Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 26.janvārīNr. 20

protokols Nr. 1, 25. punkts

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai
Jūrmalā, Ikšķiles ielā 4

Pamatojoties uz sabiedrības ar ierobežotu atbildību ,,Centrālais tenisa klubs” (vienotais reģistrācijas kods ***) 2011.gada 5.decembra iesniegumu Nr.1.2-1/3685 ar lūgumu atļaut nojaukt pamatceltni Nr.001 (būves kadastra apzīmējums 1300 009 3705 001) un palīgceltnes Nr.002, Nr.003, Nr.004, Nr.005 (būvju kadastra apzīmējumi ***, ***, ***, ***) Jūrmalā, Ikšķiles ielā 4. Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas (turpmāk tekstā Komisija) 2011.gada 6.decembra sēdes dienas kārtībā tika iekļauts jautājums par atļaujas izsniegšanu šo būvju nojaukšanai.

Komisija izskatīja iesniegumu un tam pievienotos dokumentus: tehniskās inventarizācijas lieta, zemesgrāmatas nodalījuma noraksts Nr.100000006274, būvju fotofiksācijas, apbūves plāns, zemes robežu plāns.

Komisija, ņemot vērā nekustamā īpašuma īpašnieka izteikto vēlēšanos, vienbalsīgi pieņēma atzinumu – atļaut nojaukt būves.

Pamatojoties uz VKPAI atzinumu Nr.11-06/12 un Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma II sējuma „Jūrmalas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi (būvnoteikumi)” Pielikuma Nr.2 septītās nodaļas prasībām un Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas 2011.gada 6.decembra protokolu Nr.13, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Īpašniekam sabiedrībai ar ierobežotu atbildību ,,Centrālais tenisa klubs” (vienotais reģistrācijas kods ***) atļaut nojaukt pamatceltni Nr.001 (būves kadastra apzīmējums 1300 009 3705 001) un palīgceltnes Nr.002, Nr.003, Nr.004, Nr.005 (būvju kadastra apzīmējumi ***, ***, ***, ***) Jūrmalā, Ikšķiles ielā 4.

2. Saskaņā ar Latvijas Republikas Būvniecības likuma 31.panta 5.daļu būves nojaukšana veicama Vispārīgajos būvnoteikumos paredzētajā kārtībā saskaņā ar akceptēto būvprojektu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF