 044 (klasifikācijas kods 05.100.2244), attiecīgi precizējot 8.pielikumu 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2011.gada budžeta apstiprināšanu”;

2.1.6. programmas „Kapitālie un kārtējie remonti” aktivitātei „Kauguru vidusskolas sporta laukuma labiekārtošana Raiņa ielā (t.sk. sporta laukuma ģērbtuvju ierīkošana)” sintētiskā skrejceļa izveidošanai Ls 12 000 (klasifikācijas kods 09.210.5250), attiecīgi precizējot 5.pielikumu 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2011.gada budžeta apstiprināšanu”;

2.1.7. projekta „Pirmsskolas izglītības iestādes „Lācītis” renovācija” papilddarbu veikšanai Ls 12 116 (klasifikācijas kods 09.100.5250);

2.2. SIA „Jūrmalas gaisma” programmai „Pilsētas ielu apgaismojuma nodrošināšana” elektrības apmaksai svētku apgaismojuma ilgstošākai nodrošināšanai Ls 20 414 (klasifikācijas kods 06.400.3261);

2.3. Jūrmalas Peldēšanas un futbola skolai apkures izdevumu apmaksai Ls 9 130 (klasifikācijas kods 09.510.2221);

2.4. Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolai sporta laukuma uzturēšanai Ls 2 466, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.210.2264 Ls 1 260;

09.210.2312 Ls 206;

09.210.5232 Ls 1000.

3. Samazināt 2011.gadā pašvaldības pamatbudžeta programmas „Līdzekļi neparedzētajiem gadījumiem” asignējumus par Ls 59 932 (klasifikācijas kods 01.890.2275), novirzot ieņēmumu pārsniegumu par izdevumiem budžeta izpildītājiem Ls 59 932, t.sk.:

3.1. Jūrmalas pilsētas domei Ls 41 775:

3.1.1. dalības maksas palielinājumam 2011.gadā Latvijas Lielo pilsētu asociācijai Ls 1 300 (klasifikācijas kods 01.110.2279);

3.1.2. prezentācijas izdevumu segšanai Ls 5 000 (klasifikācijas kods 01.110.2390);

3.1.3. programmas „Infrastruktūras kapitālā celtniecība, kapitālie un kārtējie remonti” aktivitātei „Rotaļu nojumju nojaukšana un izbūve pirmsskolas izglītības iestādēs” trīs jaunu nojumju izvietošanai Pirmsskolas izglītības iestādei „Bitīte” Ls 21 000 (klasifikācijas kods 09.100.5250), attiecīgi precizējot 5.pielikumu 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2011.gada budžeta apstiprināšanu”;

3.1.4. programmas „Labiekārtošanas pasākumi” aktivitātei „Klejojošo dzīvnieku izķeršana” Ls 3 000 (klasifikācijas kods 06.600.2279), attiecīgi precizējot 8.pielikumu 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2011.gada budžeta apstiprināšanu”;

3.1.5. programmas „Kapitālie un kārtējie remonti” aktivitātei „Mellužu estrādes restaurācija” projekta izstrādei sabiedriskajai tualetei Ls 7 300 (klasifikācijas kods 08.240.5250), attiecīgi precizējot 5.pielikumu 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2011.gada budžeta apstiprināšanu”;

3.1.6. programmas „Sporta pasākumi” aktivitātei „Florbola klubs „Jūrmala”” līdzfinansējuma palielinājumam Ls 1 925 (klasifikācijas kods 08.100.2279), attiecīgi precizējot 13.pielikumu 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2011.gada budžeta apstiprināšanu”;

3.1.7. programmas „Sporta pasākumi” aktivitātei „Jūrmalas kartingista dalība sacensībās” līdzfinansējuma palielinājumam Ls 500 (klasifikācijas kods 08.100.2279), attiecīgi precizējot 13.pielikumu 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2011.gada budžeta apstiprināšanu”;

3.1.8. programmas „Sporta pasākumi” aktivitātei „Jāņa Roviča boksa klubs” līdzfinansējuma palielinājumam Ls 750 (klasifikācijas kods 08.100.2279), attiecīgi precizējot 13.pielikumu 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2011.gada budžeta apstiprināšanu”;

3.1.9. programmas „Sporta pasākumi” aktivitātei „Klubs SSB „Jūrmala”” basketbola komandas „Jūrmala” līdzfinansēšanai Ls 1 000 (klasifikācijas kods 08.100.2279), attiecīgi precizējot 13.pielikumu 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2011.gada budžeta apstiprināšanu”;

3.2. PSIA „Jūrmalas kapi” programmai „Kapsētu teritoriju apsaimniekošana” Beberbeķu kapsētas kapličas grīdas remontdarbiem Ls 633 (06.600.3261);

3.3. SIA „ Jūrmalas namsaimnieks” programmai „Pirmsskolas izglītības iestāžu ēku un teritoriju apsaimniekošana” Pirmsskolas izglītības iestādes ”Saulīte” nojumju rekonstrukcijai Ls 12188 (klasifikācijas kods 09.100.3261);

3.4. Jūrmalas Kultūras centram Ls 3 450, t.sk.:

3.4.1. programmas „Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi” pasākumam „18.novembra svinību rīkošana Ķemeros” Ls 950, attiecīgi precizējot 18.pielikumu 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2011.gada budžeta apstiprināšanu”, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

08.620.1150 Ls 200;

08.620.2264 Ls 750;

3.4.2. programmas „Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi” pasākumam „LR proklamēšanas diena” sveču iegādei Gaismas ceļam Ls 2 500 (klasifikācijas kods 08.620.2390), attiecīgi precizējot 18.pielikumu 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2011.gada budžeta apstiprināšanu”;

3.5. Jūrmalas pilsētas muzejam Ls 1 554, t.sk.:

3.5.1. Ā.Vanagas komandējumam uz Starptautiskās Muzeja Padomes Literatūras Muzeju Komitejas konferenci Semigalijā (Itālija) Ls 392, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

08.220.2121 Ls 192;

08.220.2122 Ls 200;

3.5.2. elektroenerģijas izdevumu apmaksai Ls 1 162 (klasifikācijas kods 08.220.2223);

3.6. Pumpuru vidusskolai transportēšanas izdevumu segšanai saistībā ar skolas korpusa renovāciju Ls 332 (klasifikācijas kods 09.210.2262).

4. Veikt grozījumus 2011.gadā budžeta izpildītājiem apstiprinātājās tāmēs saskaņā ar 1., 2., 3. un 4.pielikumu, attiecīgi precizējot apstiprinātā budžeta 5., 7., 9., 11., 12., 14. un 18. pielikumu 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2011.gada budžeta apstiprināšanu”.

5. Palielināt 2011.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus un izdevumus maksas pakalpojumos par Ls 3074, t.sk:

5.1. Jūrmalas mākslas skolai ieņēmumus no citiem ieņēmumiem maksas pakalpojumos par Ls 420 (klasifikācijas kods 21.3.9.9), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem degvielas izdevumu segšanai Ls 420 (klasifikācijas kods 09.510.2322);

5.2. Jūrmalas Kultūras centram ieņēmumus maksas pakalpojumos par Ls 2654, t.sk.:

5.2.1. ieņēmumus par biļešu realizāciju

(klasifikācijas kods 21.3.9.3) Ls -1686;

5.2.2. ieņēmumus par telpu nomu

(klasifikācijas kods 21.3.8.1) Ls 4340,

novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem iestādes uzturēšanas izdevumu segšanai Ls 2654, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

08.230.2312 Ls 400;

08.230.2221 Ls 140;

08.230.2390 Ls 800;

08.230.2355 Ls 350;

08.230.2330 Ls 300;

08.230.5232 Ls 350;

08.620.2390 Ls 314.

6. Samazināt 2011.gadā pašvaldības pamatbudžeta maksas pakalpojumu atlikumu Jūrmalas mākslas skolai uz 2012.gada 1.janvāri par Ls 2141, novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem iestādes uzturēšanas izdevumu segšanai Ls 2141, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.510.2222 Ls 800;

09.510.2223 Ls 200;

09.510.2311 Ls 70;

09.510.2352 Ls 71;

09.510.2370 Ls 1000.

7. Samazināt 2011.gadā pašvaldības pamatbudžeta maksas pakalpojumu atlikumu Jūrmalas pilsētas muzejam uz 2012.gada 1.janvāri par Ls 214, novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem saimniecības materiālu un mākslas oriģināldarbu iegādei Ls 214, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

08.220.2352 Ls 14;

08.220.5234 Ls 200.

8. Samazināt 2011.gadā pašvaldības pamatbudžeta maksas pakalpojumu atlikumu Jūrmalas Peldēšanas un futbola skolai uz 2012.gada 1.janvāri par Ls 1781, novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem apkures izdevumu segšanai Ls 1781 (klasifikācijas kods 09.510.2221).

9. Palielināt 2011.gadā pārējos pašvaldību budžetā saņemtos valsts budžeta iestāžu uzturēšanas izdevumu transfertus (klasifikācijas kods 18.6.9.0.) par Valsts kultūras pieminekļa aizsardzības inspekcijas finansējumu Ls 1 500 apjomā, novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Jūrmalas pilsētas domei Ķemeru parka paviljona rotondas neatliekamu glābšanas darbu veikšanai Ls 1 500 (klasifikācijas kods 08.100.2241);

10. Palielināt 2011.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus par Ls 14 767, t.sk.:

10.1. no uzturēšanas izdevumu transfertiem pašvaldību budžetā par Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto daļu projektu īstenošanai par Ls 13 967 (klasifikācijas kods 18.8.1.1.);

10.2. no kapitālo izdevumu transfertiem pašvaldību budžetā par Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto daļu projektu īstenošanai par Ls 800 (klasifikācijas kods 18.8.1.2.),

novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Slokas pamatskolai projekta „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā-2” īstenošanai Ls 14 767, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.210.1150 Ls 4200;

09.210.1210 Ls 1011;

09.210.2231 Ls 150;

09.210.2311 Ls 617;

09.210.2312 Ls 450;

09.210.2322 Ls 15;

09.210.2352 Ls 300;

09.210.2355 Ls 479;

09.210.6242 Ls 6745;

09.210.5233 Ls 800.

11. Samazināt 2011.gadā pašvaldības budžeta ieņēmumus uzturēšanas izdevumu transfertiem par Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto daļu projektu īstenošanu par Ls 2 908 (klasifikācijas kods 18.8.1.1), samazinot izdevumus par Ls 2 908 Jūrmalas pilsētas domei projekta „Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai” īstenošanai, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

04.120.1150 Ls 2 092;

04.120.1210 Ls 505;

04.120.2112 Ls 420;

04.120.2312 Ls -8 180;

04.120.6242 Ls 2 255.

12. Palielināt 2011.gadā pašvaldības budžeta ieņēmumus no citiem Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanas, kas nav Eiropas Savienības struktūrfondi par Ls 703 (klasifikācijas kods 21.1.9.1), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolai Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas „Sagatavošanas vizītes” ietvaros komandējuma izdevumu segšanai Ls 703 (klasifikācijas kods 09.210.2122).

13. Palielināt 2011.gadā pašvaldības budžeta ieņēmumus no citiem Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanas, kas nav Eiropas Savienības struktūrfondi par Ls 14 759 (klasifikācijas kods 21.1.9.1), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Jūrmalas Alternatīvajai skolai Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas „Ēst gudri, strādāt vairāk, esi veselīgs” projektam Ls 14 759, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.210.1119 Ls 1 209;

09.210.1210 Ls 291;

09.210.2121 Ls 2 000;

09.210.2122 Ls 9 308;

09.210.2212 Ls 100;

09.210.2219 Ls 100;

09.210.2262 Ls 300;

09.210.2311 Ls 801;

09.210.2312 Ls 300;

09.210.2355 Ls 50;

09.210.2370 Ls 300.

14. Palielināt 2011.gadā ieņēmumus no ziedojumiem un dāvinājumiem Jūrmalas mākslas skolai par Ls 1000 (klasifikācijas kods 23.5.1.0.), ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem novirzot skolas materiālās bāzes uzturēšanai un skolas attīstībai, t.sk. pa klasifikācijas modiem:

09.510.2219 Ls 60;

09.510.2235 Ls 200;

09.510.2279 Ls 200;

09.510.2370 Ls 320;

09.510.2390 Ls 220.

15. Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 21.jūlija instrukcijas Nr.1 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtība” 44. punktu, apstiprināt 2011.gadā ar Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja rīkojumu Nr.1.1-14/333, Nr.1.1-14/341, Nr.1.1-14/344, Nr.1.1-14/345, Nr.1.1-14/347, Nr.1.1-14/350, Nr.1.1-14/356, Nr.1.1-14/364 un Nr.1.1-14/365 veiktos budžeta grozījumus, t.sk.:

15.1. piešķirtos līdzekļus no programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” Ls 14092, t.sk.:

15.1.1. Jūrmalas Kultūras centram Ls 3900,t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

08.620.2279

Ls 3500

Programma „Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi”, pasākumam „Summertime – aicina I. Galante” (18.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3);

08.620.2279

Ls 400

Programma „Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi”, pasākumam „LR Zemessardzes 20.gadadiena” (18.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3).

15.1.2. Jūrmalas bērnu un jauniešu interešu centra audzēkņiem dalībai kartinga sacensībās Ls 412, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.510.2322

Ls 111

Programma „Interešu izglītības nodrošināšana”;

09.510.2370

Ls 301

Programma „Interešu izglītības nodrošināšana”.

15.1.3. Jūrmalas pilsētas domei Ls 9780,t.sk. pa programmām un klasifikācijas kodiem:

08.100.2262

Ls 1486

Programma „Sporta pasākumi”, aktivitātei „Latvijas Jaunatnes olimpiāde” (13.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3);

08.100.2269

Ls 230

Programma „Sporta pasākumi”, aktivitātei „Latvijas Jaunatnes olimpiāde” (13.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3);

08.100.2231

Ls 213

Programma „Sporta pasākumi”, aktivitātei „Dalība Jaunatnes olimpiādē 2011” (13.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3);

08.100.2279

Ls 750

Programma „Sporta pasākumi”, aktivitātei „Atbalsts V.Krauksta līdzdalībai Pasaules čempionātā airēšanā Bledā (Slovēnijā)” (13.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3);

04.900.2232

Ls 3477

Programma „Izdevumi, kas saistīti ar kapitāla daļu pārvaldīšanu”, aktivitātei „Konsultatīvo pakalpojumu piesaiste”;

06.600.2244

Ls 3624

Programma „Labiekārtošanas pasākumi”, aktivitātei „Rotaļu laukuma izveidošana”.

15.2. veikt izmaiņas starp programmas aktivitātēm un klasifikācijas kodiem, t.sk.:

15.2.1. Jūrmalas Kultūras centram pamatbudžeta tāmē, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

08.620.2264

Ls -2600

Programma „Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi”, pasākumam „Kūrortsezonas noslēguma pasākums” (18.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3);

08.620.2264

Ls -1000

Programma „Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi”, pasākumam „Pilsētas Ziemassvētku egles atklāšana (Gaismas svētki)” (18.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3);

08.620.5239

Ls 3600

Programma „Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi”, pasākumam „Kūrortsezonas noslēguma pasākums” (18.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3);

08.230.1119

Ls -150

Programma „Kultūras pakalpojumu sniegšanas nodrošinājums”;

08.230.1228

Ls 150

Programma „Kultūras pakalpojumu sniegšanas nodrošinājums”;

08.230.2311

Ls -20

Programma „Kultūras pakalpojumu sniegšanas nodrošinājums”;

08.230.2355

Ls 20

Programma „Kultūras pakalpojumu sniegšanas nodrošinājums”.

15.2.2. Jūrmalas pilsētas Labklājības pārvaldei pamatbudžeta tāmē, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

07.620.2275

Ls -2142

Programma „Pārējo veselības aprūpes pakalpojumu līdzfinansējums”, aktivitātei „Līdzfinansējums jaunu veselības projektu īstenošanai” (16.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3);

07.620.3263

Ls 2142

Programma „Pārējo veselības aprūpes pakalpojumu līdzfinansējums”, aktivitātei „Līdzfinansējums Jūrmalas Diabētu biedrībai projekta „Diabēta dienas Jūrmalā – 2011” īstenošanai” (16.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3).

15.2.3. Jūrmalas pilsētas bāriņtiesai pamatbudžeta tāmē, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

10.400.1210

Ls -150

Programma „Bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšana”;

10.400.1228

Ls 150

Programma „Bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšana”.

15.2.4. Jūrmalas pilsētas domei projekta „Sociālās dzīvojamās mājas Valkas ielā 3, Jūrmalā siltumnoturības uzlabošana” tāmē, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

10.600.2275

Ls -650;

10.600.5250

Ls 650.

15.2.5. Jūrmalas pilsētas domei pamatbudžeta tāmē, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

01.110.2112

Ls -15

Programma „Iestādes uzturēšana”;

01.110.2235

Ls 15

Programma „Iestādes uzturēšana”;

06.600.2262

Ls -650

Programma „Iestādes uzturēšana”;

06.600.2354

Ls 650

Programma „Iestādes uzturēšana”;.

08.100.2244

Ls -570

Programma „Labiekārtošanas pasākumi”, aktivitātei „Pludmales labiekārtošana, tai skaitā koka laipas izejās uz jūru, rotaļu laukumi, sporta aprīkojums, informatīvās norādes” (8.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3);

08.100.2312

Ls 570

Programma „Labiekārtošanas pasākumi”, aktivitātei „Pludmales labiekārtošana, tai skaitā koka laipas izejās uz jūru, rotaļu laukumi, sporta aprīkojums, informatīvās norādes” (8.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3).

Priekšsēdētājs

G.Truksnis1.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2011.gada 29.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.37

(protokols Nr.17, 5.punkts)

IZMAIŅAS 2011.GADA BUDŽETA FINANSĒTU INSTITŪCIJU PAMATBUDŽETA TĀMĒS

Budžeta finansēta institūcija

(VFK.EKK)

Samazinājums (Ls)

Programma/aktivitāte

Paskaidrojums

(VFK.EKK)

Palielinājums (Ls)

Programma/aktivitāte

Paskaidrojums

85 266

85 266

Jūrmalas pilsētas Pašvaldības policija

450

450

03.110.2262

450

Sabiedriskās kārtības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija, jo vasarā netika nomāti SEGWAY tipa transportlīdzekļi

03.110.2212

94

Sabiedriskās kārtības nodrošināšana

Papildus dienesta tālruņu centrāles abonēšanas izdevumiem (izdevumi vidēji mēnesī Ls 125)

03.110.2239

162

Sabiedriskās kārtības nodrošināšana

Papildus soda kvīšu izgatavošanai 40gb.*Ls 2.75= Ls110; papildus ceļazīmju veidlapu izgatavošanai Ls 52

03.110.2222

10

Sabiedriskās kārtības nodrošināšana

Papildus ūdens un kanalizācijas izdevumiem

03.110.2242

184

Sabiedriskās kārtības nodrošināšana

Papildus dienesta transportlīdzekļu apkopes un tekošo remontu izdevumiem

P.i.i. "Lācītis"

360

360

09.100.1119

160

Pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija, jo ar septembri tiek pārveidotas nakts grupas

09.100.1147

160

Pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Piemaksa 20% par papildus darbu (200*20%*4mēneši)

09.100.2352

200

Pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļu pārdale no saimniecības materiālu iegādes izdevumiem

09.100.2239

200

Pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Dokumentu sakārtošanai un iesniegšanai arhīvam

Jūrmalas Centrālā bibliotēka

3 401

3 401

08.210.1150

297

Bibliotēku pakalpojumu pieejamības nodrošinājums

Ekonomija sakarā ar izmaiņām 12.08.2011.g. Grāmatu svētku programmā

08.210.2352

297

Bibliotēku pakalpojumu pieejamības nodrošinājums

Papildus saimniecības preču iegādei sakarā ar apmeklētāju pieaugumu bibliotēkās

08.210.2231

250

Bibliotēku pakalpojumu pieejamības nodrošinājums

Ekonomija sakarā ar izmaiņām 12.08.2011.g. Grāmatu svētku programmā

08.210.2311

250

Bibliotēku pakalpojumu pieejamības nodrošinājums

Papildus kopētāju tinšu, bibliotēku formulāru u.c. veidlapu iegādei

08.210.2212

2 662

Bibliotēku pakalpojumu pieejamības nodrošinājums

Līdzekļu ekonomija, jo valsts piešķīra mērķdotāciju bezmaksas interneta un datoru nodrošināšnai pašvaldības bibliotēkās

08.210.5233

2 662

Bibliotēku pakalpojumu pieejamības nodrošinājums

Bibliotēku fondu papildināšanai

08.210.2351

192

Bibliotēku pakalpojumu pieejamības nodrošinājums

Lielā apjoma dēļ, remontdarbi netiks veikti

08.210.2312

192

Bibliotēku pakalpojumu pieejamības nodrošinājums

Ūdens sildītāju (Kauguru un Centrālajai bibl.) un lasītāju karšu laminētāja (Kauguru bibl.) iegādei

Slokas pamatskola

419

419

09.210.2355

145

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija, jo tīkla karšu maiņa netiks veikta, tā kā iegādāti jauni datori

09.210.2353

145

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Fotocilindra bloka kopētājam iegādes izdevumiem

09.210.1119

250

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu pārdale no atalgojuma izdevumiem

09.210.1221

250

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Slimību lapu izmaksām

09.210.2311

24

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija no biroja preču iegādes izdevumiem (netiks iegādātas reģistra mapes)

09.210.2312

24

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Plaukta un tāfeles iegādes izdevumiem

Vaivaru pamatskola

721

721

09.210.2112

121

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija no iekšzemes komandējumu izdevumiem

09.210.2121

60

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Dienas nauda direktores komandējumam uz Varšavu (rīk.nr.54)

09.210.1119

600

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu pārdale no darbinieku darba samaksas izdevumiem

09.210.2122

61

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Pārējo komandējumu izdevumiem (rīk.nr.54)

09.210.1221

600

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Sociālo pabalstu un kompensāciju izdevumiem

Jūrmalas Kultūras centrs

12 002

12 002

08.230.1119

500

Kultūras pakalpojumu sniegšanas nodrošinājums

Līdzekļu ekonomija no darbinieku darba samaksas izdevumiem

08.230.1150

350

Kultūras pakalpojumu sniegšanas nodrošinājums

Ārštata darba samaksa, organizējot pasākumu

08.230.2244

300

Kultūras pakalpojumu sniegšanas nodrošinājums

Līdzekļu pārdale no telpu uzturēšanas izdevumiem, jo kļūdaini ieplānoti ķīmiskās tīrītavas pakalpojumi

08.230.1228

150

Kultūras pakalpojumu sniegšanas nodrošinājums

Apbedīšanas pabalsts

08.230.2249

300

Kultūras pakalpojumu sniegšanas nodrošinājums

Līdzekļi tērpu tīrīšanai un mazgāšanai

08.620.2269

40

Programma "Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi", pasākums "Latvijas nacionālo partizānu apvienības un Latvijas nacionālo karavīru biedrības 21.saiets" (18.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3)

Līdzekļu ekonomija no bio-tualešu nomas izdevumiem

08.620.2279

5

Programma "Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi", pasākums "Latvijas nacionālo partizānu apvienības un Latvijas nacionālo karavīru biedrības 21.saiets" (18.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3)

Izdevumu samazinājums pasākuma rīkotāju civiltiesiskajai apdrošināšanai

08.620.2390

45

Programma "Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi", pasākums "Reklāmas izdevumi kultūras pasākumiem" (18.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3)

Noformējuma un prezentācijas materiāliem

08.620.2239

91

Programma "Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi", pasākums "Reklāmas izdevumi kultūras pasākumiem" (18.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3)

Līdzekļu pārdale no reklāmas materiālu izgatavošanas pakalpojumu izdevumiem

08.620.2390

91

Programma "Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi", pasākums "Reklāmas izdevumi kultūras pasākumiem" (18.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3)

Materiālu iegāde reklāmas izgatavošanai

08.620.2279

1 206

Programma "Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi", aktivitāte "AKKA/LAA" (18.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3)

Līdzekļu pārdale no autortiesību un autordarbu publiskā izpildījuma samaksai

08.620.2279

1 609

Programma "Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi", pasākums "Pasākumi Mellužu estrādē" (18.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3)

Viesmākslinieku samaksai un apskaņošanas pakalpojumiem

08.620.1150

1 187

Programma "Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi", pasākums "Pasākumi Mellužu estrādē" (18.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3)

Līdzekļu pārdale no autoratlīdzības izdevumiem

08.620.2261

140

Programma "Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi", pasākums "Starptautiskais forums "Māksla vieno tautas"" (18.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3)

Telpu nomai - viesu izmitināšanai

08.620.2231

600

Programma "Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi", pasākums "Starptautiskais forums "Māksla vieno tautas"" (18.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3)

Līdzekļu pārdale no viesnīcu un ēdināšanas pakalpojumiem

08.620.2390

460

Programma "Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi", pasākums "Starptautiskais forums "Māksla vieno tautas"" (18.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3)

Materiālu iegādei - foruma darba un prezentācijas materiāli

08.620.2231

200

Programma "Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi", pasākums "Pašdarbības kolektīvu un kultūras darbinieku pilsētas mēroga konkursi, skates un izstādes" (18.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3)

Līdzekļu pārdale no ēdināšanas izdevumiem

08.620.2390

200

Programma "Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi", pasākums "Pašdarbības kolektīvu un kultūras darbinieku pilsētas mēroga konkursi, skates un izstādes" (18.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3)

Noformējuma materiālu iegādei

08.620.2264

158

Programma "Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi", pasākums "Latvijas jaunatnes vasaras olimpiādes atklāšanas un noslēguma ceremonija" (18.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3)

Līdzekļu pārdale no skaņas, gaismas tehnikas un inventāra nomas izdevumiem

08.620.2279

242

Programma "Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi", pasākums "Latvijas jaunatnes vasaras olimpiādes atklāšanas un noslēguma ceremonija" (18.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3)

Viesmākslinieku samaksai un dekorāciju izgatavošanai

08.620.2390

37

Programma "Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi", pasākums "Latvijas jaunatnes vasaras olimpiādes atklāšanas un noslēguma ceremonija" (18.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3)

Līdzekļu ekonomija no noformējuma materiālu izdevumiem

08.620.1150

47

Programma "Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi", pasākums "Latvijas jaunatnes vasaras olimpiādes atklāšanas un noslēguma ceremonija" (18.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3)

Līdzekļu ekonomija no autoratlīdzībām

08.620.2279

4 517

Programma "Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi", pasākums "Jomas ielas svētki" (18.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3)

Līdzekļu ekonomija no viesmākslinieku un noformējuma pakalpojumu izdevumiem

08.620.1150

2 160

Programma "Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi", pasākums "Jomas ielas svētki" (18.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3)

Autoratlīdzībai

08.620.2236

40

Programma "Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi", pasākums "Jomas ielas svētki" (18.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3)

Līdzekļu ekonomija no banku pakalpojumiem

08.620.2231

483

Programma "Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi", pasākums "Jomas ielas svētki" (18.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3)

Viesmākslinieku izmitināšanai - viesnīcu samaksai

08.620.2269

105

Programma "Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi", pasākums "Jomas ielas svētki" (18.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3)

Līdzekļu ekonomija no bio-tualešu nomas izdevumiem

08.620.2264

3 118

Programma "Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi", pasākums "Jomas ielas svētki" (18.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3)

Aparatūras, skatuvju un inventāra nomai

08.620.2390

456

Programma "Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi", pasākums "Jomas ielas svētki" (18.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3)

Līdzekļu ekonomija no pasākuma noformējuma materiālu izdevumiem

08.620.2262

300

Programma "Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi", pasākums "Jomas ielas svētki" (18.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3)

Līdzekļu ekonomija nomātajam kravas transportam

08.620.1150

728

Programma "Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi", pasākums "Kūrortsezonas noslēguma pasākums" (18.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3)

Līdzekļu ekonomija autoratlīdzībai

08.620.2232

377

Programma "Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi", pasākums "Kūrortsezonas noslēguma pasākums" (18.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3)

Tulkošanas pakalpojumiem

08.620.2279

830

Programma "Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi", pasākums "Kūrortsezonas noslēguma pasākums" (18.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3)

Līdzekļu ekonomija pasākuma noformējuma izdevumiem

08.620.2264

1 320

Programma "Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi", pasākums "Kūrortsezonas noslēguma pasākums" (18.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3)

Tehnikas un inventāra nomai (LED ekrānu un krēslu noma)

08.620.2269

130

Programma "Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi", pasākums "Kūrortsezonas noslēguma pasākums" (18.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3)

Līdzekļu ekonomija bio-tualešu nomas izdevumiem

08.620.1150

150

Programma "Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi", pasākums "Dzejas dienas" (18.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3)

Viesmākslinieku samaksai

08.620.2262

275

Programma "Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi", pasākums "Kūrortsezonas noslēguma pasākums" (18.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3)

Līdzekļu ekonomija transporta nomas izdevumiem

08.620.1150

300

Programma "Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi", pasākums "LR proklamēšanas diena" (18.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3)

Viesmākslinieku samaksai

08.620.2224

200

Programma "Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi", pasākums "Kūrortsezonas noslēguma pasākums" (18.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3)

Līdzekļu ekonomija atkrituma izvešanas izdevumiem

08.620.2264

507

Programma "Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi", pasākums "LR proklamēšanas diena" (18.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3)

Tehnikas un aparatūras nomai

08.620.2262

50

Programma "Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi", pasākums "Dzejas dienas" (18.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3)

Līdzekļu ekonomija transporta nomas izdevumiem, sakarā ar norises vietas maiņu

Jūrmalas pilsētas dome

41 092

41 092

LV57PARX0002484572002

04.900.5121

2 500

Iestādes uzturēšana

Līdzekļu ekonomija no Tildes biroja programmatūras izmaksām, tā kā MS Office 2010 atbalsta latviešu valodas vārdnīcu

04.900.5238

2 500

Iestādes uzturēšana

Disku masīva paplašināšanas plaukta iegādei, tā kā papidus jāglabā Pašvaldības policijas dati

01.110.1119

200

Iestādes uzturēšana

Līdzekļu ekonomija

01.110.1148

200

Iestādes uzturēšana

Naudas balva par ilggadēju ieguldījumu

LV84PARX0002484572001

04.510.2519

195

Centralizētie pasākumi

Līdzekļu ekonomija no pārējo nodokļu izdevumiem

04.510.2245

195

Centralizētie pasākumi

OCTA autobusam Scania, jo polises iegādes izdevumi ir sadārdzinājušies

06.600.2279

1 000

Programma "Pašvaldības īpašumu pārvaldīšana", aktivitāte "Kadastrālā uzmērīšana objektiem, kas ierakstāmi uz Jūrmalas pilsētas pašvaldības vārda, zemes ierīcības projektu pasūtīšana" (11.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3)

Līdzekļu ekonomija

06.600.2519

1 000

Programma "Pašvaldības īpašumu pārvaldīšana", aktivitāte "kancelejas nodevas, valsts nodevas (kadastra izziņas)" (11.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3)

Kancelejas nodevu apmaksai par Zemesgrāmatā ierakstāmiem pašvaldībai piekrītošiem nekustamajiem īpašumiem

08.230.5250

1 046

Programma "Kapitālie un kārtējie remonti", aktivitāte "Majoru kultūras nama rekonstrukcija Jomas ielā 35" (5.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3)

Līdzekļu pārdale no remontu izdevumiem

08.230.1150

870

Programma "Kapitālie un kārtējie remonti", aktivitāte "Majoru kultūras nama rekonstrukcija Jomas ielā 35" (5.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3)

Būuzraudzības pakalpojumiem - atalgojums

08.230.1210

176

Programma "Kapitālie un kārtējie remonti", aktivitāte "Majoru kultūras nama rekonstrukcija Jomas ielā 35" (5.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3)

Būuzraudzības pakalpojumiem - VSAOIe

06.200.2232

3 630

Programma "Pilsētas teritoriālās attīstības pasākumi", aktivitāte "Bažciems 0112" (12.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3)

Līdzekļu ekonomija, jo tiek pagarināts detāplānojuma izstrādes termiņš līdz 2012.gadam

06.200.2232

6 000

Programma "Pilsētas teritoriālās attīstības pasākumi", aktivitāte "Applūduma riska izpēte un prognozēšana" (12.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3)

Līguma samaksai par applūduma riska izpēti, prognozēšanu Jūrmalas pilsētas teritorijā pie virszemes ūdensobjekta "Lielupe" un rekomendācijas izstrādei plūdu riska samazināšanai un teritorijas aizsardzībai

06.200.2232

2 370

Programma "Pilsētas teritoriālās attīstības pasākumi", aktivitāte "Jauns detālplānojums un/vai izpētes darbi saskaņā ar jauno TP" (12.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3)

Līdzekļu ekonomija

05.300.2232

2 914

Programma "Vides aizsardzības pasākumi", aktivitāte "Lielupes ekspluatācijas un apsaimniekošanas noteikumu aktualizācija" (7.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3)

Līdzekļu pārdale no pieaicināto ekspertu izdevumiem

05.300.5110

2 914

Programma "Vides aizsardzības pasākumi", aktivitāte "Lielupes ekspluatācijas un apsaimniekošanas noteikumu aktualizācija" (7.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3)

Lielupes ekspluatācijas noteikumu izstrādāšanai

08.300.5234

783

Programma "Sabiedrisko attiecību veidošanas izdevumi", aktivitāte "Informācijas izvietošana medijos par pašvaldības pasākumiem" (14.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3)

Mārketinga pasākumu veikšana, izmantojot TV - līdzekļu pārdale

08.300.2239

783

Programma "Sabiedrisko attiecību veidošanas izdevumi", aktivitāte "Informācijas izvietošana medijos par pašvaldības pasākumiem" (14.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3)

Mārketinga pasākumu veikšana ar preses starpniecību

01.110.5250

92

Programma "Kapitālais un kārtējais remonts", aktivitāte "Domes administratīvo ēku remonts" (5.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3)

Līdzekļu ekonomija

01.110.2241

92

Programma "Kapitālais un kārtējais remonts", aktivitāte "Domes administratīvo ēku remonts" (5.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3)

Apkures sistēmas remonta darbiem Jomas ielā 1/5

09.210.5250

9 163

Programma "Kapitālais un kārtējais remonts", aktivitāte "Kauguru vidusskolas sporta laukuma labiekārtošana Raiņa ielā 118 (t.sk. sporta ;aukuma ģērbtuvju ierīkošana" (5.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3)

Līdzekļu pārdale

05.100.2244

9 163

Programma "Labiekārtošanas pasākumi", aktivitāte "Parku un apstādījumu kopšana, zaļo zonu gar ielu malām un pašvaldībai piederošo īpašumu pļaušana no Priedaines līdz Ķemeriem" (8.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3)

Ainavas veidošanai, t.sk. papeļu nozāģēšanai pie Kauguru vsk.sporta laukuma

06.600.2241

1 000

Programma "Infrastruktūras kapitālā celtniecība, kapitālie un kārtējie remonti", aktivitāte "Dzīvojamās mājas Raiņa ielā 62 vienkāršotās rekonstrukcijas projekta izstrāde" (5.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3)

Līdzekļu ekonomija pēc iepirkuma procedūras veikšanas

04.510.2312

1 000

Programma "Ceļu infrastruktūras remonti", aktivitāte "Ceļa zīmju nomaiņa" (5.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3)

Ceļa zīmju nomaiņai līdz 2011.gada beigām

09.100.2241

12 190

Programma "Infrastruktūras kapitālā celtniecība, kapitālie un kārtējie remonti", aktivitāte "Nojumju nojaukšana pirmsskolas izglītības iestādēs" (5.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3)

Līdzekļu pārdale no kārtējiem remonta izdevumiem

09.100.5250

12 190

Programma "Infrastruktūras kapitālā celtniecība, kapitālie un kārtējie remonti", aktivitāte "Rotaļu nojumju nojaukšana un izbūve pirmsskolas izglītības iestādēs" (5.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3)

Nojumju nojaukšai un 10 jaunu nojumju izbūvei p.i.i. "Bitīte"

04.730.2121

155

Programma "Tūrisma attīstības nodrošināšanas pasākumi", aktivitāte "Dalība tūrisma darba semināros un to rīkošana" (9.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3)

Līdzekļu ekonomija

04.730.2121

197

Programma "Tūrisma attīstības nodrošināšanas pasākumi", aktivitāte "Dalība tūrisma gadatirgū Somijā, Zviedrijā" (9.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3)

Dienas naudas izdevumiem, jo Tūrisma attīstības valsts aģentūra ir apstiprinājusi mārketinga aktivitātes ar Latvijas/Jūrmalas stendu Somijā un Zviedrijā

04.730.2121

80

Programma "Tūrisma attīstības nodrošināšanas pasākumi", aktivitāte "Vizīte uz Lietuvu" (9.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3)

Līdzekļu ekonomija, jo vizīte nenotiks

04.730.2122

311

Programma "Tūrisma attīstības nodrošināšanas pasākumi", aktivitāte "Dalība tūrisma gadatirgū Somijā, Zviedrijā" (9.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3)

Pārējiem komandējuma izdevumiem

04.730.2122

120

Programma "Tūrisma attīstības nodrošināšanas pasākumi", aktivitāte "Vizīte uz Lietuvu" (9.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3)

Līdzekļu ekonomija, jo vizīte nenotiks

04.730.2390

1 452

Programma "Tūrisma attīstības nodrošināšanas pasākumi", aktivitāte "Tūrisma buklets Jūrmala (lv, ru, eng, de, nor, fin, swe, lt, ee)" (9.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3)

Papildus tirāžas izdevumiem zviedru un somu valodās

04.730.7712

26

Programma "Tūrisma attīstības nodrošināšanas pasākumi", aktivitāte "Dalība Eiropas tūrisma medicīnas konferencē, dalība ESPA ikgadējā kongresā" (9.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3)

Līdzekļu ekonomija

04.730.2121

242

Programma "Tūrisma attīstības nodrošināšanas pasākumi", aktivitāte "Vizīte uz Izaēlu un Beļģiju" (9.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3)

Dienas naudas izdevumiem tūrisma un investīciju darbsemināros Izraēlā un Beļģijā

04.730.2390

292

Programma "Tūrisma attīstības nodrošināšanas pasākumi", aktivitāte "Info pasākumu bukleti" (9.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3)

Līdzekļu ekonomija pēc iepirkuma procedūras veikšanas

04.730.2122

200

Programma "Tūrisma attīstības nodrošināšanas pasākumi", aktivitāte "Vizīte uz Izaēlu un Beļģiju" (9.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3)

Pārējiem komandējuma izdevumiem tūrisma un investīciju darbsemināros Izraēlā un Beļģijā

04.730.2390

550

Programma "Tūrisma attīstības nodrošināšanas pasākumi", aktivitāte "Jūrmalas buklets (plēšamā karte un lokāmā karte, objekti, naktsmītnes, Latvijas Jaunatnes olimpiādes norises vietas, objekti, naktsmītnes) eng, de, lv, ru" (9.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3)

Līdzekļu ekonomija pēc iepirkuma procedūras veikšanas

04.730.2121

104

Programma "Tūrisma attīstības nodrošināšanas pasākumi", aktivitāte "Dalība tūrisma darba semināros LIVE RIGA" (9.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3)

Dienas naudas izdevumiem Oslo un Sanktpēterburgas tūrisma darba semināros

04.730.2390

330

Programma "Tūrisma attīstības nodrošināšanas pasākumi", aktivitāte "Bukleti Pony Express kurjerpastam un Ecolines par Jūrmalu" (9.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3)

Līdzekļu ekonomija pēc iepirkuma procedūras veikšanas

04.730.2122

466

Programma "Tūrisma attīstības nodrošināšanas pasākumi", aktivitāte "Dalība tūrisma darba semināros LIVE RIGA" (9.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3)

Pārējo komandējumu izdevumiem Oslo un Sanktpēterburgas tūrisma darba semināros

04.730.2121

160

Programma "Tūrisma attīstības nodrošināšanas pasākumi", aktivitāte "Vizīte uz Teračīnu" (9.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3)

Līdzekļu ekonomija, jo vizīte nenotiks

04.730.2239

300

Programma "Tūrisma attīstības nodrošināšanas pasākumi", aktivitāte "www.jurmala.lv reklāmas banera izgatavošana un ievietošana Latvijas un ārvalstu tūrisma un ziņu portālos, reklāma dažādos LR un ārvalstu plašas saziņas līdzekļos, tai skaitā radio, vilcienos, lidostā" (9.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3)

Reklāmas pielikuma izvietošanai "Lietuvas rytas"

04.730.2122

928

Programma "Tūrisma attīstības nodrošināšanas pasākumi", aktivitāte "Vizīte uz Teračīnu" (9.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3)

Līdzekļu ekonomija, jo vizīte nenotiks

04.730.2122

57

Programma "Tūrisma attīstības nodrošināšanas pasākumi", aktivitāte "Dalība tūrisma darba semināros un to rīkošana (Norvēģija, Somija, Polija, Zviedrija, Krievija, Francija" (9.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3)

Pārējo komandējumu izdevumiem uz Maskavu

04.730.2239

24

Programma "Tūrisma attīstības nodrošināšanas pasākumi", aktivitāte "Jūrmalas card/kartes ieviešana" (9.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3)

Līdzekļu ekonomija pēc iepirkuma procedūras veikšanas

04.730.7712

680

Programma "Tūrisma attīstības nodrošināšanas pasākumi", aktivitāte "Dalība tūrisma gadatirgū Somijā, Zviedrijā" (9.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3)

Dalības maksas izdevumiem starptautiskajām institūcijām, jo Tūrisma attīstības valsts aģentūra ir apstiprinājusi mārketinga aktivitātes ar Latvijas/Jūrmalas stendu Somijā un Zviedrijā

04.730.2122

196

Programma "Tūrisma attīstības nodrošināšanas pasākumi", aktivitāte "Dalība MICE tūrisma gadatirgū Frankfurtē" (9.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3)

Līdzekļu ekonomija

04.730.2390

175

Programma "Tūrisma attīstības nodrošināšanas pasākumi", aktivitāte "Suvenīra monētu pārdošanas automāts, monētas" (9.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3)

Līdzekļu ekonomija pēc iepirkuma procedūras veikšanas

04.730.2390

55

Programma "Tūrisma attīstības nodrošināšanas pasākumi", aktivitāte "Tūrisma stenda noformējums tūrisma izstādēs" (9.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3)

Līdzekļu ekonomija

04.730.7712

34

Programma "Tūrisma attīstības nodrošināšanas pasākumi", aktivitāte "Tūrisma stenda noformējums tūrisma izstādēs" (9.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3)

Līdzekļu ekonomija

04.730.2231

2

Programma "Tūrisma attīstības nodrošināšanas pasākumi", aktivitāte "Sadraudzības pilsētu tikšanās Jūrmalā, Itālijas dienas Jūrmalā, Sanktpēterburgas delegācijas uzņemšana" (9.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3)

Līdzekļu ekonomija

04.730.2122

130

Programma "Tūrisma attīstības nodrošināšanas pasākumi", aktivitāte "Dalība MICE tūrisma gadatirgū Frankfurtē un Barselonā" (9.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3)

Līdzekļu ekonomija

04.730.2239

752

Programma "Tūrisma attīstības nodrošināšanas pasākumi", aktivitāte "Dalība ar reklāmu par Jūrmalu - tūrisma karte "Enjoy Map Riga.Jurmala" (9.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3)

Līdzekļu ekonomija

LV09TREL9802008022000

22 110

22 110

09.210.1150

8 420

Projekts "Kvalitatīvai dabas zinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Jūrmalas pilsētas vispārējās vidējās izglītības iestādēs"

Līdzekļu ekonomija pēc projekta īstenošanas

09.210.5233

10 000

Projekts "Kvalitatīvai dabas zinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Jūrmalas pilsētas vispārējās vidējās izglītības iestādēs"

Bibliotēkas fonda izveidei

09.210.1210

3 967

Līdzekļu ekonomija pēc projekta īstenošanas

09.210.2512

198

PVN samaksai par darījumu, kas veikts ar ES dalībvalsti Igauniju

09.210.5250

8 927

Līdzekļu ekonomija pēc projekta īstenošanas

09.210.2370

6 256

Papildus mācību līdzekļu iegādei

09.210.2239

616

Līdzekļu pārdale no administratīvajiem izdevumiem

09.210.5239

4 860

Papildus mācību aprīkojuma iegādei

09.210.2312

180

Līdzekļu pārdale no inventāra iegādes izdevumiem

09.210.2239

180

Publikāciju veikšanai laikrakstos

09.210.2312

616

Informatīvo plāksnīšu pie durvīm iegādei

Jūrmalas pilsētas muzejs

1 000

1 000

08.220.2239

1 000

Muzeju un izstāžu pakalpojumu sniegšanas nodrošinājums

Līdzekļu pārdale no tipogrāfijas pakalpojumu izdevumiem, projekta "Jūra un krasts" īstenošanas laikā

08.220.2390

1 000

Muzeju un izstāžu pakalpojumu sniegšanas nodrošinājums

Grāmatu iegādei, lai realizētu projektu "Jūra un krasts"

Ķemeru vidusskola

914

914

09.210.2244

60

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija no ugunsdzēšamo aprātu uzpildes izdevumiem

09.210.2239

35

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Reklāmas "Uzņem skolēnus" izdevumiem

09.210.2235

25

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Semināru izdevumiem - "Darba un atlīdzības likuma piemērošana" un "Darba laika uzskaites problēmas"

09.210.2322

30

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija no degvielas izdevumiem, jo salūzuši abi zāles pļāvēji

09.210.2262

30

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Bērnu ekskursijai Jūrmala- Rīga-Jūrmala

09.210.1119

658

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija no atalgojumu izdevumiem

09.210.1147

808

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Par papildus darbu sakarā ar ievērojamiem remontdarbiem skolā

09.210.1221

150

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija no sociāla rakstura pabalstiem

09.210.2341

16

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija no zāļu iegādes izdevumiem, jo tika piešķirtas atlaides

09.210.2370

16

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Mendeļejeva tabulas iegādei

Jūrmalas Alternatīvā skola

897

897

09.210.2112

135

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzkļu pārdale no dienesta braucienu izdevumiem

09.210.2219

20

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Pasta izdevumiem

09.210.2212

100

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija no fiksētā telefona izdevumiem

09.210.2214

100

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Mobilo sakaru pakalpojumiem, tā kā izmanto vairāk

09.210.2235

10

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija no semināru izdevumiem

09.210.2312

125

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Skolēnu solu iegādei, jo palielinājies skolēnu skaits

09.210.2244

300

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija no sniega tīrīšanas izdevumiem

09.210.2321

300

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Ogļu iegādes izdevumiem

09.210.5238

352

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija no datoru iegādes izdevumiem

09.210.5121

352

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Datorprogrammas un licences iegādes izdevumiem

Jūrmalas Peldēšanas un futbola skola

1 500

1 500

08.100.2223

1 000

Pilsētas stadiona un skeitparka uzturēšana

Līdzekļu ekonomija, jo elektroenerģijas izdevumi tiks samaksāti no maksas pakalpojumiem

09.510.2223

1 500

Interešu un profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana

Elektroenerģijas samaksai

08.100.2222

500

Pilsētas stadiona un skeitparka uzturēšana

Līdzekļu ekonomija, jo ūdens un kanalizācijas izdevumi tiks samaksāti no maksas pakalpojumiem

Jppi "Sprīdītis"

300

300

10.700.1119

300

Līdzekļu pārdale no atalgojuma izdevumiem

10.700.1221

300

Slimības lapu samaksām

Lielupes vidusskola

100

100

09.210.1119

100

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļe ekonomija no atagojuma izdevumiem

09.210.1228

100

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Bēru pabalsta samaksai2.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2011.gada 29.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.37

(protokols Nr.17, 5.punkts)

IZMAIŅAS 2011.GADA BUDŽETA FINANSĒTU INSTITŪCIJU MAKSAS PAKALPOJUMU TĀMĒS

Budžeta finansēta institūcija

(VFK.EKK)

Samazinājums (Ls)

Programma/aktivitāte

Paskaidrojums

(VFK.EKK)

Palielinājums (Ls)

Programma/aktivitāte

Paskaidrojums

3 226

3 226

Slokas pamatskola

1 904

1 904

09.210.2244

168

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Tā kā lifts šogad netiek ekspluatēts, līdzekļu ekonomija no lifta apkopes izdevumiem

09.210.2219

168

Vispārējās izglītības nodrošināšana

E-klases abonēšana

09.210.2244

1 736

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija par ventilācijas apkopi pēc iepirkuma veikšanas

09.210.2223

1 736

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Papildus elektroenerģijas izdevumiem

Jūrmalas pilsētas dome

172

172

01.110.2223

172

Iestādes uzturēšana

Līdzekļu pārdale no elektroenerģijas izdevumiem

01.110.5239

172

Iestādes uzturēšana

Informatīvā stenda izgatavošanai

Jūrmalas pilsētas muzejs

180

180

08.220.2222

180

Muzeju un izstāžu pakalpojumu sniegšanas nodrošinājums

Līdzekļu ekonomija, jo samazinājies ūdens patēriņš

08.220.2352

180

Muzeju un izstāžu pakalpojumu sniegšanas nodrošinājums

Papildus saimniecības materiāliem, jo apmeklētāju skaits pieaudzis par 12% NEATBALSTĪT

08.220.2223

180

Muzeju un izstāžu pakalpojumu sniegšanas nodrošinājums

Elektroenerģijas samaksai

Vaivaru pamatskola

970

970

09.210.2222

15

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija no ūdens un kanalizācijas izdevumiem vasaras mēnešos

09.210.2223

20

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Papildus elektroenerģijas izdevumiem

09.210.2241

550

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija no klašu remontdarbu izdevumiem, jo samazinājās nometņu un dalībnieku skaits

09.210.2312

50

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Printera iegādei pirmsskolas izglītības grupām

09.210.2249

200

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija no apgērbu tīrīšanas un mazgāšanas izdevumiem, jo nometnēs piedalījās mazāk dalībnieku kā plānots

09.210.5232

700

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Televizora iegādei, lai nodrošinātu iespēju mācību procesā izmantot interaktīvos mācību materiālus, mācību filmas u.c.

09.210.2269

205

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija no nomas izdevumiem

09.210.5233

200

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Mācību grāmatu iegādei3.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2011.gada 29.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.37

(protokols Nr.17, 5.punkts)

IZMAIŅAS 2011.GADA BUDŽETA FINANSĒTU INSTITŪCIJU VALSTS BUDŽETA TRANSFERTU TĀMĒS

Budžeta finansēta institūcija

(VFK.EKK)

Samazinājums (Ls)

Programma/aktivitāte

Paskaidrojums

(VFK.EKK)

Palielinājums (Ls)

Programma/aktivitāte

Paskaidrojums

3 024

3 024

Vaivaru pamatskola

400

400

09.210.1119

400

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu pārdale no darbinieku darba samaksas izdevumiem

09.210.1221

400

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Slimību lapu samaksām

Jūrmalas pilsētas speciālā internātpamatskola

2 624

2 624

09.210.5232

624

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija, tā kā klasēs netika veikti remontdarbi, tad netika iepirktas jaunas mēbeles

09.210.2351

2 000

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Remontmateriālu iegādei

09.210.5238

2 000

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija pēc iepirkuma procedūras veikšanas

09.210.2235

200

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Skolas pedagogu profesionālās pilnveides kursiem

09.210.2239

74

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Informācijas publicēšanai katalogā "Zaļās lapas"

09.210.2219

50

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Pastmarku iegādei

09.210.2232

300

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Revidentu un jurista pakalpojumu samaksai4.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2011.gada 29.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.37

(protokols Nr.17, 5.punkts)

IZMAIŅAS 2011.GADA ZIEDOJUMU TĀMĒ

Budžeta finansēta institūcija

(VFK.EKK)

Samazinājums (Ls)

Programma/aktivitāte

Paskaidrojums

(VFK.EKK)

Palielinājums (Ls)

Programma/aktivitāte

Paskaidrojums

245

245

Jūrmalas mākslas skola

245

245

09.510.2251

145

Līdzekļu ekonomija mājas lapas uzturēšanas izdevumiem

Līdzekļu pārdale no darbinieku darba samaksas izdevumiem

09.510.2322

245

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Papildus degvielas iegādei

09.510.2361

100

Līdzekļu ekonomija no mīkstā inventāra iegādes izdevumiem


Lejupielāde: DOC un PDF