Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
NOLIKUMS
Jūrmalā
2012.gada 30.augustāNr. 17

protokols Nr. 14, 10. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.oktobra nolikumā Nr.26
„Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra nolikums”

Veikt šādus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.oktobra nolikumā Nr.26 „Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra nolikums”:

1. Papildināt nolikuma 2.punktu aiz vārdiem „Izglītības likums” ar vārdiem „Jaunatnes likums”.

2. Nolikuma 7.punktu izteikt šādā redakcijā:

„7. Centra darbības mērķis ir bērnu un jauniešu prasmju, spēju attīstīšana un talantu izkopšana, atbilstoši viņu vecumam, interesēm un vajadzībām un pašvaldības jauniešu iniciatīvu, viņu līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē veicināšana.”

3. Nolikuma 9.8 punktu izteikt šādā redakcijā:

„9.8. īstenot darbu ar jaunatni Jūrmalas pilsētā, sadarboties ar jauniešu nevalstiskām organizācijām un skolēnu pašpārvaldēm, jauniešu domi:

9.8.1. sekmēt jauniešiem lietderīga brīvā laika izmantošanas iespējas;

9.8.2. sekmēt jauniešiem nepieciešamo zināšanu un prasmju apgūšanu ārpus formālās un interešu izglītības, īstenojot dažādus neformālās izglītības pasākumus, projektus un programmas;

9.8.3. sekmēt nepieciešamo atbalstu jauniešu iniciatīvām;

9.8.4. sekmēt jauniešu līdzdalību jaunatnes organizācijās, jauniešu iniciatīvu grupās un brīvprātīgajā darbā;

9.8.5. sekmēt piekļuvi jauniešu vajadzībām un interesēm atbilstošai informācijai;

9.8.6. sekmēt starpkultūru dialogu jauniešu mērķauditorijā;

9.8.7. organizēt jauniešu individuālās un grupu konsultācijas par jauniešiem aktuālām tēmām;

9.8.8. veicināt sadarbību starp Centru un darbā ar jaunatni iesaistītajām personām vietējā, reģionālā, valsts un starptautiskā mērogā, informēt sabiedrību par Centra darbību;

9.8.9. sekmēt pašvaldības jauniešu iesaistīšanos vietējā, reģionāla, valsts un starptautiska mēroga pasākumos, projektos un programmās jaunatnes jomā.”

4. Nolikuma 16.punktu papildināt ar vārdiem:

„Centrs īsteno un var piedalīties vietēja, valsts un starptautiska mēroga pasākumos, projektos un programmās jaunatnes jomā.”

5. Nolikuma 9.7.punktu izteikt šādā redakcijā:

„9.7. sagatavot izglītojamos transportlīdzekļu vadītāju kvalifikācijas iegūšanai, saskaņā ar Valsts akciju sabiedrības „Ceļu satiksmes drošības direkcija” izsniegto mācību karti”.

6. Nolikuma 46.punktu papildināt ar apakšpunktu šādā redakcijā:

„46.6. ierosināt un īstenot jauniešu pasākumus, projektus un programmas Centrā.”

7. Svītrot nolikuma 6.punktu.

8. Visā nolikuma tekstā svītrot vārdus „profesionālās ievirzes”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF