Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 26.janvārīNr. 3

protokols Nr. 1, 3. punkts

Par nomas maksājumiem 2012.gadā

2009.gada 4.jūnijā ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Fer Co” (reģistrācijas Nr.***) tika noslēgts līgums Nr.1.1-16.3.1/510 par zemesgabala Jūrmalā, Dzintari 1510, kadastra apzīmējums 13000081510, kopējā platība 131108m2, domājamo daļu 650m2 nomu līdz 2014.gada 14.maijam (turpmāk tekstā- Līgums).

Pamatojoties uz Līguma 3.1.punktu nomas maksa noteikta LVL 223.08 mēnesī (tai skaitā pievienotās vērtības nodoklis). Līguma 3.2.punkts nosaka, ka maksājumi tiek veikti latos, reizi ceturksnī, par kārtējo ceturksni maksājumus veicot līdz iepriekšējā mēneša 15.datumam. Bez tam Līguma 3.4.punkts paredz, ka Nomnieks maksā nokavējuma naudu 0.1% apmērā no kavētās maksājuma summas par katru nokavējuma dienu.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes Centralizētās grāmatvedības datiem sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Fer Co” (reģistrācijas Nr.***) zemes nomas maksas parāds uz 2012.gada 5.janvāri sastāda LVL 645.42 (tai skaitā pamatparāds LVL 580.41 un nokavējuma nauda LVL 65.01).

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 1.daļas 2.punktu, 2007.gada 30.oktobra Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” II daļas 12.punktu, kā arī, ņemot vērā sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Fer Co” (reģistrācijas Nr.***) 2011.gada 21.novembra iesniegumu (lietas Nr.1.1-37/7268), 2012.gada 3.janvāra iesniegumu (lietas Nr.1.1-37/63) un Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 24.janvāra Finanšu komitejas atzinumu (protokols Nr.1.1-58/1), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Veikt grozījumu 2009.gada 4.jūnijā noslēgtajā zemesgabala Jūrmalā, Dzintari 1510, nomas līgumā Nr.1.1-16.3.1/510, papildinot līguma 3.1.punktu ar teikumu šādā redakcijā:

„Zemes nomas maksas parāds un nokavējuma nauda, kas izveidojušies par laika periodu no 2011.gada 15.maija līdz 2011.gada 15.septembrim tiek apmaksāti līdz 2012.gada 15.jūlijam saskaņā ar pielikumu Nr.1, pārskaitījumus veicot uz Jūrmalas pilsētas domes norēķinu kontu AS “Citadele banka” LV58PARX0002484571014, PARXLV22. Nokavējuma naudas aprēķināšana tiek apstādināta uz Līguma grozījumu spēkā stāšanās dienu. Papildus Nomnieks veic maksu par atlikto maksājumu 6% gadā no vēl neapmaksātas parāda daļas. Atliktā maksājuma procenti tiek aprēķināti no dienas, kad stājušies spēkā grozījumi nomas Līgumā. Atliktā maksājuma procentu apmaksa tiek veikta pēc esoša zemes nomas maksas parāda pilnas apmaksas, saskaņā ar Iznomātāja izrakstīto rēķinu, rēķinā norādītajā termiņā.”

2. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) līdz 2012.gada 15.februārim sagatavot lēmuma 1.punktā minēto līguma grozījumu.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2012.gada 26.janvāra lēmumu Nr.3

(protokols Nr.1, 3.punkts)

Pielikums Nr.1 pie 2012.gada _______________

līguma Nr.______________________________

Zemes nomas maksas parāds uz 2012.gada 5.janvāri – LVL 645,42 (t.sk. pamatparāds LVL 580,41 un nokavējuma nauda LVL 65.01)*

Apmaksas termiņš

Zemes nomas parāds (LVL)

Nokavējuma nauda uz 05.01.2012 (LVL)**

15.02.2012.

96.73

10.83

15.03.2012.

96.73

10.83

15.04.2012.

96.73

10.83

15.05.2012.

96.74

10.84

15.06.2012.

96.74

10.84

15.07.2012.

96.74

10.84

Kopā:

580.41

65.01

* papildus jāveic maksu par atlikto maksājumu 6% gadā no vēl neapmaksātās parāda daļas

** nokavējuma nauda tiek rēķināta saskaņā ar 2009.gada 4.jūnija zemes nomas līguma Nr1.1-16,3,1/510 3.4.punktu, līdz grozījumu spēkā stāšanā dienai.


Lejupielāde: DOC un PDF