Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
NOLIKUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2015.gada 3.decembra 49.nolikumu

2012.gada 19.jūlijāNr. 10

protokols Nr. 11, 9. punkts

Jūrmalas uzņēmēju konsultatīvās padomes nolikums

Priekšsēdētājs

1. Vispārējie noteikumi

1.1. Jūrmalas uzņēmēju konsultatīvā padome (turpmāk tekstā - Padome) tiek veidota pēc Jūrmalas pilsētas domes un vietējo uzņēmēju iniciatīvas ar mērķi veicināt uzņēmējdarbības vides attīstību Jūrmalas pilsētā.

1.2. Padome ir aktīvu cilvēku grupa, kas konsultē Jūrmalas pilsētas domi uzņēmējdarbības vides izveidošanas jautājumos, pārstāv uzņēmēju intereses Jūrmalas pilsētā un darbojas uz brīvprātības principiem, kā arī kalpo kā sabiedriskās domas veidošanas instruments.

2. Padomes darbības mērķi un uzdevumi

2.1. Padomes darbības mērķis ir sekmēt uzņēmējdarbības attīstību Jūrmalas pilsētā un uzturēt efektīvu dialogu starp pilsētas pašvaldību un vietējiem uzņēmējiem, tādejādi veicinot viedokļu apmaiņu un tādu lēmumu pieņemšanu, kas ir saskaņā ar pastāvošo likumdošanu un pozitīvi ietekmē uzņēmējdarbības vidi pilsētā.

2.2. Padomes galvenais uzdevums ir pašvaldības normatīvo aktu, koncepciju un programmu izskatīšana, priekšlikumu izstrādāšana, un iesniegšana Jūrmalas pilsētas domei un/vai valsts institūcijām sekojošos jautājumos:

2.2.1. pilsētas Attīstības plānu, koncepciju un citu stratēģiski svarīgu dokumentu (tūrisma koncepcijas, ekonomiskās attīstības programmas u.c.) ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pilsētā;

2.2.2. pasākumi labvēlīgākas uzņēmējdarbības vides veidošanai;

2.2.3. nozīmīgu attīstības un investīciju projektu ietekme uz sociāli ekonomiskās attīstības gaitu pilsētā un atbilstība pilsētas Attīstības plānā noteiktajām attīstības prioritātēm;

2.2.4. kopīgu projektu īstenošana sadarbībā ar domes struktūrvienībām ar mērķi veicināt pilsētas sociāli ekonomisko attīstību;

2.2.5. uzņēmēju līdzdalība pilsētas tēla veidošanas pasākumos;

2.2.6. citi uzņēmējiem aktuāli jautājumi.

2.3. Citi Padomes uzdevumi:

2.3.1. noskaidrot pilsētas uzņēmēju viedokli dažādos, viņus interesējošos, jautājumos un sagatavot priekšlikumus to risināšanai;

2.3.2. sekmēt pilsētas uzņēmēju informēšanu par pašvaldības lēmumiem;

2.3.3. apzināt un apkopot ar uzņēmējdarbību saistītās aktuālās problēmas un iespēju robežās veicināt savstarpējo informācijas apmaiņu starp uzņēmējiem;

2.3.4. sagatavot lēmumprojektus un iesniegt tos izskatīšanai domes sēdēs.

3. Padomes tiesības un pienākumi

3.1. Padomes tiesības ir:

3.1.1. izmantot Jūrmalas pilsētas domes telpas Padomes sanāksmju rīkošanai, iepriekš saskaņojot ar Administratīvās nodaļas vadītāju;

3.1.2. saņemt Padomes darbam nepieciešamo informāciju no Jūrmalas pilsētas domes nodaļām un struktūrvienībām, kā arī pašvaldības institūcijām;

3.1.3. Padomes vārdā veidot attiecības ar līdzīgām organizācijām citās Latvijas pilsētās, kā arī ārvalstīs (Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, asociācijas utt.);

3.1.4. nepieciešamības gadījumā uzaicināt uz Padomes sanāksmēm pašvaldības pārstāvjus noteiktu jautājumu izskatīšanai un risināšanai Padomes sēdes laikā;

3.1.5. Padomes priekšsēdētājs un/vai priekšsēdētāja vietnieks ir tiesīgs paust un izvietot oficiālo informāciju par pieņemtajiem Padomes lēmumiem un to izpildi Jūrmalas pašvaldības informatīvajā biļetenā;

3.2. Padomes pienākumi ir:

3.2.1. regulāri, bet ne retāk kā reizi ceturksnī, informēt sabiedrību un pašvaldību par Padomes darbību, pieņemtajiem lēmumiem un to izpildi, publicējot informāciju Jūrmalas pašvaldības informatīvajā biļetenā un mājas lapā;

3.2.2. analizēt un izstrādāt priekšlikumus uzņēmējdarbības vides attīstības veicināšanai u.c. uzņēmējiem aktuālu jautājumu risināšanai Jūrmalas pilsētā un iesniegt tos izskatīšanai domes vadībai;

3.2.3. apkopot un paust domes vadībai pilsētas uzņēmēju viedokli ar uzņēmējdarbību saistītos jautājumos.

4. Padomes izveidošana, sastāvs un darba organizācija

4.1. Padomes sastāvu veido pilsētas uzņēmumu un sabiedrisko organizāciju pārstāvji, katrs pārstāvot kādu noteiktu uzņēmējdarbības nozari Jūrmalas pilsētā.

4.2. Padomes sēde var notikt, ja tajā piedalās vismaz puse Padomes locekļu.

4.3. Padomes locekļus ieceļ ar Jūrmalas pilsētas domes lēmumu. Atteikuma gadījumā tiek nosūtīts rakstisks pamatojums 2 nedēļu laikā no pieteikuma iesniegšanas brīža.

4.4. Padomes locekļi no sava vidus ar balsu vairākumu ievēl Padomes priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietnieku uz vienu gadu ar tiesībām būt pārvēlētiem.

4.5. Padomes priekšsēdētāju, priekšsēdētāja vietnieku no pienākumu pildīšanas atbrīvo pēc paša vēlēšanās vai kāda no Padomes locekļa iniciatīvas. Lēmums ir pieņemts, ja par to ir saņemts Padomes sastāva balsu vairākums.

4.6. Padomi pārstāv un tās darbu organizē un vada Padomes priekšsēdētājs, viņa prombūtnes laikā – priekšsēdētāja vietnieks.

4.7. Padomes lēmumiem ir rekomendējošs un informējošs statuss un tie tiek pieņemti Padomes locekļiem balsojot ar vienkāršu balsu vairākumu. Vienāda balsu skaita gadījumā izšķirošā balss pieder Padomes priekšsēdētājam.

4.8. Padomes sēdes sasauc Padomes priekšsēdētājs ne retāk kā reizi mēnesī (jūnijā-augustā – pēc vajadzības) vai arī biežāk, ja to pieprasa vismaz 3 Padomes locekļi.

4.9. Lai nodrošinātu visu ieinteresēto pušu līdzdalību jautājumu apspriešanā, uz Padomes sēdi var tikt aicināti arī dažādu sabiedrisko organizāciju, uzņēmumu, partiju vai pašvaldības pārstāvji, kas pārstāv noteiktu sabiedrības grupu intereses.

4.10. Padomes sēdes jāprotokolē. Protokolēšanu veic Ekonomikas un attīstības nodaļas darbinieks. Protokolu paraksta padomes priekšsēdētājs un/vai priekšsēdētāja vietnieks, vai Padomes sēdes vadītājs.

4.11. Protokolā ierakstāms:

4.11.1. kur, kurā gadā, mēnesī, dienā sēde notiek;

4.11.2. kad sēde ir atklāta un slēgta;

4.11.3. sēdes vadītāja un protokolētāja vārds un uzvārds, amats;

4.11.4. sēdē klātesošo Padomes locekļu skaits, vārds un uzvārds;

4.11.5. sēdes darba kārtība;

4.11.6. to personu vārds, uzvārds, kam tiek dots vārds;

4.11.7. iesniegtie priekšlikumi, lēmumprojekti un pieprasījumi;

4.11.8. ar cik balsīm pieņemts lēmums; balsojuma atšifrējums;

4.11.9. pieņemtais lēmums;

4.11.10. cita informācija pēc sanāksmes dalībnieku pieprasījuma.

4.12. Padomes sēžu protokoli tiek sagatavoti un izsūtīti padomes locekļiem 5 (piecu) darba dienu laikā tā apstiprināšanai.

4.13. Padomes sēžu protokoli tiek apkopoti un tos glabāšanā pieņem Padomes priekšsēdētājs.

4.14. Padomes priekšsēdētājs pārstāv padomi savas kompetences ietvaros.

5. Padomes darbības pārtraukšana

5.1. Padome tiek izveidota, reorganizēta un likvidēta ar Jūrmalas pilsētas domes lēmumu.

5.2. Padomes locekli no pienākumu pildīšanas var atbrīvot ar Jūrmalas pilsētas domes lēmumu, ja to pieprasa:

5.2.1. pats Padomes loceklis uz rakstiska iesnieguma pamata.

5.2.2. Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs;

5.2.3. vismaz 3/4 Padomes locekļu, uz Padomes sēdes lēmuma pamata;

5.2.4. Padomes priekšsēdētājs, uz rakstiska iesnieguma pamata, par neattaisnotu Padomes sēžu neapmeklēšanu trīs reizes pēc kārtas.

6. Atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 19.februāra Jūrmalas uzņēmēju konsultatīvās padomes nolikumu Nr.7.


Lejupielāde: DOC un PDF