Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 26.janvārīNr. 25

protokols Nr. 1, 30. punkts

Par zemes vienības sadales apstiprināšanu
Ausekļa ielā 2, Jūrmalā un adreses piešķiršanu.

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Intra MTD” 2012.gada 17.janvārī iesniegto iesniegumu Nr.5 ar lūgumu Jūrmalas pilsētas domei apstiprināt zemes īpašuma Ausekļa ielā 2, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 1300 014 8405) sadalīšanas projektu, kas izstrādāts pēc zemes vienības īpašnieku U.R. un I.R. priekšlikuma, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.19 (protokols Nr.14, 37.punkts) „Par Jūrmalas Attīstības plāna (ģenerālplāns) grozījumu, grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” apstiprinātajiem Jūrmalas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 15.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.1 „Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Ausekļa ielā 2 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1602 „Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” un Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt zemes vienības Ausekļa ielā 2, Jūrmalā ar kopējo platību 3964 m2 sadali, atdalot zemes vienības daļu 1982 m2 platībā un piešķirot adresi Ezeru iela 11, Jūrmala. Noteikt, ka zemes vienības Ausekļa ielā 2, Jūrmalā platība pēc zemesgabala atdalīšanas ir 1982 m2, saskaņā ar grafisko pielikumu:

1.1. Noteikt, ka zemes vienībai Ausekļa ielā 2, Jūrmalā lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve – 0601.

1.2. Zemes vienībai Ausekļa ielā 2, Jūrmalā atcelt apgrūtinājumus, kas noteikti Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas III.daļas 1.iedaļas ierakstā un noteikt jaunus apgrūtinājumus:

1.2.1. zemes vienība atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorijā (110103);

1.2.2. zemes vienības daļa 390 m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar ielu - sarkanā līnija (120301);

1.2.3. zemesgabala daļa 349 m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar ūdensvadiem – ūdensvads atrodas līdz 2 m dziļumā (12010101).

1.3. Uzdot zemes vienības Ausekļa ielā 2, Jūrmalā īpašniekam atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

2. Izveidot zemes vienību Ezeru ielā 11, Jūrmala ar kopējo platību 1982 m2, saskaņā ar grafisko pielikumu.

2.1. Noteikt, ka zemes vienības Ezeru ielā 11, Jūrmalā lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve – 0601.

2.2. Noteikt apgrūtinājumus zemes vienībai Ezeru ielā 11, Jūrmalā:

2.2.1. zemes vienība atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorijā (110103);

2.2.2. zemes vienības daļa 157 m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar ielu - sarkanā līnija (120301);

2.2.3. zemesgabala daļa 189 m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar ūdensvadiem – ūdensvads atrodas līdz 2 m dziļumā (12010101).

2.3. Uzdot zemes vienības Ezeru ielā 11, Jūrmalā īpašniekam atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

3. Piešķirt adresi dzīvojamai mājai ar kadastra apzīmējumu 1300 014 8405 002 Ezeru iela 11, Jūrmala.

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Antonijas ielā 6 viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF