Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
NOLIKUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2016.gada 25.februāra 5.nolikumu

2012.gada 30.augustāNr. 15

protokols Nr. 14, 8. punkts

Jūrmalas Sabiedriskās padomes nolikums

1. Vispārējie noteikumi

1.1. Jūrmalas Sabiedriskā padome (turpmāk tekstā – Padome) ir Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk tekstā – Dome) veidota nevalstisko organizāciju (turpmāk tekstā – NVO) padome ar mērķi veicināt dialogu starp pilsētas NVO un pašvaldību pilsētai un pilsētniekiem nozīmīgu jautājumu risināšanā.

1.2. Padomē ietilpst Jūrmalā reģistrētas vai darbojošās NVO vai to reģionālās nodaļas, kas izteikušas brīvprātīgu vēlmi sadarboties ar pašvaldību, sniegt padomus dažādu pilsētas iedzīvotājiem svarīgu jautājumu risināšanā un piedalīties sabiedriskās domas veidošanā.

2. Padomes darbības mērķi un uzdevumi

2.1. Padomes darbības mērķis ir sekmēt nevalstiskā sektora un pilsoniskās līdzdalības attīstību Jūrmalas pilsētā un aktivizēt dialogu starp pilsētas pašvaldību un NVO, tādējādi rosinot uz viedokļu apmaiņu un tādu lēmumu pieņemšanu, kas veicina NVO un pilsoniskās līdzdalības attīstību pilsētā.

2.2. Padomes galvenais uzdevums ir priekšlikumu izskatīšana un iesniegšana pašvaldībai šādu jautājumu risināšanai:

2.2.1. pašvaldības lēmumu un stratēģisko dokumentu ietekme uz NVO un pilsoniskās līdzdalības attīstību pilsētā;

2.2.2. pasākumi sabiedrības informētības, iesaistes un savstarpējās sapratnes veicināšanai;

2.2.3. sabiedrības integrācijas procesu veicināšana;

2.2.4. nozīmīgu attīstības un investīciju projektu ietekme uz pilsoniskās līdzdalības procesiem pilsētā;

2.2.5. NVO un Domes struktūrvienību kopēju projektu iniciēšana pilsoniskās līdzdalības veicināšanai;

2.2.6. NVO līdzdalība pilsētas tēla veidošanas pasākumos;

2.2.7. citi padomes locekļu ierosināti jautājumi.

2.3. Citi Padomes uzdevumi:

2.3.1. noskaidrot pilsētas NVO viedokli par dažādiem pilsētas dzīves jautājumiem un sagatavot priekšlikumus to risināšanai;

2.3.2. sekmēt pilsētas iedzīvotāju informētību par pašvaldības lēmumiem un citām aktualitātēm;

2.3.3. apzināt un apkopot ar NVO saistītās aktuālās problēmas un iespēju robežās veicināt savstarpējo informācijas apmaiņu starp NVO;

2.3.4. savas kompetences apmērā sniegt konsultācijas pašvaldībai lēmumprojektu sagatavošanas procesā.

3. Padomes tiesības un pienākumi

3.1. Padomes tiesības ir:

3.1.1. izmantot Domes telpas Padomes un tās struktūrvienību sanāksmju rīkošanai, iepriekš saskaņojot ar Domes Sabiedrisko attiecību nodaļu;

3.1.2. saņemt Padomes darbam nepieciešamo informāciju no Domes struktūrvienībām, kā arī pašvaldības institūcijām;

3.1.3. nepieciešamības gadījumā rosināt Domi uzaicināt uz Padomes sanāksmēm pašvaldības, tās struktūrvienību un kapitālsabiedrību pārstāvjus noteiktu jautājumu risināšanai Padomes sanāksmes laikā.

3.2. Padomes pienākumi ir:

3.2.1. regulāri informēt sabiedrību un pašvaldību par Padomes darbību, pieņemtajiem lēmumiem un to izpildi;

3.2.2. analizēt un izstrādāt priekšlikumus NVO attīstības veicināšanai un pilsētas iedzīvotājiem aktuālu jautājumu risināšanai Jūrmalas pilsētā un iesniegt tos izskatīšanai Domes vadībai;

3.2.3. apkopot un paust Domes vadībai pilsētas NVO viedokli par pilsonisko līdzdalību un pilsētas attīstību.

4. Padomes izveide, sastāvs un darba organizācija

4.1. NVO, kuras vēlas iekļauties Padomē, Domei iesniedz pieteikumu un organizācijas statūtu un reģistrācijas apliecības kopiju, NVO kontaktinformāciju – NVO lēmējinstitūcijas (valdes utml.) vadītāja vārdu, uzvārdu, pasta adresi ar indeksu, vadītāja un biroja tālruņa un faksa numuru, e-pasta un skype adresi utt., kā arī NVO lēmējinstitūcijas pilnvaru vai protokola izrakstu par lēmumu iesaistīties Padomē.

4.2. Pēc nolikuma 4.1.punktā minēto dokumentu saņemšanas Domes Sabiedrisko attiecību nodaļa reģistrē darbam Padomē pieteikušās NVO un Domes priekšsēdētājs izdod rīkojumu par reģistrēto NVO iekļaušanu Padomē.

4.3. Ar Domes priekšsēdētāja rīkojumu NVO no Sabiedriskās padomes izslēdz:

4.3.1. ja NVO iesniedz rakstisku pieteikumu par savas darbības pārtraukšanu Padomē;

4.3.2. ja NVO pārstāvji trīs reizes pēc kārtas nav piedalījušies Padomes sanāksmēs;

4.3.3. ja NVO neievēro Nolikuma prasības.

4.4. Padome no sava vidus ievēl Padomes priekšsēdētāju, priekšsēdētāja vietnieku un sekretāru.

4.5. Noteiktu jautājumu risināšanai Padomē var tikt veidotas apakšstruktūras.

4.6. Padomes sanāksmes Domes priekšsēdētājs sasauc pēc vajadzības vai pēc tam, kad to rosinājusi 1/3 no Padomē iekļautajām NVO, iesniedzot pieteikumu un izskatāmo jautājumu sarakstu.

4.7. Informācija par Padomes sasaukšanu ne vēlāk kā nedēļu iepriekš tiek ievietota mājaslapā www.jurmala.lv un nosūtīta uz NVO norādīto e-pasta adresi.

4.8. Padomē iekļauto NVO Padomes sanāksmē pārstāv viens cilvēks – valdes priekšsēdētājs vai cita NVO pilnvarota persona (pilnvarojums uzrādāms, reģistrējoties sanāksmei pirms tās sākuma).

4.9. Padomes sanāksme ir lemttiesīga, ja tajā pārstāvēta vairāk nekā puse Padomes dalībnieku.

4.10. Padomes sanāksmes vada Padomes priekšsēdētājs, viņa prombūtnes laikā – priekšsēdētāja vietnieks.

4.11. Padomes lēmumiem ir rekomendējošs un informējošs raksturs, un tie tiek pieņemti ar vienkāršu balsu vairākumu, Padomes locekļiem atklāti balsojot.

4.12. Lai nodrošinātu visu ieinteresēto pušu līdzdalību jautājumu apspriešanā, Padomes sanāksmēs ar padomdevēja tiesībām var piedalīties citu NVO pārstāvji, dažādi eksperti, speciālisti un interesenti.

4.13. Padomes sanāksmes tiek protokolētas. Protokolu paraksta sanāksmes vadītājs un protokolists.

4.14. Padomes sanāksmes protokolā ierakstāms:

4.14.1. kur, kurā gadā, mēnesī, dienā sanāksme notiek;

4.14.2. laiks, kad sanāksme sākta un pabeigta;

4.14.3. sanāksmes vadītāja un protokolētāja vārds un uzvārds, amats;

4.14.4. sanāksmē klātesošo Padomes locekļu skaits, vārds un uzvārds;

4.14.5. sanāksmes darba kārtība;

4.14.6. to personu vārds, uzvārds, kam tiek dots vārds;

4.14.7. iesniegtie priekšlikumi, lēmumprojekti un pieprasījumi;

4.14.8. ar cik balsīm pieņemts lēmums;

4.14.9. pieņemtais lēmums;

4.14.10. cita informācija pēc sanāksmes dalībnieku pieprasījuma.

4.15. Padomes sanāksmes protokols iesniedzams Domes Sabiedrisko attiecību nodaļā un ievietojams mājaslapā www.jurmala.lv.

4.16. Padomes darbu koordinē Domes Sabiedrisko attiecību nodaļa.

5. Padomes darbības izbeigšana

5.1. Padomes darbība tiek izbeigta, ja:

5.1.1. to pieprasa vairāk nekā puse Padomē pārstāvēto NVO;

5.1.2. vismaz trijās sanāksmēs pēc kārtas bijušās pārstāvētas mazāk nekā puse no Padomē iekļautajām NVO.

5.2. Par Padomes darbības izbeigšanu tiek pieņemts Domes lēmums.

6. Pārejas noteikumi

6.1. Ar šī nolikuma stāšanos spēkā par spēku zaudējušu tiek atzīts Domes 2009.gada 15.oktobrī pieņemtais nolikums Nr.25 „Jūrmalas Sabiedriskās padomes nolikums”.

6.2. Domes Sabiedrisko attiecību nodaļa trīs mēnešu laikā no šī nolikuma pieņemšanas aptaujā ar Domes 2009.gada 26.oktobra rīkojumu Nr.1.1-14/463 Padomes sastāvā iekļautās NVO par vēlmi turpināt darbību Padomē un reģistrē darbam Padomē bez atkārtotas nolikuma 4.1.punktā minēto dokumentu iesniegšanas, ja tajos nav veiktas būtiskas izmaiņas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF