Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
NOLIKUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2014.gada 13.marta 8.nolikumu
Grozījumi ar domes 2013.gada 7.novembra 28.nolikumu

2012.gada 30.augustāNr. 16

protokols Nr. 14, 9. punkts

Jūrmalas pilsētas domes sabiedrības integrācijas projektu līdzfinansēšanas konkursa nolikums

1. Vispārējie noteikumi

1.1. Sabiedrības integrācijas projektu līdzfinansēšanas konkursa (turpmāk – Konkurss) mērķis ir veicināt sabiedrības integrācijas procesus, sabiedrības vienotību un labvēlīgas daudzkulturālas vides veidošanos Jūrmalas pilsētā, pamatojoties uz Jūrmalas pašvaldības un valsts izstrādātajām programmām un pamatnostādnēm sabiedrības integrācijas jautājumos.

1.2. Konkursa mērķa īstenošanai Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk - Dome) konkursa kārtībā atbalsta valsts un pašvaldības struktūru, citu Latvijas Republikā reģistrētu juridisku personu un nevalstisko organizāciju (turpmāk – Projekta pieteicējs) Domē iesniegtos projektu pieteikumus.

1.3. Izsludinot Konkursu, Dome var paziņot par sabiedrības integrācijas procesa prioritātēm pilsētā. Minētās prioritātes neizslēdz iespēju atbalstīt tādus projektu pieteikumus, kas tām atbilst tikai daļēji.

1.4. Konkursu izsludina Dome ne retāk kā vienu reizi kalendārajā gadā. Konkurss tiek izsludināts masu informācijas līdzekļos.

1.5. Konkursu organizē Iedzīvotāju integrācijas jautājumu komisija, kas vienlaikus ir arī konkursa vērtēšanas komisija (turpmāk tekstā - Komisija).

1.6. Dome neatbalsta politiskas kampaņas projektus un projektus, kuros paredzēta celtniecība, remontdarbu veikšana un pamatlīdzekļu iegāde.

1.7. Konkursam nepieciešamo budžeta līdzekļu pieprasījumu ik gadu iesniedz Domes Sabiedrisko attiecību nodaļa sadarbībā ar Jūrmalas pilsētas Labklājības pārvaldi un saskaņā ar Iedzīvotāju integrācijas jautājumu komisijas ieteikumiem.

2. Projektu pieteikumu iesniegšanas kārtība

2.1. Projekta pieteikums vienā eksemplārā jāiesniedz Domes apmeklētāju apkalpošanas centrā Jomas ielā 1/5 saskaņā ar nolikuma 3.punktā noteikto kārtību un saskaņā ar Komisijas noteiktajiem termiņiem. Projekti, kas iesniegti pēc Komisijas noteiktā termiņa, netiek izskatīti.

2.2. Projekta pieteicējs vienā konkursā var iesniegt vairākus projektu pieteikumus.

2.3. Domē iesniegtie projektu pieteikumi pēc to izskatīšanas Komisijā Projektu pieteicējiem netiek atdoti .

3. Projekta iesniegšanas kārtība

3.1. Lai piedalītos Konkursā, Projekta pieteicējam jāiesniedz Domē:

3.1.1. rakstisks iesniegums Komisijai;

3.1.2. projekta pieteikums saskaņā ar 1. pielikumu;

3.1.3. Projekta pieteicēja darba grupas locekļu CV;

3.1.4. sadarbības partneru atsauksmes vēstules vai sadarbības līgumu kopijas;

3.1.5. projekta īstenošanā iesaistīto sadarbības partneru personu CV;

3.1.6. projekta īstenošanā ieinteresētu fizisku vai juridisku personu rakstiskas atsauksmes (nav obligāta prasība);

3.1.7. Projekta pieteicēja un sadarbības partnera reģistrācijas apliecības kopija;

3.1.8. Projekta pieteicēja un sadarbības partnera statūtu vai nolikuma kopija;

3.1.9. LR Valsts Ieņēmumu dienesta izsniegts apliecinājums par projekta pieteicēja un sadarbības partneru nodokļu parādiem.

3.2. Ja tiek konstatēts, ka Projekta pieteicējs vai sadarbības partneris sniedzis nepatiesu informāciju, projekta pieteikums Komisijā netiek izskatīts.

4. Projektu finansēšanas kārtība

4.1. Projekta pieteicējam projekta ieviešanai jāparedz pašu finansējums no saviem vai sadarbības partneru finanšu līdzekļiem ne mazāk kā 10% apmērā no kopējā projekta budžeta. Projekta iesniedzēju pašu finansējums nedrīkst būt no Jūrmalas pašvaldības budžeta.

4.2. Pamatojoties uz Komisijas lēmumu par katram projektam piešķirto līdzfinansējuma apmēru, Jūrmalas pilsētas Labklājības pārvalde atbilstoši pašvaldības budžetam slēdz līgumu ar Projekta pieteicēju par projekta īstenošanu un finansējuma piešķiršanu.

4.3. Labklājības pārvalde līgumā par projekta īstenošanu var paredzēt projekta pieteicējam avansa maksājumu ne vairāk kā 50 procentu apmērā no kopējās tāmes summas.

4.4. Projekta pieteicējiem, kas ir Jūrmalas pašvaldības iestādes, Komisijas piešķirto līdzfinansējumu projekta īstenošanai pārskaita Jūrmalas pilsētas dome atbilstoši noslēgtajam līgumam.

4.5. Ja Projekta pieteicējs atsakās slēgt līgumu vai ir citi apstākļi, kuru dēļ ar Projekta pieteicēju nevar noslēgt līgumu, Komisija var lemt par pašvaldības līdzfinansējuma pārdali, izsludinot jaunu Konkursu vai pārskatot iepriekšējā Konkursa rezultātus.

4.6. No Domes pieprasīto finansu līdzekļu apmērs viena projekta īstenošanai nedrīkst pārsniegt Ls 3000. Grozīts ar domes 2013.gada 7.novembra 28.nolikumu

4.7. Iedzīvotāju integrācijas jautājumu komisija un Jūrmalas pilsētas Labklājības pārvalde pārrauga Komisijas atbalstīto projektu gaitu un piešķirto līdzekļu izlietojumu. Komisijai ir tiesības Projektu pieteicējus uzaicināt sniegt pārskatu un atskaites par projekta īstenošanas gaitu Iedzīvotāju integrācijas jautājumu komisijas sēdē.

4.8. Projektu pieteicēji ir atbildīgi par projektu īstenošanu un piešķirto līdzekļu izlietojumu un uzskaiti saskaņā ar noslēgto līgumu un Konkursā atbalstītā projekta pieteikuma saturu.

5. Konkursa norises gaita

5.1. Konkurss notiek, ja pieteikušies vismaz divi Projektu pieteicēji. Jūrmalas pilsētas domes Sabiedrisko attiecību nodaļa sagatavo Projektu pieteicēju iesniegtos projekta pieteikumus izskatīšanai Komisijā. Ja projekta pieteikums nav iesniegts saskaņā ar nolikuma 3.1.punkta prasībām, Komisijai ir tiesības to neizskatīt.

5.2. Komisijas sēdes tiek protokolētas. Protokolu paraksta visi sēdē piedalījušies Komisijas locekļi.

5.3. Pirms Komisijas sēdes katrs Komisijas loceklis paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņš ir personīgi ieinteresēts kāda Projekta pieteicēja darbā, un, ka personīgi vai viņa ģimenes locekļi negūst materiālu labumu projekta pieteikuma atbalsta rezultātā. Ja šāds apliecinājums netiek iesniegts, tad attiecīgais Komisijas loceklis turpmākajā Komisijas darbā nepiedalās. Ja Komisijas loceklis atrodas interešu konfliktā kāda projekta pieteikuma dēļ, tas tiek rakstiski fiksēts protokolā un apliecinājumā, un Komisijas loceklis nepiedalās attiecīgā projekta izskatīšanā un balsojumā par šo projektu.

5.4. Projektu pieteikumi tiek vērtēti pēc šādiem kritērijiem, katru novērtējot 5 ballu sistēmā (no 0 līdz 5):

5.4.1. projekta pieteikuma atbilstība Konkursa mērķim;

5.4.2. projekta nozīmīgums (cik skaidri izvēlēta un definēta mērķa grupa, cik lielā mērā projekts vajadzīgs izvēlētajai mērķa grupai);

5.4.3. projekta ilgtspēja (cik lielā mērā projekts reāli ietekmēs mērķa grupas, dos ilgstošu ietekmi mērķa grupu problēmu risināšanā, būs iespēja projektā piedāvātās metodes izmantot pēc projekta realizācijas);

5.4.4. projekta vadības kapacitāte (cik atbilstoša ir projektu pieteicēja un sadarbības partnera iepriekšējā pieredze projektu vadībā un kompetence problēmas risināšanā);

5.4.5. projekta budžeta efektivitāte (cik lielā mērā projekta piedāvātās izmaksas ir nepieciešamas un atbilstošas projekta ieviešanai);

5.4.6. projekta saturiskā kvalitāte (cik pārdomāts un loģisks ir projekta pieteikums).

