Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2011.gada 20.oktobrīNr. 40

protokols Nr. 18, 13. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3
„Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2011.gada budžeta apstiprināšanu”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21. un 46.pantu
un Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldību budžetiem”

1. Palielināt 2011.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus par Ls 100 605, t.sk.:

1.1. dabas resursu nodokli par Ls 4 278 (klasifikācijas kods 5.5.3.0.);

1.2. pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās vietās par Ls 20 557 (klasifikācijas kods 9.5.1.4.);

1.3. pašvaldības nodevu par reklāmu, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās par Ls 14 763 (klasifikācijas kods 9.5.1.7.);

1.4. pašvaldības nodevu par atpūtnieku un tūristu uzņemšanu par Ls 19 756 (klasifikācijas kods 9.5.1.3.);

1.5. pašvaldības nodevu par būvatļaujas saņemšanu par Ls 22 501 (klasifikācijas kods 9.5.2.1.);

1.6. pārējos dažādu nenodokļu ieņēmumus, kas nav iepriekš klasificēti šajā klasifikācijā (apstādījumu atjaunošanas līdzekļi) par Ls 6 300 (klasifikācijas kods 12.3.9.9.);

1.7. ieņēmumus no ēku un būvju īpašuma pārdošanas par Ls 12 450 (klasifikācijas kods 13.1.0.0.).

2. Novirzīt 2011.gadā ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem pamatbudžetā Ls 100 605, t.sk.:

2.1. pašvaldības pamatbudžeta programmai „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” Ls 20000 (klasifikācijas kods 04.900.2275);

2.2. Jūrmalas pilsētas domei Ls 72 318, t.sk.:

2.2.1. programmas „Infrastruktūras kapitālā celtniecība, kapitālie un kārtējie remonti” aktivitātei „Pašvaldības dzīvojamā fonda remonts” Ls 17 400 (klasifikācijas kods 06.600.5250), attiecīgi precizējot 5.pielikumu 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2011.gada budžeta apstiprināšanu”;

2.2.2. programmas „Infrastruktūras kapitālā celtniecība, kapitālie un kārtējie remonti” aktivitātei „Aptiekas telpu remonts Tukuma ielā 20” Ls 12 000 (klasifikācijas kods 06.600.5250), attiecīgi precizējot 5.pielikumu 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2011.gada budžeta apstiprināšanu”;

2.2.3. programmas „Mežsaimniecības un vides aizsardzības” aktivitātei „Avārijas, nokaltušo un ainaviski mazvērtīgo koku nociršana ielu nodalījuma joslās un pašvaldību īpašumos” Ls 6 300 (klasifikācijas kods 04.220.2244), attiecīgi precizējot 8.pielikumu 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2011.gada budžeta apstiprināšanu”;

2.2.4. programmas „Labiekārtošanas pasākumi” aktivitātei „Pludmales sakopšana (pludmales tīrīšana, celiņu no kārklu stādījumiem līdz mitrajām smiltīm tīrīšana, solu un konteineru izvietošana)” sadzīves atkritumu savākšanai un pludmales tīrīšanai Ls 2960 (klasifikācijas kods 05.100.2244), attiecīgi precizējot 8.pielikumu 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2011.gada budžeta apstiprināšanu”;

2.2.5. programmas „Labiekārtošanas pasākumi” aktivitātei „Pludmales sakopšana (pludmales tīrīšana, celiņu no kārklu stādījumiem līdz mitrajām smiltīm tīrīšana, solu un konteineru izvietošana)” sadzīves atkritumu konteineru izvietošanai un apsaimniekošanai pludmalē Ls 1700 (klasifikācijas kods 05.100.2244), attiecīgi precizējot 8.pielikumu 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2011.gada budžeta apstiprināšanu”;

2.2.6. programmas „Labiekārtošanas pasākumi” aktivitātei „Pludmales sakopšana (pludmales tīrīšana, celiņu no kārklu stādījumiem līdz mitrajām smiltīm tīrīšana, solu un konteineru izvietošana)” solu apsaimniekošanai pludmalē Ls 485 (klasifikācijas kods 05.100.2244), attiecīgi precizējot 8.pielikumu 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2011.gada budžeta apstiprināšanu”;

2.2.7. programmas „Labiekārtošanas pasākumi” aktivitātei „Pludmales sakopšana (pludmales tīrīšana, celiņu no kārklu stādījumiem līdz mitrajām smiltīm tīrīšana, solu un konteineru izvietošana)” betona plākšņu un koka laipu tīrīšanai pludmalē Ls 475 (klasifikācijas kods 05.100.2244), attiecīgi precizējot 8.pielikumu 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2011.gada budžeta apstiprināšanu”;

2.2.8. programmas „Labiekārtošanas pasākumi” aktivitātei „Pludmales sakopšana (pludmales tīrīšana, celiņu no kārklu stādījumiem līdz mitrajām smiltīm tīrīšana, solu un konteineru izvietošana)” sadzīves atkritumu savākšanai atsevišķos pludmales posmos Ls 1 275 (klasifikācijas kods 05.100.2244), attiecīgi precizējot 8.pielikumu 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2011.gada budžeta apstiprināšanu”;

2.2.9. programmas „Labiekārtošanas pasākumi” aktivitātei „Pludmales sakopšana (pludmales tīrīšana, celiņu no kārklu stādījumiem līdz mitrajām smiltīm tīrīšana, solu un konteineru izvietošana)” pludmales inventāra (solu), pārģērbšanās kabīņu apsaimniekošanai Ls 1215 (klasifikācijas kods 05.100.2244), attiecīgi precizējot 8.pielikumu 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2011.gada budžeta apstiprināšanu”;

2.2.10. programmas „Labiekārtošanas pasākumi” aktivitātei „Pludmales labiekārtošana, tai skaitā koka laipas izejās uz jūru, rotaļu laukumi, sporta aprīkojums, informatīvās norādes” 261 koka laipu posmu, 105 peldvietu zonējuma informatīvo norāžu,14 tualešu norāžu ar balstiem un 6 jūras ūdens kvalitātes analīžu informatīvo stendu demontāžai uz ziemas sezonu un nogādāšanai uzglabāšanas vietā Ls 1 200 (klasifikācijas kods 08.100.2244), attiecīgi precizējot 8.pielikumu 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2011.gada budžeta apstiprināšanu”;

2.2.11. saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 11.augusta lēmumu Nr.351 „Par zemes gabala lietošanas maksu Vairai Leiškalnei”, programmas „Pašvaldības īpašumu pārvaldīšana” aktivitātei „Zemes noma” Ls 6 156 (klasifikācijas kods 06.600.2263), attiecīgi precizējot 10.pielikumu 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2011.gada budžeta apstiprināšanu”;

2.2.12. programmas „Pilsētas teritoriālā attīstības pasākumi” aktivitātei „Applūduma riska izpēte un prognozēšana” Ls 16 936 (klasifikācijas kods 06.200.2232), attiecīgi precizējot 12.pielikumu 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2011.gada budžeta apstiprināšanu”;

2.2.13. programmas „Sporta pasākumi” aktivitātei „Biedrība Sporta klubs „MSL”” līdzfinansējuma palielinājumam Ls 700 (klasifikācijas kods 08.100.2279), attiecīgi precizējot 13.pielikumu 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2011.gada budžeta apstiprināšanu”;

2.2.14. programmas „Sporta pasākumi” aktivitātei „Latvijas „Optimists” klases burātāju asociācija” Ls 3 000 (klasifikācijas kods 08.100.2279) līdzfinansējuma palielinājumam, attiecīgi precizējot 13.pielikumu 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2011.gada budžeta apstiprināšanu”;

2.2.15. programmas „Sporta pasākumi” aktivitātei „Atbalsts vieglatētei Laurai Ikauniecei” līdzfinansējuma palielinājumam Ls 516 (klasifikācijas kods 08.100.2279), attiecīgi precizējot 13.pielikumu 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2011.gada budžeta apstiprināšanu”.

2.3. Jūrmalas Kultūras centram Ls 1 414, t.sk.:

2.3.1.  programmas „Pilsētas svētku noformējums” aktivitātei „Dekoratīvo elementu atjaunošana” Ls 964 (klasifikācijas kods 06.600.2279), attiecīgi precizējot 18.pielikumu 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2011.gada budžeta apstiprināšanu”;

2.3.2. programmas „Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi” aktivitātei „Draudzes braucienam uz Pjuhticas klosteri” Ls 450 (klasifikācijas kods 08.620.2262), attiecīgi precizējot 18.pielikumu 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2011.gada budžeta apstiprināšanu”;

2.4. Pašvaldības iestādei „Sprīdītis” dīzeļdegvielas iegādei apkures nodrošināšanai Ls 3 910 (klasifikācijas kods 10.700.2321);

2.5. Jūrmalas pilsētas Pašvaldības policijai Latvijas Pludmales Glābēju asociācijas komandas dalībai 2011.gada Eiropas IRB čempionātā nodrošināšanai Ls 750 (klasifikācijas kods 03.110.2279);

2.6. Labklājības pārvaldei dīzeļdegvielas iegādei apkures nodrošināšanai un jauna ūdens urbuma (spices) izveidei Ls 2 213, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

10.910.2321 Ls 1 750;

10.910.2244 Ls 463.

3. Veikt grozījumus 2011.gadā pašvaldības budžetā budžeta izpildītājiem apstiprinātājās tāmēs saskaņā ar 1. un 2.pielikumu, attiecīgi precizējot apstiprinātā budžeta 5., 7., 9., 11. un 13. pielikumu 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2011.gada budžeta apstiprināšanu”.

4. Palielināt 2011.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus un izdevumus maksas pakalpojumos par Ls 1163, t.sk:

4.1. Jūrmalas speciālās pirmsskolas izglītības iestādei „Podziņa” ieņēmumus no citiem ieņēmumiem maksas pakalpojumos par Ls 220 (klasifikācijas kods 21.3.9.9), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem ēdināšanas izdevumu segšanai Ls 220 (klasifikācijas kods 09.100.2363);

4.2. Jūrmalas pilsētas domei ieņēmumus no citiem ieņēmumiem maksas pakalpojumos par Ls 943 (klasifikācijas kods 21.3.9.9), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem preču iegādes izdevumiem Ls 943, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

01.110.2390 Ls 793;

04.730.2390 Ls 150.

5. Palielināt pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus 2011.gadā no pārējiem pašvaldību budžetā saņemtajiem valsts budžeta iestāžu uzturēšanas izdevumu transfertiem par Ls 12423 (klasifikācijas kods 18.6.9.0), ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Ls 12423 novirzot izglītības iestādēm mācību līdzekļu iegādei izglītības programmas īstenošanai obligātā pirmsskolas izglītības vecuma bērniem saskaņā ar 3.pielikumu.

6. Pamatojoties uz 2011.gada 5.oktobra Ministru kabineta rīkojumu Nr.515 „Par mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēm” samazināt 2011.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus no valsts budžeta transfertiem, par Ls 6 741 (klasifikācijas kods 18.6.2.0), t.sk.:

6.1. samazinot pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksu un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas par Ls 10 104;

6.2. palielinot pašvaldību izglītības iestādēs piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksu un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas par Ls 3 363,

attiecīgi precizējot izglītības iestādēm apstiprinātās tāmēs saskaņā ar 4.pielikumu.

7. Palielināt 2011.gadā pašvaldības budžeta ieņēmumus no uzturēšanas izdevumu transfertiem ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanai no valsts budžeta iestādēm par Ls 4690 (klasifikācijas kods 18.6.3.0), ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem novirzot:

7.1. Vaivaru pamatskolai ES Mūžizglītības programmas „Caurviju programma” mācību braucienam Ls 690 (klasifikācijas kods 09.210.2231);

7.2. Jūrmalas sākumskolai „Atvase” Ls 4000 dalībai ES Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas aktivitātē „Skolu daudzpusējās partnerības”, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.210.2111 Ls 24;

09.210.2112 Ls 180;

09.210.2121 Ls 720;

09.210.2122 Ls 2200;

09.210.2311 Ls 100;

09.210.2312 Ls 16;

09.210.2322 Ls 60;

09.210.2390 Ls 700.

8. Palielināt 2011.gadā pašvaldības budžeta ieņēmumus no uzturēšanas izdevumu transfertiem par Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto daļu projektu īstenošanai par Ls 12273 (klasifikācijas kods 18.8.1.1), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Ls 12273 Jūrmalas pilsētas domei projekta „Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai” īstenošanai, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

04.120.6242 Ls 9600;

04.120.1150 Ls 800;

04.120.1210 Ls 193;

04.120.2112 Ls 1680.

9. Samazināt 2011.gadā pašvaldības budžeta ieņēmumus no uzturēšanas izdevumu transfertiem par Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto daļu projektu īstenošanai par Ls 5730 (klasifikācijas kods 18.8.1.1), samazinot Jūrmalas pilsētas domei izdevumus projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” īstenošanai, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.210.6259 Ls -10000;

09.210.7246 Ls -115;

09.210.1150 Ls 3420;

09.210.1210 Ls 824;

09.210.2231 Ls 141.

10. Precizēt 2011.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu daļu projektu īstenotājiem saskaņā ar 5.pielikumu.

11. Palielināt 2011.gadā ieņēmumus no ziedojumiem un dāvinājumiem pašvaldības iestādei „Sprīdītis” par Ls 20 (klasifikācijas kods 23.5.1.0.), ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem novirzot audzēkņu fotogrāfiju izgatavošanai (klasifikācijas kods 10.700.2279).

12. Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 21.jūlija instrukcijas Nr.1 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtība” 44. punktu, apstiprināt 2011.gadā ar Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja rīkojumu Nr.1.1-14/418, Nr.1.1-14/440, Nr.1.1-14/441, Nr.1.1-14/445 un Nr.1.1-14/446 veiktos budžeta grozījumus, t.sk.:

12.1. piešķirtos līdzekļus no programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” Jūrmalas pilsētas domei Ls 7430,t.sk.:

12.1.1. programmas „Sporta pasākumi” aktivitātei „Atbalsts Jūrmalas sporta skolas audzēkņu dalībai starptautiskās sacensībās” – sešu spēlētāju dalībai hokeja turnīrā Čikāgā Ls 2430 (klasifikācijas kods 08.100.2279), attiecīgi precizējot 13.pielikumu 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3.

12.1.2. programmas „Pilsētas teritoriālās attīstības pasākumi” aktivitātei „Teritorijas plānojums un apbūves noteikumi” Ls 5000 (klasifikācijas kods 06.200.5130), attiecīgi precizējot 12.pielikumu 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3.

12.2. veikt izmaiņas starp programmas aktivitātēm un klasifikācijas kodiem, t.sk.:

12.2.1. Jūrmalas pilsētas domei pamatbudžeta tāmē, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

06.600.2279

Ls -1144

Programma „Pašvaldības īpašumu pārvaldīšana”, aktivitāte „Ēku tehniskā stāvokļa novērtēšana” (10.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3);

06.600.2244

Ls -1200

Programma „Pašvaldības īpašumu pārvaldīšana”, aktivitāte „Īpašumu apsaimniekošana” (10.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3);

06.600.2279

Ls -1200

Programma „Pašvaldības īpašumu pārvaldīšana”, aktivitāte „Kadastrālā uzmērīšana objektiem, kas ierakstīti Zemesgrāmatā uz Jūrmalas pilsētas pašvaldības vārda, zemes ierīcības projektu pasūtīšana” (11.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3);

08.100.2312

Ls 3544

Programma „Labiekārtošanas pasākumi”, aktivitāte „Koka laipu izgatavošana pludmales izejās uz jūru (8.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3);

06.600.2241

Ls -2000

Programma „Infrastruktūras kapitālā celtniecība, kapitālie un kārtējie remonti”, aktivitāte „Ēku nojaukšana” (5.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3);

01.110.2121

Ls 400

Programma Iestādes uzturēšana”;

01.110.2122

Ls 1600

Programma Iestādes uzturēšana”.

12.2.2. PI „Lielupes ostas pārvalde” pamatbudžeta tāmē, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

04.520.2232 Ls -40000;

04.520.5250 Ls 40000.

12.2.3. Jūrmalas sākumskolai „Atvase” valsts budžeta transfertu tāmē, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.210.1119

Ls -640;

09.210.1145

Ls 640.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis1.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2011.gada 20.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.40

(protokols Nr.18, 13.punkts)

IZMAIŅAS 2011.GADA BUDŽETA FINANSĒTU INSTITŪCIJU PAMATBUDŽETA TĀMĒS

Budžeta finansēta institūcija

(VFK.EKK)

Samazinājums (Ls)

Programma/aktivitāte

Paskaidrojums

(VFK.EKK)

Palielinājums (Ls)

Programma/aktivitāte

Paskaidrojums

31 375

31 375

Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskola

3 320

3 320

09.210.2355

154

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu pārdale no datortehnikas remonta un uzturēšanas materiālu izdevumiem

09.210.2353

154

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Interaktīvās tāfeles projektora lampas nomaiņai

09.210.2221

2 966

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija, jo tika nomainīts siltumskaitītājs

09.210.2263

1 966

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Papildus zemes nomas maksai zemes īpašniekiem

09.210.5238

200

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija pēc servera iegādes

09.210.2223

1 000

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Papildus elektroenerģijas izdevumiem, sakarā ar tarifa pieaugumu no 01.04.2011.

09.210.5121

200

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Papildus datorprogrammas iegādes izdevumiem

JPPI "Sprīdītis"

2 428

2 428

10.700.2221

2 043

Aprūpe pašvaldības sociālās aprūpes institūcijās

Līdzekļu ekonomija no apkures izdevumiem, jo tika pārtraukts līgums š.g.31.augustā ar Sociālās integrācijas valsts aģentūru par Jauniešu pārejas mājas Dūņu ielā 2 izmantošanu

10.700.2244

1 163

Aprūpe pašvaldības sociālās aprūpes institūcijās

Jumta tīrīšanas izdevumiem - rēķins Nr.0060 (02.02.2011.) SIA "Jūrmalas namsaimnieks"

10.700.2242

256

Aprūpe pašvaldības sociālās aprūpes institūcijās

Līdzekļu ekonomija no transportlīdzekļa uzturēšanas izdevumiem

10.700.2354

256

Aprūpe pašvaldības sociālās aprūpes institūcijās

4 ziemas riepu iegādes izdevumiem mikroautobusam VW Transporter 5 Combi

10.700.2245

14

Aprūpe pašvaldības sociālās aprūpes institūcijās

OCTA tika samaksāta par 6 mēnešiem, līdzekļu ekonomija

10.700.2219

14

Aprūpe pašvaldības sociālās aprūpes institūcijās

Papildus pasta pakalpojumiem

10.700.2341

115

Aprūpe pašvaldības sociālās aprūpes institūcijās

Līdzekļu ekonomija no medikamentu iegādes izdevumiem

10.700.2389

115

Aprūpe pašvaldības sociālās aprūpes institūcijās

Optisko briļļu iegādei

10.700.2321

880

Aprūpe pašvaldības sociālās aprūpes institūcijās

Dīzeļdegvielas iegādei (apkurei)

P.i.i. "Lācītis"

174

174

09.100.2244

140

Pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija no apsardzes izdevumiem

09.100.2243

174

Pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Veļas žāvētāja remontam

09.100.2279

34

Pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija no ūdens analīžu pārbaudes izdevumiem

Jūrmalas Valsts ģimnāzija

1 971

1 971

09.210.2221

1 971

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija no cenu starpības apkures izdevumiem par 1 MWh, t.i. plāns Ls 64.72, vidēji gadā Ls 56.07

09.210.2223

1 671

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Papildus elektroenerģijas izdevumiem

09.210.2262

300

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Automašīnas un iekrāvēja noma 2010. un 2011.gadā lapu izvešanai no skolas teritorijas

P.i.i. "Zvaniņš"

790

790

09.100.2352

650

Pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija sakarā ar nepietiekamu bērnu apmeklējumu 1.mācību pusgadā un iestādes slēgšanu vasarā

09.100.2244

300

Pirmsskolas izglītības nodrošināšana

1) Papildus apsardzes pakalpojumu izdevumiem, jo palielinājās mēneša maksa sakarā ar pārslēgto līgumu ar SP Leģions; 2) Papildus dezinsekcijas izdevumiem

09.100.2279

80

Pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija, jo tika izmainītas prasības ūdens analīžu nodošanā - 1x2gados iepriekšējo 1xgadā vietā

09.100.2212

110

Pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Papildus fiksētā telefona izdevumiem, jo pieaudzis sarunu skaits ar pārtikas produktu piegādes firmām

09.100.2390

60

Pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļu pārdale no parējo preču iegādes izdevumiem

09.100.2312

80

Pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Dārza un teritorijas uzkopšanas inventāra iegādei

09.100.2361

120

Pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Tā kā pieaudzis audzēkņu skaits grupās, papildus mīkstā inventāra iegādei

09.100.2362

120

Pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Virtuves trauku papildināšanai grupās un virtuves blokā

09.100.2351

60

Pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Remontmateriālu iegādei

PA "Jūrmalas sociālās aprūpes centrs"

1 984

1 984

10.200.1141

300

Pansionāta pakalpojumu sniegšana

Līdzekļu ekonomija no piemaksas izdevumiem par darbu nakts stundās, jo tika veiktas izmaiņas medmāsu un aprūpētāju darba grafikā no 01.06.

