Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2011.gada 15.decembrīNr. 43

protokols Nr. 24, 7. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes
2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3
„Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2011.gada budžeta apstiprināšanu”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21. un 46.pantu un
Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldību budžetiem”

1. Samazināt 2011.gadā pašvaldības pamatbudžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” asignējumus par Ls 25 232 (klasifikācijas kods 01.890.2275), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Ls 25 232, t.sk.:

1.1. Mežmalas vidusskolai dalībai Latvijas Republikas skolēnu galda hokeja turnīrā „Chupa-Chups kauss” Ls 100 (klasifikācijas kods 09.210.2262);

1.2. P.i.i. „Saulīte” kartupeļu mizotāja iegādei Ls 650 (klasifikācijas 09.100.5232);

1.3. SIA „Jūrmalas namsaimnieks” pašvaldības dzīvojamās ēkas Valkas ielā 3 apkures nodrošināšanai Ls 3 474 (klasifikācijas kods 06.600.3261);

1.4. Jūrmalas pilsētas domei projekta „Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas izveide” 5.aktivitātes īstenošanai Ls 1 008 , t.sk.:

09.600.2214 Ls 21;

09.600.2312 Ls 987;

1.5. Jūrmalas pilsētas Pašvaldības SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” – pamatkapitāla palielināšanai ERAF projekta „Ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu optimizēšana un pieejas veicināšana, izveidojot dienas stacionāru Veselības un sociālās aprūpes centrā – Sloka” neattiecināmo izmaksu segšanai Ls 20000 (klasifikācijas kods F55010000).

2. Samazināt 2011.gadā pašvaldības pamatbudžeta programmas „Apropriācijas rezerve” asignējumus par Ls 10 463 (klasifikācijas kods 04.900.2275), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem SIA „Jūrmalas ūdens” programmas „Lietus ūdens kanalizācijas apsaimniekošana” īstenošanai Ls 10 463 (klasifikācijas kods 06.300.3261).

3. Veikt grozījumus 2011.gadā pašvaldības budžetā:

3.1. budžeta izpildītājiem apstiprinātājās tāmēs saskaņā ar 1.,2.,3. un 4.pielikumu, attiecīgi precizējot apstiprinātā budžeta 5.,7.,8.,11.,12.,13.,14.,15. un 18. pielikumu 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2011.gada budžeta apstiprināšanu”;

3.2. budžeta izpildītājiem apstiprinātajās valsts budžetu transfertu apropriācijās un tāmēs pašvaldību pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās izglītības, speciālās izglītības iestāžu un daļējai interešu izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām saskaņā ar 5.pielikumu;

3.3. ņemot vērā darba algas fonda ekonomiju, veikt grozījumus budžeta izpildītājiem piešķirtās apropriācijas apjomos un apstiprinātajās tāmēs ar mērķi nodrošināt naudas balvu izmaksu pašvaldības darbiniekiem par pašvaldībai svarīgiem sasniegumiem, izvērtējot katra darbinieka ieguldījumu saskaņā ar 6.pielikumu.

4. Samazināt 2011.gadā valsts budžetu transfertus izglītības pasākumiem par Ls 244 (klasifikācijas kods 18.6.2.1.), samazinot asignējumus par Ls 244 t.sk.:

4.1. samazināt Jūrmalas pilsētas speciālajai internātskolai par Ls 10 639, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.210.2241 Ls 9 433;

09.210.2244 Ls 1 206;

4.2. palielināt Jūrmalas speciālās pirmsskolas izglītības iestādei „Podziņa” par Ls 10 395, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.100.1119 Ls 585;

09.100.1141 Ls 73;

09.100.1149 Ls 115;

09.100.1210 Ls 186;

09.100.2221 Ls 7 088;

09.100.2243 Ls 75;

09.100.2311 Ls 150;

09.100.2312 Ls 594;

09.100.2341 Ls 50;

09.100.2352 Ls 200;

09.100.2370 Ls 1 007;

09.100.5239 Ls 272.

5. Lai nodrošinātu valsts budžeta līdzekļu izlietojumu atbilstoši piešķīruma mērķim, samazināt Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolai apropriāciju 1.klases skolēnu ēdināšanai par Ls 506, atjaunojot pašvaldības atlikumu pamata un vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai uz 2012.gada 1.janvāri par Ls 506.

6. Samazināt 2011.gadā plānoto pašvaldības pamatbudžeta atlikumu uz 2012.gada 1.janvāri pašvaldību pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās izglītības, speciālās izglītības iestāžu un daļējai interešu izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 1 623, novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Ķemeru vidusskolai pedagogu atalgojumam Ls 1623 (klasifikācijas kods 09.210.1119).

7. Samazināt 2011.gadā plānoto pašvaldības pamatbudžeta atlikumu uz 2012.gada 1.janvāri izglītības pasākumiem par Ls 167, novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Jūrmalas speciālajai internātpamatskolai mācību līdzekļu apmaksai Ls 167 (klasifikācijas kods 09.210.2370).

8. Palielināt 2011.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus un izdevumus maksas pakalpojumos par Ls 824, t.sk.:

8.1. palielināt Jaundubultu vidusskolai ieņēmumus no citiem ieņēmumiem maksas pakalpojumos par Ls 32 (klasifikācijas kods 21.3.9.9), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem degvielas izdevumu segšanai Ls 32 (klasifikācijas kods 09.210.2322);

8.2. palielināt Ķemeru vidusskolai ieņēmumus no citiem ieņēmumiem maksas pakalpojumos par Ls 240 (klasifikācijas kods 21.3.9.9), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem degvielas izdevumu segšanai Ls 240 (klasifikācijas kods 09.210.2322);

8.3. palielināt Slokas pamatskolai ieņēmumus no citiem ieņēmumiem maksas pakalpojumos par Ls 481 (klasifikācijas kods 21.3.9.9), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem projekta „Vide un inovācijas” realizēšanai Ls 481, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.210.2233 Ls 37;

09.210.2311 Ls 12;

09.210.2312 Ls 254;

09.210.5239 Ls 178;

8.4. palielināt Labklājības pārvaldei ieņēmumus no citiem ieņēmumiem maksas pakalpojumos par Ls 200 (klasifikācijas kods 21.3.9.9), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem atlīdzības apmaksai par vardarbībā cietušo bērnu rehabilitāciju Ls 200, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

10.400.1150 Ls 162;

10.400.1210 Ls 38;

8.5. Samazināt Jūrmalas vakara vidusskolai ieņēmumus no citiem ieņēmumiem maksas pakalpojumos par Ls 129 (klasifikācijas kods 21.3.9.9), samazinot izdevumus saskaņā ar noslēgtā līgumu „Kvalifikācijas prakses un praktisko apmācību nodrošināšanu ārpus izglītības iestādes” ar Sociālās Integrācijas Valsts aģentūru par Ls 129, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.210.1119 Ls 104;

09.210.1210 Ls 25.

9. Samazināt 2011.gadā pašvaldības pamatbudžeta maksas pakalpojumu atlikumu Jūrmalas Peldēšanas un futbola skolai uz 2012.gada 1.janvāri par Ls 1 000, novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem uzturēšanas izdevumu segšanai Ls 1 000, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

08.100.2223 Ls 500;

08.100.2243 Ls 500.

10. Palielināt 2011.gadā pašvaldības budžeta ieņēmumus no uzturēšanas izdevumu transfertiem par Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto daļu projektu īstenošanai par Ls 292 (klasifikācijas kods 18.8.1.1), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem PA „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” projekta „Pasākumi noteiktām personu grupām” īstenošanai Ls 292 ( klasifikācijas kods 10.200.1150).

11. Palielināt 2011.gadā pašvaldības budžeta ieņēmumus no uzturēšanas izdevumu transfertiem par Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto daļu projektu īstenošanai par Ls 7 430 (klasifikācijas kods 18.8.1.1), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Jūrmalas pilsētas domei projekta „Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas izveide” 5.aktivitātes īstenošanai Ls 7 430, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.600.1150 Ls 5 182;

09.600.1210 Ls 1 248;

09.600.2111 Ls 50;

09.600.2112 Ls 450;

09.600.2322 Ls 500.

12. Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 21.jūlija instrukcijas Nr.1 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtība” 44. punktu, apstiprināt 2011.gadā ar Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja rīkojumu Nr.1.1-14/476, Nr.1.1-14/480, Nr.1.1-14/498 un Nr.1.1-14/517 veiktos budžeta grozījumus, t.sk.:

12.1. veikt izmaiņas valsts budžeta transfertu tāmē Jūrmalas pilsētas speciālajai internātpamatskolai, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.210.2234 Ls -192 Programma „Vispārējās izglītības nodrošināšana”;

09.210.2212 Ls 192 Programma „Vispārējās izglītības nodrošināšana”;

12.2. veikt izmaiņas maksas pakalpojumu tāmē Jūrmalas pilsētas domei, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

01.110.2322 Ls -1 000 Centralizēti pasākumi;

01.110.2242 Ls 1 000 Centralizēti pasākumi;

12.3. veikt izmaiņas pamatbudžeta tāmē, t.sk.

12.3.1. Jūrmalas pilsētas Labklājības pārvaldei starp programmām un to aktivitātēm visu klasifikācijas kodu ietvaros, t.sk.:

10.600.6270

Ls -700

Programma „Mājokļa atbalsts”, aktivitāte „Dzīvokļa pabalsts apkures sezonā” (17.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3);

10.910.2121

Ls 144

Centralizēti pasākumi;

10.910.2122

Ls 556

Centralizēti pasākumi ;

12.3.2. Jūrmalas Kultūras centram, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

08.230.1119 Ls -150;

08.230.1228 Ls 150;

12.3.3. PI „Lielupes ostas pārvalde”’, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

04.520.5250 Ls -40 000;

04.520.3261 Ls 40 000;

12.3.4. Jūrmalas pilsētas domei, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

12.3.4.1. ES projektam „Jūrmalas pilsētas domes un tās partneru kapacitātes stiprināšana ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai”:

04.900.2112 Ls -8;

04.900.2111 Ls 8;

12.3.4.2.

08.100.2279

Ls -1 000

Programma „Sporta pasākumi”, aktivitāte „Jūrmalas karatista dalība sacensībās” (13.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3);

08.100.2121

Ls 144

Programma „Sporta pasākumi”, aktivitāte „Komandējums uz Turciju” (13.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3);

08.100.2122

Ls 856

Programma „Sporta pasākumi”, aktivitāte „Komandējums uz Turciju” (13.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3);

08.230.5250

Ls -1 999

Programma „Kapitālie un kārtējie remonti”, aktivitāte „Majoru kultūras nama rekonstrukcija Jomas ielā 35” (5.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3);

08.230.5250

Ls 1 999

Programma „Kapitālie un kārtējie remonti”, aktivitāte „Kultūras, izklaides un sporta iestāžu kapitālais un kārtējais remonts” (5.pielikums 2011.gada 20.janvāra

saistošajos noteikumos Nr.3);

04.730.2121

Ls -56

Programma „Tūrisma attīstības nodrošināšanas pasākumi”, aktivitāte „Vizīte uz Izraēlu un Beļģiju” (9.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3);

04.730.7712

Ls -14

Programma „Tūrisma attīstības nodrošināšanas pasākumi”, aktivitāte „Dalība tūrisma gadatirgū Somijā, Zviedrijā” (9.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3);

04.730.2122

Ls -83

Programma „Tūrisma attīstības nodrošināšanas pasākumi”, aktivitāte „Dalība tūrisma gadatirgū Somijā, Zviedrijā” (9.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3);

04.730.2121

Ls 24

Programma „Tūrisma attīstības nodrošināšanas pasākumi”, aktivitāte „Dalība tūrisma darba semināros un to rīkošana (Norvēģija, Somija, Polija, Zviedrija, Krievija, Francija)” (9.pielikums 2011.gada 20.janvāra

saistošajos noteikumos Nr.3);

04.730.2122

Ls 29

Programma „Tūrisma attīstības nodrošināšanas pasākumi”, aktivitāte „Dalība tūrisma darba semināros un to rīkošana (Norvēģija, Somija, Polija, Zviedrija, Krievija, Francija)” (9.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3);

04.730.2231

Ls 100

Programma „Tūrisma attīstības nodrošināšanas pasākumi”, aktivitāte „Ārvalstu tūrisma aģentu un žurnālistu, citu delegāciju uzņemšana Jūrmalā” (9.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3);

01.320.2232

Ls -6 360

Programma „Pilsētas attīstības pasākumi”, aktivitāte „Ekonomikas un attīstības plānošanas darbi” (7.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3);

01.320.5250

Ls 2 700

Programma „Pilsētas attīstības pasākumi”, aktivitāte „Jūrmalas attīstības plānošanas darbi” (7.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3);

04.510.5250

Ls 3 660

Programma „Ceļu infrastruktūras remonti”, aktivitāte „Jūrmalas pilsētas tranzītielas P128 (Talsu šoseja/Kolkas iela) izbūve” (7.pielikums 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3).

Priekšsēdētājs

G.Truksnis1.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2011.gada 15.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.43

(protokols Nr.24, 7.punkts)

IZMAIŅAS 2011.GADA BUDŽETA FINANSĒTU INSTITŪCIJU PAMATBUDŽETA TĀMĒS

Budžeta finansēta institūcija

(VFK.EKK)

Samazinājums (Ls)

Programma/aktivitāte

Paskaidrojums

(VFK.EKK)

Palielinājums (Ls)

Programma/aktivitāte

Paskaidrojums

91 239

91 239

PII "Saulīte"

717

717

09.100.2221

667

Pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija apkures izdevumiem

09.100.2223

567

Pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Papildus elektroenerģijas izdevumiem

09.100.1119

50

Pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļu pārdale no atalgojuma izdevumiem

09.100.2222

100

Pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Papildus ūdens un kanalizācijas izdevumiem

09.100.1228

50

Pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Bēru pabalsts

Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskola

1 000

1 000

09.210.2221

1 000

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija apkures izdevumiem

09.210.2223

1 000

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Papildus elektroenerģijas izdevumiem

Ķemeru vidusskola

196

196

09.210.1119

150

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu pārdale no atalgojuma izdevumiem

09.210.1228

150

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Bēru pabalsts

09.210.2234

16

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.210.2219

31

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Papildus e-klases sistēmas uzturēšanai

09.210.2244

7

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.210.2312

15

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Lampas iegādei

09.210.2322

2

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.210.2224

21

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija no atkritumu izvešanas izdevumiem

Jūrmalas sākumskola "Atvase"

130

130

09.210.2224

130

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija no atkritumu izvešanas izdevumiem

09.210.2222

100

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Papildus ūdens un kanalizācijas izdevumiem

09.210.2244

30

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Papildus paklāju maiņai

Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskola

1 694

1 694

09.210.2112

40

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija no dienesta braucienu izdevumiem

09.210.2219

40

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Pasta pakalpojumu izdevumiem

09.210.5238

482

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu pārdale

09.210.2312

482

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Inventāra iegādei

LV14TREL9812490130000

09.210.2121

32

Comenius projekts (mērķfinansējuma līgums Nr. 2009-1-DE3-COM06-05691 4)

Līdzekļu ekonomija dienas naudas izmaksām

09.210.2259

130

Comenius projekts (mērķfinansējuma līgums Nr. 2009-1-DE3-COM06-05691 4)

Kātridžu uzpildei

09.210.2122

812

Comenius projekts (mērķfinansējuma līgums Nr. 2009-1-DE3-COM06-05691 4)

Līdzekļu ekonomija pārējo komandējumu izdevumiem

09.210.2311

350

Comenius projekts (mērķfinansējuma līgums Nr. 2009-1-DE3-COM06-05691 4)

Biroja preču iegādei (papīrs A4, kabatiņas, mapes, marķieri, klades)

09.210.2279

328

Comenius projekts (mērķfinansējuma līgums Nr. 2009-1-DE3-COM06-05691 4)

Līdzekļu ekonomija par viesnīcas izdevumiem skolēniem, jo audzēkņi dzīvoja ģimenēs

09.210.2312

150

Comenius projekts (mērķfinansējuma līgums Nr. 2009-1-DE3-COM06-05691 4)

Sporta inventāra iegādei (volejbola un futbola bumbas)

09.210.2370

142

Comenius projekts (mērķfinansējuma līgums Nr. 2009-1-DE3-COM06-05691 4)

Mācību līdzekļu iegādei

09.210.5238

400

Comenius projekts (mērķfinansējuma līgums Nr. 2009-1-DE3-COM06-05691 4)

Videokameras iegādei

PII "Zvaniņš"

244

244

09.100.2222

244

Pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija, jo tika izveidota PII "Podziņa"

09.100.5238

244

Pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Pēc pilotprojekta īstenošanas noslēguma, iespējams izpirkt izmantoto planšetdatoru

Jūrmalas pilsētas dome

52 162

52 162

LV84PARX0002484572001

06.200.2232

22 936

Programma "Pilsētas teritoriālās attīstības pasākumi", aktivitāte "Applūduma riska izpēte un prognozēšana" (12.pielikums 20.01.2011. SN Nr.3)

Līdzekļu pārdale no pakalpojuma apmaksas izdevumiem (uz līguma pamata pieaicināto ekspertu izdevumi)

06.200.5110

22 936

Programma "Pilsētas teritoriālās attīstības pasākumi", aktivitāte "Applūduma riska izpēte un prognozēšana" (12.pielikums 20.01.2011. SN Nr.3)

Nemateriālo ieguldījumu izveidošanai par applūduma riska izpēti un prognozēšanu Jūrmalas pilsētā

06.200.2279

189

Programma "Pilsētas teritoriālās attīstības pasākumi", aktivitāte "Jūrmalas pilsētas administratīvās robežas uzmērīšana" (12.pielikums 20.01.2011. SN Nr.3)

Līdzekļu pārdale no pakalpojuma apmaksas izdevumiem

06.200.2390

189

Programma "Pilsētas teritoriālās attīstības pasākumi", aktivitāte "Jūrmalas pilsētas administratīvās robežas uzmērīšana" (12.pielikums 20.01.2011. SN Nr.3)

Papildus metāla plāksnīšu iegādei un uzstādīšanai

01.320.2232

2 700

Programma "Pilsētas attīstības pasākumi", aktivitāte "Jūrmalas attīstības plānošanas darbi" (7.pielikums 20.01.2011. SN Nr.3)

Līdzekļu pārdale

01.320.2232

2 700

Programma "Pilsētas attīstības pasākumi", aktivitāte "Ekonomikas un attīstības plānošanas darbi" (7.pielikums 20.01.2011. SN Nr.3)

Papildus tehniski ekonomiskās analīzes izstrādes projektam par tranzītielas izbūvi

08.100.2279

100

Programma "Sporta pasākumi", aktivitāte "Jūrmalas Domes kauss futbolā" (13.pielikums 20.01.2011. SN Nr.3)

Līdzekļu ekonomija

08.100.2279

710

Programma "Sporta pasākumi", aktivitāte "Jūrmalas karatista dalība sacensībās" (13.pielikums 20.01.2011. SN Nr.3)

Papildus līdzfinansējuma apmaksai

08.100.2390

200

Programma "Sporta pasākumi", aktivitāte "Jūrmalas Domes kauss futbolā" (13.pielikums 20.01.2011. SN Nr.3)

Līdzekļu ekonomija

08.100.2264

50

Programma "Sporta pasākumi", aktivitāte "Ziemassvētku balva galda tenisā" (13.pielikums 20.01.2011. SN Nr.3)

Papildus apskaņošanas apamaksai

08.100.2279

50

Programma "Sporta pasākumi", aktivitāte "Invalīdu sporta spēles" (13.pielikums 20.01.2011. SN Nr.3)

Līdzekļu ekonomija

08.100.2231

542

Programma "Sporta pasākumi", aktivitāte "Gada balva sportā 2011" (13.pielikums 20.01.2011. SN Nr.3)

Papildus ēdināšanas izdevumu apmaksai

08.100.2390

80

Programma "Sporta pasākumi", aktivitāte "Invalīdu sporta spēles" (13.pielikums 20.01.2011. SN Nr.3)

Līdzekļu ekonomija

08.100.2390

71

Programma "Sporta pasākumi", aktivitāte "Ziemassvētku balva galda tenisā" (13.pielikums 20.01.2011. SN Nr.3)

Papildus balvu iegādei

08.100.2264

50

Programma "Sporta pasākumi", aktivitāte "Invalīdu sporta spēles" (13.pielikums 20.01.2011. SN Nr.3)

Līdzekļu ekonomija

08.100.2262

50

Programma "Sporta pasākumi", aktivitāte "Invalīdu sporta spēles" (13.pielikums 20.01.2011. SN Nr.3)

Līdzekļu ekonomija

08.100.2390

130

Programma "Sporta pasākumi", aktivitāte "Pirtnieka kauss" (13.pielikums 20.01.2011. SN Nr.3)

Līdzekļu ekonomija

08.100.2279

50

Programma "Sporta pasākumi", aktivitāte "Pirtnieka kauss" (13.pielikums 20.01.2011. SN Nr.3)

Līdzekļu ekonomija

08.100.2390

121

Programma "Sporta pasākumi", aktivitāte "Jūrmalas atkl.sac.galda tenisā senioriem" (13.pielikums 20.01.2011. SN Nr.3)

Līdzekļu ekonomija

08.100.2279

48

Programma "Sporta pasākumi", aktivitāte "Latvijas Jaunatnes olimpiāde" (13.pielikums 20.01.2011. SN Nr.3)

Līdzekļu ekonomija

08.100.2261

394

Programma "Sporta pasākumi", aktivitāte "Latvijas Jaunatnes olimpiāde" (13.pielikums 20.01.2011. SN Nr.3)

Līdzekļu ekonomija

08.100.2390

100

Programma "Sporta pasākumi", aktivitāte ""World Baltic Sea cup" starptautiskās sacensības" (13.pielikums 20.01.2011. SN Nr.3)

Līdzekļu ekonomija

08.100.5239

2

Programma "Labiekārtošanas pasākumi", aktivitāte "Koka laipu izgatavošana pludmales izejās uz jūru" (8.pielikums 20.01.2011. SN Nr.3)

Līdzekļu ekonomija

08.100.2244

479

Programma "Labiekārtošanas pasākumi", aktivitāte "Koka laipu izgatavošana pludmales izejās uz jūru" (8.pielikums 20.01.2011. SN Nr.3)

Līdzekļi nepieciešami koka celiņu demontāžai

08.100.2312

17

Programma "Labiekārtošanas pasākumi", aktivitāte "Pludmales labiekārtošana, tai skaitā koka laipas izejās uz jūru, rotaļu laukumi, sporta aprīkojums, informatīvās norādes" (8.pielikums 20.01.2011. SN Nr.3)

Līdzekļu ekonomija

08.100.2244

72

Programma "Labiekārtošanas pasākumi", aktivitāte "Pludmales labiekārtošana, tai skaitā koka laipas izejās uz jūru, rotaļu laukumi, sporta aprīkojums, informatīvās norādes" (8.pielikums 20.01.2011. SN Nr.3)

Koka laipu posmu demontāžai

08.100.2261

90

Programma "Labiekārtošanas pasākumi", aktivitāte "Pludmales ģērbtuvju uzglabāšana ziemas sezonā" (8.pielikums 20.01.2011. SN Nr.3)

Līdzekļu ekonomija

06.600.2243

801

Programma "Labiekārtošanas pasākumi", aktivitāte "Daudzdzīvokļu māju iekšpagalmos esošā rotaļu aprīkojuma remonts" (8.pielikums 20.01.2011. SN Nr.3)

Remonta apmaksai

05.100.2244

65

Programma "Labiekārtošanas pasākumi", aktivitāte "Pilsētas četru sabiedrisko (sauso) tualešu tīrīšana" (8.pielikums 20.01.2011. SN Nr.3)

Līdzekļu ekonomija

05.100.2244

7 219

Programma "Labiekārtošanas pasākumi", aktivitāte "Pašvaldībai piederošo zemes īpašumu kopšana" (8.pielikums 20.01.2011. SN Nr.3)

Līdzekļi nepieciešami pašvaldībai piederošo zemes īpasūmu kopšanai

05.100.2244

80

Programma "Labiekārtošanas pasākumi", aktivitāte "Sabiedriskā tualete Jomas ielā 35 apsaminiekošana" (8.pielikums 20.01.2011. SN Nr.3)

Līdzekļu ekonomija

06.600.2312

286

Programma "Labiekārtošanas pasākumi", aktivitāte "Pārējie izdevumi pilsētas apsaimniekošanā" (8.pielikums 20.01.2011. SN Nr.3)

Jaunu atkritumu urnu spainīšu izgatavošanai

05.100.2244

132

Programma "Labiekārtošanas pasākumi", aktivitāte "Tualešu konteineru noma un apsaimniekošana" (8.pielikums 20.01.2011. SN Nr.3)

Līdzekļu ekonomija

06.600.2312

1

Programma "Labiekārtošanas pasākumi", aktivitāte "Ielu nosaukumu plāksnīšu un to stiprinājuma stabiņu izgatavošana" (8.pielikums 20.01.2011. SN Nr.3)

Papildus plāksnīšu izgatavošanai

05.100.5250

47

Programma "Labiekārtošanas pasākumi", aktivitāte "Sabiedrisko tualešu konteineru darbības nodrošināšanai un apsaimniekošanai" (8.pielikums 20.01.2011. SN Nr.3)

Līdzekļu ekonomija

05.100.2244

308

Programma "Labiekārtošanas pasākumi", aktivitāte "Sabiedriskās tualetes Baznīcas ielā asaimniekošana" (8.pielikums 20.01.2011. SN Nr.3)

Līdzekļu ekonomija

06.600.2244

72

Programma "Labiekārtošanas pasākumi", aktivitāte "Daudzdzīvokļu māju iekšpagalmu labiekārtošana" (8.pielikums 20.01.2011. SN Nr.3)

Līdzekļu ekonomija

06.600.5239

820

Programma "Labiekārtošanas pasākumi", aktivitāte "Daudzdzīvokļu māju iekšpagalmu labiekārtošana" (8.pielikums 20.01.2011. SN Nr.3)

Līdzekļu ekonomija

06.600.2390

26

Programma "Labiekārtošanas pasākumi", aktivitāte "Balvu iegāde konkursa "Jūrmalas sakoptākais īpašums" laureātiem"" (8.pielikums 20.01.2011. SN Nr.3)

Līdzekļu ekonomija

06.600.2244

267

Programma "Labiekārtošanas pasākumi", aktivitāte "Pārējie izdevumi pilsētas apsaimniekošanā" (8.pielikums 20.01.2011. SN Nr.3)

Līdzekļu ekonomija

06.600.2243

3

Programma "Labiekārtošanas pasākumi", aktivitāte "BLOOX rotaļu aprīkojuma remonts un pārvietošana" (8.pielikums 20.01.2011. SN Nr.3)

Līdzekļu ekonomija

06.600.2262

24

Programma "Labiekārtošanas pasākumi", aktivitāte "BLOOX rotaļu aprīkojuma remonts un pārvietošana" (8.pielikums 20.01.2011. SN Nr.3)

Līdzekļu ekonomija

08.100.2244

302

Programma "Labiekārtošanas pasākumi", aktivitāte "Strūklakas apsaimniekošana Jomas ielā pie Omnibusa ielas" (8.pielikums 20.01.2011. SN Nr.3)

Līdzekļu ekonomija

08.100.5239

65

Programma "Labiekārtošanas pasākumi", aktivitāte "Strūklakas apsaimniekošana Jomas ielā pie Omnibusa ielas" (8.pielikums 20.01.2011. SN Nr.3)

Līdzekļu ekonomija

08.100.2244

212

Programma "Labiekārtošanas pasākumi", aktivitāte "Strūklakas apsaimniekošana Turaidas ielā pie koncertzāles" (8.pielikums 20.01.2011. SN Nr.3)

Līdzekļu ekonomija

05.100.2244

5 836

Programma "Labiekārtošanas pasākumi", aktivitāte "Jomas, Turaidas, Aizkraukles un Rembates ielu kopšana" (8.pielikums 20.01.2011. SN Nr.3)

Līdzekļu ekonomija

08.100.2312

468

Programma "Labiekārtošanas pasākumi", aktivitāte "Koka laipu izgatavošana pludmales izejās uz jūru" (8.pielikums 20.01.2011. SN Nr.3)

Līdzekļu ekonomija

05.100.2244

2

Programma "Labiekārtošanas pasākumi", aktivitāte "Dzintaru mežaparka apsaimniekošana" (8.pielikums 20.01.2011. SN Nr.3)

Līdzekļu ekonomija

05.100.2244

2

Programma "Labiekārtošanas pasākumi", aktivitāte "Pašvaldībai piederošo zemes īpašumu kopšana" (8.pielikums 20.01.2011. SN Nr.3)

Līdzekļu ekonomija

06.600.2279

16

Programma "Labiekārtošanas pasākumi", aktivitāte "Klejojošo dzīvnieku izķeršana" (8.pielikums 20.01.2011. SN Nr.3)

Līdzekļu ekonomija

06.600.2244

2

Programma "Labiekārtošanas pasākumi", aktivitāte "Dzīvnieku uzturēšanās izmaksas patversmē" (8.pielikums 20.01.2011. SN Nr.3)

Līdzekļu ekonomija

01.320.2232

300

Programma "Pilsētas attīstības pasākumi", aktivitāte "Jūrmalas attīstības plānošanas darbi" (7.pielikums 20.01.2011. SN Nr.3)

Līdzekļu pārdale

04.510.5250

450

Programma "Ceļu infrastruktūras remonti", aktivitāte "Jūrmalas pilsētas tranzītielas P128 (Talsu šoseja/Kolkas iela) izbūve" (5.pielikums 20.01.2011. SN Nr.3)

Valsts nodevas un seguma stāvokļa novērtējuma apmaksai par tranzītielas izbūve

01.320.2519

150

Programma "Pilsētas attīstības pasākumi", aktivitāte "Ekonomikas un attīstības plānošanas darbiem" (7.pielikums 20.01.2011. SN Nr.3)

Līdzekļu pārdale

04.510.2246

825

Programma "Ceļu infrastruktūras remonti", aktivitāte "Ceļa zīmju ekspluatācijas izdevumi" (5.pielikums 20.01.2011. SN Nr.3)

Līdzekļu ekonomija

09.100.5250

968

Programma "Kapitālie un kārtējie remonti", aktivitāte "P.i.i. "Lācītis"renovācija" (5.pielikums 20.01.2011. SN Nr.3)

Vējtveru jumtiņu remontdarbu veikšanai

04.510.2246

517

Programma "Ceļu infrastruktūras remonti", aktivitāte "Barjeru remonts" (5.pielikums 20.01.2011. SN Nr.3)

Līdzekļu ekonomija

06.600.2241

665

Programma "Infrastruktūras kapitālā celtniecība, kapitālie un kārtējie remonti", aktivitāte "Ēku nojaukšana" (5.pielikums 20.01.2011. SN Nr.3)

Vārtu demontāžai Lūšu ielā

06.600.5250

2 479

Programma "Infrastruktūras kapitālā celtniecība, kapitālie un kārtējie remonti", aktivitāte "Pašvaldības dzīvojamā fonda remonts" (5.pielikums 20.01.2011. SN Nr.3)

Līdzekļu ekonomija

04.510.5250

1 159

Programma "Ceļu infrastruktūras remonti", aktivitāte "Projekta izstrāde Ventspils šosejas un Satiksmes ielas krustojuma rekonstrukcijai" (5.pielikums 20.01.2011. SN Nr.3)

Projekta izstrādei

06.600.5250

132

Programma "Infrastruktūras kapitālā celtniecība, kapitālie un kārtējie remonti", aktivitāte "Telpu pielāgošana aptiekas vajadzībām Ķemeros" (5.pielikums 20.01.2011. SN Nr.3)

Līdzekļu ekonomija

04.510.5250

1 116

Programma "Ceļu infrastruktūras remonti", aktivitāte "Asfalta seguma remonts iekškvartālos" (5.pielikums 20.01.2011. SN Nr.3)

Gājēju celiņa izbūvei pie ūdens ņemšanas vietas Pļaviņu un Tērbatas ielu krustojumā

06.600.5250

45

Programma "Infrastruktūras kapitālā celtniecība, kapitālie un kārtējie remonti", aktivitāte "Sociālās mājas Skolas ielā 44 rekonstrukcija (projektēšana)" (5.pielikums 20.01.2011. SN Nr.3)

Atzinuma apmaksai (Veselības inspekcija)

06.600.2279

70

Programma "Pašvaldības īpašumu pārvaldīšana", aktivitāte "Arhīva izziņu pasūtīšana no LVVA, LVA objektiem, kas ierakstāmi zemesgrāmatā uz Jūrmalas pilsētas pašvaldības vārda" (11.pielikums 20.01.2011. SN Nr.3)

Līdzekļu ekonomija

06.600.2519

176

Programma "Pašvaldības īpašumu pārvaldīšana", aktivitāte "Kancelejas nodevas, valsts nodevas (kadastra izziņas)" (11.pielikums 20.01.2011. SN Nr.3)

Kancelejas nodevām

06.600.2276

81

Programma "Pašvaldības īpašumu pārvaldīšana", aktivitāte "Izdevumi juridiskās palīdzības sniedzējiem - notāra pakalpojumi" (11.pielikums 20.01.2011. SN Nr.3)

Līdzekļu ekonomija

06.600.2276

25

Programma "Pašvaldības īpašumu pārvaldīšana", aktivitāte "Zvērināta revidenta pakalpojumi" (11.pielikums 20.01.2011. SN Nr.3)

Līdzekļu ekonomija

09.210.2232

377

Programma "Starpskolu pasākumi, konkursi, sacensības", aktivitāte "Izglītības programmu akreditācija Jūrmalas Alternatīvajā skolā un Jūrmalas sporta skolā" (15.pielikums 20.01.2011. SN Nr.3)

Līdzekļu ekonomija

09.510.2390

377

Programma "Starpskolu pasākumi, konkursi, sacensības", aktivitāte "XI Starptautiskais vizuāli plastiskās mākslas izstāde- konkurss "Es dzīvoju pie jūras"" (15.pielikums 20.01.2011. SN Nr.3)

Līdzekļi balvu iegādei

09.510.2370

400

Programma "Starpskolu pasākumi, konkursi, sacensības", aktivitāte "Ziemassvētku mākslas akcija "Bērnu egle Horna dārzā-Eņģeļi pār Latviju"" (15.pielikums 20.01.2011. SN Nr.3)

Līdzekļu pārdale

09.510.2390

500

Programma "Starpskolu pasākumi, konkursi, sacensības", aktivitāte "Ziemassvētku mākslas akcija "Bērnu egle Horna dārzā-Eņģeļi pār Latviju"" (15.pielikums 20.01.2011. SN Nr.3)

Līdzekļi materiālu iegādei

09.510.2232

100

Programma "Starpskolu pasākumi, konkursi, sacensības", aktivitāte "Semināri un kursi metodiskajām apvienībām" (15.pielikums 20.01.2011. SN Nr.3)

Līdzekļu ekonomija

08.300.2390

480

Programma "Sabiedrisko attiecību veidošanas izdevumi", aktivitāte "Maketēšana pakalpojumi" (14.pielikums 20.01.2011. SN Nr.3)

Līdzekļu ekonomija

08.300.2239

649

Programma "Sabiedrisko attiecību veidošanas izdevumi", aktivitāte "Laikrakstu, žurnālu, rokasgrāmatu abonents" (14.pielikums 20.01.2011. SN Nr.3)

Līdzekļi periodikas pasūtīšanai

08.300.2239

169

Programma "Sabiedrisko attiecību veidošanas izdevumi", aktivitāte "Informācijas izvietošana medijos par pašvaldības pasākumiem" (14.pielikums 20.01.2011. SN Nr.3)

Līdzekļu ekonomija, jo netika noslēgts līgums par pārraides laiku TV. Iepirkums tiek paredzēts nākamajā gadā

08.300.2231

3 105

Programma "Sabiedrisko attiecību veidošanas izdevumi", aktivitāte "Publisko attiecību kampaņas" (14.pielikums 20.01.2011. SN Nr.3)

Līdzekļi pasākumu vadīšanas un organizatoriskajiem izdevumiem sekojošiem pasākumiem - "Gada nogales pasākums JPD sociālajiem sadarbības partneriem" un "Skaistākais Ziemassvētku noformējums"

08.300.5234

3 664

Programma "Sabiedrisko attiecību veidošanas izdevumi", aktivitāte "Sadarbībai ar nacionālo TV, radio, presi" (14.pielikums 20.01.2011. SN Nr.3)

Līdzekļu ekonomija, jo netika noslēgts līgums par pārraides laiku TV. Iepirkums tiek paredzēts nākamajā gadā

08.300.2390

1 264

Programma "Sabiedrisko attiecību veidošanas izdevumi", aktivitāte "Publisko attiecību kampaņas" (14.pielikums 20.01.2011. SN Nr.3)

Līdzekļi ziedu, dāvanu karšu un dāvanu iegādei sociālo iestāžu iemītnieku apdāvināšnai Ziemassvētkos

08.300.2231

164

Programma "Sabiedrisko attiecību veidošanas izdevumi", aktivitāte "Ārvalstu delegāciju viesu uzņemšanu" (14.pielikums 20.01.2011. SN Nr.3)

Līdzekļu ekonomija

08.300.2264

214

Programma "Sabiedrisko attiecību veidošanas izdevumi", aktivitāte "Publisko attiecību kampaņas" (14.pielikums 20.01.2011. SN Nr.3)

Līdzekļi apskaņošanas izdevumiem

08.300.2239

97

Programma "Sabiedrisko attiecību veidošanas izdevumi", aktivitāte "Publisko attiecību kampaņas" (14.pielikums 20.01.2011. SN Nr.3)

Līdzekļu ekonomija

08.300.5239

542

Programma "Sabiedrisko attiecību veidošanas izdevumi", aktivitāte "Pamatlīdzekļi" (14.pielikums 20.01.2011. SN Nr.3)

Līdzekļi videokameras iegādei

08.300.2212

1 200

Programma "Sabiedrisko attiecību veidošanas izdevumi", aktivitāte "Online ziņu abonements" (14.pielikums 20.01.2011. SN Nr.3)

Līdzekļu ekonomija sakarā ar noslēgtā līguma apmaksas perioda maiņu no 100% uz 50% apmēru.

LV57PARX0002484572002

04.900.2355

150

Iestādes uzturēšana

Līdzekļu ekonomija

04.900.2279

150

Iestādes uzturēšana

Norakstīto pamatlīdzekļu utilizācijai

01.110.2279

995

Iestādes uzturēšana

Līdzekļu ekonomija

01.110.5234

995

Iestādes uzturēšana

Foto panorāmu iegādei

06.600.2243

1 100

Iestādes uzturēšana

Līdzekļu pārdale

06.600.5250

1 100

Iestādes uzturēšana

Kopētāja Nashuatec kapitālajam remontam

01.110.1228

1 000

Iestādes uzturēšana

Līdzekļu ekonomija

01.110.1148

1 000

Iestādes uzturēšana

Naudas balvām

LV73PARX0002484571035

LV46PARX0002484571036

04.920.2236

50

Centralizētie pasākumi

Bankas pakalpojumi

04.920.2236

50

Centralizētie pasākumi

Bankas pakalpojumi

Projekts "Jūrmalas pilsētas domes un tās partneru kapacitātes stiprināšana ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai"

LV62TREL9802008029000

04.900.1150

1 550

Līdzekļu pārdale no atalgojuma izdevumiem

04.900.2232

1 550

Norēķiniem par apmācību vadīšanu ar juridisku personu

Projekts "Atbalsts Jūrmalas Bērnu un jauniešu centra attīstībai"

LV33TREL9802008027000

09.510.5121

30

Līdzekļu pārdale

09.510.7245

31

Atmaksa valsts budžetam

09.510.5239

1

Līdzekļu pārdale

PII "Lācītis"

73

73

09.100.5232

55

Pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija pēc elektriskā vārāmā katla iegādes

09.100.2312

55

Pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Inventāra iegādei (putekļu sūcējs)

09.100.2223

18

Pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.100.2222

8

Pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Papildus ūdens un kanalizācijas izdevumiem

09.100.2244

10

Pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Papildus tehniskās apkalpošanas sirēnas vadu pārvikšanai

Jūrmalas Kultūras centrs

21 611

21 611

08.230.1119

52

Kultūras pasākumu sniegšanas nodrošinājums

Darbinieku algas fonda ekonomija

08.230.1221

52

Kultūras pasākumu sniegšanas nodrošinājums

Slimības lapu apmaksai

08.230.2263

2 154

Kultūras pasākumu sniegšanas nodrošinājums

Izdevumu samazinājums zemes nomai Turaidas ielā 11

08.230.2122

156

Kultūras pasākumu sniegšanas nodrošinājums

Pārējo komandējumu izdevumu samazinājums

08.230.2121

204

Kultūras pasākumu sniegšanas nodrošinājums

Komandējuma naudas uz Berlīni samaksai

08.230.5238

356

Kultūras pasākumu sniegšanas nodrošinājums

Līdzekļu pārdale

08.230.2312

356

Kultūras pasākumu sniegšanas nodrošinājums

Monitoru apmaksai

08.620.2279

1 500

Programma "Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi" projekts ''Starptautiskais jauno izpildītāju konkurss ''Jaunais vilnis'' (18.pielikums 20.01.2011. SN Nr.3)

Izdevumu samazinājums festivāla apkalpošanai

08.620.2279

850

Programma "Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi" projekts ''Koncertu cikls Dubultu un Slokas ev.lut.baznīcās 2011.gadā'' (18.pielikums 20.01.2011. SN Nr.3)

Izdevumu palielinājums koncertu tehniskajam nodrošinājumam

08.620.2279

6 000

Programma "Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi" projekts ''Jūrmalas himnas ieraksts'' (18.pielikums 20.01.2011. SN Nr.3)

Izdevumu samazinājums himnas ierakstam

08.620.2390

5 898

Programma "Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi" projekts ''Jūrmalas himnas ieraksts'' (18.pielikums 20.01.2011. SN Nr.3)

Izdevumu pārkodēšana saskaņā ar saimnieciskās darbības uzskaites prasībām (galaprodukts - himnas komplekts - uzskaitē kā materiāls)

08.620.2279

10 000

Programma "Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi" projekts '' Jūrmalas prezentācijas klipu izveidošana'' (18.pielikums 20.01.2011. SN Nr.3)

Kodējuma maiņa saskaņā ar saimnieciskās darbības uzskaites prasībām

08.620.5234

10 000

Programma "Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi" projekts ''Jūrmalas prezentācijas klipu izveidošana'' (18.pielikums 20.01.2011. SN Nr.3)

Kodējuma maiņa saskaņā ar saimnieciskās darbības uzskaites prasībām (galaprodukts -videoklipi- uzskaitē kā kapitālieguldījums)

08.620.2264

580

Programma "Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi" pasākums ''LR proklamēšanas diena (ar akciju ''Gaismas ceļš'')' (18.pielikums 20.01.2011. SN Nr.3)

Izdevumu samazinājums aparatūras nomai

08.620.2231

460

Programma "Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi" pasākums: ''Gada noslēguma pasākumi ''Gada cilvēks''" (18.pielikums 20.01.2011. SN Nr.3)

Izdevumu palielinājums pasākuma apkalpošanai

08.620.2390

530

Programma "Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi" pasākums ''Pilsētas Ziemassvētku egles atklāšana (Gaismas svētki) (18.pielikums 20.01.2011. SN Nr.3)

Izdevumu samazinājums noformējuma materiāliem

08.620.1150

580

Programma "Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi" pasākums ''LR proklamēšanas diena" (ar akciju ''Gaismas ceļš'') (18.pielikums 20.01.2011. SN Nr.3)

Izdevumu palielinājums autoratlīdzību apmaksai sakarā ar izmaiņām mākslinieku piesaistīšanas kārtībā

08.620.1150

80

Programma "Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi" pasākums ''Starptautiskais forums ''Māksla vieno tautas'' (18.pielikums 20.01.2011. SN Nr.3)

Izdevumu samazinājums autoratlīdzībām

08.620.1150

755

Programma "Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi" pasākums ''Pilsētas Ziemassvētku egles atklāšana (Gaismas svētki)'' (18.pielikums 20.01.2011. SN Nr.3)

Izdevumu palielinājums autoratlīdzību apmaksai

08.620.2279

112

Programma "Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi" pasākums ''Starptautiskais forums ''Māksla vieno tautas'' (18.pielikums 20.01.2011. SN Nr.3)

Izdevumu samazinājums noslēguma izstādes organizēšanai

08.620.2264

1 156

Programma "Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi" pasākums ''Pilsētas Ziemassvētku egles atklāšana (Gaismas svētki)'' (18.pielikums 20.01.2011. SN Nr.3)

Izdevumu palielinājums videotehnikas nomai

08.620.1150

91

Programma "Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi" aktivitāte ''Mākslas izstādes'' (18.pielikums 20.01.2011. SN Nr.3)

Izdevumu samazinājums autoratlīdzībām

08.620.2279

504

Programma "Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi" pasākums ''Pilsētas Ziemassvētku egles atklāšana (Gaismas svētki)'' (18.pielikums 20.01.2011. SN Nr.3)

Izdevumu palielinājums gaismu priekšnesumam

08.620.1150

450

Programma "Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi" pasākums ''Ziemassvētku sarīkojumi" (18.pielikums 20.01.2011. SN Nr.3)

Izdevumu palielinājums svētku dekorācijas izveidei pie Kauguru kultūras nama

08.620.1210

36

Programma "Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi" pasākums ''Ziemassvētku sarīkojumi" (18.pielikums 20.01.2011. SN Nr.3)

Izdevumu palielinājums svētku dekorācijas izveidei pie Kauguru kultūras nama

08.620.2262

50

Programma "Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi" pasākums ''Ziemassvētku sarīkojumi" (18.pielikums 20.01.2011. SN Nr.3)

Materiālu transportēšanas izdevumiem

08.620.2390

200

Programma "Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi" pasākums ''Ziemassvētku sarīkojumi" (18.pielikums 20.01.2011. SN Nr.3)

Svētku materiālu izdevumiem

08.620.2279

60

Programma "Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi" pasākums ''Ziemassvētku sarīkojumi" (18.pielikums 20.01.2011. SN Nr.3)

Izdevumi noformēšanas darbu apmaksai

Lielupes vidusskola

1 860

1 860

09.210.5238

1 244

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.210.5239

1 140

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Papildus pamatlīdzekļu iegādei laboratorijas darbiem

09.210.5121

615

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.210.5232

719

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Atskaņošanas aparatūrai

09.210.2312

1

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.210.2322

1

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Degvielas apmaksai

P.i.i. "Bitīte"

131

131

09.100.2214

40

Pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija sakarā SIA LMT ar pārslēgto līgumu

09.100.2212

14

Pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Papildus telefonu apmaksai

09.100.2279

16

Pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.100.2312

72

Pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Ziemassvētku rotājumiem, lai noformētu izglītības iestādi

09.100.2244

45

Pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.100.2223

45

Pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Papildus elektroenerģijas izdevumiem

09.100.2322

30

Pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

Sākumskola "Ābelīte"

164

164

09.210.2234

51

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.210.2239

51

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Papildus līdzekļi arhīva sakārtošanai

09.210.2221

113

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.210.2223

113

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Papildus elektroenerģijas izdevumiem

397

397

Jūrmalas Bērnu un jauniešu centrs

09.510.2321

397

Interešu izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.510.2221

397

Interešu izglītības nodrošināšana

Papildus apkures izdevumiem

JPPI "Sprīdītis

248

248

10.700.2212

26

Aprūpe pašvaldības sociālās aprūpes institūcijās

Līdzekļu ekonomija

10.700.2214

26

Aprūpe pašvaldības sociālās aprūpes institūcijās

Papildus mobilā telefona apmaksai

10.700.2234

107

Aprūpe pašvaldības sociālās aprūpes institūcijās

Līdzekļu ekonomija

10.700.2389

107

Aprūpe pašvaldības sociālās aprūpes institūcijās

Papildus audzēkņu briļļu iegādei

10.700.2365

90

Aprūpe pašvaldības sociālās aprūpes institūcijās

Līdzekļu ekonomija

10.700.2369

90

Aprūpe pašvaldības sociālās aprūpes institūcijās

Papildus personīgo higiēnas līdzekļu iegādei

10.700.2222

25

Aprūpe pašvaldības sociālās aprūpes institūcijās

Līdzekļu ekonomija

10.700.2515

25

Aprūpe pašvaldības sociālās aprūpes institūcijās

Papildus dabas resursu nodokļa nomaksai

Labklājības pārvalde

1 238

1 238

10.910.2212

24

Sociālo pakalpojumu nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

10.910.2263

24

Sociālo pakalpojumu nodrošināšana

Papildus nekustamā īpašuma nodokļa nomaksai

10.910.2212

14

Sociālo pakalpojumu nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

10.910.2312

14

Sociālo pakalpojumu nodrošināšana

Papildus ugunsdzēšamā aparāta iegādei

10.910.5121

1 200

Sociālo pakalpojumu nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

10.910.5238

1 200

Sociālo pakalpojumu nodrošināšana

Papildus jaunas datortehnikas iegādei

Jūrmalas Centrālā bibliotēka

1 443

1 443

08.210.2212

1 390

Bibliotēku pakalpojumu nodrošinājums

Līdzekļu ekonomija

08.210.2221

310

Bibliotēku pakalpojumu nodrošinājums

Papildus apkures izdevumiem

08.210.2214

30

Bibliotēku pakalpojumu nodrošinājums

Līdzekļu ekonomija

08.210.2222

135

Bibliotēku pakalpojumu nodrošinājums

Papildus ūdens un kanalizācijas izdevumiem

08.210.2519

23

Bibliotēku pakalpojumu nodrošinājums

Līdzekļu ekonomija

08.210.2223

500

Bibliotēku pakalpojumu nodrošinājums

Papildus elektroenerģijas izdevumiem

08.210.2352

198

Bibliotēku pakalpojumu nodrošinājums

Papildus higiēnas preču un mazgāšanas līdzekļu iegādei

08.210.2311

300

Bibliotēku pakalpojumu nodrošinājums

Papildus uzskaites dokumentu un veidlapu iegādei

Jūrmalas Valsts ģimnāzija

179

179

09.210.2221

179

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.210.2262

179

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Papildus automašīnas un iekrāvēja nomai

Sākumskola "Taurenītis

253

253

09.210.2214

7

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.210.2222

7

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Papildus ūdens un kanalizācijas izdevumiem

09.210.2212

63

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.210.2223

246

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Papildus elektroenerģijas izdevumiem

09.210.2224

40

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.210.2234

26

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.210.2244

17

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.210.2352

100

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

Jūrmalas Sporta skola

1 845

1 845

09.510.1221

208

Interešu un profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana

Līdzekļu pārdale no slimību lapu apmaksas izdevumiem

09.510.1119

1 845

Interešu un profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana

Papildus amatalgu izmaksām

09.510.2221

1 385

Interešu un profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.510.2222

125

Interešu un profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.510.2214

20

Interešu un profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija sakarā ar pieslēguma maiņu

09.510.5238

5

Interešu un profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.510.5121

48

Interešu un profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.510.2519

54

Interešu un profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

Alternatīvā skola

160

160

09.210.5238

160

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu pārdale, jo monitori netiek grāmatoti pie pamatlīdzekļiem

09.210.2312

160

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Monitora un printera apmaksai

Kauguru vidusskola

1 124

1 124

09.210.2222

362

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.210.2212

8

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Papildus telefona sarunu apmaksai

09.210.5232

28

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.210.2223

218

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Papildus elektroenerģijas izdevumiem

09.210.5121

84

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.210.2312

145

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Papildus magnetafona iegādei

09.210.5238

308

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.210.2353

653

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Papildus projektoru lampu iegādei

09.210.5238

100

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu pārdale

09.210.2312

100

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Printeru apmaksai

09.210.5239

242

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

Pumpuru vidusskola

2 317

2 317

09.210.2224

66

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.210.2244

114

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Papildus līdzekļi lifta tehniskajai apkalpošanai un paklāju nomai

09.210.2262

233

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.210.2259

66

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Papildus līdzekļi kārtridžu uzpildei

09.210.5238

2 018

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu pārdale

09.210.2355

119

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Papildus 3 datoru barošanas blokiem

09.210.2312

2 018

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Monitoru apmaksai

P.i.i. "Madara"

95

95

09.100.2221

95

Pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.100.2223

95

Pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Papildus elektroenerģijas izdevumiem

Majoru vidusskola

1 261

1 261

09.210.5238

1 261

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu pārdale, jo monitori netiek grāmatoti pie pamatlīdzekļiem

09.210.2312

1 261

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Monitoru apmaksai

P.i.i. "Mārīte"

3

3

09.100.2221

3

Pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.100.2223

3

Pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Papildus elektroenerģijas izdevumiem

PA "Jūrmalas sociālās aprūpes centrs

180

180

10.200.5238

180

Pansionāta pakalpojumu sniegšana

Līdzekļu pārdale, jo monitori netiek grāmatoti pie pamatlīdzekļiem

10.200.2312

180

Pansionāta pakalpojumu sniegšana

Monitoru apmaksai

P.i.i. "Katrīna"

203

203

09.100.2244

195

Pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.100.2223

195

Pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Papildus elektroenerģijas izdevumiem

09.100.2214

8

Pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.100.2212

8

Pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Papildus telefonu sarunu apmaksai

Jūrmalas pilsētas bāriņtiesa

311

311

10.400.2212

9

Bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

10.400.2219

290

Bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšana

Papildus pasta pakalpojumu nodrošināšanai (ierakstītas vēstules 210*0.98=206.80; vēstules 240*0.35=84 Ls)

10.400.2214

7

Bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

10.400.2223

21

Bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšana

Papildus elektroenerģijas izdevumiem

10.400.2224

8

Bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

10.400.2221

287

Bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija2 .pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2011.gada 15.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.43

(protokols Nr.24, 7.punkts)

IZMAIŅAS 2011.GADA BUDŽETA FINANSĒTU INSTITŪCIJU MAKSAS PAKALPOJUMU TĀMĒS

Budžeta finansēta institūcija

(VFK.EKK)

Samazinājums (Ls)

Programma/aktivitāte

Paskaidrojums

(VFK.EKK)

Palielinājums (Ls)

Programma/aktivitāte

Paskaidrojums

7 218

7 218

Jūrmalas pilsētas dome

852

852

01.110.5239

852

Iestādes uzturēšana

Līdzekļu pārdale no pamatlīdzekļu iegādes izdevumiem

01.110.5250

852

Iestādes uzturēšana

Automašīnas Opel Astra kapitālajam remontam

Jūrmalas mākslas skola

300

300

09.510.2221

300

Interešu un profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija apkures izdevumiem

09.510.2223

100

Interešu un profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana

Papildus elektroenerģijas izdevumiem

09.510.2239

50

Interešu un profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana

Dzeramā ūdens izdevumiem

09.510.2261

150

Interešu un profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana

Telpu nomas izdevumiem (dejotāji sākumskolā "Atvase")

Jūrmalas Peldēšanas un futbola skola

265

265

09.510.2221

265

Interešu un profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija apkures izdevumiem

09.510.2222

65

Interešu un profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana

Papildus ūdens un kanalizācijas izdevumiem

09.510.2223

200

Interešu un profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana

Papildus elektroenerģijas izdevumiem

Jūrmalas Kultūras centrs

576

576

08.620.2279

400

Programma "Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi", aktivitāte "Koncerti, izrādes, lekcijas, kinoseansi" (18.pielikums 20.01.2011. SN Nr.3)

Izdevumu samazinājums viesmākslinieku apmaksai Kauguru kultūras namā

08.620.1150

400

Programma "Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi", aktivitāte "Koncerti, izrādes, lekcijas, kinoseansi" (18.pielikums 20.01.2011. SN Nr.3)

Pieaicināto mākslinieku apmaksai ( Interešu kluba maksas pasākumi Kauguros)

08.230.1119

54

Kultūras pasākumu sniegšanas nodrošinājums

Darbinieku algas fonda ekonomija

08.230.1221

54

Kultūras pasākumu sniegšanas nodrošinājums

Slimības lapu apmaksai

06.600.2279

122

Pilsētas svētku noformējums

Pakalpojumu apmaksas samazinājums

06.600.2390

122

Pilsētas svētku noformējums

Adventes noformējuma atjaunošanai (materiāli)

Slokas pamatskola

126

126

09.210.2244

126

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija no liftu apkopei paredzētajiem izdevumiem

09.210.2312

75

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Lifta akumulatoru iegādei

09.210.2232

51

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Lifta eksperta pakalpojumiem

Lielupes vidusskola

400

400

09.210.2243

82

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija no kopētāja remonta izdevumiem un kārtridžu maiņas

09.210.2212

80

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Papildus telefonu apmaksai

09.210.2311

318

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.210.2219

2

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Papildus e-klases apmaksai

09.210.2355

318

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Papildus jaunām savienojumu detaļām-adapteriem, USB

Pumpuru vidusskola

154

154

09.210.2351

154

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.210.2355

154

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Papildus rēķinam par kārtridžiem

Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrs

100

100

09.510.2239

30

Interešu izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.510.2355

100

Interešu izglītības nodrošināšana

Papildus datora projektora lampas iegādei

09.510.2244

70

Interešu izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

Sākumskola "Taurenītis"

20

20

09.210.2221

20

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.210.2224

20

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Papildus atkritumu izvešanas izdevumiem

PA "Jūrmalas sociālās aprūpes centrs"

2 611

2 611

10.200.5238

90

Pansionāta pakalpojumu sniegšana

Līdzekļu pārdale, jo monitori netiek grāmatoti pie pamatlīdzekļiem

10.200.2312

90

Pansionāta pakalpojumu sniegšana

Monitoru apmaksai

10.200.2249

19

Pansionāta pakalpojumu sniegšana

Līdzekļu ekonomija

10.200.2330

19

Pansionāta pakalpojumu sniegšana

Papildus par piegādātajām precēm

10.200.2512

2 502

Pansionāta pakalpojumu sniegšana

Līdzekļu ekonomija

10.200.2223

662

Pansionāta pakalpojumu sniegšana

Papildus elektroenerģijas izdevumiem

10.200.2221

1 840

Pansionāta pakalpojumu sniegšana

Papildus par apkuri

Jūrmalas Centrālā bibliotēka

1 814

1 814

08.210.5121

684

Bibliotēku pakalpojumu nodrošinājums

Līdzekļu pārdale

08.210.2252

684

Bibliotēku pakalpojumu nodrošinājums

Licenču uzturēšanas apmaksai

08.210.5238

1 130

Bibliotēku pakalpojumu nodrošinājums

Līdzekļu pārdale

08.210.2312

1 130

Bibliotēku pakalpojumu nodrošinājums

Inventāra iegāde3 .pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2011.gada 15.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.43

(protokols Nr.24, 7.punkts)

IZMAIŅAS 2011.GADA BUDŽETA FINANSĒTU INSTITŪCIJU VALSTS BUDŽETA TRANSFERTU TĀMĒS

Budžeta finansēta institūcija

(VFK.EKK)

Samazinājums (Ls)

Programma/aktivitāte

Paskaidrojums

(VFK.EKK)

Palielinājums (Ls)

Programma/aktivitāte

Paskaidrojums

17 036

17 036

Sākumskola "Ābelīte"

1 118

1 118

09.210.1145

538

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija no piemaksām par specifiku

09.210.1119

1 118

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Papildus amatalgu izmaksām

09.210.1221

580

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu pārdale no slimību lapu apmaksas izdevumiem

Jūrmalas sporta skola

959

959

09.510.1221

742

Interešu un profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana

Līdzekļu pārdale no slimību lapu apmaksas izdevumiem

09.510.1119

959

Interešu un profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana

Papildus amatalgu izmaksām

09.510.1210

217

Interešu un profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

Majoru vidusskola

234

234

09.210.1119

234

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu pārdale no amatalgu izmaksām

09.210.1221

138

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Papildus slimību lapu apmaksai

09.210.1145

96

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Papildus piemaksām par specifiku

Jūrmalas pilsētas speciālā internātpamatskola

14 725

14 725

09.210.1221

1 228

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu pārdale no slimību lapu apmaksas izdevumiem

09.210.1119

5 188

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Papildus amatalgu izmaksām

09.210.2112

178

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.210.1141

6

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Papildus par naksts darbu

09.210.2214

36

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.210.1145

4 077

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Papildus piemaksām par specifiku

09.210.2222

140

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.210.1147

873

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Papildus par aizvietošanu

09.210.2232

153

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.210.2212

300

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Papildus interneta līnijas izbūvei

09.210.2234

147

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.210.2223

300

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Papildus elektroenerģijas izdevumiem

09.210.2235

217

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.210.2224

60

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Papildus atkritumu izvešanas izdevumiem

09.210.2242

13

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.210.2239

190

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Abonēšanas izdevumiem

09.210.2243

364

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.210.2312

213

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Inventāram

09.210.2244

1 239

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.210.2249

187

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.210.2363

805

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Ēdināšanas izdevumiem

09.210.2279

1 901

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.210.2370

464

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Mācību materiālu iegādei

09.210.2311

418

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.210.2390

47

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Dāvanu iegādei

09.210.2321

1 250

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.210.5232

1 743

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Virtuves pamatlīzdekļiem

09.210.2351

627

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.210.5238

459

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Jaunas telefona līnijas ierīkošanai

09.210.2352

100

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.210.2354

342

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.210.2355

863

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.210.2361

1 260

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.210.2362

409

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.210.2369

308

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.210.2515

122

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.210.2519

134

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.210.5121

100

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.210.5233

164

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.210.5238

2 366

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.210.2212

459

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija4 .pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2011.gada 15.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.43

(protokols Nr.24, 7.punkts)

IZMAIŅAS 2011.GADA ZIEDOJUMU TĀMĒ

Budžeta finansēta institūcija

(VFK.EKK)

Samazinājums (Ls)

Programma/aktivitāte

Paskaidrojums

(VFK.EKK)

Palielinājums (Ls)

Programma/aktivitāte

Paskaidrojums

148

148

Jūrmalas sākumskola "Atvase"

148

148

09.210.5238

148

Vizpārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu pārdale

09.210.2312

148

Vizpārējās izglītības nodrošināšana

Nepieciešami līdzekļi projektoru ekrānu apmaksai5.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2011.gada 15.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.43

(protokols Nr.24, 7.punkts)

Grozījumi Valsts budžeta transfertiem  pašvaldību pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās izglītības, speciālās izglītības iestāžu un daļējai interešu izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām (Ls)

Iestādes nosaukums

Grozījumi pa EKK kodiem

1119 kods

1100

1119

1145

1147

1200

1210

1221

KOPĀ

Jūrmalas Valsts ģimnāzija

1015

844

171

-770

-770

245

Alternatīvā skola

2157

2037

120

520

520

2677

Sākumskola "Atvase"

4034

4032

-148

150

420

420

4454

Sākumskola "Ābelīte"

925

805

120

223

223

1148

Ķemeru vidusskola

1538

1402

136

761

761

2299

Jaundubultu vidusskola

2985

2869

116

719

719

3704

Kauguru vidusskola

4718

5418

-856

156

658

1858

-1200

5376

Lielupes vidusskola

2563

2437

126

617

617

3180

Majoru vidusskola

3686

3544

142

225

225

3911

Mežmalas vidusskola

4863

4721

142

166

166

5029

Pumpuru vidusskola

-637

-790

153

-173

-173

-810

Slokas pamatskola

-804

-940

136

-6518

-6518

-7322

Sākumskola "Taurenītis"

1300

1180

120

313

313

1613

Vaivaru pamatskola

-9221

-8415

-900

94

-4883

-4883

-14104

Vakara vidusskola

-7480

-7656

176

-3920

-3920

-114006.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2011.gada 15.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.43

(protokols Nr.24, 7.punkts)

Grozījumi apstiprinātajās tāmēs naudas balvu izmaksām pašvaldības darbiniekiem (Ls)

Funkcionālās klasifikācijas kods

Iestādes nosaukums

Ekonomiskās klasifikācijas kodi

1100

1119

1141

1145

1147

1148

1149

1200

1210

1221

KOPĀ

09.210

Jūrmalas Valsts ģimnāzija

1890

-380

2270

229

229

2119

09.210

Jūrmalas Alternatīvā skola

1984

-445

2488

-59

599

599

2583

09.210

Sākumskola "Atvase"

404

-1534

-71

2009

-404

-304

-100

0

10.400

Jūrmalas bāriņtiesa

-1613

-3270

1657

-681

-451

-230

-2294

09.100

PII "Namiņš"

2468

-25

2515

-22

305

305

2773

09.100

PII "Pienenīte"

522

-700

-40

1304

-42

-182

-87

-95

340

09.100

PII "Katrīna"

1550

-1400

2992

-42

-417

-259

-158

1133

09.100

PII "Mārīte"

-642

-4570

-21

-956

4975

-70

-1492

-1402

-90

-2134

09.100

PII "Saulīte"

2008

-3000

-18

5110

-84

-1269

-1269

739

09.100

PII "Bitīte"

1311

-4623

-26

5973

-13

-1311

-1211

-100

0

09.100

PII "Lācītis"

-1292

-5900

-140

-395

5265

-122

-1628

-1332

-296

-2920

09.100

PII "Madara"

1587

-2900

-22

-142

4664

-13

-892

-877

-15

695

09.100

PII "Zvaniņš"

-6696

-11073

-26

4416

-13

-2184

-2184

-8880

09.210

Sākumskola "Ābelīte"

2348

-1500

-59

-107

4055

-41

-23

-23

2325

09.210

Ķemeru vidusskola

1790

0

0

0

0

1790

0

431

431

0

2221

09.510

Bērnu un jauniešu interešu centrs

763

-720

-71

1554

-30

120

-150

733

09.510

Sporta skola

4846

2308

2538

612

612

5458

09.210

Jaundubultu vidusskola

1292

-400

1692

-1292

-1042

-250

0

09.210

Kauguru vidusskola

1248

-2670

-40

4014

-56

914

967

-53

2162

10.910

Labklājības pārvalde

5500

0

0

0

0

5500

0

1325

1325

0

6825

09.210

Lielupes vidusskola

2558

-129

-32

2762

-43

-253

35

-288

2305

09.210

Majoru vidusskola

614

-2750

3364

-614

-614

0

09.510

Mākslas skola

320

-2500

2820

-320

-320

0

09.510

Mūzikas vidusskola

-5360

-8500

3140

-2944

-2844

-100

-8304

09.210

Mežmalas vidusskola

787

-3300

4207

-120

-787

-787

0

09.510

Peldēšanas un futbola skola

2374

-1400

-300

-600

4674

-2374

-2374

0

08.100

Peldēšanas un futbola skola

716

-1000

-140

2006

-150

-716

-716

0

03.110

Pašvaldības policija

-10964

-17800

-2500

9936

-600

-6543

-6543

-17507

09.210

Pumpuru vidusskola

1730

-1057

2787

-307

-307

1423

09.210

Slokas pamatskola

442

-1450

1892

456

456

898

10.700

Pašvaldības iestāde "Sprīdītis"

4566

-870

5436

-190

-190

4376

09.210

Sākumskola "Taurenītis"

-1139

-5000

-100

-200

4161

-1698

-1598

-100

-2837

09.210

Vaivaru pamatskola

1694

-200

2079

-185

201

201

1895

09.210

Vakara vidusskola

484

484

-484

-484

0

08.220

Jūrmalas pilsētas muzejs

1596

-1390

2986

385

385

1981

08.210

Jūrmalas centrālā bibliotēka

-6804

-12118

5314

-3539

-2294

-1245

-10343

08.230

Jūrmalas kultūras centrs

-1912

-9850

7938

1912

1912

0

10.200

PA"Jūrmalas sociālās aprūpes centrs"

9475

-1980

11455

2760

2760

12235

01.110

Jūrmalas pilsētas dome

-3900

-3000

6600

-7500

-2500

-2500

-6400

03.390

Jūrmalas pilsētas dome

1000

-1000

2800

-800

0

1000

04.430

Jūrmalas pilsētas dome

200

-600

1600

-800

0

200

04.730

Jūrmalas pilsētas dome

0

-1000

1600

-600

0

0

04.900

Jūrmalas pilsētas dome

-200

-9500

-3500

14400

-1600

-1900

-1900

-2100

06.600

Jūrmalas pilsētas dome

7500

-3500

15200

-4200

-1300

-1300

6200

08.100

Jūrmalas pilsētas dome

100

600

-500

0

100

08.300

Jūrmalas pilsētas dome

100

-400

1000

-500

0

100

09.810

Jūrmalas pilsētas dome

900

1400

-500

0

900


Lejupielāde: DOC un PDF