5.5. Komisijas locekļi aizpilda veidlapu saskaņā ar 2.pielikumu, novērtējot katru projekta pieteikumu, pamatojoties uz nolikuma 5.4.punktā minētajiem kritērijiem. Komisija Konkursam piešķirtā Domes finansējuma apjomā atbalsta projektus, kas ieguvuši augstāko novērtējumu. Komisija ir tiesīga atbalstītajiem projektiem noteikt daļēju Domes līdzfinansējumu, samazinot Projekta pieteicēja piedāvātās projekta īstenošanas izmaksas ar vai bez norādes, uz kurām izmaksām ierobežojums attiecas.

5.6. Komisija var lūgt Projekta pieteicēju divu nedēļu laikā no pirmās Komisijas sēdes dienas iesniegt papildu informāciju, lai precizētu projekta pieteikumu, kā arī pēc nepieciešamības uzaicināt Projekta pieteicējus uz nākamo Komisijas sēdi vai papildus uzaicināt neatkarīgus ekspertus atzinumu sniegšanai.

5.7. Jūrmalas pilsētas domes Sabiedrisko attiecību nodaļa pēc Komisijas galīgā lēmuma pieņemšanas rakstiski informē katru Projektu pieteicēju par Komisijas lēmumu par viņa iesniegto projektu. Komisijas neatbalstīto Projektu pieteicējiem var nenorādīt līdzfinansējuma nepiešķiršanas iemeslus.

6. Pārejas noteikumi

Atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 15.janvāra nolikumu Nr.1 „Jūrmalas pilsētas domes sabiedrības integrācijas projektu finansēšanas konkursa nolikums”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis1.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2012.gada 30.augusta nolikumu Nr.____

(protokols Nr.14, ___.punkts)

PROJEKTA PIETEIKUMS

Jūrmalas pilsētas domes sabiedrības integrācijas projektu finansēšanas konkursam

1.Projekta nosaukums.

2. Projekta mērķis.

3. Mērķa grupas raksturojums.


4. Situācijas apraksts, kas pamato projekta nepieciešamību.

5.Projekta aktivitāšu plāns.

(aktivitātes jāparedz viena kalendārā gada laikā)


6.Projekta sagaidāmie rezultāti.

7. Projekta budžets (tāme). Grozīts ar domes 2013.gada 7.novembra 28.nolikumu

Izdevumu pozīcijas un to atšifrējums

Kopējais finansējums

(LVL)

Pieprasītais domes līdzfinansējums (LVL)

Pašu finansējums (LVL)

Kopā:

Kopā:

Kopā:

8. Projekta pieteicējs :

Organizācijas nosaukums

Adrese, tālrunis

Reģistrācijas Nr.

Bankas konta Nr.

Vadītāja vārds, uzvārds

Projekta vad. vārds, uzvārds

Profesija, amats

Darba vieta, adrese

Tālrunis, fax, e-pasts

Darba grupas locekļu skaits


9. Sadarbības partneris:

Organizācijas nosaukums

Adrese, tālrunis

Reģistrācijas Nr.

Bankas konta Nr.

Vadītāja vārds, uzvārds

Projekta vad. vārds, uzvārds

Profesija, amats

Darba vieta, adrese

Tālrunis, fax, e-pasts

Darba grupas locekļu skaits

10.Projekta īstenošanai paredzētais laiks :

no (mm/gggg)

līdz (mm/gggg)

11. Informācija par projekta pieteikuma iesniegšanu citos projektu konkursos:

IR iesniegts

NAV iesniegts

12. Jāaizpilda, ja projekta pieteikums IR iesniegts citos projektu konkursos: Grozīts ar domes 2013.gada 7.novembra 28.nolikumu

Projektu konkursa nosaukums

Pieprasītā summa projekta īstenošanai (LVL)

1.

2.

13. Konkursa noteikumiem piekrītu:

(pretendenta paraksts)

14. Datums:

Pieteikumam pievienoti:

1.

2.2.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2012.gada 30.augusta nolikumu Nr.____

(protokols Nr.14, ___.punkts)

Komisijas loceklis: _________________________________ Datums: _____.gada ___. ________________

(vārds, uzvārds)

Jūrmalas pilsētas domes

sabiedrības integrācijas projektu finansēšanas konkursa

vērtējuma tabula

Nr.

Projekta nosaukums

Projekta pieteikuma atbilstība Konkursa mērķim

(0-5 punkti)

Projekta nozīmīgums

(0-5 punkti)

Projekta ilgtspēja

(0-5 punkti)

Projekta vadības kapacitāte

(0-5 punkti)

Projekta budžeta efektivitāte

(0-5 punkti)

Projekta saturiskā kvalitāte

(0-5 punkti)

Kopā

(Maksimums 30 punkti)

Piezīmes

Piezīme: Ja komisijas loceklis nepiedalās kāda projekta vērtēšanā, tas jāieraksta vērtējuma ailēs pretim attiecīgā projekta nosaukumam

Paraksts: __________________________________ Paraksta atšifrējums: ___________________________


Lejupielāde: DOC un PDF