Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 26.janvārīNr. 13

protokols Nr. 1, 18. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 24.novembra lēmumā Nr.505
„Par dalību Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda projektā
„Jūrmalas pilsētas tranzītielas P128 (Talsu šoseja/Kolkas iela) izbūve

Saskaņā ar projekta izstrādāto budžeta kopsavilkumu, tai skaitā indikatīvo projekta izmaksu plānu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt šādus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 24.novembra lēmumā Nr.505 „Par dalību Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda projektā „Jūrmalas pilsētas tranzītielas P128 (Talsu šoseja/Kolkas iela) izbūve””:

1. Lēmuma 6.punktu izteikt šādā redakcijā:

„6. Projekta pieteikuma sagatavošanu kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājam G.Truksnim”.

2. Papildināt lēmumu ar 7., 8. un 9.punktu šādā redakcijā:

„7. Projekta īstenošanai paredzētais kopējais finansējums ir Ls 3 271 158.10, tai skaitā Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda līdzfinansējums ir Ls 2 420 656.99 (74%), bet Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējums Ls 850 501.11 (26%) (saskaņā ar šī lēmuma pielikumu).

8. Naudas plūsmas izmaiņas tiek precizētas ar kārtējā gada pašvaldības budžetu.

9. Projekta priekšfinansējumu segt no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013. un 2014.gada budžeta”.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2012.gada 26.janvāra lēmumu Nr.13

(protokols Nr.1, 18.punkts)

Projekta finansēšanas plāns

Projekta īstenotājs

Jūrmalas pilsētas domes Ekonomikas un attīstības nodaļa

Projekta nosaukums

Jūrmalas pilsētas tranzītielas P128 (Talsu šoseja/ Kolkas iela) izbūve

Funkcionālās klasifikācijas kods

Kopējais projekta finansējums saskaņā ar līgumu:

3 271 158.10

Pozīcija / gads

2011.gada gaidāmā izpilde

2012.

2013.

2014.

2015.

1.ceturksnis

2.ceturksnis

3.ceturksnis

4.ceturksnis

Kopā

IEŅĒMUMI kopā

0

0

0

363 099

0

363 099

1 932 165

1 343 841

645 657

Atlikums gada sākumā, t.sk.

0

0

0

0

353 058

353 058

312 895

0

55 051

no pašvaldības budžeta

no valsts budžeta

no ES fonda

353 058

312 895

0

55 051

no ārvalstu finanšu palīdzības

Priekšfinansējums no pašvaldības budžeta

0

445 657

200 000

Līdzfinansējums no pašvaldības budžeta

0

850 502

Pašvaldības budžeta līdzekļi neattiecināmo izmaksu veikšanai

0

Valsts budžeta līdzfinansējums, t.sk.:

0

0

0

0

0

18.8.2.1.

uzturēšanas izdevumu transferti par valsts budžeta līdzdalības maksājuma daļu

0

18.8.2.2.

kapitālo izdevumu transferti par valsts budžeta līdzdalības maksājuma daļu

0

ES struktūrfondu finansējums, t.sk.:

0

0

363 099

0

363 099

323 111

1 143 841

590 606

18.8.1.1.

uzturēšanas izdevumu transferti par ES struktūrfondu finansēto daļu

363 099

363 099

323 111

1 143 841

590 606

18.8.1.2.

kapitālo izdevumu transferti par ES struktūrfondu finansēto daļu

0

Ārvalstu finanšu palīdzības finansējums (21.1.1.9.1.)

0

Pārējie pašvaldības budžetā saņemtie valsts budžeta iestāžu uzturēšanas izdevumu transferti (18.6.9.0.)

0

IZDEVUMI kopā

0

0

0

10 041

40 163

50 204

1 932 165

1 288 790


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF