Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
NOLIKUMS
Jūrmalā
2012.gada 7.jūnijāNr. 7

protokols Nr. 8, 1. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 15.decembra nolikumā Nr.21
„Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”

Izdots saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām”
21.pantu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, 63.pantu,
likumu „Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums”,
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1651
„Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un
darbinieku darba samaksu, kvalifikācijas pakāpēm un to noteikšanas kārtību” un
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumiem Nr.1075
„Valsts un pašvaldības institūciju amatu katalogs”

1. Nolikuma 12.nodaļas 12.6.punktā skaitļus un vārdus: „2012.gada 31.martam” aizstāt ar skaitļiem un vārdiem: „2012.gada 31.jūlijam”.

2. Nolikuma 12.nodaļas 12.7.punktā skaitļus un vārdus: „līdz 2012.gada 1.jūlijam” aizstāt ar skaitļiem un vārdiem: „2012.gada 1.novembrim”

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF