Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
IETEIKUMI
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2012.gada 30.augusta 2.ieteikumiem
Atvērt spēkā esošo redakciju

2012.gada 7.jūnijāNr. 1

protokols Nr. 8, 6. punkts

Pakalpojumu cenas noteikšana Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrībās

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Valsts pārvaldes iekārtas likuma
73.panta 1.daļas 3.punktu un likuma „Par grāmatvedību” 2.panta 1.daļu

I Vispārīgie jautājumi

1. Ieteikumi sniedz metodiskas rekomendācijas par sniegto pakalpojumu, saražotās produkcijas u.tml. (turpmāk – pakalpojums) cenas aprēķināšanas principiem kapitālsabiedrībās, kurās Jūrmalas pašvaldībai pieder kapitāldaļas (turpmāk – kapitālsabiedrības).

2. Ieteikumi ir attiecināmi uz visām kapitālsabiedrībām, kuras sniedz visa veida pakalpojumus.

3. Ieteikumi neattiecas uz to pakalpojumu cenas jeb tarifa aprēķināšanu, kas tiek sniegti pašvaldību regulējamās nozarēs vai to pakalpojumu cenas noteikšanu, kuru cenas jeb tarifa noteikšanas kārtību regulē augstākstāvoši normatīvi akti.

4. Kapitālsabiedrība pakalpojuma cenu aprēķina, sākotnēji nosakot katra pakalpojuma pašizmaksu un pieskaitot pievienoto vērtību jeb peļņu.

5. Cena, par kādu kapitālsabiedrība sniedz pakalpojumu, nedrīkst būt mazāka par aprēķināto pakalpojuma pašizmaksu, ietverot netiešās izmaksas arī Mainīgo izmaksu kalkulācijas metodē, izņemot 6.punktā minētajos gadījumos.

6. Ja ar attaisnojuma dokumentiem ir pierādāms, ka, kapitālsabiedrībai sniedzot atsevišķu pakalpojumu, tiek samazināti zaudējumi, tad pakalpojuma cena var tikt noteikta zemāka. Pakalpojuma cenai ir jāsedz tiešās izmaksas un vismaz 50% no netiešajām izmaksām un tā ir saskaņojuma ar kapitāla daļu turētāja pārstāvi, pievienojot atbilstīgus dokumentus.

7. Pašizmaksa un cena ir aprēķināma katram sniegtajam pakalpojumam, izmaksās iekļaujot tikai ekonomiski pamatotus izdevumus.

8. Cena ir jāpārrēķina katru gadu pie kapitālsabiedrības darbības un finanšu plāna sastādīšanas.


II Pašizmaksas aprēķins

9. Pašizmaksā tiek ietvertas tikai ekonomiski pamatotas uzņēmējdarbības izmaksas, kas saistītas ar pakalpojumu sniegšanu.

10. Pakalpojuma pašizmaksu ir iespējams aprēķināt, izmantojot divas kalkulācijas metodes:

10.1. Pilnas pašizmaksas kalkulācijas metode (ietver gan tiešās (mainīgās), gan netiešās (vispārējās, pieskaitāmās) izmaksas);

10.2. Mainīgo izmaksu metode (ieskaita tikai konkrētā pakalpojuma tiešās (mainīgās) izmaksas).

11. Kapitālsabiedrības valde, ievērojot nozaru un darbības specifiku, pieņem lēmumu par konkrētās metodes izvēli katram pakalpojumam, kopumā nodrošinot, ka kapitālsabiedrības vispārējās izmaksas tiek segtas pilnā apjomā.

12. Kapitālsabiedrībai izvēloties Pilnas pašizmaksas kalkulācijas metodi, jānosaka:

12.1. Ar pakalpojumu sniegšanu saistītās:

12.1.1. Tiešās izmaksas:

12.1.1.1. tiešās materiālu izmaksas A;

12.1.1.2. tiešās darba izmaksas B;

12.1.1.3. citas ar pakalpojuma sniegšanu izdalāmas vai aprēķināmas tieši saistītas izmaksas C;

Tiešo izmaksu kopsumma ir A+B+C;

12.1.2. Netiešās izmaksas, iepriekš sagrupējot pa to rašanās vietām:

12.1.2.1. netiešās izmaksas, kuras nav iespējams pilnā apmērā attiecināt uz konkrētā pakalpojuma sniegšanu D;

12.1.2.2. Administrācijas izmaksas E;

12.1.2.3. Pārdošanas, uzturēšanas izmaksas u.c. F;

Netiešo izmaksu kopsumma ir D+E+F;

12.2. Darbības apjomu;

12.3. Pieskaitījuma likmes, sadalot netiešās izmaksas pa pakalpojumu veidiem. Pieskaitījuma likmes noteikšanā izmanto šādas metodes (izvēles pamatotība un pati metode tiek atspoguļota grāmatvedības politikā):

12.3.1. netiešo izmaksu sadalīšana pa pakalpojumiem proporcionāli pārdoto pakalpojumu skaitam;

12.3.2. netiešo izmaksu sadalīšana proporcionāli pakalpojuma darbietilpībai;

12.3.3. netiešo izmaksu sadalīšana proporcionāli citai izvēlētajai pieskaitījuma bāzei.

Pieskaitījuma likme = Netiešās izmaksas / Darbības apjoms

Pilnā pakalpojuma pašizmaksa=A+B+C+pieskaitījuma likme.

13. Kapitālsabiedrībai izvēloties Mainīgo izmaksu kalkulācijas metodi:

13.1. jānosaka mainīgās izmaksas katram pakalpojuma veidam:

13.1.1. Tiešās materiālu izmaksas A;

13.1.2. Tiešās darba izmaksas B;

13.1.3. Citas mainīgās izmaksas C;

13.1.4. Pārdošanas, uzglabāšanas, piegādes u.tml. mainīgās izmaksas D.

Pakalpojuma mainīgās izmaksas = A+B+C+D.

III Cenas noteikšana

14. Ja pakalpojuma cenas noteikšanā kapitālsabiedrība ir izmantojusi Pilnās pašizmaksas kalkulācijas metodi, tad cena tiek aprēķināta pašizmaksai pieskaitot peļnu.

15. Kapitālsabiedrības valde lemj par peļņas apmēru, taču kopumā visiem pakalpojumiem noteiktais peļņas apmērs nodrošina vismaz 5% realizācijas rentabilitāti.

16. Kapitālsabiedrības valdei, lemjot par peļņas apmēru, jāņem vērā:

16.1. Pakalpojuma konkurētspēja tirgū;

16.2. Pakalpojuma pieprasījums;

16.3. Pakalpojuma pirktspēja;

16.4. Peļņas maksimizēšanas iespējas.

17. Ja pakalpojuma cenas noteikšanā kapitālsabiedrība ir izmantojusi Mainīgo izmaksu kalkulācijas metodi, tad cena tiek noteikta ņemot vērā Seguma summu.

18. Seguma summa ir starpība starp pārdošanas cenu un pārdotās produkcijas mainīgajām izmaksām. Seguma summai ir jānosedz kapitālsabiedrības pastāvīgās izmaksas un jānodrošina realizācijas rentabilitāte vismaz 5% apmērā.

Sv = C– l mv , kur

Sv – seguma summa

C – pārdošanas cena

lmv – pārdotā produkta mainīgās izmaksas

19. Ja kapitālsabiedrība daļai pakalpojumu cenu noteikšanā izmanto atšķirīgas metodes, tad atbilstīgi nodala izmaksas un katrai daļai pielieto attiecīgo aprēķinu metodiku.

20. Papildināts ar domes 2012.gada 30.augusta 271.lēmumu

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF