Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 26.janvārīNr. 24

protokols Nr. 1, 29. punkts

Par zemes vienības Dāvja ielā 8, Jūrmalā
sadales apstiprināšanu un adreses piešķiršanu

Izskatot Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Valsts mērnieks” biroja vadītājas vietnieces K.C. 2012.gada 11.janvārī iesniegto iesniegumu Nr.1,2-1/112 ar lūgumu Jūrmalas pilsētas domei apstiprināt zemes īpašuma Dāvja ielā 8, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 1300 016 4614) sadalīšanas projektu, kas izstrādāts pēc zemes vienības kopīpašnieka sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Ģertrūdes 96” valdes locekļa S.J. priekšlikuma, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.19 (protokols Nr.14, 37.punkts) „Par Jūrmalas Attīstības plāna (ģenerālplāns) grozījumu, grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” apstiprinātajiem Jūrmalas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 3.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.76 „Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Dāvja ielā 8 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1602 „Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” un Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt zemes vienības Dāvja ielā 8, Jūrmalā ar kopējo platību 9196 m2 sadali, atdalot zemes vienības daļu 5000 m2 platībā un piešķirot adresi Medņu iela 5. Noteikt, ka zemes vienības Dāvja ielā 8, Jūrmalā platība pēc zemesgabala atdalīšanas ir 4196 m2, saskaņā ar grafisko pielikumu:

1.1. Noteikt, ka zemes vienībai Dāvja ielā 8, Jūrmalā lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve – 0601.

1.2. Zemes vienībai Dāvja ielā 8, Jūrmalā atcelt apgrūtinājumus, kas noteikti Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas III.daļas 1.iedaļas ierakstā un noteikt jaunus apgrūtinājumus:

1.2.1. zemes vienība atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorijā (110103);

1.2.2. zemes vienības daļa 293 m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar ielu-sarkanā līnija (120301);

1.2.3. zemesgabala daļa 133 m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar ielu- būvlaide (120302);

1.2.4. zemesgabala daļa 46 m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar pašteces kanalizācijas vadu (120103);

1.2.5. zemesgabala daļa 62 m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar elektrisko tīklu kabeļu līniju (120502);

1.2.6. zemesgabala daļa 3 m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar elektrisko tīklu kabeļu līniju (120502);

1.2.7. zemesgabala daļa 14 m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar elektrisko tīklu kabeļu līniju (120502);

1.2.8. zemesgabala daļa 116 m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju (120401);

1.2.9. zemesgabala daļa 76 m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar drenām un atklātiem grāvjiem (120104);

1.2.10.zemes vienība atrodas aizsargjoslas (aizsardzības zonas) teritorijā ap kultūras pieminekli (14020102).

1.3. Uzdot zemes vienības Dāvja ielā 8, Jūrmalā īpašniekam atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

2. Izveidot zemes vienību Medņu ielā 5, Jūrmala ar kopējo platību 5000 m2, saskaņā ar grafisko pielikumu.

2.1. Noteikt, ka zemes vienības Medņu ielā 5, Jūrmalā lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve – 0601.

2.2. Noteikt apgrūtinājumus zemes vienībai Medņu ielā 5, Jūrmalā:

2.2.1. zemes vienība atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorijā (110103);

2.2.2. zemes vienības daļa 95 m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar ielu -sarkanā līnija (120301);

2.2.3. zemesgabala daļa 132 m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar ielu - būvlaide (120302);

2.2.4. zemesgabala daļa 264 m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar drenām un atklātiem grāvjiem (120104).

2.3. Uzdot zemes vienības Medņu ielā 5, Jūrmalā īpašniekam atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Antonijas ielā 6 viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF