Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 26.janvārīNr. 12

protokols Nr. 1, 17. punkts

Par dalību Latvijas Republikas Valsts Reģionālas attīstības aģentūras
projektā „Publisko interneta pieejas punktu attīstība

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2011.gada 11.oktobra noteikumiem Nr.792 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.2.2.aktivitāti „Publisko interneta pieejas punktu attīstība”” un Latvijas Republikas Valsts Reģionālas attīstības aģentūras uzaicinājumu piedalīties kā sadarbības partneriem projektā „Publisko interneta pieejas punktu attīstība” Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Kā projekta sadarbības partnerim piedalīties Latvijas Republikas Valsts Reģionālas attīstības aģentūras projektā „Publisko interneta pieejas punktu attīstība”, kas tiks īstenots Eiropas Reģionālās attīstības fonda 3.2.2.2.aktivitātes „Publisko interneta pieejas punktu attīstība” ietvaros.

2. Noteikt un paredzēt 2012.gada budžetā Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējumu 750,00 Ls saskaņā ar pielikumu, kas ir 15% no kopējā Jūrmalas pilsētas domei attiecināmā projekta finansējuma 5 000,00 Ls.

3. Naudas plūsmas izmaiņas tiek precizētas ar kārtējā gada pašvaldības budžetu.

4. Projekta sagatavošanai, iesniegšanai nepieciešamo atbalstu nodrošināt un tā ieviešanu Jūrmalas pilsētā uzdot Jūrmalas pilsētas domes Ekonomikas un attīstības nodaļai sadarbībā ar Jūrmalas pilsētas domes Informātikas nodaļu.

5. Projekta sagatavošanu, iesniegšanu un ieviešanu kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājam G.Truksnim.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2012.gada 26.janvāra lēmumu Nr.12

(protokols Nr.1, 17.punkts)

Projekta finansēšanas plāns

Projekta īstenotājs

Jūrmalas pilsētas domes Ekonomikas un attīstības nodaļa

Projekta nosaukums

Publisko interneta pieejas punktu attīstība

Funkcionālās klasifikācijas kods

Kopējais projekta finansējums saskaņā ar līgumu:

5 000.00

Pozīcija / gads

2011.gada gaidāmā izpilde

2012.

2013.

2014.

2015.

1.ceturksnis

2.ceturksnis

3.ceturksnis

4.ceturksnis

Kopā

IEŅĒMUMI kopā

0

0

0

0

1 600

1 600

4 000

0

0

Atlikums gada sākumā, t.sk.

0

0

0

0

0

0

600

0

0

no pašvaldības budžeta

0

no valsts budžeta

no ES fonda

0

600

no ārvalstu finanšu palīdzības

Priekšfinansējums no pašvaldības budžeta

0

Līdzfinansējums no pašvaldības budžeta

750

750

Pašvaldības budžeta līdzekļi neattiecināmo izmaksu veikšanai

0

Valsts budžeta līdzfinansējums, t.sk.:

0

0

0

0

0

18.8.2.1.

uzturēšanas izdevumu transferti par valsts budžeta līdzdalības maksājuma daļu

0

18.8.2.2.

kapitālo izdevumu transferti par valsts budžeta līdzdalības maksājuma daļu

0

ES struktūrfondu finansējums, t.sk.:

0

0

0

850

850

3 400

0

0

18.8.1.1.

uzturēšanas izdevumu transferti par ES struktūrfondu finansēto daļu

850

850

3 400

18.8.1.2.

kapitālo izdevumu transferti par ES struktūrfondu finansēto daļu

0

Ārvalstu finanšu palīdzības finansējums (21.1.1.9.1.)

0

Pārējie pašvaldības budžetā saņemtie valsts budžeta iestāžu uzturēšanas izdevumu transferti (18.6.9.0.)

0

IZDEVUMI kopā

0

0

0

1 000

1 000

4 000


Lejupielāde: DOC un PDF