Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
INSTRUKCIJA
Jūrmalā
2012.gada 22.novembrīNr. 5

protokols Nr. 19, 4. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 21.jūlija instrukcijā Nr.1
„Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtība”

Izdota saskaņā ar Latvijas Republikas Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72., 73.pantiem,
Latvijas Republikas Likumu par budžetu un finanšu vadību un
Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldību budžetiem”

1. Izteikt 21.punktu šādā redakcijā:

„21. Biedrībām, nodibinājumiem, sabiedriskā labuma organizācijām un komercsabiedrībām, kurām pašvaldības deleģēto funkciju izpildei ir apstiprināta pašvaldības budžeta apropriācija, apropriācijas ietvaros tāmes apstiprina un izmaiņas tajās veic Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs. Pamatojoties uz biedrībām, nodibinājumiem, sabiedriskā labuma organizācijām un komercsabiedrībām Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja apstiprināto tāmi, Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektors apstiprina darba plānu un veic izmaiņas tajā, ņemot vērā atbilstošo pieprasījumu.”

2. Papildināt ar 21.¹ punktu šādā redakcijā:

„21.¹ Darba plāna projekts pirms apstiprināšanas tiek saskaņots ar Budžeta nodaļu un pašvaldības struktūrvienību, kura nodrošina attiecīgās pašvaldības funkcijas izpildi. Avārijas vai ārkārtas situācijas novēršanai nepieciešamie darbi tiek veikti nekavējoši, par to informējot Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoru, ja vajadzīgs, paralēli veicot iepriekšminēto dokumentu aktualizāciju.”

3. Papildināt ar 21.² punktu šādā redakcijā:

„21.² Apstiprinātā darba plāna viens oriģināla eksemplārs tiek iesniegts Jūrmalas pilsētas domē, kas tālākai rīcībai, izmantojot lietvedības elektronisko sistēmu, tiek novirzīts Budžeta nodaļai, Centralizētajai grāmatvedībai un nodaļai, kas nodrošina attiecīgās pašvaldības funkcijas izpildi.”

4. Papildināt ar 21.³ punktu šādā redakcijā:

„21.³ Biedrībām, nodibinājumiem, sabiedriskā labuma organizācijām un komercsabiedrībām, kurām pašvaldības deleģēto funkciju izpildei ir apstiprināta pašvaldības budžeta apropriācija, grāmatvedības uzskaitē ir pilnīgi jānodala pašvaldības budžeta līdzekļu uzskaite.”

5. Izteikt 27.punktu šādā redakcijā:

„27.Centralizētā grāmatvedība nodrošina:

27.1. pašvaldības budžeta institūcijai apstiprinātās tāmes izpildes kontroli ekonomiskās klasifikācijas un funkcionālo kategoriju klasifikācijas kodu griezumā, kā arī seko, lai atvērto asignējumu ietvaros budžeta finansētās institūcijas norēķinus veiktu savlaicīgi, bet ne priekšlaicīgi;

27.2. biedrību, nodibinājumu, sabiedriskā labuma organizāciju un komercsabiedrību maksājumu kontroli atbilstoši apstiprinātajam darba plānam.”

6. Papildināt ar 31.¹ punktu šādā redakcijā:

„31.¹ Budžeta finansētas institūcijas līdz katra mēneša 5.datumam iesniedz Jūrmalas pilsētas domē elektroniski parakstītus pārskatus par pašvaldības budžeta izpildi atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes saistošo noteikumu par budžeta apstiprināšanu pielikumos dotajiem programmu atšifrējumiem, kā arī Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektora apstiprinātajiem darba plāniem.”

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF