Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2011.gada 10.novembrīNr. 41

protokols Nr. 20, 26. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes
2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3
„Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2011.gada budžeta apstiprināšanu”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21. un 46.pantu
un Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldību budžetiem”

1. Palielināt 2011.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus par Ls 103 092, t.sk.:

1.1. nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām parādus par iepriekšējiem gadiem par Ls 14 336 (klasifikācijas kods 4.1.2.2.);

1.2. ieņēmumus no ēku un būvju īpašuma pārdošanas par Ls 88 756 (klasifikācijas kods 13.1.0.0.).

2. Novirzīt 2011.gadā ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem pamatbudžetā Ls 103 092, t.sk.:

2.1. SIA „Jūrmalas slimnīca” pamatkapitāla palielināšanai – projekta „Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras pilnveidošana SIA „Jūrmalas slimnīca”, veicot pasākumus veselības aprūpes pakalpojumu kvalitātes un izmaksu efektivitātes uzlabošanai” īstenošanas sadārdzinājuma segšanai Ls 88 756 (klasifikācijas kods F55010000);

2.2. Jūrmalas pilsētas domei Ls 7 966, t.sk.:

2.2.1. programmas „Sabiedrisko attiecību veidošanas pasākumi” aktivitātei „Pašvaldības atzinības izteikšana par īpašiem sasniegumiem un rezultātiem” Ls 1334 (klasifikācijas kods 08.300.6470) saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 20.oktobra lēmumu Nr.449 „Par atzinības izteikšanu airētājiem Dairim Adamaitim un Laurim Šīrem”, attiecīgi precizējot 14.pielikumu 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2011.gada budžeta apstiprināšanu”;

2.2.2. programmas „Sporta pasākumi” aktivitātei „2012.gada Pasaules ziemas peldēšanas čempionāts” līdzfinansējumam Ls 5 120 (klasifikācijas kods 08.100.2279) attiecīgi precizējot 13.pielikumu 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2011.gada budžeta apstiprināšanu”;

2.2.3. programmas „Labiekārtošanas pasākumi” aktivitātei „Dzintaru Mežaparka apsaimniekošana” papildus apgaismojuma nodrošināšanai Ls 1 512 (klasifikācijas kods 05.100.2223) attiecīgi precizējot 8.pielikumu 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2011.gada budžeta apstiprināšanu”;

2.3. P.I. „Lielupes ostas pārvalde” darbinieku mēnešalgai un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām, izdevumiem par veiktajiem dziļuma mērījumiem un par kuģa kanāla stoderu izcelšanu, tīrīšanu un glabāšanu ziemas periodā Ls 5 870 (klasifikācijas kods 04.520.3261);

2.4. Sākumskolai „Taurenītis” rezerves vairoga iegādei Ls 500 (klasifikācijas kods 09.510.5239).

3. Veikt grozījumus 2011.gadā pašvaldības budžetā:

3.1. budžeta izpildītājiem apstiprinātājās tāmēs saskaņā ar 1., 2., 3. un 4.pielikumu, attiecīgi precizējot apstiprinātā budžeta 5., 6., 15., 16. un 17.pielikumu 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2011.gada budžeta apstiprināšanu”;

3.2. pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 21.jūlija lēmumu Nr.319 „Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 3.decembra lēmumā Nr.911 „Par Jūrmalas pašvaldības administrācijas reorganizāciju un darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu Jūrmalas pašvaldībā”” budžeta izpildītājiem piešķirtās apropriācijas apjomos un apstiprinātajās tāmēs saskaņā ar 5.pielikumu;

3.3. samazināt 2011.gadā pašvaldības pamatbudžeta asignējumus Jūrmalas pilsētas domei programmas „Kapitālie un kārtējie remonti” aktivitātes „Majoru kultūras nama rekonstrukcija Jomas ielā 35” īstenošanai Ls 1 124 (klasifikācijas kods 08.100.2279) attiecīgi precizējot 13.pielikumu 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2011.gada budžeta apstiprināšanu”,

novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem SIA „Jūrmalas namsaimnieks” programmai „Pašvaldības nekustamo īpašumu (dzīvojamā, nedzīvojamā un vasarnīcu fonda) apsaimniekošana” jumta remonta darbiem Majoru muižas saimniecības ēkā Ls 1 124 (klasifikācijas kods 06.600.3261).

3.4. samazināt 2011.gadā pašvaldības pamatbudžeta asignējumus pašvaldības pamatbudžeta programmai „Līdzfinansējuma un priekšfinansējuma nodrošināšana ES un citas ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanā” par Ls 37 405 (klasifikācijas kods 04.900.2275),

novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Jūrmalas pilsētas domei projekta „Jūrmalas pilsētas speciālās internātpamatskolas infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana” īstenošanai Ls 37 405 (klasifikācijas kods 09.210.5250).

4. Palielināt 2011.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus no valsts budžeta transfertiem pašvaldību speciālajām pirmsskolas iestādēm, internātskolām un sanatorijas tipa internātskolām, speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem par Ls 32 689 (klasifikācijas kods 18.6.2.4), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Jūrmalas speciālās pirmsskolas izglītības iestādei „Podziņa” Ls 32 689, t.sk.:

4.1. saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 6.oktobra rīkojumu Nr.1.1-14/439 „Par ieņēmumu no valsts mērķdotācijas izdevumu tāmes apstiprināšanu septembra mēnesim JSPII „Podziņa”” Ls 7 900, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.100.1119 Ls 4 692;

09.100.1141 Ls 25;

09.100.1145 Ls 786;

09.100.1147 Ls 112;

09.100.1210 Ls 1 353;

09.100.2212 Ls 7;

09.100.2232 Ls 74;

09.100.2244 Ls 4;

09.100.2363 Ls 847;

4.2. atlīdzības, uzturēšanas un ēdināšanas izdevumiem Ls 24 789, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.100.1119 Ls 13 699;

09.100.1141 Ls 73;

09.100.1145 Ls 2 359;

09.100.1147 Ls 337;

09.100.1210 Ls 4 016;

09.100.1221 Ls 200;

09.100.2212 Ls 158;

09.100.2221 Ls 934;

09.100.2222 Ls 290;

09.100.2223 Ls 583;

09.100.2224 Ls 40;

09.100.2244 Ls 100;

09.100.2363 Ls 2 000.

5. Samazināt 2011.gadā plānoto pašvaldības pamatbudžeta atlikumu uz 2012.gada 1.janvāri par Ls 302, novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Pumpuru vidusskolai 1.klašu skolēnu brīvpusdienu nodrošinājumam Ls 302 (klasifikācijas kods 09.600.2363).

6. Palielināt 2011.gadā sākumskolai „Taurenītis” pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus no citiem ieņēmumiem maksas pakalpojumos par Ls 500 (klasifikācijas kods 21.3.9.9), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem ēdināšanas izdevumu segšanai Ls 500 (klasifikācijas kods 09.210.2363).

7. Samazināt 2011.gadā Vaivaru pamatskolai pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus no citiem ieņēmumiem maksas pakalpojumos par Ls 2350 (klasifikācijas kods 21.3.9.9), samazinot iestādes uzturēšanas izdevumus par Ls 2 350, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.210.1150 Ls 1 000;

09.210.1210 Ls 245;

09.210.2212 Ls 71;

09.210.2262 Ls 348;

09.210.2363 Ls 686.

8. Samazināt 2011.gadā pašvaldības pamatbudžeta maksas pakalpojumu atlikumu Jūrmalas mūzikas vidusskolai uz 2012.gada 1.janvāri par Ls 6 897, novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem atlīdzības izmaksai Ls 6 897, t.sk. pa klasifikācijas kodiem;

09.510.1119 Ls 6300;

09.510.1210 Ls 597.

9. Palielināt 2011.gadā pašvaldības budžeta ieņēmumus no uzturēšanas izdevumu transfertiem par Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto daļu projektu īstenošanai par Ls 343 (klasifikācijas kods 18.8.1.1), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Ls 343 Jūrmalas pilsētas domei projekta „Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai” īstenošanai, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

04.120.6242 Ls 2400;

04.120.1150 Ls 200;

04.120.1210 Ls 49;

04.120.2312 Ls -2306.

10. Palielināt 2011.gadā ieņēmumus no ziedojumiem un dāvinājumiem pašvaldības iestādei „Sprīdītis” par Ls 20 (klasifikācijas kods 23.5.1.0.), ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem novirzot audzēkņu fotogrāfiju izgatavošanai (klasifikācijas kods 10.700.2279).

11. Samazināt 2011.gadā ieņēmumus no ziedojumiem un dāvinājumiem Vaivaru pamatskolai par Ls 430 (klasifikācijas kods 23.5.1.0.), samazinot iestādes ziedojumu un dāvinājumu izdevumus par Ls 430, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.210.5239 Ls 370;

09.210.5233 Ls 5;

09.210.2212 Ls 55.

12. Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 21.jūlija instrukcijas Nr.1 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtība” 44. punktu, apstiprināt 2011.gadā ar Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja rīkojumu Nr.1.1-14/418, Nr.1.1-14/464 un Nr.1.1-14/471 veiktos budžeta grozījumus, t.sk.:

12.1. veikt izmaiņas valsts budžeta transfertu tāmē Jūrmalas pilsētas speciālajai internātpamatskolai, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.210.2234 Ls -75;

09.210.2224 Ls 75;

12.2. veikt izmaiņas pamatbudžeta tāmē, t.sk.:

12.2.1. Jūrmalas pilsētas domei starp programmas aktivitātēm un klasifikācijas kodiem, t.sk.:

12.2.2. Jūrmalas mākslas skolai, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.510.2221 Ls -400;

09.510.5250 Ls 400;

12.2.3. Jūrmalas Kultūras centram starp programmas aktivitātēm un klasifikācijas kodiem, t.sk:

08.620.2262

Ls -1200

Programma „Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi” aktivitāte „Jūrmalas mākslinieku piedalīšanās izstādēs ārzemēs” (18.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3);

08.620.2322

Ls -1000

Programma „Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi” aktivitāte „Jūrmalas mākslinieku piedalīšanās izstādēs ārzemēs” (18.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3);

08.620.2279

Ls 2 200

Programma „Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi” aktivitāte „Jūrmalas mākslinieku piedalīšanās izstādēs ārzemēs” (18.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3);

08.230.2263

Ls -1 239;

08.230.2121

Ls 372;

08.230.2122

Ls 867;

12.2.4. Jūrmalas Valsts ģimnāzijai, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.210.2221

Ls -595;

09.210.2121

Ls 180;

09.210.2122

Ls 415.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums Nr.1 - 4 XLS

Pielikums Nr.5 XLS


Lejupielāde: DOC un PDF