Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 26.janvārīNr. 15

protokols Nr. 1, 20. punkts

Par sociālo dzīvojamo telpu
īres līgumu noslēgšanu

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām”, un vadoties no Jūrmalas pilsētas domes 1999.gada 12.augusta lēmuma Nr.786„Par nolikuma par sociālām dzīvojamām mājām un kārtības, kādā personas reģistrē un uzskaita sociālās mājas dzīvokļu rindā apstiprināšanu ” un 1999.gada 7 oktobra lēmuma Nr.985 „Par sociālo dzīvokļu nolikuma apstiprināšanu”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt sociālās dzīvojamās platības īres līgumus saskaņā ar pielikumu.

2. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes vadītājai L.Grobiņai

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 26.janvāra lēmumu Nr.15

(protokols Nr.1, 20.punkts)

Nr.p.k.

Vārds, uzvārds; cilv. skaits ģimenē

Sociālās dzīvojamās platības adrese

Lēmums

1.

I.Č.

4cilv.(dzimšanas gads, meitas dzimšanas gads, dzimšanas gads, dēls dzimšanas gads)

***

Noslēgt sociālās dzīvojamās platības īres līgumu uz 6 mēnešiem

2.

L.L. 1cilv. (dzimšanas gads)

***

Noslēgt sociālās dzīvojamās platības īres līgumu uz 6 mēnešiem

3.

I.L.

2 cilv. (dzimšanas gads, mazmeita dzimšanas gads)

***

Noslēgt sociālās dzīvojamās platības īres līgumu uz 6 mēnešiem

4.

N.Š.

1cilv.(dzimšanas gads)

***

Noslēgt sociālās dzīvojamās platības īres līgumu uz 6 mēnešiem

5.

V.J.

1cilv.(dzimšanas gads)

***

Noslēgt sociālās dzīvojamās platības īres līgumu uz 6 mēnešiem

6.

F.Š.

1cilv. (dzimšanas gads)

***

Noslēgt sociālās dzīvojamās platības īres līgumu uz nenoteiktu laiku

7.

Ļ.R.

1 cilv.(dzimšanas gads)

***

Noslēgt sociālās dzīvojamās platības īres līgumu uz nenoteiktu laiku

8.

H.Ž.

1cilv.(dzimšanas gads)

***

Noslēgt sociālās dzīvojamās platības īres līgumu uz 6 mēnešiem

9.

J.K.

1 cilv. (dzimšanas gads)

***

Noslēgt sociālās dzīvojamās platības īres līgumu uz 6 mēnešiem

10.

O.R.

1cilv. (dzimšanas gads)

***

Noslēgt sociālās dzīvojamās platības īres līgumu uz 6 mēnešiem

11.

S.S.

1 cilv. (dzimšanas gads)

***

Noslēgt sociālās dzīvojamās platības īres līgumu uz 6 mēnešiem

12.

L.A.

2cilv. (dzimšanas gads, dēls dzimšanas gads)

***

Noslēgt sociālās dzīvojamās platības īres līgumu uz 6 mēnešiem

13.

Ē.T.

1cilv. (dzimšanas gads)

***

Noslēgt sociālās dzīvojamās platības īres līgumu uz 6 mēnešiem


Lejupielāde: DOC un PDF