10.200.1149

300

Pansionāta pakalpojumu sniegšana

Piemaksām par svētku stundām 18.novembrī

Projekts "Pavadoņa, asistenta pakalpojumu izveidošana Jūrmalā"

LV63TREL9813700001000

10.200.1150

1 384

Līdzekļu pārdale no atalgojuma fiziskajām personām izdevumiem

10.200.2232

1 684

Tā kā tika mainītas projekta aktivitātes, izdevumi ekspertu piesaistei - projekta vadības personālam

10.200.2311

300

Līdzekļu ekonomija no biroja preču iegādes izdevumiem

Jūrmalas pilsētas dome

18 131

18 131

LV84PARX0002484572001

01.320.2231

570

Programma "Pilsētas attīstības pasākumi" aktivitāte "Sadarbība ar Jūrmalas uzņēmējiem" (7.pielikums 2011.gada 20.janvāra SN Nr.3)

Līdzekļu ekonomija

01.320.2390

500

Programma "Pilsētas attīstības pasākumi" aktivitāte "Sadarbība ar Jūrmalas uzņēmējiem" (7.pielikums 2011.gada 20.janvāra SN Nr.3)

Balvu iegādei konkursam "Jūrmalas labākais uzņēmums"

01.320.2279

70

Programma "Pilsētas attīstības pasākumi" aktivitāte "Sadarbība ar Jūrmalas uzņēmējiem" (7.pielikums 2011.gada 20.janvāra SN Nr.3)

Uzvarētāju dalības maksai Latvijas konkursa 2.kārtā

08.100.2390

20

Programma "Sporta pasākumi" aktivitāte "Pirtnieka kauss" (13.pielikums 2011.gada 20.janvāra SN Nr.3)

Līdzekļu ekonomija

08.100.2390

20

Programma "Sporta pasākumi" aktivitāte "Olimpiskā diena" (13.pielikums 2011.gada 20.janvāra SN Nr.3)

Balvu iegādei olimpiskās dienas ietvaros

06.600.2244

3 624

Programma "Labiekārtošanas pasākumi" aktivitāte "Rotaļu laukumu izveide" (8.pielikums 2011.gada 20.janvāra SN Nr.3)

06.600.5239

2 683

Programma "Labiekārtošanas pasākumi" aktivitāte "daudzdzīvokļu māju iekšpagalmu labiekārtošana" (8.pielikums 2011.gada 20.janvāra SN Nr.3)

Rotaļu laukuma pamatnes seguma izveidošanai Iecavu ielā 6A

06.600.2390

941

Programma "Labiekārtošanas pasākumi" aktivitāte "daudzdzīvokļu māju iekšpagalmu labiekārtošana" (8.pielikums 2011.gada 20.janvāra SN Nr.3)

Solu un atkritumu urnu iegādei rotaļu laukumos

04.730.2122

11

Programma "Tūrisma attīstības nodrošināšanas pasākumi" aktivitāte "Vīzu pakalpojumi" (9.pielikums 2011.gada 20.janvāra SN Nr.3)

Līdzekļu ekonomija

04.730.2121

71

Programma "Tūrisma attīstības nodrošināšanas pasākumi" aktivitāte "Dalība tūrisma gadatirgū Somijā, Zviedrijā" (9.pielikums 2011.gada 20.janvāra SN Nr.3)

Dienas nauda uz Somiju un Zviedriju

04.730.2122

20

Programma "Tūrisma attīstības nodrošināšanas pasākumi" aktivitāte "Dalība tūrisma darba semināros un to rīkošana" (9.pielikums 2011.gada 20.janvāra SN Nr.3)

Līdzekļu ekonomija

04.730.2122

279

Programma "Tūrisma attīstības nodrošināšanas pasākumi" aktivitāte "Dalība tūrisma gadatirgū Somijā, Zviedrijā" (9.pielikums 2011.gada 20.janvāra SN Nr.3)

Pārējo komandējumu izdevumi uz Somiju un Zviedriju

04.730.2121

18

Programma "Tūrisma attīstības nodrošināšanas pasākumi" aktivitāte "Vizīte uz Izraēlu un Beļģiju" (9.pielikums 2011.gada 20.janvāra SN Nr.3)

Līdzekļu ekonomija

04.730.2312

88

Programma "Tūrisma attīstības nodrošināšanas pasākumi" aktivitāte "Tūrisma informatīvo ceļa zīmju kājāmgājējiem un autotransportam finansējums" (9.pielikums 2011.gada 20.janvāra SN Nr.3)

Līdzekļu ekonomija pēc iepirkuma procedūras veikšanas

04.730.2239

213

Programma "Tūrisma attīstības nodrošināšanas pasākumi" aktivitāte "Sadraudzības līgumu notariālie tulkojumi" (9.pielikums 2011.gada 20.janvāra SN Nr.3)

Līdzekļu ekonomija

LV77TREL9802008020000

09.210.1150

1 003

Projekts "Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos"

Līdzekļu ekonomija no atlīdzības izdevumiem

09.210.1210

1 003

Projekts "Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos"

Papildus VSAOI projektā iesaistītajiem pašvaldības darbiniekiem

05.300.2241

720

Programma "Vides piesārņojuma novēršana un samazināšana" aktivitāte "Sabiedrisko tualešu remonts, iekonservēšana" (5.pielikums 2011.gada 20.janvāra SN Nr.3)

Līdzekļu ekonomija pēc tualetes durvju aizmūrēšanas P.Stradiņa ielas galā

04.510.2312

2 500

Programma "Ceļu infrastruktūras remonti" aktivitāte "Ceļa zīmju nomaiņa" (5.pielikums 2011.gada 20.janvāra SN Nr.3)

Ceļa zīmju nomaiņai līdz 2011.gada beigām

05.300.5250

142

Programma "Vides piesārņojuma novēršana un samazināšana" aktivitāte "Sabiedrisko tualešu remonts, iekonservēšana" (5.pielikums 2011.gada 20.janvāra SN Nr.3)

Līdzekļu ekonomija pēc plānoto remontdarbu pabeigšanas tualetē Baznīcas ielas galā

06.600.5250

9 174

Programma "Infrastruktūras kapitālā celtniecība, kapitālie un kārtējie remonti" aktivitāte "Pašvaldības dzīvojamā fonda remonts" (5.pielikums 2011.gada 20.janvāra SN Nr.3)

Pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu remontam

06.600.2241

2 400

Programma "Infrastruktūras kapitālā celtniecība, kapitālie un kārtējie remonti" aktivitāte "Ēku nojaukšana" (5.pielikums 2011.gada 20.janvāra SN Nr.3)

Līdzekļu ekonomija, jo nav pabeigta tiesvedība par ēkas nojaukšanu Lienes ielā 1

06.600.2279

890

Programma "Pašvaldības īpašumu pārvaldīšana" aktivitāte "Inventarizācijas lietu pasūtīšana VZD, dzīvokļu tehniskās pases objektiem, kas ierakstāmi zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda" (11.pielikums 2011.gada 20.janvāra SN Nr.3)

Ēkas Raiņa ielā 62 inventarizācijas lietas pasūtīšanai

06.600.5250

5 300

Programma "Infrastruktūras kapitālā celtniecība, kapitālie un kārtējie remonti" aktivitāte "Sociālās mājas Skolas ielā 44 rekonstrukcija" (5.pielikums 2011.gada 20.janvāra SN Nr.3)

Līdzekļu ekonomija pēc projektēšanas darbu iepirkuma veikšanas

09.510.5250

900

Programma "Kapitālie un kārtējie remonti" aktivitāte "Jūrmalas mūzikas skolas Smilšu ielā 7 bēniņu pārseguma siltināšana" (5.pielikums 2011.gada 20.janvāra SN Nr.3)

Līdzekļu ekonomija pēc plānoto darbu iepirkuma veikšanas

10.600.2241

2 212

Programma "Kapitālie un kārtējie remonti" aktivitāte "Pašvaldības palīdzība dzīvojamā fonda remontam" (5.pielikums 2011.gada 20.janvāra SN Nr.3)

Līdzekļu ekonomija pēc plānoto darbu iepirkuma veikšanas

06.600.2241

890

Programma "Infrastruktūras kapitālā celtniecība, kapitālie un kārtējie remonti" aktivitāte "Dzīvojamās mājas Raiņa ielā 62 vienkāršotās rekonstrukcijas projekta izstrāde" (5.pielikums 2011.gada 20.janvāra SN Nr.3)

Līdzekļu ekonomija pēc tehniskā projekta izstrādes

PII "Saulīte"

165

165

09.100.2221

165

Pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija no apkures izdevumiem

09.100.2212

165

Pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Papildus fiksēta telefona izdevumiem, jo sākoties jaunajam mācību gadam, tika apzvanīti visi jauno audzēkņu vecāki

PII "Mārīte"

1 758

1 758

09.100.2221

450

Pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija apkures izdevumiem

09.100.2223

450

Pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Papildus elektroenerģijas izdevumiem, jo tarifa pieaugums sastāda 27%, bet budžeta projektā tika plānoti 7%

Jūrmalas pilsētas bāriņtiesa

62

62

10.400.2212

20

Bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija no telekomunikāciju pakalpojumu izdevumiem

10.400.2219

62

Bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšana

Papildus pasta pakalpojumiem

10.400.2259

42

Bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšana

Līdzekļu pārdale no pārējo informācijas tehnoloģiju pakalpojumu izdevumiem

Jūrmalas Kultūras centrs

110

110

08.620.2279

55

Programma ''Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi'', pasākums ''LR proklamēšanas diena'' (18.pielikums 2011.gada 20.janvāra SN 3)

Līdzekļu pārdale no pārējiem pakalpojumiem (muzikālais un vizuālais noformējums)

08.620.2224

55

Programma ''Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi'', pasākums ''LR proklamēšanas diena'' (18.pielikums 2011.gada 20.janvāra SN 3)

Atkritumu izvešanai (teritorijas sakārtošana pirms un pēc pasākuma)

08.620.2279

55

Programma ''Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi'', pasākums ''Pilsētas Ziemassvētku egles atklāšana'' (18.pielikums 2011.gada 20.janvāra SN 3)

Līdzekļu pārdale no pārējiem pakalpojumiem (muzikālais un vizuālais noformējums)

08.620.2224

55

Programma ''Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi'', pasākums ''Pilsētas Ziemassvētku egles atklāšana'' (18.pielikums 2011.gada 20.janvāra SN 3)

Atkritumu izvešanai (teritorijas sakārtošana pirms un pēc pasākuma)

Jūrmalas Centrālā bibliotēka

200

200

08.210.2244

200

Bibliotēku pakalpojumu pieejamības nodrošinājums

Līdzekļu ekonomija no apsardzes izdevumiem

08.210.2351

200

Bibliotēku pakalpojumu pieejamības nodrošinājums

Remontmateriālu iegādes izdevumiem

Labklājības pārvalde

282

282

10.910.2224

247

Sociālo pakalpojumu nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija no atkritumu izvešanas izdevumiem

10.910.2231

260

Sociālo pakalpojumu nodrošināšana

Pasaules veselības organizācijas (PVO) veselīgās pilsētas statusa piešķiršanas semināra dalībnieku ēdināšanas izdevumiem

10.910.2223

13

Sociālo pakalpojumu nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija no elektroenerģijas izdevumiem

10.910.2235

22

Sociālo pakalpojumu nodrošināšana

Dalība seminārā par Sociālās palīdzības administrēšanas programmu SOPA Labklājības pārvaldes Sociālās palīdzības daļas vadītājai

10.910.2312

22

Sociālo pakalpojumu nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija no inventāra iegādes izdevumiem2 .pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2011.gada 20.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.40

(protokols Nr.18, 13.punkts)

IZMAIŅAS 2011.GADA BUDŽETA FINANSĒTU INSTITŪCIJU MAKSAS PAKALPOJUMU TĀMĒS

Budžeta finansēta institūcija

(VFK.EKK)

Samazinājums (Ls)

Programma/aktivitāte

Paskaidrojums

(VFK.EKK)

Palielinājums (Ls)

Programma/aktivitāte

Paskaidrojums

1 625

1 625

Jūrmalas Valsts ģimnāzija

300

300

09.210.2352

300

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu pārdale no saimniecības materiālu iegādes izdevumiem

09.210.2242

300

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Mikroautobusa remonts, t.sk. priekšējā stikla nomaiņa Ls 140, kartera vāka nomaiņa Ls 160

PA "Jūrmalas sociālās aprūpes centrs"

940

940

10.200.2249

940

Pansionāta pakalpojumu sniegšana

Līdzekļu pārdale no veļas mazgāšanas izdevumiem

10.200.2361

940

Pansionāta pakalpojumu sniegšana

Nolietotā mīkstā inventāra atjaunošanai

Slokas pamatskola

385

385

09.210.2244

385

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija no lifta apkopes izdevumiem

09.210.2222

200

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Papildus ūdens un kanalizācijas izdevumiem, jo jūlijā 3 dienas skolā mitinājās Vislatvijas jauniešu sporta svētku dalībnieki

09.210.2352

185

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Papildus saimniecības precēm - tualetes papīram Ls 172, ziepēm ls 12,503 .pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2011.gada 20.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.40

(protokols Nr.18, 13.punkts)

Valsts budžeta līdzekļu sadalījums izglītības iestāžu macību līdzekļu iegādei (Ls)

N.p.k.

Izglītības iestādes nosaukums

Klasifikācijas kods

Iegādes summa (Ls)

1

Jūrmalas Alternatīvā skola

09.210.2370

419

2

Jūrmalas mākslas skola

09.510.2370

610

3

Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskola

09.210.2370

838

4

Jūrmalas pilsētas Lielupes vidusskola

09.210.2370

597

5

Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskola

09.210.2370

559

6

Jūrmala spilsētas speciālā internātpamatskola

09.210.2370

51

7

Pirmsskolas izglītības iestāde "Bitīte"

09.100.2370

813

8

Pirmsskolas izglītības iestāde "Katrīna"

09.100.2370

381

9

Pirmsskolas izglītības iestāde "Lācītis"

09.100.2370

838

10

Pirmsskolas izglītības iestāde "Madara"

09.100.2370

1 118

11

Pirmsskolas izglītības iestāde "Mārīte"

09.100.2370

1 346

12

Pirmsskolas izglītības iestāde "Namiņš"

09.100.2370

267

13

Pirmsskolas izglītības iestāde "Pienenīte"

09.100.2370

368

14

Pirmsskolas izglītības iestāde "Saulīte"

09.100.2370

902

15

Pirmsskolas izglītības iestāde "Zvaniņš"

09.100.2370

661

16

Jūrmalas speciālā pirmsskolas izglītības iestāde "Podziņa"

09.100.2370

165

17

Majoru vidusskola

09.210.2370

165

18

Pumpuru vidusskola

09.210.2370

394

19

Sākumskola "Ābelīte"

09.210.2370

940

20

Sākumskola "Taurenītis"

09.210.2370

762

21

Vaivaru pamatskola

09.210.2370

229

kopā:

12 4234 .pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2011.gada 20.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.40

(protokols Nr.18, 13.punkts)

Izmaiņas 2011.gada budžeta finansētu institūciju valsts budžeta transfertu tāmēs (Ls)

Kredītrīkotājs

VFK / EKK

Valsts budžeta transferti

KOPĀ

pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām

interešu izglītības programmu un sporta skolu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām

pašvaldību izglītības iestādēs piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām

Slokas pamatskola

Kopā

-3 863

-490

-4 353

09.210.1119

-3 304

-395

09.210.1145

192

09.210.1210

-751

-95

Majoru vidusskola

Kopā

2 557

-321

-717

1 519

09.210.1119

2 026

-260

-582

09.210.1210

531

-61

-135

Alternatīvā skola

Kopā

485

422

189

1 096

09.210.1119

452

340

156

09.210.1210

33

82

33

Vaivaru pamatskola

Kopā

12 685

16

-340

12 361

09.210.1119

10 737

17

-274

09.210.1210

1 948

-1

-66

Jūrmalas Valsts ģimnāzija

Kopā

-9 218

547

-8 671

09.210.1119

-6 881

444

09.210.1149

-676

09.210.1210

-1 661

103

Kauguru vidusskola

Kopā

-2 301

-186

-3 009

-5 496

09.210.1119

-2 981

-148

-2 428

09.210.1145

856

09.210.1210

-176

-38

-581

Pumpuru vidusskola

Kopā

-899

-447

-1 549

-2 895

09.210.1119

-724

-359

-1 249

09.210.1210

-175

-88

-300

Jaundubultu vidusskola

Kopā

-3 342

700

-2 642

09.210.1119

-2 190

561

09.210.1210

-1 152

139

Lielupes vidusskola

Kopā

726

251

-330

647

09.210.1119

348

204

-269

09.210.1145

236

09.210.1210

142

47

-61

Mežmalas vidusskola

Kopā

-87

405

-423

-105

09.210.1119

-427

324

-340

09.210.1145

364

09.210.1210

-24

81

-83

Sākumskola "Atvase"

Kopā

2 390

-741

1 649

09.210.1119

1 528

-597

09.210.1145

216

09.210.1210

646

-144

Sākumskola "Taurenītis"

Kopā

1 000

-229

184

955

09.210.1119

684

-183

149

09.210.1210

316

-46

35

Vakara vidusskola

Kopā

-3 891

-3 891

09.210.1119

-3 136

09.210.1210

-755

Ķemeru vidusskola

Kopā

-5 356

538

-4 818

09.210.1119

-4 752

433

09.210.1145

168

09.210.1210

-772

105

Sākumskola "Ābelīte"

Kopā

-990

-20

511

-499

09.210.1119

-792

-19

409

09.210.1210

-198

-1

102

Sporta skola

Kopā

-855

-855

09.510.1119

-688

09.510.1210

-167

Mākslas skola

Kopā

-1 387

839

-548

09.510.1119

-1 115

674

09.510.1210

-272

165

Bērnu un jauniešu interešu centrs

Kopā

1 073

1 073

09.510.1119

861

09.510.1210

212

Jūrmalas peldēšanas un futbola skola

Kopā

725

725

09.510.1119

584

09.510.1210

141

Pirmsskolas izglītības iestāde

Kopā

-349

-349

"Namiņš"

09.100.1119

-283

09.100.1210

-66

Pirmsskolas izglītības iestāde

Kopā

205

205

"Pienenīte"

09.100.1119

166

09.100.1210

39

Pirmsskolas izglītības iestāde

Kopā

890

890

"Katrīna"

09.100.1119

718

09.100.1210

172

Pirmsskolas izglītības iestāde

Kopā

5 101

5 101

"Mārīte"

09.100.1119

4 104

09.100.1210

997

Pirmsskolas izglītības iestāde

Kopā

1 734

1 734

"Saulīte"

09.100.1119

1 398

09.100.1210

336

Pirmsskolas izglītības iestāde

Kopā

595

595

"Bitīte"

09.100.1119

480

09.100.1210

115

Pirmsskolas izglītības iestāde

Kopā

1 637

1 637

"Lācītis"

09.100.1119

1 320

09.100.1210

317

Pirmsskolas izglītības iestāde

Kopā

-1 445

-1 445

"Madara"

09.100.1119

-1 164

09.100.1210

-281

Pirmsskolas izglītības iestāde

Kopā

-360

-360

"Zvaniņš"

09.100.1119

-289

09.100.1210

-71

Pavisam kopā

-10 104

0

3 363

-6 7415 .pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2011.gada 20.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.40

(protokols Nr.18, 13.punkts)

Projektu 2011.gada ieņēmumu plāna precizējums

Projekta īstenotājs

Projekta nosaukums

Apstiprināts 2011.gadā

Precizētais ieņēmumu klasifikācijas kods

Ieņēmumu kods

Summa (Ls)

Ieņēmumu kods

Summa (Ls)

Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskola

Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogramma „Sagatavošanas vizītes” – kontaktseminārs Francijā

21.1.9.1

Ieņēmumi no citu Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanas, kas nav Eiropas Savienības struktūrfondi

703

18.6.3.0

Pašvaldību budžetā saņemtie uzturēšanas izdevumu transferti ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanai no valsts budžeta iestādēm

703

Jūrmalas Alternatīvā skola

Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogramma – „Ēst gudri, strādāt vairāk, esi veselīgs”

21.1.9.1

Ieņēmumi no citu Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanas, kas nav Eiropas Savienības struktūrfondi

14759

18.6.3.0

Pašvaldību budžetā saņemtie uzturēšanas izdevumu transferti ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanai no valsts budžeta iestādēm

14759

Jūrmalas pilsētas dome

Zilā karoga prasību ieviešana Baltijas jūras reģionā („Beach Hopping”)

18.8.1.2

Kapitālo izdevumu transferti pašvaldību budžetā par Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto daļu projektu īstenošanai

112407

19.2.4.0

Ieņēmumi par līdzfinansējuma projektu īstenošanu

119019

18.8.2.2

Kapitālo izdevumu transferti pašvaldību budžetā par valsts budžeta finansējuma daļu Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto projektu īstenošanai

6612


Lejupielāde: DOC un PDF