Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
NOLIKUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2018.gada 22.novembra 45.nolikumu
Grozījumi ar domes 2015.gada 19.februāra 20.nolikumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2012.gada 22.novembrīNr. 20

protokols Nr. 19, 9. punkts

Jūrmalas pilsētas Jauniešu domes nolikums

Izdots saskaņā ar Latvijas Republikas Jaunatnes likuma 5.panta sesto daļu

1. Vispārīgie jautājumi

1.1. JŪRMALAS PILSĒTAS JAUNIEŠU DOME (turpmāk- Jauniešu dome) ir Jūrmalas pilsētas domes izveidota institūcija.

1.2. Jauniešu dome darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldībām”, Latvijas Republikas Jaunatnes likumu, Jaunatnes politikas pamatnostādnēm, šo nolikumu un citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

1.3. Nolikums nosaka Jauniešu domes mērķus, uzdevumus, funkcijas, tiesības, pienākumus un organizatorisku struktūru.

1.4. Jauniešu dome sadarbojas ar Jūrmalas pilsētas domi, domes izveidotajām komisijām un citām struktūrvienībām.

1.5. Jauniešu domes darbību atbalsta un koordinē Jūrmalas bērnu un jauniešu interešu centrs (turpmāk tekstā BJIC).

1.6. Par Jauniešu domes lēmumiem un izstrādātajiem priekšlikumiem regulāri tiek informēta par darbu ar jaunatni atbildīgā institūcija - BJIC, tiem ir konsultatīvs spēks un tie var tikt iesniegti Jūrmalas pilsētas domei, domes institūcijām, struktūrvienībām.

1.7. Jauniešu dome dibināta, lai nodrošinātu Jūrmalas jauniešu interešu pārstāvniecību un vajadzību aizstāvību, dotu iespēju jauniešu iniciatīvām, piedāvātu problēmu risinājumus no jauniešu skatupunkta, sagatavojot priekšlikumus Jūrmalas pilsētas domei.

2. Jauniešu domes sastāvs

2.1. Jauniešu domes sastāvā darbojas Jūrmalas pilsētas aktīvie jaunieši (jaunietis atbilstoši Jaunatnes likumam no 13-25 gadiem), kuri rakstiski BJIC ir izteikuši vēlmi pārstāvēt jauniešu intereses un uzlabot jauniešu situāciju pilsētā.

2.2. Jauniešu domes sastāvā tiek aicināti jaunieši, kuri pārstāv izglītojamo pašpārvaldes, jauniešu organizācijas, iniciatīvu grupas. Grozīts ar domes 2018.gada 22.novembra 45.nolikumu

2.3. No kopējā sastāva, vismaz 30 vēlams būt studējošiem jauniešiem vai vecumā no 21-25 gadiem. Svītrots ar domes 2018.gada 22.novembra 45.nolikumu

2.4. Jauniešu domes sastāvs tiek apstiprināts ar BJIC rīkojumu.

2.5. Jauniešu domes pārstāvji ievēl Jauniešu domes priekšsēdētāju, priekšsēdētāja vietnieku, protokolistu. Grozīts ar domes 2018.gada 22.novembra 45.nolikumu

2.6. Jauniešu dome izveido darba grupas, kurām ievēl vadītāju un vadītāja vietnieku. Grozīts ar domes 2018.gada 22.novembra 45.nolikumu Grozīts ar domes 2015.gada 19.februāra 20.nolikumu

2.7. Darba grupu vadītāju un vadītāja vietnieku pienākumi: Grozīts ar domes 2018.gada 22.novembra 45.nolikumu

2.7.1. Sasaukt darba grupu sēdes pēc vajadzības, bet ne retāk kā reizi mēnesī;

2.7.2. Izstrādāt darba grupas darbības plānu un to īstenot to;

2.7.3. Piedalīties Jauniešu dome sēdēs un informēt par darbu darba grupā, savukārt neierašanās gadījumā vadītājs, vadītāja vietnieks deleģē savas darba grupas pārstāvi;

2.7.4. Sniegt atskaites Jauniešu domes sēdēs par darba grupā paveikto;

2.7.5. Darboties saskaņā ar Jauniešu domes nolikumu;

2.7.6. Pēc darba grupu vadītāju pārvēlēšanām, iepriekšējie attiecīgo darba grupu vadītāji palīdz sagatavot divas nākamās sēdes jaunievēlētajiem darba grupu vadītājiem.

2.8. Jauniešu domes priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks, protokolists un darba grupu vadītāji, vadītāju vietnieki tiek ievēlēti no Jauniešu domes vidus un ir jaunietis ievēlēšanas brīdī. Svītrots ar domes 2018.gada 22.novembra 45.nolikumu

2.9. Jauniešu domes darbības termiņš ir divi gadi no ievēlēšanas, Jauniešu domes locekļi var tikt pārvēlēti vairākus termiņus. Grozīts ar domes 2018.gada 22.novembra 45.nolikumu Grozīts ar domes 2015.gada 19.februāra 20.nolikumu

2.10. Jauniešu domes sēdēs piedalās jaunatnes lietu speciālists. Grozīts ar domes 2018.gada 22.novembra 45.nolikumu

3. Jauniešu domes mērķis

3.1. Jauniešu domes mērķis ir veicināt jauniešu līdzdalību un personīgo izaugsmi sociālajās un kultūras norisēs vietējā, valsts un starptautiskā mērogā.

3.2. Veicināt jauniešu iesaistīšanos jaunatnes politikas veidošanā, nodrošinot vidi, kurā tiek attīstītas diskusijas par jauniešiem aktuālajiem jautājumiem.

4. Jauniešu domes uzdevumi

4.1. Izzināt, pētīt un analizēt jauniešu intereses un problēmas Jūrmalas pilsētā.

4.2. Motivēt jauniešus iesaistīties un būt aktīviem pilsoniskās sabiedrības locekļiem.

4.3. Izskatīt ierosinājumus un priekšlikumus, kas saistīti ar jauniešu interesēm un vajadzību īstenošanu Jūrmalas pilsētā.

4.4. Veicināt sadarbību ar vietējās pašvaldības struktūrvienībām jautājumos, kas skar jauniešus Jūrmalas pilsētā.

4.5. Uzņemties starpnieka lomu starp jauniešiem Jūrmalas pilsētā un pašvaldības institūcijām dažādu ar jauniešiem saistītu jautājumu risināšanā.

4.6. Izstrādāt ar jauniešu interesēm un vajadzībām saistītus lēmumu projektus.

4.7. Veicināt sadarbību starp pašvaldību, skolēnu pašpārvaldēm, citām jauniešu domēm Latvijā, dažādam starpnozaru institūcijām, nevalstiskajām organizācijām un citu organizāciju pārstāvjiem Latvijā un pasaulē jaunatnes lietās, īstenojot kopīgus projektus.

4.7. Piedalīties projektu, kas saistīti ar jauniešiem aktuāliem jautājumiem, īstenošanā, informēt jauniešus par piedāvātajām projektu iespējām vietējā, valsts un starptautiskā līmenī.

4.8. Līdzdarboties Jūrmalas pilsētas organizētājās aktivitātēs, kā arī pašiem organizēt pasākumus jauniešiem.

4.9. Pārstāvēt Jauniešu domes viedokli vietējā, valsts un starptautiskā mērogā.

5. Jauniešu domes darbības reglaments un pienākumi

5.1. Jauniešu domes darbu vada un sēdes sasauc tās priekšsēdētājs.

5.2. Jauniešu domes sanāksmes notiek ne retāk kā reizi mēnesī, un tās ir atklātas. Grozīts ar domes 2018.gada 22.novembra 45.nolikumu

5.2.1 Pievienots ar domes 2018.gada 22.novembra 45.nolikumu

5.3. Jauniešu domes priekšsēdētaja prombūtnes laikā viņa pienākumus veic priekšsēdētaja vietnieks

5.4. Jauniešu domes sēdes protokolē Jauniešu domes protokolists.

5.5. Jauniešu domes darbā var tikt pieaicinātas personas, kuras nav Jauniešu domes sastāvā

6. Balsošanas kartība

6.1. Lēmumus Jauniešu dome pieņem balsojot.

6.2. Balsošana notiek atklāti vai aizklāti (iepriekš par to vienojoties), un priekšlikums uzskatāms par pieņemtu ar vienkāršu balsu vairākumu.

6.3. Gadījumā, ja „par” un „pret” balsojušo skaits ir vienāds, izšķirošā ir Jauniešu domes priekšsēdētāja balss.

6.4. Jauniešu dome ir tiesīga pieņemt lēmumus, ja tās sēdē piedalās ne mazāk kā puse Jauniešu domes locekļu.

6.5. Jauniešu domes sēdes norises vietu un darba kārtību nosaka Jauniešu domes priekšsēdētājs un informē par to Jauniešu domes locekļus ne vēlāk kā 3 darba dienu laikā pirms sēdes norises.

7. Jauniešu domes tiesības

7.1. Jauniešu domes izvirzītajiem pārstāvjiem ir tiesības piedalīties Jūrmalas pilsētas domes komiteju sēdēs, kurās izskata jautājumus, kas tieši vai netieši skar jauniešu intereses pašvaldībā.

7.2. Pašvaldības iestādēm un uzņēmumiem ir pienākums nodrošināt Jauniešu domei nepieciešamo dokumentu kopijas par Jauniešu domes kompetencē esošajiem jautājumiem.

7.3. Izstrādāt ar jauniešu interesēm un vajadzībām saistītus lēmumu projektus.

7.4. Jauniešu domei ir tiesības izteikt priekšlikumus par pašvaldības budžeta līdzekļu sadali, nosakot prioritātes ar jauniešiem saistītās jomās.

7.5. Jauniešu domei ir tiesības izteikt priekšlikumus un/vai viedokli par pašvaldības budžeta līdzekļu un papildus līdzekļu izmantošanu jaunatnes projektiem.

7.6. Jauniešu domei ir tiesības sniegt ieteikumus Jūrmalas pilsētas domes iestādēm un struktūrvienībām, par projektiem, kas skar jauniešu jautājumus.

7.7. Jauniešu domei ir tiesības sniegt informāciju par Jauniešu domes darbu masu informācijas līdzekļiem, publiskot informāciju interneta vidē.

8. Jauniešu domes finansējums

8.1. Finansējums Jauniešu domei tiek piešķirts kā Jūrmalas BJIC budžeta sastāvdaļa.

8.2. Finansējums Jauniešu domes darbības nodrošināšanai un iniciatīvām var tikt piesaistīts, iesaistoties projektu konkursos, organizējot labdarības akcijas un izglītojušus pasākumus.

9. Jauniešu domes atbildība

Jauniešu domes locekļi ir atbildīgi par viņiem uzticēto pienākumu godprātīgu izpildi un tiesību īstenošanu.

10. Izmaiņu kārtība

Jauniešu domes likvidāciju vai izmaiņas tās sastāvā, vai šī nolikuma izmaiņas var ierosināt pēc Jauniešu domes priekšsēdētāja, vismaz 5 Jauniešu domes locekļu vai BJIC priekšlikuma.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF