Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
NOLIKUMS
Jūrmalā
2012.gada 5.aprīlīNr. 6

protokols Nr. 6, 5. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 5.marta nolikumā Nr.8
„Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas nolikums”

Veikt Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 5.marta nolikumā Nr.8 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas nolikums” šādus grozījumus:

1. Papildināt nolikumu ar norādi par nolikuma izdošanas tiesisko pamatojumu šādā redakcijā:

„Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta pirmās daļas 1.punktu un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu”.

2. Papildināt nolikumu ar 2.6.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

„2.6.1 nodrošināt glābšanas darbu veikšanu uz ūdens, ledus un pirmās medicīniskās palīdzības sniegšanu cietušajiem Jūrmalas peldvietās un ārpus tām;”.

3. Papildināt nolikumu ar 2.6. 2 apakšpunktu šādā redakcijā:

„2.6. 2 nodrošināt personu, kuras zaudējušas alkohola vai narkotisko vielu ietekmē spēju patstāvīgi pārvietoties, nogādāšanu medicīnas iestādē, atskurbšanas telpās vai dzīves vietā;”.

4. Grozījumi nolikuma 2.6.1 apakšpunktā stājas spēkā 2012.gada 7.maijā.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF