Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
INSTRUKCIJA
Jūrmalā
2012.gada 7.jūnijāNr. 3

protokols Nr. 8, 51. punkts

Instrukcija pašvaldības kapitālsabiedrības kustamas mantas
atsavināšanai par iespējami augstāko cenu

1. Instrukcija izstrādāta, lai nodrošinātu Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 3.panta 2.punkta izpildi un pašvaldības kapitālsabiedrība (turpmāk – kapitālsabiedrība) atsavinātu savu kustamo mantu (turpmāk – manta) par iespējami augstāko cenu.

2. Kapitālsabiedrības mantas atsavināšanai jānotiek saskaņā ar Latvijas Republikas Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu.

3. Instrukcija nosaka mantas atsavināšanas organizēšanas kārtību pēc kapitālsabiedrības valdes lēmuma pieņemšanas par mantas nodošanu atsavināšanai, mantu pārdodot izsolē vai par brīvu cenu. Pirms lēmuma par mantas atsavināšanu pieņemšanas tiek izvērtēta kustamās mantas turpmākas izmantošanas iespējas un lietderība, par ko tiek sagatavots attiecīgs dokuments.

4. Kapitālsabiedrības valde mantas atsavināšanas procesā veic šādas darbības:

4.1. apstiprina Kustamās mantas novērtēšanas un izsoles komisijas sastāvu un pieņem komisijas nolikumu;

4.2. apstiprina mantas nosacīto cenu;

4.3. apstiprina mantas izsoles noteikumus;

4.4. rīkojot izsoli ar lejupejošu soli, nosaka slepeno cenu;

4.5. ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc maksājuma par mantas pirkumu nokārtošanas apstiprina izsoles rezultātus;

4.6. apstiprina mantas atsavināšanas izdevumus;

4.7. izskata sūdzības par izsoles rīkotāja darbībām;

4.8. ja kustamās mantas pirmā izsole ir nesekmīga, pieņem lēmumu par atsavināšanas izbeigšanu vai ierosina citu atsavināšanas veidu;

4.9. ja kapitālsabiedrības rīcībā nav attiecīgas nozares speciālista, saskaņojot ar pašvaldības kapitāla daļu pārvaldītāja pārstāvi, izsoles rīkošanu var uzticēt trešajai personai atbilstoši Publisko iepirkumu likumam un ar kuru noslēgusi rakstisku līgumu;

4.10. atbilstoši Publisko iepirkumu likumam slēdz līgumus par kustamās mantas novērtēšanu ar sertificētiem vērtētājiem un veic šo līgumu administrēšanu;

4.11. nepieciešamības gadījumā aptur mantas atsavināšanu;

4.12. veic citas nepieciešamās darbības, kas saistītas ar mantas atsavināšanas procesa organizēšanu vai nodrošināšanu.

5. Kapitālsabiedrības valde, veicot šo noteikumu 4.punktā minētās darbības, pieņem attiecīgus lēmumus.

6. Pārdodot izsolē, kustamās mantas novērtēšanas un izsoles komisija organizē mantas atsavināšanu un veic šādas darbības:

6.1. atbilstoši mantas vērtībai, ņemot vērā tās atlikušo bilances vērtību pēc grāmatvedības uzskaites datiem, nosaka mantas nosacīto cenu;

6.1.1. ja mantas atlikusī bilances vērtība pārsniedz 2000 Ls, mantas novērtēšanai pieaicina vēl vismaz vienu sertificētu vērtētāju;

6.1.2. ja mantas atlikusī bilances vērtība pārsniedz 500 Ls, mantas novērtēšanai pieaicina vienu sertificētu vērtētāju;

6.1.3. ja mantas atlikusī bilances vērtība ir 500 Ls vai zemāka, mantas novērtēšanai var pieaicināt sertificētu vērtētāju vai izmantot publiski pieejamus salīdzinošos datus (sludinājumi internetā, presē u.c.).

6.2. nosaka slepenās cenas noteikšanas intervālu, ja tiek rīkota izsole ar lejupejošu soli;

6.3. sagatavo izsoles noteikumus;

6.4. nodrošina sludinājuma par mantas izsoli un izsoles noteikumu publicēšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības un attiecīgās kapitālsabiedrības mājaslapā internetā un Jūrmalas pilsētas pašvaldības teritorijā izdotajā laikrakstā, bet, ja pārdodamās kustamās mantas kopējā nosacītā cena pārsniedz 2500 Ls, - arī laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”;

6.5. izvērtējot mantas sastāvu, izmantošanas iespējas un potenciālo pircēju loku, kā arī citus kritērijus, papildus nodrošina izsoles sludinājuma publicēšanu citos laikrakstos (izdevumos) un interneta portālos;

6.6. par mantas, kuras vērtība pārsniedz 1000 Ls, izsoli 2 dienu laikā personīgi vai ar ierakstītu vēstuli paziņo kapitālsabiedrības revidentam;

6.7. rīko mantas izsoli, izņemot šo noteikumu 4.9.apkšpunktā minētajā gadījumā.

7. Kapitālsabiedrības valde 10 dienu laikā par mantas, kuras vērtība pārsniedz Ls 1, atsavināšanas nepieciešamību informē pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvi.

8. Izsoles pieteikšanās termiņš tiek noteikts ne īsāks par divām nedēļām no pirmā sludinājuma publicēšanas dienas.

9. Izsolē ar augšupejošu soli, mantu nedrīkst pārdot lētāk par nosacīto cenu, bet izsolē ar lejupejošu soli – lētāk par slepeno cenu.

10. Mantu vispirms piedāvā izsolē ar augšupejošu soli. Solīšana sākas no mantas nosacītās cenas un notiek tikai par izsoles noteikumos noteikto soli.

11. Ja noteiktajā termiņā uz izsoli ir pieteicies tikai viens pretendents, viņam tiek piedāvāts pirkt mantu, nosolot vienu soli.

12. Maksājums par nosolīto mantu jāsamaksā vienas nedēļas laikā no izsoles dienas, ja izsoles noteikumi neparedz citu termiņu.

13. Mantas atsavināšanā iegūtos līdzekļus ieskaita kapitālsabiedrības norēķinu kontā kredītiestādē.

14. Pārdot mantu par brīvu cenu (nerīkojot izsoli) var, ja:

14.1. kustamās mantas atlikusī bilances vērtība pēc grāmatvedības uzskaites datiem ir mazāka par 500 Ls. Šajā gadījumā pārdošanas cena nedrīkst būt mazāka par atlikušo vērtību;

14.2. izsoles izmaksas ir lielākas par mantas vērtību;

14.3. sarīkotā izsole ir bijusi nesekmīga (4.8.apakšpunkts).

15. Sludinājums par mantas pārdošanu tiek publicēts Jūrmalas pilsētas pašvaldības un attiecīgās kapitālsabiedrības mājaslapā internetā un Jūrmalas pilsētas pašvaldības teritorijā izdotajā laikrakstā.

16. Ja piecu dienu laikā pēc 15.punktā minētā sludinājuma publicēšanas piesakās vairāki pircēji, rīkojama izsole starp šīm personām.

17. Gadījumā, ja spēkā stājas grozījumi normatīvajos aktos, kas nosaka atšķirīgu kārtību, ir piemērojamas jaunākas normas.

18. Jūrmalas pilsētas domes Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļai (E.Krūmiņš) kontrolēt instrukcijas izpildi.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF