Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 26.janvārīNr. 22

protokols Nr. 1, 27. punkts

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai
Jūrmalā, Puķu ielā 1

Pamatojoties uz P.M. (Dzimis ***) pilnvarotās personas A.V. (personas kods ***) 2011.gada 21.novembra iesniegumu Nr.1.2-1/3559 ar lūgumu atļaut nojaukt dzīvojamo ēku Nr.001 (būves kadastra apzīmējums ***) Jūrmalā, Puķu ielā 1, Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas (turpmāk tekstā Komisija) 2011.gada 6.decembra sēdes dienas kārtībā tika iekļauts jautājums par atļaujas izsniegšanu šīs būves nojaukšanai.

Komisija izskatīja iesniegumu un tam pievienotos dokumentus: tehniskās inventarizācijas lieta, zemesgrāmatas nodalījuma noraksts Nr.4210, būvju fotofiksācijas, apbūves plāns, zemes robežu plāns, pilnvara Nr.1531, dzīvojamo ēku un kultūrvēsturiskās vides novērtējums, dzīvesvietas izziņa Nr.9-21/1280.

Komisija, ņemot vērā nekustamā īpašuma īpašnieka izteikto vēlēšanos, vienbalsīgi pieņēma atzinumu – atļaut nojaukt būves.

Pamatojoties uz VKPAI atzinumu Nr.11-06/2597 un Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma II sējuma „Jūrmalas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi (būvnoteikumi)” Pielikuma Nr.2 septītās nodaļas prasībām un Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas 2011.gada 6.decembra protokolu Nr.13, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Īpašniekam P.M. (dzimis ***) atļaut nojaukt dzīvojamo ēku Nr.001 (būves kadastra apzīmējums ***) Jūrmalā, Puķu ielā 1.

2. Saskaņā ar Latvijas Republikas Būvniecības likuma 31.panta 5.daļu būves nojaukšana veicama Vispārīgajos būvnoteikumos paredzētajā kārtībā saskaņā ar akceptēto būvprojektu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF